Sri Varahi Ashtottara Shatanamavali 2 – ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ 2


ಓಂ ಕಿರಿಚಕ್ರರಥಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತ್ರುಸಂಹಾರಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂಡನಾಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಲಾಯುಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರ್ಷದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಲನಿರ್ಭಿನ್ನಶಾತ್ರವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾರ್ತಿತಾಪಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಮುಸಲಾಯುಧಶೋಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುರ್ವಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರಯಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರ್ಮಮಾಲಾತರಂಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಶತ್ರುವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಗ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಸ್ವಪ್ನಾನುಗ್ರಹದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಲಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಚೂಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಯವಾಹನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಶಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತಿಪಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುದ್ಗರಾಯುಧಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಸ್ತಾಂಕುಶಾಯೈ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ಜ್ವಲನ್ನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯುದ್ವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಹ್ನಿನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತ್ರುವರ್ಗವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರವೀರಪ್ರಿಯಾ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರ್ತಾಳ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ವರಾಹಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರುಂಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಂಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತಂಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇತಿವಿಖ್ಯಾತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವ್ಯಷ್ಟಕವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಉಗ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಿರಾತರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂತಃಶತ್ರುವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಿಣಾಮಕ್ರಮಾ ವೀರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಿಪಾಕಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ನೀಲೋತ್ಪಲತಿಲೈಃ ಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತಿಷೋಡಶಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರಿಕೇಳೋದಕಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧೋದಕಸಮಾದರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಚ್ಚಾಟನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಚ್ಚಾಟನೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೋಷಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೋಷಣೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾರಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ಮಾರಣೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೀಷಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೀಷಣೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಾಸನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಾಸನೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಂಪನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಂಪನೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಜ್ಞಾವಿವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಜ್ಞಾವಿವರ್ತಿನೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ವಸ್ತುಜಾತೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಂಪಾದನೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹದಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ್ಯಶೋಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಿರಾತಸ್ವಪ್ನರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಹುಧಾಭಕ್ತರಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಶಂಕರೀಮಂತ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹುಂಬೀಜೇನಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಂಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಪಧ್ಯಾನಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೋಮತರ್ಪಣತರ್ಪಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಳವದನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಕೃತಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾರವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಗ್ರಧರಾಯೈ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರೌದ್ರೀಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಯೈ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರದೇವತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಧಿವಿಷ್ಣುಶಿವಾದ್ಯರ್ಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಭೀತ್ಯಪನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತರಂಭೋರುಯುಗಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಿಪುಸಂಹಾರತಾಂಡವಾಯೈ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಭಕ್ತರಕ್ಷಣಸಂಲಗ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತ್ರುಕರ್ಮವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುವರ್ಣಾಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತ್ರುಮಾರಣಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಶ್ವಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ತವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಾದ್ಯಲಂಕೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನವಶ್ಯಕರೀ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ | ೧೦೮

[* ಅಧಿಕ ನಾಮಾನಿ –
ಓಂ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂಷ್ಟ್ರಾಧೃತಧರಾಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾ ಪ್ರಾಣವಾಯುಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೂರ್ವಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಋಷಿಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಗ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
*]

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed