Sri Harihara Putra (Ayyappa) Sahasranama Stotram – శ్రీ హరిహరపుత్ర (అయ్యప్ప) సహస్రనామ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ అయ్యప్ప స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

అస్య శ్రీహరిహరపుత్ర సహస్రనామ స్తోత్రమాలామంత్రస్య అర్ధనారీశ్వర ఋషిః, అనుష్టుప్ఛందః, శ్రీహరిహరపుత్రో దేవతా, హ్రాం బీజం, హ్రీం శక్తిః, హ్రూం కీలకం, శ్రీహరిహరపుత్ర ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||

న్యాసః –
హ్రాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః |
హ్రూం మధ్యమాభ్యాం నమః |
హ్రైం అనామికాభ్యాం నమః |
హ్రౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
హ్రః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ||
ఏవం హృదయాదిన్యాసః ||

ధ్యానం –
ధ్యాయేదుమాపతిరమాపతిభాగ్యపుత్రం
వేత్రోజ్జ్వలత్కరతలం భసితాభిరామమ్ |
విశ్వైకవశ్యవపుషం మృగయావినోదం
వాంఛానురూపఫలదం వరభూతనాథమ్ || ౧ ||

ఆశ్యామకోమలవిశాలతనుం విచిత్ర-
-వాసోవసానమరుణోత్పల వామహస్తమ్ |
ఉత్తుంగరత్నమకుటం కుటిలాగ్రకేశం
శాస్తారమిష్టవరదం శరణం ప్రపద్యే || ౨ ||

స్తోత్రం –

శివపుత్రో మహాతేజాః శివకార్యధురంధరః |
శివప్రదః శివజ్ఞానీ శైవధర్మసురక్షకః || ౧ ||

శంఖధారీ సురాధ్యక్షశ్చంద్రమౌలిః సురోత్తమః |
కామేశః కామతేజస్వీ కామాదిఫలసంయుతః || ౨ ||

కల్యాణః కోమలాంగశ్చ కల్యాణఫలదాయకః |
కరుణాబ్ధిః కర్మదక్షః కరుణారససాగరః || ౩ ||

జగత్ప్రియో జగద్రక్షో జగదానందదాయకః |
జయాదిశక్తిసంసేవ్యో జనాహ్లాదో జిగీషుకః || ౪ ||

జితేంద్రియో జితక్రోధో జితదేవారిసంఘకః |
జైమిన్యాదృషిసంసేవ్యో జరామరణనాశకః || ౫ ||

జనార్దనసుతో జ్యేష్ఠో జ్యేష్ఠాదిగణసేవితః |
జన్మహీనో జితామిత్రో జనకేనాభిపూజితః || ౬ ||

పరమేష్ఠీ పశుపతిః పంకజాసనపూజితః |
పురహంతా పురత్రాతా పరమైశ్వర్యదాయకః || ౭ ||

పవనాదిసురైః సేవ్యః పంచబ్రహ్మపరాయణః |
పార్వతీతనయో బ్రహ్మ పరానందః పరాత్పరః || ౮ ||

బ్రహ్మిష్ఠో జ్ఞాననిరతో గుణాగుణనిరూపకః |
గుణాధ్యక్షో గుణనిధిః గోపాలేనాభిపుజితః || ౯ ||

గోరక్షకో గోధనదో గజారూఢో గజప్రియః |
గజగ్రీవో గజస్కంధో గభస్తిర్గోపతిః ప్రభుః || ౧౦ ||

గ్రామపాలో గజాధ్యక్షో దిగ్గజేనాభిపూజితః |
గణాధ్యక్షో గణపతిర్గవాం పతిరహర్పతిః || ౧౧ ||

జటాధరో జలనిభో జైమిన్యైరభిపూజితః |
జలంధరనిహంతా చ శోణాక్షః శోణవాసకః || ౧౨ ||

సురాధిపః శోకహంతా శోభాక్షః సూర్యతేజసః |
సురార్చితః సురైర్వంద్యః శోణాంగః శాల్మలీపతిః || ౧౩ ||

సుజ్యోతిః శరవీరఘ్నః శరచ్చంద్రనిభాననః |
సనకాదిమునిధ్యేయః సర్వజ్ఞానప్రదో విభుః || ౧౪ ||

హలాయుధో హంసనిభో హాహాహూహూముఖస్తుతః |
హరిర్హరప్రియో హంసో హర్యక్షాసనతత్పరః || ౧౫ ||

పావనః పావకనిభో భక్తపాపవినాశనః |
భసితాంగో భయత్రాతా భానుమాన్ భయనాశనః || ౧౬ ||

త్రిపుండ్రకస్త్రినయనస్త్రిపుండ్రాంకితమస్తకః |
త్రిపురఘ్నో దేవవరో దేవారికులనాశకః || ౧౭ ||

దేవసేనాధిపస్తేజస్తేజోరాశిర్దశాననః |
దారుణో దోషహంతా చ దోర్దండో దండనాయకః || ౧౮ ||

ధనుష్పాణిర్ధరాధ్యక్షో ధనికో ధర్మవత్సలః |
ధర్మజ్ఞో ధర్మనిరతో ధనుః శాస్త్రపరాయణః || ౧౯ ||

స్థూలకర్ణః స్థూలతనుః స్థూలాక్షః స్థూలబాహుకః |
తనూత్తమస్తనుత్రాణస్తారకస్తేజసాం పతిః || ౨౦ ||

యోగీశ్వరో యోగనిధిర్యోగీశో యోగసంస్థితః |
మందారవాటికామత్తో మలయాచలవాసభూః || ౨౧ ||

మందారకుసుమప్రఖ్యో మందమారుతసేవితః |
మహాభాసో మహావక్షా మనోహరమదార్చితః || ౨౨ ||

మహోన్నతో మహాకాయో మహానేత్రో మహాహనుః |
మరుత్పూజ్యో మానధనో మోహనో మోక్షదాయకః || ౨౩ ||

మిత్రో మేధా మహౌజస్వీ మహావర్షప్రదాయకః |
భాషకో భాష్యశాస్త్రజ్ఞో భానుమాన్ భానుతేజసః || ౨౪ ||

భిషగ్భవానిపుత్రశ్చ భవతారణకారణః |
నీలాంబరో నీలనిభో నీలగ్రీవో నిరంజనః || ౨౫ ||

నేత్రత్రయో నిషాదజ్ఞో నానారత్నోపశోభితః |
రత్నప్రభో రమాపుత్రో రమయా పరితోషితః || ౨౬ ||

రాజసేవ్యో రాజధనః రణదోర్దండమండితః |
రమణో రేణుకాసేవ్యో రజనీచరదారణః || ౨౭ ||

ఈశాన ఇభరాట్సేవ్య ఈషణాత్రయనాశనః |
ఇడావాసో హేమనిభో హైమప్రాకారశోభితః || ౨౮ ||

హయప్రియో హయగ్రీవో హంసో హరిహరాత్మజః |
హాటకస్ఫటికప్రఖ్యో హంసారూఢేన సేవితః || ౨౯ ||

వనవాసో వనాధ్యక్షో వామదేవో వరాననః |
వైవస్వతపతిర్విష్ణుః విరాడ్రూపో విశాం పతిః || ౩౦ ||

వేణునాదో వరగ్రీవో వరాభయకరాన్వితః |
వర్చస్వీ విపులగ్రీవో విపులాక్షో వినోదవాన్ || ౩౧ ||

వైణవారణ్యవాసశ్చ వామదేవేనసేవితః |
వేత్రహస్తో వేదనిధిర్వంశదేవో వరాంగకః || ౩౨ ||

హ్రీంకారో హ్రీంమనా హృష్టో హిరణ్యో హేమసంభవః |
హుతాశో హుతనిష్పన్నో హుంకారాకృతి సుప్రభః || ౩౩ ||

హవ్యవాహో హవ్యకరశ్చాట్టహాసోఽపరాహతః |
అణురూపో రూపకరశ్చాజరోఽతనురూపకః || ౩౪ ||

హంసమంత్రశ్చ హుతభుక్ హేమాంబరః సులక్షణః |
నీపప్రియో నీలవాసాః నిధిపాలో నిరాతపః || ౩౫ ||

క్రోడహస్తస్తపస్త్రాతా తపోరక్షస్తపాహ్వయః |
మూర్ధాభిషిక్తో మానీ చ మంత్రరూపో మృడో మనుః || ౩౬ ||

మేధావీ మేధసో ముష్ణుః మకరో మకరాలయః |
మార్తాండో మంజుకేశశ్చ మాసపాలో మహౌషధిః || ౩౭ ||

శ్రోత్రియః శోభమానశ్చ సవితా సర్వదేశికః |
చంద్రహాసః శమః శక్తః శశిభాసః శమాధికః || ౩౮ ||

సుదంతః సుకపోలశ్చ షడ్వర్ణః సంపదోఽధిపః |
గరళః కాలకంఠశ్చ గోనేతా గోముఖప్రభుః || ౩౯ ||

కౌశికః కాలదేవశ్చ క్రోశకః క్రౌంచభేదకః |
క్రియాకరః కృపాలుశ్చ కరవీరకరేరుహః || ౪౦ ||

కందర్పదర్పహారీ చ కామదాతా కపాలకః |
కైలాసవాసో వరదో విరోచనో విభావసుః || ౪౧ ||

బభ్రువాహో బలాధ్యక్షః ఫణామణివిభూషణః |
సుందరః సుముఖః స్వచ్ఛః సభాసశ్చ సభాకరః || ౪౨ ||

శరానివృత్తః శక్రాప్తః శరణాగతపాలకః |
తీక్ష్ణదంష్ట్రో దీర్ఘజిహ్వః పింగళాక్షః పిశాచహా || ౪౩ ||

అభేద్యశ్చాంగదార్ఢ్యశ్చ భోజపాలోఽథ భూపతిః |
గృధ్రనాసోఽవిషహ్యశ్చ దిగ్దేహో దైన్యదాహకః || ౪౪ ||

బడబాపూరితముఖో వ్యాపకో విషమోచకః |
హసంతః సమరక్రుద్ధః పుంగవః పంకజాసనః || ౪౫ ||

విశ్వదర్పో నిశ్చితాజ్ఞో నాగాభరణభూషితః |
భరతో భైరవాకారో భరణో వామనక్రియః || ౪౬ ||

సింహాస్యః సింహరూపశ్చ సేనాపతిః సకారకః |
సనాతనః సిద్ధరూపీ సిద్ధధర్మపరాయణః || ౪౭ ||

ఆదిత్యరూపశ్చాపద్ఘ్నశ్చామృతాబ్ధినివాసభూః |
యువరాజో యోగివర్య ఉషస్తేజా ఉడుప్రభః || ౪౮ ||

దేవాదిదేవో దైవజ్ఞస్తామ్రోష్ఠస్తామ్రలోచనః |
పింగళాక్షః పింఛచూడః ఫణామణివిభూషితః || ౪౯ ||

భుజంగభూషణో భోగో భోగానందకరోఽవ్యయః |
పంచహస్తేన సంపూజ్యః పంచబాణేన సేవితః || ౫౦ ||

భవః శర్వో భానుమయః ప్రాజాపత్యస్వరూపకః |
స్వచ్ఛందశ్ఛందఃశాస్త్రజ్ఞో దాంతో దేవమనుప్రభుః || ౫౧ ||

దశభుక్చ దశాధ్యక్షో దానవానాం వినాశనః |
సహస్రాక్షః శరోత్పన్నః శతానందసమాగమః || ౫౨ ||

గృధ్రాద్రివాసో గంభీరో గంధగ్రాహో గణేశ్వరః |
గోమేధో గండకావాసో గోకులైః పరివారితః || ౫౩ ||

పరివేషః పదజ్ఞానీ ప్రియంగుద్రుమవాసకః |
గుహావాసో గురువరో వందనీయో వదాన్యకః || ౫౪ ||

వృత్తాకారో వేణుపాణిర్వీణాదండధరో హరః |
హైమీడ్యో హోతృసుభగో హౌత్రజ్ఞశ్చౌజసాం పతిః || ౫౫ ||

పవమానః ప్రజాతంతుప్రదో దండవినాశనః |
నిమీడ్యో నిమిషార్ధజ్ఞో నిమిషాకారకారణః || ౫౬ ||

లిగుడాభో లిడాకారో లక్ష్మీవంద్యో వరప్రభుః |
ఇడాజ్ఞః పింగళావాసః సుషుమ్నామధ్యసంభవః || ౫౭ ||

భిక్షాటనో భీమవర్చా వరకీర్తిః సభేశ్వరః |
వాచాతీతో వరనిధిః పరివేత్తా ప్రమాణకః || ౫౮ ||

అప్రమేయోఽనిరుద్ధశ్చాప్యనంతాదిత్యసుప్రభః |
వేషప్రియో విషగ్రాహో వరదానకరోత్తమః || ౫౯ ||

విపినో వేదసారశ్చ వేదాంతైః పరితోషితః |
వక్రాగమో వర్చవచా బలదాతా విమానవాన్ || ౬౦ ||

వజ్రకాంతో వంశకరో వటురక్షావిశారదః |
వప్రక్రీడో విప్రపూజ్యో వేలారాశిశ్చలాలకః || ౬౧ ||

కోలాహలః క్రోడనేత్రః క్రోడాస్యశ్చ కపాలభృత్ |
కుంజరేడ్యో మంజువాసాః క్రియమాణః క్రియాప్రదః || ౬౨ ||

క్రీడానాథః కీలహస్తః క్రోశమానో బలాధికః |
కనకో హోతృభాగీ చ ఖవాసః ఖచరః ఖగః || ౬౩ ||

గణకో గుణనిర్దుష్టో గుణత్యాగీ కుశాధిపః |
పాటలః పత్రధారీ చ పలాశః పుత్రవర్ధనః || ౬౪ ||

పితృసచ్చరితః ప్రేష్ఠః పాపభస్మా పునః శుచిః |
ఫాలనేత్రః ఫుల్లకేశః ఫుల్లకల్హారభూషితః || ౬౫ ||

ఫణిసేవ్యః పట్టభద్రః పటుర్వాగ్మీ వయోఽధికః |
చోరనాట్యశ్చోరవేషశ్చోరఘ్నశ్చౌర్యవర్ధనః || ౬౬ ||

చంచలాక్షశ్చామరకో మరీచిర్మదగామికః |
మృడాభో మేషవాహశ్చ మైథిల్యో మోచకో మనుః || ౬౭ ||

మనురూపో మంత్రదేవో మంత్రరాశిర్మహాదృఢః |
స్థూపిజ్ఞో ధనదాతా చ దేవవంద్యశ్చ తారణః || ౬౮ ||

యజ్ఞప్రియో యమాధ్యక్ష ఇభక్రీడ ఇభేక్షణః |
దధిప్రియో దురాధర్షో దారుపాలో దనూజహా || ౬౯ ||

దామోదరో దామధరో దక్షిణామూర్తిరూపకః |
శచీపూజ్యః శంఖకర్ణశ్చంద్రచూడో మనుప్రియః || ౭౦ ||

గుడరూపో గుడాకేశః కులధర్మపరాయణః |
కాలకంఠో గాఢగాత్రో గోత్రరూపః కులేశ్వరః || ౭౧ ||

ఆనందభైరవారాధ్యో హయమేధఫలప్రదః |
దధ్యన్నాసక్తహృదయో గుడాన్నప్రీతమానసః || ౭౨ ||

ఘృతాన్నాసక్తహృదయో గౌరాంగో గర్వభంజకః |
గణేశపూజ్యో గగనః గణానాం పతిరూర్జితః || ౭౩ ||

ఛద్మహీనః శశిరదః శత్రూణాం పతిరంగిరాః |
చరాచరమయః శాంతః శరభేశః శతాతపః || ౭౪ ||

వీరారాధ్యో వక్రగమో వేదాంగో వేదపారగః |
పర్వతారోహణః పూషా పరమేశః ప్రజాపతిః || ౭౫ ||

భావజ్ఞో భవరోగఘ్నో భవసాగరతారణః |
చిదగ్నిదేహశ్చిద్రూపశ్చిదానందశ్చిదాకృతిః || ౭౬ ||

నాట్యప్రియో నరపతిర్నరనారాయణార్చితః |
నిషాదరాజో నీహారో నేష్టా నిష్ఠురభాషణః || ౭౭ ||

నిమ్నప్రియో నీలనేత్రో నీలాంగో నీలకేశకః |
సింహాక్షః సర్వవిఘ్నేశః సామవేదపరాయణః || ౭౮ ||

సనకాదిమునిధ్యేయః శర్వరీశః షడాననః |
సురూపః సులభః స్వర్గః శచీనాథేన పూజితః || ౭౯ ||

కాకినః కామదహనో దగ్ధపాపో ధరాధిపః |
దామగ్రంథీ శతస్త్రీశస్తంత్రీపాలశ్చ తారకః || ౮౦ ||

తామ్రాక్షస్తీక్ష్ణదంష్ట్రశ్చ తిలభోజ్యస్తిలోదరః |
మాండుకర్ణో మృడాధీశో మేరువర్ణో మహోదరః || ౮౧ ||

మార్తాండభైరవారాధ్యో మణిరూపో మరుద్వహః |
మాషప్రియో మధుపానో మృణాలో మోహినీపతిః || ౮౨ ||

మహాకామేశతనయో మాధవో మదగర్వితః |
మూలాధారాంబుజావాసో మూలవిద్యాస్వరూపకః || ౮౩ ||

స్వాధిష్ఠానమయః స్వస్థః స్వస్తివాక్యః స్రువాయుధః |
మణిపూరాబ్జనిలయో మహాభైరవపూజితః || ౮౪ ||

అనాహతాబ్జరసికో హ్రీంకారరసపేశలః |
భ్రూమధ్యవాసో భ్రూకాంతో భరద్వాజప్రపూజితః || ౮౫ ||

సహస్రారాంబుజావాసః సవితా సామవాచకః |
ముకుందశ్చ గుణాతీతో గుణపూజ్యో గుణాశ్రయః || ౮౬ ||

ధన్యశ్చ ధనభృద్దాహో ధనదానకరాంబుజః |
మహాశయో మహాతీతో మాయాహీనో మదార్చితః || ౮౭ ||

మాఠరో మోక్షఫలదః సద్వైరికులనాశనః |
పింగళః పింఛచూడశ్చ పిశితాశపవిత్రకః || ౮౮ ||

పాయసాన్నప్రియః పర్వపక్షమాసవిభాజకః |
వజ్రభూషో వజ్రకాయో విరించో వరవక్షణః || ౮౯ ||

విజ్ఞానకలికాబృందో విశ్వరూపప్రదర్శకః |
డంభఘ్నో దమఘోషఘ్నో దాసపాలస్తపౌజసః || ౯౦ ||

ద్రోణకుంభాభిషిక్తశ్చ ద్రోహినాశస్తపాతురః |
మహావీరేంద్రవరదో మహాసంసారనాశనః || ౯౧ ||

లాకినీహాకినీలబ్ధో లవణాంభోధితారణః |
కాకిలః కాలపాశఘ్నః కర్మబంధవిమోచకః || ౯౨ ||

మోచకో మోహనిర్భిన్నో భగారాధ్యో బృహత్తనుః |
అక్షయోఽక్రూరవరదో వక్రాగమవినాశనః || ౯౩ ||

డాకినః సూర్యతేజస్వీ సర్పభూషశ్చ సద్గురుః |
స్వతంత్రః సర్వతంత్రేశో దక్షిణాదిగధీశ్వరః || ౯౪ ||

సచ్చిదానందకలికః ప్రేమరూపః ప్రియంకరః |
మిథ్యాజగదధిష్ఠానో ముక్తిదో ముక్తిరూపకః || ౯౫ ||

ముముక్షుః కర్మఫలదో మార్గదక్షోఽథ కర్మఠః |
మహాబుద్ధో మహాశుద్ధః శుకవర్ణః శుకప్రియః || ౯౬ ||

సోమప్రియః స్వరప్రీతః పర్వారాధనతత్పరః |
అజపో జనహంసశ్చ హలపాణిప్రపూజితః || ౯౭ ||

అర్చితో వర్ధనో వాగ్మీ వీరవేషో విధుప్రియః |
లాస్యప్రియో లయకరో లాభాలాభవివర్జితః || ౯౮ ||

పంచాననః పంచగూఢః పంచయజ్ఞఫలప్రదః |
పాశహస్తః పావకేశః పర్జన్యసమగర్జనః || ౯౯ ||

పాపారిః పరమోదారః ప్రజేశః పంకనాశనః |
నష్టకర్మా నష్టవైర ఇష్టసిద్ధిప్రదాయకః || ౧౦౦ ||

నాగాధీశో నష్టపాప ఇష్టనామవిధాయకః |
సామరస్యశ్చాప్రమేయః పాషండీ పర్వతప్రియః || ౧౦౧ ||

పంచకృత్యపరః పాతా పంచపంచాతిశాయికః |
పద్మాక్షః పద్మవదనః పావకాభః ప్రియంకరః || ౧౦౨ ||

కార్తస్వరాంగో గౌరాంగో గౌరీపుత్రో ధనేశ్వరః |
గణేశాశ్లిష్టదేహశ్చ శీతాంశుః శుభదీధితిః || ౧౦౩ ||

దక్షధ్వంసో దక్షకరో వరః కాత్యాయనీసుతః |
సుముఖో మార్గణో గర్భో గర్వభంగః కుశాసనః || ౧౦౪ ||

కులపాలపతిః శ్రేష్ఠో పవమానః ప్రజాధిపః |
దర్శప్రియో నిర్వికారో దీర్ఘకాయో దివాకరః || ౧౦౫ ||

భేరీనాదప్రియో బృందో బృహత్సేనః సుపాలకః |
సుబ్రహ్మా బ్రహ్మరసికో రసజ్ఞో రజతాద్రిభాః || ౧౦౬ ||

తిమిరఘ్నో మిహిరాభో మహానీలసమప్రభః |
శ్రీచందనవిలిప్తాంగః శ్రీపుత్రః శ్రీతరుప్రియః || ౧౦౭ ||

లాక్షావర్ణో లసత్కర్ణో రజనీధ్వంసిసన్నిభః |
బిందుప్రియోఽంబికాపుత్రో బైందవో బలనాయకః || ౧౦౮ ||

ఆపన్నతారకస్తప్తస్తప్తకృచ్ఛ్రఫలప్రదః |
మరుద్వృధో మహాఖర్వశ్చీరవాసాః శిఖిప్రియః || ౧౦౯ ||

ఆయుష్మాననఘో దూత ఆయుర్వేదపరాయణః |
హంసః పరమహంసశ్చాప్యవధూతాశ్రమప్రియః || ౧౧౦ ||

ఆశువేగోఽశ్వహృదయో హయధైర్యఫలప్రదః |
సుముఖో దుర్ముఖోఽవిఘ్నో నిర్విఘ్నో విఘ్ననాశనః || ౧౧౧ ||

ఆర్యో నాథోఽర్యమాభాసః ఫల్గుణః ఫాలలోచనః |
అరాతిఘ్నో ఘనగ్రీవో గ్రీష్మసూర్యసమప్రభః || ౧౧౨ ||

కిరీటీ కల్పశాస్త్రజ్ఞః కల్పానలవిధాయకః |
జ్ఞానవిజ్ఞానఫలదో విరించారివినాశనః || ౧౧౩ ||

వీరమార్తాండవరదో వీరబాహుశ్చ పూర్వజః |
వీరసింహాసనో విజ్ఞో వీరకార్యోఽస్తదానవః || ౧౧౪ ||

నరవీరసుహృద్భ్రాతా నాగరత్నవిభూషితః |
వాచస్పతిః పురారాతిః సంవర్తః సమరేశ్వరః || ౧౧౫ ||

ఉరువాగ్మీ హ్యుమాపుత్ర ఉడులోకసురక్షకః |
శృంగారరససంపూర్ణః సిందూరతిలకాంకితః || ౧౧౬ ||

కుంకుమాంకితసర్వాంగః కాలకేయవినాశనః |
మత్తనాగప్రియో నేతా నాగగంధర్వపూజితః || ౧౧౭ ||

సుస్వప్నబోధకో బోధో గౌరీదుఃస్వప్ననాశనః |
చింతారాశిపరిధ్వంసీ చింతామణివిభూషితః || ౧౧౮ ||

చరాచరజగత్స్రష్టా చలత్కుండలకర్ణయుక్ |
ముకురాస్యో మూలనిధిర్నిధిద్వయనిషేవితః || ౧౧౯ ||

నీరాజనప్రీతమనాః నీలనేత్రో నయప్రదః |
కేదారేశః కిరాతశ్చ కాలాత్మా కల్పవిగ్రహః || ౧౨౦ ||

కల్పాంతభైరవారాధ్యః కాకపత్రశరాయుధః |
కలాకాష్ఠాస్వరూపశ్చ ఋతువర్షాదిమాసవాన్ || ౧౨౧ ||

దినేశమండలావాసో వాసవాదిప్రపూజితః |
బహులస్తంబకర్మజ్ఞః పంచాశద్వర్ణరూపకః || ౧౨౨ ||

చింతాహీనశ్చిదాక్రాంతః చారుపాలో హలాయుధః |
బంధూకకుసుమప్రఖ్యః పరగర్వవిభంజనః || ౧౨౩ ||

విద్వత్తమో విరాధఘ్నః సచిత్రశ్చిత్రకర్మకః |
సంగీతలోలుపమనాః స్నిగ్ధగంభీరగర్జితః || ౧౨౪ ||

తుంగవక్త్రః స్తవరసశ్చాభ్రాభో భ్రమరేక్షణః |
లీలాకమలహస్తాబ్జో బాలకుందవిభూషితః || ౧౨౫ ||

లోధ్రప్రసవశుద్ధాభః శిరీషకుసుమప్రియః |
త్రాసత్రాణకరస్తత్త్వం తత్త్వవాక్యార్థబోధకః || ౧౨౬ ||

వర్షీయాంశ్చ విధిస్తుత్యో వేదాంతప్రతిపాదకః |
మూలభూతో మూలతత్త్వం మూలకారణవిగ్రహః || ౧౨౭ ||

ఆదినాథోఽక్షయఫలపాణిర్జన్మాఽపరాజితః |
గానప్రియో గానలోలో మహేశో విజ్ఞమానసః || ౧౨౮ ||

గిరిజాస్తన్యరసికో గిరిరాజవరస్తుతః |
పీయూషకుంభహస్తాబ్జః పాశత్యాగీ చిరంతనః || ౧౨౯ ||

సుధాలాలసవక్త్రాబ్జః సురద్రుమఫలేప్సితః |
రత్నహాటకభూషాంగో రావణాదిప్రపూజితః || ౧౩౦ ||

కనత్కాలేశసుప్రీతః క్రౌంచగర్వవినాశనః |
అశేషజనసమ్మోహ ఆయుర్విద్యాఫలప్రదః || ౧౩౧ ||

అవబద్ధదుకూలాంగో హారాలంకృతకంధరః |
కేతకీకుసుమప్రీతః కలభైః పరివారితః || ౧౩౨ ||

కేకాప్రియః కార్తికేయః సారంగనినదప్రియః |
చాతకాలాపసంతుష్టశ్చమరీమృగసేవితః || ౧౩౩ ||

ఆమ్రకూటాద్రిసంచారీ చామ్నాయఫలదాయకః |
ధృతాక్షసూత్రపాణిశ్చాప్యక్షిరోగవినాశనః || ౧౩౪ ||

ముకుందపూజ్యో మోహాంగో మునిమానసతోషితః |
తైలాభిషిక్తసుశిరాస్తర్జనీముద్రికాయుతః || ౧౩౫ ||

తటాతకామనః ప్రీతస్తమోగుణవినాశనః |
అనామయోఽప్యనాదర్శశ్చార్జునాభో హుతప్రియః || ౧౩౬ ||

షాడ్గుణ్యపరిసంపూర్ణః సప్తాశ్వాదిగ్రహైః స్తుతః |
వీతశోకః ప్రసాదజ్ఞః సప్తప్రాణవరప్రదః || ౧౩౭ ||

సప్తార్చిశ్చ త్రినయనస్త్రివేణీఫలదాయకః |
కృష్ణవర్త్మా వేదముఖో దారుమండలమధ్యగః || ౧౩౮ ||

వీరనూపురపాదాబ్జో వీరకంకణపాణిమాన్ |
విశ్వమూర్తిః శుద్ధముఖః శుద్ధభస్మానులేపనః || ౧౩౯ ||

శుంభధ్వంసినీసంపూజ్యో రక్తబీజకులాంతకః |
నిషాదాదిస్వరప్రీతః నమస్కారఫలప్రదః || ౧౪౦ ||

భక్తారిపంచతాదాయీ సజ్జీకృతశరాయుధః |
అభయంకరమంత్రజ్ఞః కుబ్జికామంత్రవిగ్రహః || ౧౪౧ ||

ధూమ్రాస్త్రశ్చోగ్రతేజస్వీ దశకంఠవినాశనః |
ఆశుగాయుధహస్తాబ్జో గదాయుధకరాంబుజః || ౧౪౨ ||

పాశాయుధసుపాణిశ్చ కపాలాయుధసద్భుజః |
సహస్రశీర్షవదనః సహస్రద్వయలోచనః || ౧౪౩ ||

నానాహేతిర్ధనుష్పాణిః నానాస్రగ్భూషణప్రియః |
ఆశ్యామకోమలతనురారక్తాపాంగలోచనః || ౧౪౪ ||

ద్వాదశాహక్రతుప్రీతః పౌండరీకఫలప్రదః |
ఆప్తోర్యామక్రతుమయశ్చయనాదిఫలప్రదః || ౧౪౫ ||

పశుబంధస్యఫలదో వాజపేయాత్మదైవతః |
ఆబ్రహ్మకీటజననావనాత్మా చంపకప్రియః || ౧౪౬ ||

పశుపాశవిభాగజ్ఞః పరిజ్ఞానప్రదాయకః |
కల్పేశ్వరః కల్పవర్యో జాతవేదా ప్రభాకరః || ౧౪౭ ||

కుంభీశ్వరః కుంభపాణిః కుంకుమాక్తలలాటకః |
శిలీధ్రపత్రసంకాశః సింహవక్త్రప్రమర్దనః || ౧౪౮ ||

కోకిలక్వణనాకర్ణీ కాలనాశనతత్పరః |
నైయ్యాయికమతఘ్నశ్చ బౌద్ధసంఘవినాశనః || ౧౪౯ ||

ధృతహేమాబ్జపాణిశ్చ హోమసంతుష్టమానసః |
పితృయజ్ఞస్యఫలదః పితృవజ్జనరక్షకః || ౧౫౦ ||

పదాతికర్మనిరతః పృషదాజ్యప్రదాయకః |
మహాసురవధోద్యుక్తః స్వాస్త్రప్రత్యస్త్రవర్షకః || ౧౫౧ ||

మహావర్షతిరోధానః నాగాధృతకరాంబుజః |
నమః స్వాహా వషట్ వౌషట్ పల్లవప్రతిపాదకః || ౧౫౨ ||

మహిరసదృశగ్రీవో మహిరసదృశస్తవః |
తంత్రీవాదనహస్తాగ్రః సంగీతప్రీతమానసః || ౧౫౩ ||

చిదంశముకురావాసో మణికూటాద్రిసంచరః |
లీలాసంచారతనుకో లింగశాస్త్రప్రవర్తకః || ౧౫౪ ||

రాకేందుద్యుతిసంపన్నో యాగకర్మఫలప్రదః |
మైనాకగిరిసంచారీ మధువంశవినాశనః |
తాలఖండపురావాసః తమాలనిభతైజసః || ౧౫౫ ||

ఇతి శ్రీ హరిహరపుత్ర సహస్రనామ స్తోత్రమ్ ||


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ అయ్యప్ప స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ అయ్యప్ప స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed