Sri Suktha Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ


ಓಂ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುವರ್ಣಸ್ರಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಜತಸ್ರಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಿರಣ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಪಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಶ್ವಪೂರ್ವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಥಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಸ್ತಿನಾದಪ್ರಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಪ್ರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆರ್ದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ವಲಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತೃಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತರ್ಪಯಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮೇ ಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಚಂದ್ರಾಂ ಪ್ರಭಾಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಶಸಾ ಜ್ವಲಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕೇ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಜುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉದಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಿಲ್ವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೀರ್ತಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ಋದ್ಧಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಧದ್ವಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರಾಧರ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರೀಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಈಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನಸಃ ಕಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಚ ಆಕೂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಪಶೂನಾಂ ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನ್ನಸ್ಯ ಯಶಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆರ್ದ್ರಾಂ ಪುಷ್ಕರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿಂಗಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಾಂ ಹಿರಣ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆರ್ದ್ರಾಂ ಕರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಯಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇಮಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಂ ಹಿರಣ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆನಂದಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರ್ದಮಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿಕ್ಲೀತಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಾಸನ್ಯೈ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಪದ್ಮೋರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಸಂಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಶ್ವದಾಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋದಾಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನದಾಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಧನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮದಳಾಯತಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಮನೋನುಕೂಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಪುಲಕಟಿತಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಭೀರಾವರ್ತ ನಾಭ್ಯೈ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ಸ್ತನಭರನಮಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರೋತ್ತರೀಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇಮಕುಂಭೈಃ ಸ್ನಾಪಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಾಂಗಳ್ಯಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರರಾಜತನಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀರಂಗಧಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಸೀಭೂತಸಮಸ್ತದೇವವನಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕೈಕದೀಪಾಂಕುರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮನ್ಮಂದಕಟಾಕ್ಷಲಬ್ಧಾಯೈ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ವಿಭವದ್ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಗಂಗಾಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಕುಟುಂಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರಸಿಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕುಂದಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ವರಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಮುದ್ರಾಂ ವಹಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಕುಶಂ ವಹಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಶಂ ವಹಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಭೀತಿಮುದ್ರಾಂ ವಹಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಲಾಸನಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಾಲಾರ್ಕಕೋಟಿಪ್ರತಿಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಜಗದೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಳಮಾಂಗಳ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೦೮


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed