Sri Shiva Sahasranamavali – श्री शिव सहस्रनामावली


ओं स्थिराय नमः ।
ओं स्थाणवे नमः ।
ओं प्रभवे नमः ।
ओं भीमाय नमः ।
ओं प्रवराय नमः ।
ओं वरदाय नमः ।
ओं वराय नमः ।
ओं सर्वात्मने नमः ।
ओं सर्वविख्याताय नमः ।
ओं सर्वस्मै नमः ।
ओं सर्वकराय नमः ।
ओं भवाय नमः ।
ओं जटिने नमः ।
ओं चर्मिणे नमः ।
ओं शिखण्डिने नमः ।
ओं सर्वाङ्गाय नमः ।
ओं सर्वभावनाय नमः ।
ओं हराय नमः ।
ओं हरिणाक्षाय नमः ।
ओं सर्वभूतहराय नमः । २० ।

ओं प्रभवे नमः ।
ओं प्रवृत्तये नमः ।
ओं निवृत्तये नमः ।
ओं नियताय नमः ।
ओं शाश्वताय नमः ।
ओं ध्रुवाय नमः ।
ओं श्मशानवासिने नमः ।
ओं भगवते नमः ।
ओं खचराय नमः ।
ओं गोचराय नमः ।
ओं अर्दनाय नमः ।
ओं अभिवाद्याय नमः ।
ओं महाकर्मणे नमः ।
ओं तपस्विने नमः ।
ओं भूतभावनाय नमः ।
ओं उन्मत्तवेषप्रच्छन्नाय नमः ।
ओं सर्वलोकप्रजापतये नमः ।
ओं महारूपाय नमः ।
ओं महाकायाय नमः ।
ओं वृषरूपाय नमः । ४० ।

ओं महायशसे नमः ।
ओं महात्मने नमः ।
ओं सर्वभूतात्मने नमः ।
ओं विश्वरूपाय नमः ।
ओं महाहनवे नमः ।
ओं लोकपालाय नमः ।
ओं अन्तर्हितात्मने नमः ।
ओं प्रसादाय नमः ।
ओं हयगर्दभये नमः ।
ओं पवित्राय नमः ।
ओं महते नमः ।
ओं नियमाय नमः ।
ओं नियमाश्रिताय नमः ।
ओं सर्वकर्मणे नमः ।
ओं स्वयम्भूताय नमः ।
ओं आदये नमः ।
ओं आदिकराय नमः ।
ओं निधये नमः ।
ओं सहस्राक्षाय नमः ।
ओं विशालाक्षाय नमः । ६० ।

ओं सोमाय नमः ।
ओं नक्षत्रसाधकाय नमः ।
ओं चन्द्राय नमः ।
ओं सूर्याय नमः ।
ओं शनये नमः ।
ओं केतवे नमः ।
ओं ग्रहाय नमः ।
ओं ग्रहपतये नमः ।
ओं वराय नमः
ओं अत्रये नमः ।
ओं अत्र्या नमस्कर्त्रे नमः ।
ओं मृगबाणार्पणाय नमः ।
ओं अनघाय नमः ।
ओं महातपसे नमः ।
ओं घोरतपसे नमः ।
ओं अदीनाय नमः ।
ओं दीनसाधकाय नमः ।
ओं संवत्सरकराय नमः ।
ओं मन्त्राय नमः ।
ओं प्रमाणाय नमः । ८० ।

ओं परमाय तपसे नमः ।
ओं योगिने नमः ।
ओं योज्याय नमः ।
ओं महाबीजाय नमः ।
ओं महारेतसे नमः ।
ओं महाबलाय नमः ।
ओं सुवर्णरेतसे नमः ।
ओं सर्वज्ञाय नमः ।
ओं सुबीजाय नमः ।
ओं बीजवाहनाय नमः ।
ओं दशबाहवे नमः ।
ओं अनिमिषाय नमः ।
ओं नीलकण्ठाय नमः ।
ओं उमापतये नमः ।
ओं विश्वरूपाय नमः ।
ओं स्वयंश्रेष्ठाय नमः ।
ओं बलवीराय नमः ।
ओं बलाय नमः ।
ओं गणाय गणकर्त्रे नमः ।
ओं गणपतये नमः । १०० ।

ओं दिग्वाससे नमः ।
ओं कामाय नमः ।
ओं मन्त्रविदे नमः ।
ओं परमो मन्त्राय नमः ।
ओं सर्वभावकराय नमः ।
ओं हराय नमः ।
ओं कमण्डलुधराय नमः ।
ओं धन्विने नमः ।
ओं बाणहस्ताय नमः ।
ओं कपालवते नमः ।
ओं अशनिने नमः ।
ओं शतघ्निने नमः ।
ओं खड्गिने नमः ।
ओं पट्‍टिशिने नमः ।
ओं आयुधिने नमः ।
ओं महते नमः ।
ओं स्रुवहस्ताय नमः ।
ओं सुरूपाय नमः ।
ओं तेजसे नमः ।
ओं तेजस्कराय निधये नमः । १२० ।

ओं उष्णीषिणे नमः ।
ओं सुवक्त्राय नमः ।
ओं उदग्राय नमः ।
ओं विनताय नमः ।
ओं दीर्घाय नमः ।
ओं हरिकेशाय नमः ।
ओं सुतीर्थाय नमः ।
ओं कृष्णाय नमः ।
ओं सृगालरूपाय नमः ।
ओं सिद्धार्थाय नमः ।
ओं मुण्डाय नमः ।
ओं सर्वशुभङ्कराय नमः ।
ओं अजाय नमः ।
ओं बहुरूपाय नमः ।
ओं गन्धधारिणे नमः ।
ओं कपर्दिने नमः ।
ओं ऊर्ध्वरेतसे नमः ।
ओं ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः ।
ओं ऊर्ध्वशायिने नमः ।
ओं नभः स्थलाय नमः । १४० ।

ओं त्रिजटिने नमः ।
ओं चीरवाससे नमः ।
ओं रुद्राय नमः ।
ओं सेनापतये नमः ।
ओं विभवे नमः ।
ओं अहश्चराय नमः ।
ओं नक्तञ्चराय नमः ।
ओं तिग्ममन्यवे नमः ।
ओं सुवर्चसाय नमः ।
ओं गजघ्ने नमः ।
ओं दैत्यघ्ने नमः ।
ओं कालाय नमः ।
ओं लोकधात्रे नमः ।
ओं गुणाकराय नमः ।
ओं सिंहशार्दूलरूपाय नमः ।
ओं आर्द्रचर्माम्बरावृताय नमः ।
ओं कालयोगिने नमः ।
ओं महानादाय नमः ।
ओं सर्वकामाय नमः ।
ओं चतुष्पथाय नमः । १६० ।

ओं निशाचराय नमः ।
ओं प्रेतचारिणे नमः ।
ओं भूतचारिणे नमः ।
ओं महेश्वराय नमः ।
ओं बहुभूताय नमः ।
ओं बहुधराय नमः ।
ओं स्वर्भानवे नमः ।
ओं अमिताय नमः ।
ओं गतये नमः ।
ओं नृत्यप्रियाय नमः ।
ओं नित्यनर्ताय नमः ।
ओं नर्तकाय नमः ।
ओं सर्वलालसाय नमः ।
ओं घोराय नमः ।
ओं महातपसे नमः ।
ओं पाशाय नमः ।
ओं नित्याय नमः ।
ओं गिरिरुहाय नमः ।
ओं नभसे नमः ।
ओं सहस्रहस्ताय नमः । १८० ।

ओं विजयाय नमः ।
ओं व्यवसायाय नमः ।
ओं अतन्द्रिताय नमः ।
ओं अधर्षणाय नमः ।
ओं धर्षणात्मने नमः ।
ओं यज्ञघ्ने नमः ।
ओं कामनाशकाय नमः ।
ओं दक्षयागापहारिणे नमः ।
ओं सुसहाय नमः ।
ओं मध्यमाय नमः ।
ओं तेजोपहारिणे नमः ।
ओं बलघ्ने नमः ।
ओं मुदिताय नमः ।
ओं अर्थाय नमः ।
ओं अजिताय नमः ।
ओं अवराय नमः ।
ओं गम्भीरघोषय नमः ।
ओं गम्भीराय नमः ।
ओं गम्भीरबलवाहनाय नमः ।
ओं न्यग्रोधरूपाय नमः । २०० ।

ओं न्यग्रोधाय नमः ।
ओं वृक्षकर्णस्थितये नमः ।
ओं विभवे नमः ।
ओं सुतीक्ष्णदशनाय नमः ।
ओं महाकायाय नमः ।
ओं महाननाय नमः ।
ओं विष्वक्सेनाय नमः ।
ओं हराय नमः ।
ओं यज्ञाय नमः ।
ओं सम्युगापीडवाहनाय नमः ।
ओं तीक्ष्णतापाय नमः ।
ओं हर्यश्वाय नमः ।
ओं सहायाय नमः ।
ओं कर्मकालविदे नमः ।
ओं विष्णुप्रसादिताय नमः ।
ओं यज्ञाय नमः ।
ओं समुद्राय नमः
ओं बडबामुखाय नमः ।
ओं हुताशनसहायाय नमः ।
ओं प्रशान्तात्मने नमः । २२० ।

ओं हुताशनाय नमः ।
ओं उग्रतेजसे नमः ।
ओं महातेजसे नमः ।
ओं जन्याय नमः ।
ओं विजयकालविदे नमः ।
ओं ज्योतिषामयनाय नमः ।
ओं सिद्धये नमः ।
ओं सर्वविग्रहाय नमः ।
ओं शिखिने नमः ।
ओं मुण्डिने नमः ।
ओं जटिने नमः ।
ओं ज्वालिने नमः ।
ओं मूर्तिजाय नमः ।
ओं मूर्धगाय नमः ।
ओं बलिने नमः ।
ओं वैणविने नमः ।
ओं पणविने नमः ।
ओं तालिने नमः ।
ओं खलिने नमः ।
ओं कालकटङ्कटाय नमः । २४० ।

ओं नक्षत्रविग्रहमतये नमः ।
ओं गुणबुद्धये नमः ।
ओं लयाय नमः ।
ओं अगमाय नमः ।
ओं प्रजापतये नमः ।
ओं विश्वबाहवे नमः ।
ओं विभागाय नमः ।
ओं सर्वगाय
ओं अमुखाय नमः ।
ओं विमोचनाय नमः ।
ओं सुसरणाय नमः ।
ओं हिरण्यकवचोद्भवाय नमः ।
ओं मेढ्रजाय नमः ।
ओं बलचारिणे नमः ।
ओं महीचारिणे नमः ।
ओं स्रुताय नमः ।
ओं सर्वतूर्यनिनादिने नमः ।
ओं सर्वतोद्यपरिग्रहाय नमः ।
ओं व्यालरूपाय नमः ।
ओं गुहावासिने नमः । २६० ।

ओं गुहाय नमः ।
ओं मालिने नमः ।
ओं तरङ्गविदे नमः ।
ओं त्रिदशाय नमः ।
ओं त्रिकालदृशे नमः ।
ओं कर्मसर्वबन्धविमोचनाय नमः ।
ओं असुरेन्द्राणां बन्धनाय नमः ।
ओं युधि शत्रुविनाशनाय नमः ।
ओं साङ्ख्यप्रदाय नमः ।
ओं दुर्वाससे नमः ।
ओं सर्वसाधुनिषेविताय नमः ।
ओं प्रस्कन्दनाय नमः ।
ओं विभागज्ञाय नमः ।
ओं अतुल्याय नमः ।
ओं यज्ञविभागविदे नमः ।
ओं सर्ववासाय नमः ।
ओं सर्वचारिणे नमः ।
ओं दुर्वाससे नमः ।
ओं वासवाय नमः ।
ओं अमराय नमः । २८० ।

ओं हैमाय नमः ।
ओं हेमकराय नमः ।
ओं अयज्ञाय नमः ।
ओं सर्वधारिणे नमः ।
ओं धरोत्तमाय नमः ।
ओं लोहिताक्षाय नमः ।
ओं महाक्षाय नमः ।
ओं विजयाक्षाय नमः ।
ओं विशारदाय नमः ।
ओं सङ्ग्रहाय नमः ।
ओं निग्रहाय नमः ।
ओं कर्त्रे नमः ।
ओं सर्पचीरनिवासनाय नमः ।
ओं मुख्याय नमः ।
ओं अमुख्याय नमः ।
ओं देहाय नमः ।
ओं काहलये नमः ।
ओं सर्वकामदाय नमः ।
ओं सर्वकालप्रसादये नमः ।
ओं सुबलाय नमः । ३०० ।

ओं बलरूपधृते नमः ।
ओं सर्वकामवराय नमः ।
ओं सर्वदाय नमः ।
ओं सर्वतोमुखाय नमः ।
ओं आकाशनिर्विरूपाय नमः ।
ओं निपातिने नमः ।
ओं अवशाय नमः ।
ओं खगाय नमः ।
ओं रौद्ररूपाय नमः ।
ओं अंशवे नमः ।
ओं आदित्याय नमः ।
ओं बहुरश्मये नमः ।
ओं सुवर्चसिने नमः ।
ओं वसुवेगाय नमः ।
ओं महावेगाय नमः ।
ओं मनोवेगाय नमः ।
ओं निशाचराय नमः ।
ओं सर्ववासिने नमः ।
ओं श्रियावासिने नमः ।
ओं उपदेशकराय नमः । ३२० ।

ओं अकराय नमः ।
ओं मुनये नमः ।
ओं आत्मनिरालोकाय नमः ।
ओं सम्भग्नाय नमः ।
ओं सहस्रदाय नमः ।
ओं पक्षिणे नमः ।
ओं पक्षरूपाय नमः ।
ओं अतिदीप्ताय नमः ।
ओं विशां पतये नमः ।
ओं उन्मादाय नमः ।
ओं मदनाय नमः ।
ओं कामाय नमः ।
ओं अश्वत्थाय नमः ।
ओं अर्थकराय नमः ।
ओं यशसे नमः ।
ओं वामदेवाय नमः ।
ओं वामाय नमः ।
ओं प्राचे नमः ।
ओं दक्षिणाय नमः ।
ओं वामनाय नमः । ३४० ।

ओं सिद्धयोगिने नमः ।
ओं महर्षये नमः ।
ओं सिद्धार्थाय नमः ।
ओं सिद्धसाधकाय नमः ।
ओं भिक्षवे नमः ।
ओं भिक्षुरूपाय नमः ।
ओं विपणाय नमः ।
ओं मृदवे नमः ।
ओं अव्ययाय नमः ।
ओं महासेनाय नमः ।
ओं विशाखाय नमः ।
ओं षष्टिभागाय नमः ।
ओं गवां पतये नमः ।
ओं वज्रहस्ताय नमः ।
ओं विष्कम्भिने नमः ।
ओं चमूस्तम्भनाय नमः ।
ओं वृत्तावृत्तकराय नमः ।
ओं तालाय नमः ।
ओं मधवे नमः ।
ओं मधुकलोचनाय नमः । ३६० ।

ओं वाचस्पत्याय नमः ।
ओं वाजसनाय नमः ।
ओं नित्यमाश्रमपूजिताय नमः ।
ओं ब्रह्मचारिणे नमः ।
ओं लोकचारिणे नमः ।
ओं सर्वचारिणे नमः ।
ओं विचारविदे नमः ।
ओं ईशानाय नमः ।
ओं ईश्वराय नमः ।
ओं कालाय नमः ।
ओं निशाचारिणे नमः ।
ओं पिनाकभृते नमः ।
ओं निमित्तस्थाय नमः ।
ओं निमित्ताय नमः ।
ओं नन्दये नमः ।
ओं नन्दिकराय नमः ।
ओं हरये नमः ।
ओं नन्दीश्वराय नमः ।
ओं नन्दिने नमः ।
ओं नन्दनाय नमः । ३८० ।

ओं नन्दिवर्धनाय नमः ।
ओं भगहारिणे नमः ।
ओं निहन्त्रे नमः ।
ओं कालाय नमः ।
ओं ब्रह्मणे नमः ।
ओं पितामहाय नमः ।
ओं चतुर्मुखाय नमः ।
ओं महालिङ्गाय नमः ।
ओं चारुलिङ्गाय नमः ।
ओं लिङ्गाध्यक्षाय नमः ।
ओं सुराध्यक्षाय नमः ।
ओं योगाध्यक्षाय नमः ।
ओं युगावहाय नमः ।
ओं बीजाध्यक्षाय नमः ।
ओं बीजकर्त्रे नमः ।
ओं अध्यात्मानुगताय नमः ।
ओं बलाय नमः ।
ओं इतिहासाय नमः ।
ओं सकल्पाय नमः ।
ओं गौतमाय नमः । ४०० ।

ओं निशाकराय नमः ।
ओं दम्भाय नमः ।
ओं अदम्भाय नमः ।
ओं वैदम्भाय नमः ।
ओं वश्याय नमः ।
ओं वशकराय नमः ।
ओं कलये नमः ।
ओं लोककर्त्रे नमः ।
ओं पशुपतये नमः ।
ओं महाकर्त्रे नमः ।
ओं अनौषधाय नमः ।
ओं अक्षराय नमः ।
ओं परमाय ब्रह्मणे नमः ।
ओं बलवते नमः ।
ओं शक्राय नमः ।
ओं नीतये नमः ।
ओं अनीतये नमः ।
ओं शुद्धात्मने नमः ।
ओं शुद्धाय नमः ।
ओं मान्याय नमः । ४२० ।

ओं गतागताय नमः ।
ओं बहुप्रसादाय नमः ।
ओं सुस्वप्नाय नमः ।
ओं दर्पणाय नमः ।
ओं अमित्रजिते नमः ।
ओं वेदकाराय नमः ।
ओं मन्त्रकाराय नमः ।
ओं विदुषे नमः ।
ओं समरमर्दनाय नमः ।
ओं महामेघनिवासिने नमः ।
ओं महाघोराय नमः ।
ओं वशीने नमः ।
ओं कराय नमः ।
ओं अग्निज्वालाय नमः ।
ओं महाज्वालाय नमः ।
ओं अतिधूम्राय नमः ।
ओं हुताय नमः ।
ओं हविषे नमः ।
ओं वृषणाय नमः ।
ओं शङ्कराय नमः । ४४० ।

ओं नित्यवर्चस्विने नमः ।
ओं धूमकेतनाय नमः ।
ओं नीलाय नमः ।
ओं अङ्गलुब्धाय नमः ।
ओं शोभनाय नमः ।
ओं निरवग्रहाय नमः ।
ओं स्वस्तिदाय नमः ।
ओं स्वस्तिभावाय नमः ।
ओं भागिने नमः ।
ओं भागकराय नमः ।
ओं लघवे नमः ।
ओं उत्सङ्गाय नमः ।
ओं महाङ्गाय नमः ।
ओं महागर्भपरायणाय नमः ।
ओं कृष्णवर्णाय नमः ।
ओं सुवर्णाय नमः ।
ओं सर्वदेहिनामिन्द्रियाय नमः ।
ओं महापादाय नमः ।
ओं महाहस्ताय नमः ।
ओं महाकायाय नमः । ४६० ।

ओं महायशसे नमः ।
ओं महामूर्ध्ने नमः ।
ओं महामात्राय नमः ।
ओं महानेत्राय नमः ।
ओं निशालयाय नमः ।
ओं महान्तकाय नमः ।
ओं महाकर्णाय नमः ।
ओं महोष्ठाय नमः ।
ओं महाहनवे नमः ।
ओं महानासाय नमः ।
ओं महाकम्बवे नमः ।
ओं महाग्रीवाय नमः ।
ओं श्मशानभाजे नमः ।
ओं महावक्षसे नमः ।
ओं महोरस्काय नमः ।
ओं अन्तरात्मने नमः ।
ओं मृगालयाय नमः ।
ओं लम्बनाय नमः ।
ओं लम्बितोष्ठाय नमः ।
ओं महामायाय नमः । ४८० ।

ओं पयोनिधये नमः ।
ओं महादन्ताय नमः ।
ओं महादंष्ट्राय नमः ।
ओं महजिह्वाय नमः ।
ओं महामुखाय नमः ।
ओं महानखाय नमः ।
ओं महारोमाय नमः ।
ओं महाकोशाय नमः ।
ओं महाजटाय नमः ।
ओं प्रसन्नाय नमः ।
ओं प्रसादाय नमः ।
ओं प्रत्ययाय नमः ।
ओं गिरिसाधनाय नमः ।
ओं स्नेहनाय नमः ।
ओं अस्नेहनाय नमः ।
ओं अजिताय नमः ।
ओं महामुनये नमः ।
ओं वृक्षाकाराय नमः ।
ओं वृक्षकेतवे नमः ।
ओं अनलाय नमः । ५०० ।

ओं वायुवाहनाय नमः ।
ओं गण्डलिने नमः ।
ओं मेरुधाम्ने नमः ।
ओं देवाधिपतये नमः ।
ओं अथर्वशीर्षाय नमः ।
ओं सामास्याय नमः ।
ओं ऋक्सहस्रामितेक्षणाय नमः ।
ओं यजुःपादभुजाय नमः ।
ओं गुह्याय नमः ।
ओं प्रकाशाय नमः ।
ओं जङ्गमाय नमः ।
ओं अमोघार्थाय नमः ।
ओं प्रसादाय नमः ।
ओं अभिगम्याय नमः ।
ओं सुदर्शनाय नमः ।
ओं उपकाराय नमः ।
ओं प्रियाय नमः ।
ओं सर्वाय नमः ।
ओं कनकाय नमः ।
ओं काञ्चनच्छवये नमः । ५२० ।

ओं नाभये नमः ।
ओं नन्दिकराय नमः ।
ओं भावाय नमः ।
ओं पुष्करस्थपतये नमः ।
ओं स्थिराय नमः ।
ओं द्वादशाय नमः ।
ओं त्रासनाय नमः ।
ओं आद्याय नमः ।
ओं यज्ञाय नमः ।
ओं यज्ञसमाहिताय नमः ।
ओं नक्ताय नमः ।
ओं कलये नमः ।
ओं कालाय नमः ।
ओं मकराय नमः ।
ओं कालपूजिताय नमः ।
ओं सगणाय नमः ।
ओं गणकाराय नमः ।
ओं भूतवाहनसारथये नमः ।
ओं भस्मशयाय नमः ।
ओं भस्मगोप्त्रे नमः । ५४० ।

ओं भस्मभूताय नमः ।
ओं तरवे नमः ।
ओं गणाय नमः ।
ओं लोकपालाय नमः ।
ओं अलोकाय नमः ।
ओं महात्मने नमः ।
ओं सर्वपूजिताय नमः ।
ओं शुक्लाय नमः ।
ओं त्रिशुक्लाय नमः ।
ओं सम्पन्नाय नमः ।
ओं शुचये नमः ।
ओं भूतनिषेविताय नमः ।
ओं आश्रमस्थाय नमः ।
ओं क्रियावस्थाय नमः ।
ओं विश्वकर्ममतये नमः ।
ओं वराय नमः ।
ओं विशालशाखाय नमः ।
ओं ताम्रोष्ठाय नमः ।
ओं अम्बुजालाय नमः ।
ओं सुनिश्चलाय नमः । ५६० ।

ओं कपिलाय नमः ।
ओं कपिशाय नमः ।
ओं शुक्लाय नमः ।
ओं आयुषे नमः ।
ओं पराय नमः ।
ओं अपराय नमः ।
ओं गन्धर्वाय नमः ।
ओं अदितये नमः ।
ओं तार्क्ष्याय नमः ।
ओं सुविज्ञेयाय नमः ।
ओं सुशारदाय नमः ।
ओं परश्वधायुधाय नमः ।
ओं देवाय नमः ।
ओं अनुकारिणे नमः ।
ओं सुबान्धवाय नमः ।
ओं तुम्बवीणाय नमः ।
ओं महाक्रोधाय नमः ।
ओं ऊर्ध्वरेतसे नमः ।
ओं जलेशयाय नमः ।
ओं उग्राय नमः । ५८० ।

ओं वंशकराय नमः ।
ओं वंशाय नमः ।
ओं वंशनादाय नमः ।
ओं अनिन्दिताय नमः ।
ओं सर्वाङ्गरूपाय नमः ।
ओं मायाविने नमः ।
ओं सुहृदाय नमः ।
ओं अनिलाय नमः ।
ओं अनलाय नमः ।
ओं बन्धनाय नमः ।
ओं बन्धकर्त्रे नमः ।
ओं सुबन्धनविमोचनाय नमः ।
ओं यज्ञारये नमः ।
ओं कामारये नमः ।
ओं महादंष्ट्राय नमः ।
ओं महायुधाय नमः ।
ओं बहुधा निन्दिताय नमः ।
ओं शर्वाय नमः ।
ओं शङ्कराय नमः ।
ओं शङ्कराय नमः । ६०० ।

ओं अधनाय नमः ।
ओं अमरेशाय नमः ।
ओं महादेवाय नमः ।
ओं विश्वदेवाय नमः ।
ओं सुरारिघ्ने नमः ।
ओं अहिर्बुध्न्याय नमः ।
ओं अनिलाभाय नमः ।
ओं चेकितानाय नमः ।
ओं हविषे नमः ।
ओं अजैकपादे नमः ।
ओं कापालिने नमः ।
ओं त्रिशङ्कवे नमः ।
ओं अजिताय नमः ।
ओं शिवाय नमः ।
ओं धन्वन्तरये नमः ।
ओं धूमकेतवे नमः ।
ओं स्कन्दाय नमः ।
ओं वैश्रवणाय नमः ।
ओं धात्रे नमः ।
ओं शक्राय नमः । ६२० ।

ओं विष्णवे नमः ।
ओं मित्राय नमः ।
ओं त्वष्ट्रे नमः ।
ओं ध्रुवाय नमः ।
ओं धराय नमः ।
ओं प्रभावाय नमः ।
ओं सर्वगाय वायवे नमः ।
ओं अर्यम्णे नमः ।
ओं सवित्रे नमः ।
ओं रवये नमः ।
ओं उषङ्गवे नमः ।
ओं विधात्रे नमः ।
ओं मान्धात्रे नमः ।
ओं भूतभावनाय नमः ।
ओं विभवे नमः ।
ओं वर्णविभाविने नमः ।
ओं सर्वकामगुणावहाय नमः ।
ओं पद्मनाभाय नमः ।
ओं महागर्भाय नमः ।
ओं चन्द्रवक्त्राय नमः । ६४० ।

ओं अनिलाय नमः ।
ओं अनलाय नमः ।
ओं बलवते नमः ।
ओं उपशान्ताय नमः ।
ओं पुराणाय नमः ।
ओं पुण्यचञ्चुरिणे नमः ।
ओं कुरुकर्त्रे नमः ।
ओं कुरुवासिने नमः ।
ओं कुरुभूताय नमः ।
ओं गुणौषधाय नमः ।
ओं सर्वाशयाय नमः ।
ओं दर्भचारिणे नमः ।
ओं सर्वेषं प्राणिनां पतये नमः ।
ओं देवदेवाय नमः ।
ओं सुखासक्ताय नमः ।
ओं सते नमः ।
ओं असते नमः ।
ओं सर्वरत्नविदे नमः ।
ओं कैलासगिरिवासिने नमः ।
ओं हिमवद्गिरिसंश्रयाय नमः । ६६० ।

ओं कूलहारिणे नमः ।
ओं कुलकर्त्रे नमः ।
ओं बहुविद्याय नमः ।
ओं बहुप्रदाय नमः ।
ओं वणिजाय नमः ।
ओं वर्धकिने नमः ।
ओं वृक्षाय नमः ।
ओं वकुलाय नमः ।
ओं चन्दनाय नमः ।
ओं छदाय नमः ।
ओं सारग्रीवाय नमः ।
ओं महाजत्रवे नमः ।
ओं अलोलाय नमः ।
ओं महौषधाय नमः ।
ओं सिद्धार्थकारिणे नमः ।
ओं सिद्धार्थश्छन्दोव्याकरणोत्तराय नमः ।
ओं सिंहनादाय नमः ।
ओं सिंहदंष्ट्राय नमः ।
ओं सिंहगाय नमः ।
ओं सिंहवाहनाय नमः । ६८० ।

ओं प्रभावात्मने नमः ।
ओं जगत्कालस्थालाय नमः ।
ओं लोकहिताय नमः ।
ओं तरवे नमः ।
ओं सारङ्गाय नमः ।
ओं नवचक्राङ्गाय नमः ।
ओं केतुमालिने नमः ।
ओं सभावनाय नमः ।
ओं भूतालयाय नमः ।
ओं भूतपतये नमः ।
ओं अहोरात्राय नमः ।
ओं अनिन्दिताय नमः ।
ओं सर्वभूतानां वाहित्रे नमः ।
ओं सर्वभूतानां निलयाय नमः ।
ओं विभवे नमः ।
ओं भवाय नमः ।
ओं अमोघाय नमः ।
ओं सम्यताय नमः ।
ओं अश्वाय नमः ।
ओं भोजनाय नमः । ७०० ।

ओं प्राणधारणाय नमः ।
ओं धृतिमते नमः ।
ओं मतिमते नमः ।
ओं दक्षाय नमः ।
ओं सत्कृताय नमः ।
ओं युगाधिपाय नमः ।
ओं गोपालिने नमः ।
ओं गोपतये नमः ।
ओं ग्रामाय नमः ।
ओं गोचर्मवसनाय नमः ।
ओं हरये नमः ।
ओं हिरण्यबाहवे नमः ।
ओं प्रवेशिनां गुहापालाय नमः ।
ओं प्रकृष्टारये नमः ।
ओं महाहर्षाय नमः ।
ओं जितकामाय नमः ।
ओं जितेन्द्रियाय नमः ।
ओं गान्धाराय नमः ।
ओं सुवासाय नमः ।
ओं तपः सक्ताय नमः । ७२० ।

ओं रतये नमः ।
ओं नराय नमः ।
ओं महागीताय नमः ।
ओं महानृत्याय नमः ।
ओं अप्सरोगणसेविताय नमः ।
ओं महाकेतवे नमः ।
ओं महाधातवे नमः ।
ओं नैकसानुचराय नमः ।
ओं चलाय नमः ।
ओं आवेदनीयाय नमः ।
ओं आदेशाय नमः ।
ओं सर्वगन्धसुखाहवाय नमः ।
ओं तोरणाय नमः ।
ओं तारणाय नमः ।
ओं वाताय नमः ।
ओं परिधिने नमः ।
ओं पतिखेचराय नमः ।
ओं सम्योगाय वर्धनाय नमः ।
ओं वृद्धाय नमः ।
ओं अतिवृद्धाय नमः । ७४० ।

ओं गुणाधिकाय नमः ।
ओं नित्य आत्मसहायाय नमः ।
ओं देवासुरपतये नमः ।
ओं पतये नमः ।
ओं युक्ताय नमः ।
ओं युक्तबाहवे नमः ।
ओं देवाय दिविसुपर्वणाय नमः ।
ओं आषाढाय नमः ।
ओं सुषाढाय नमः ।
ओं ध्रुवाय नमः ।
ओं हरिणाय नमः ।
ओं हराय नमः ।
ओं वपुरावर्तमानेभ्यो नमः ।
ओं वसुश्रेष्ठाय नमः ।
ओं महापथाय नमः ।
ओं शिरोहारिणे विमर्शाय नमः ।
ओं सर्वलक्षणलक्षिताय नमः ।
ओं अक्षश्च रथयोगिने नमः ।
ओं सर्वयोगिने नमः ।
ओं महाबलाय नमः । ७६० ।

ओं समाम्नायाय नमः ।
ओं असमाम्नायाय नमः ।
ओं तीर्थदेवाय नमः ।
ओं महारथाय नमः ।
ओं निर्जीवाय नमः ।
ओं जीवनाय नमः ।
ओं मन्त्राय नमः ।
ओं शुभाक्षाय नमः ।
ओं बहुकर्कशाय नमः ।
ओं रत्नप्रभूताय नमः ।
ओं रत्नाङ्गाय नमः ।
ओं महार्णवनिपानविदे नमः ।
ओं मूलाय नमः ।
ओं विशालाय नमः ।
ओं अमृताय नमः ।
ओं व्यक्ताव्यक्ताय नमः ।
ओं तपोनिधये नमः ।
ओं आरोहणाय नमः ।
ओं अधिरोहाय नमः ।
ओं शीलधारिणे नमः । ७८० ।

ओं महायशसे नमः ।
ओं सेनाकल्पाय नमः ।
ओं महाकल्पाय नमः ।
ओं योगाय नमः ।
ओं युगकराय नमः ।
ओं हरये नमः ।
ओं युगरूपाय नमः ।
ओं महारूपाय नमः ।
ओं महानागहनाय नमः ।
ओं वधाय नमः ।
ओं न्यायनिर्वपणाय नमः ।
ओं पादाय नमः ।
ओं पण्डिताय नमः ।
ओं अचलोपमाय नमः ।
ओं बहुमालाय नमः ।
ओं महामालाय नमः ।
ओं शशिने हरसुलोचनाय नमः ।
ओं विस्ताराय लवणाय कूपाय नमः ।
ओं त्रियुगाय नमः ।
ओं सफलोदयाय नमः । ८०० ।

ओं त्रिलोचनाय नमः ।
ओं विषण्णाङ्गाय नमः ।
ओं मणिविद्धाय नमः ।
ओं जटाधराय नमः ।
ओं बिन्दवे नमः ।
ओं विसर्गाय नमः ।
ओं सुमुखाय नमः ।
ओं शराय नमः ।
ओं सर्वायुधाय नमः ।
ओं सहाय नमः ।
ओं निवेदनाय नमः ।
ओं सुखाजाताय नमः ।
ओं सुगन्धाराय नमः ।
ओं महाधनुषे नमः ।
ओं गन्धपालिने भगवते नमः ।
ओं सर्वकर्मणां उत्थानाय नमः ।
ओं मन्थानो बहुलो वायवे नमः ।
ओं सकलाय नमः ।
ओं सर्वलोचनाय नमः ।
ओं तलस्तालाय नमः । ८२० ।

ओं करस्थालिने नमः ।
ओं ऊर्ध्वसंहननाय नमः ।
ओं महते नमः ।
ओं छत्राय नमः ।
ओं सुछत्राय नमः ।
ओं विख्याताय लोकाय नमः ।
ओं सर्वाश्रय क्रमाय नमः ।
ओं मुण्डाय नमः ।
ओं विरूपाय नमः ।
ओं विकृताय नमः ।
ओं दण्डिने नमः ।
ओं कुण्डिने नमः ।
ओं विकुर्वणाय नमः ।
ओं हर्यक्षाय नमः ।
ओं ककुभाय नमः ।
ओं वज्रिणे नमः ।
ओं शतजिह्वाय नमः ।
ओं सहस्रपादे नमः ।
ओं सहस्रमुर्ध्ने नमः ।
ओं देवेन्द्राय नमः । ८४० ।

ओं सर्वदेवमयाय नमः ।
ओं गुरवे नमः ।
ओं सहस्रबाहवे नमः ।
ओं सर्वाङ्गाय नमः ।
ओं शरण्याय नमः ।
ओं सर्वलोककृते नमः ।
ओं पवित्राय नमः ।
ओं त्रिककुदे मन्त्राय नमः ।
ओं कनिष्ठाय नमः ।
ओं कृष्णपिङ्गलाय नमः ।
ओं ब्रह्मदण्डविनिर्मात्रे नमः ।
ओं शतघ्नीपाशशक्तिमते नमः ।
ओं पद्मगर्भाय नमः ।
ओं महागर्भाय नमः ।
ओं ब्रह्मगर्भाय नमः ।
ओं जलोद्भवाय नमः ।
ओं गभस्तये नमः ।
ओं ब्रह्मकृते नमः ।
ओं ब्रह्मिणे नमः ।
ओं ब्रह्मविदे नमः । ८६० ।

ओं ब्राह्मणाय नमः ।
ओं गतये नमः ।
ओं अनन्तरूपाय नमः ।
ओं नैकात्मने नमः ।
ओं स्वयम्भुव तिग्मतेजसे नमः ।
ओं ऊर्ध्वगात्मने नमः ।
ओं पशुपतये नमः ।
ओं वातरंहाय नमः ।
ओं मनोजवाय नमः ।
ओं चन्दनिने नमः ।
ओं पद्मनालाग्राय नमः ।
ओं सुरभ्युत्तरणाय नमः ।
ओं नराय नमः ।
ओं कर्णिकारमहास्रग्विणे नमः ।
ओं नीलमौलये नमः ।
ओं पिनाकधृते नमः ।
ओं उमापतये नमः ।
ओं उमाकान्ताय नमः ।
ओं जाह्नवीधृते नमः ।
ओं उमाधवाय नमः । ८८० ।

ओं वराय वराहाय नमः ।
ओं वरदाय नमः ।
ओं वरेण्याय नमः ।
ओं सुमहास्वनाय नमः ।
ओं महाप्रसादाय नमः ।
ओं दमनाय नमः ।
ओं शत्रुघ्ने नमः ।
ओं श्वेतपिङ्गलाय नमः ।
ओं पीतात्मने नमः ।
ओं परमात्मने नमः ।
ओं प्रयतात्माने नमः ।
ओं प्रधानधृते नमः ।
ओं सर्वपार्श्वमुखाय नमः ।
ओं त्र्यक्षाय नमः ।
ओं धर्मसाधारणो वराय नमः ।
ओं चराचरात्मने नमः ।
ओं सूक्ष्मात्मने नमः ।
ओं अमृताय गोवृषेश्वराय नमः ।
ओं साध्यर्षये नमः ।
ओं वसवे आदित्याय नमः । ९०० ।

ओं विवस्वते सवितामृताय नमः ।
ओं व्यासाय नमः ।
ओं सर्गाय सुसङ्क्षेपाय विस्तराय नमः ।
ओं पर्यायो नराय नमः ।
ओं ऋतवे नमः ।
ओं संवत्सराय नमः ।
ओं मासाय नमः ।
ओं पक्षाय नमः ।
ओं सङ्ख्यासमापनाय नमः ।
ओं कलाभ्यो नमः ।
ओं काष्ठाभ्यो नमः ।
ओं लवेभ्यो नमः ।
ओं मात्राभ्यो नमः ।
ओं मुहूर्ताहः क्षपाभ्यो नमः ।
ओं क्षणेभ्यो नमः ।
ओं विश्वक्षेत्राय नमः ।
ओं प्रजाबीजाय नमः ।
ओं लिङ्गाय नमः ।
ओं आद्याय निर्गमाय नमः ।
ओं सते नमः । ९२० ।

ओं असते नमः ।
ओं व्यक्ताय नमः ।
ओं अव्यक्ताय नमः ।
ओं पित्रे नमः ।
ओं मात्रे नमः ।
ओं पितामहाय नमः ।
ओं स्वर्गद्वाराय नमः ।
ओं प्रजाद्वाराय नमः ।
ओं मोक्षद्वाराय नमः ।
ओं त्रिविष्टपाय नमः ।
ओं निर्वाणाय नमः ।
ओं ह्लादनाय नमः ।
ओं ब्रह्मलोकाय नमः ।
ओं परागतये नमः ।
ओं देवासुरविनिर्मात्रे नमः ।
ओं देवासुरपरायणाय नमः ।
ओं देवासुरगुरवे नमः ।
ओं देवाय नमः ।
ओं देवासुरनमस्कृताय नमः ।
ओं देवासुरमहामात्राय नमः । ९४० ।

ओं देवासुरगणाश्रयाय नमः ।
ओं देवासुरगणाध्यक्षाय नमः ।
ओं देवासुरगणाग्रण्यै नमः ।
ओं देवातिदेवाय नमः ।
ओं देवर्षये नमः ।
ओं देवासुरवरप्रदाय नमः ।
ओं देवासुरेश्वराय नमः ।
ओं विश्वाय नमः ।
ओं देवासुरमहेश्वराय नमः ।
ओं सर्वदेवमयाय नमः ।
ओं अचिन्त्याय नमः ।
ओं देवतात्मने नमः ।
ओं आत्मसम्भवाय नमः ।
ओं उद्भिदे नमः ।
ओं त्रिविक्रमाय नमः ।
ओं वैद्याय नमः ।
ओं विरजाय नमः ।
ओं नीरजाय नमः ।
ओं अमराय नमः ।
ओं ईड्याय नमः । ९६० ।

ओं हस्तीश्वराय नमः ।
ओं व्यघ्राय नमः ।
ओं देवसिंहाय नमः ।
ओं नरर्षभाय नमः ।
ओं विबुधाय नमः ।
ओं अग्रवराय नमः ।
ओं सूक्ष्माय नमः ।
ओं सर्वदेवाय नमः ।
ओं तपोमयाय नमः ।
ओं सुयुक्ताय नमः ।
ओं शोभनाय नमः ।
ओं वज्रिणे नमः ।
ओं प्रासानां प्रभवाय नमः ।
ओं अव्ययाय नमः ।
ओं गुहाय नमः ।
ओं कान्ताय नमः ।
ओं निजाय सर्गाय नमः ।
ओं पवित्राय नमः ।
ओं सर्वपावनाय नमः ।
ओं शृङ्गिणे नमः । ९८० ।

ओं शृङ्गप्रियाय नमः ।
ओं बभ्रुवे नमः ।
ओं राजराजाय नमः ।
ओं निरामयाय नमः ।
ओं अभिरामाय नमः ।
ओं सुरगणाय नमः ।
ओं विरामाय नमः ।
ओं सर्वसाधनाय नमः ।
ओं ललाटाक्षाय नमः ।
ओं विश्वदेवाय नमः ।
ओं हरिणाय नमः ।
ओं ब्रह्मवर्चसाय नमः ।
ओं स्थावराणां पतये नमः ।
ओं नियमेन्द्रियवर्धनाय नमः ।
ओं सिद्धार्थाय नमः ।
ओं सिद्धभूतार्थाय नमः ।
ओं अचिन्त्याय नमः ।
ओं सत्यव्रताय नमः ।
ओं शुचये नमः ।
ओं व्रताधिपाय नमः । १००० ।

ओं परस्मै नमः ।
ओं ब्रह्मणे नमः ।
ओं भक्तानां परमायै गतये नमः ।
ओं विमुक्ताय नमः ।
ओं मुक्ततेजसे नमः ।
ओं श्रीमते नमः ।
ओं श्रीवर्धनाय नमः ।
ओं जगते नमः । १००८ ।

इति शिवसहस्रनामावली ॥


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed