Sri Hanuman Sahasranamavali – श्री हनुमत्सहस्रनामावली


ओं हनुमते नमः ।
ओं श्रीप्रदाय नमः ।
ओं वायुपुत्राय नमः ।
ओं रुद्राय नमः ।
ओं नयाय नमः ।
ओं अजराय नमः ।
ओं अमृत्यवे नमः ।
ओं वीरवीराय नमः ।
ओं ग्रामवासाय नमः ।
ओं जनाश्रयाय नमः ।
ओं धनदाय नमः ।
ओं निर्गुणाकाराय नमः ।
ओं वीराय नमः ।
ओं निधिपतये नमः ।
ओं मुनये नमः ।
ओं पिङ्गाक्षाय नमः ।
ओं वरदाय नमः ।
ओं वाग्मिने नमः ।
ओं सीताशोकविनाशनाय नमः ।
ओं शिवाय नमः । २०

ओं शर्वाय नमः ।
ओं पराय नमः ।
ओं अव्यक्ताय नमः ।
ओं व्यक्ताव्यक्ताय नमः ।
ओं धराधराय नमः ।
ओं पिङ्गकेशाय नमः ।
ओं पिङ्गरोमाय नमः ।
ओं श्रुतिगम्याय नमः ।
ओं सनातनाय नमः ।
ओं अनादये नमः ।
ओं भगवते नमः ।
ओं दिव्याय नमः ।
ओं विश्वहेतवे नमः ।
ओं नराश्रयाय नमः ।
ओं आरोग्यकर्त्रे नमः ।
ओं विश्वेशाय नमः ।
ओं विश्वनाथाय नमः ।
ओं हरीश्वराय नमः ।
ओं भर्गाय नमः ।
ओं रामाय नमः । ४०

ओं रामभक्ताय नमः ।
ओं कल्याणप्रकृतीश्वराय नमः ।
ओं विश्वम्भराय नमः ।
ओं विश्वमूर्तये नमः ।
ओं विश्वाकाराय नमः ।
ओं विश्वपाय नमः ।
ओं विश्वात्मने नमः ।
ओं विश्वसेव्याय नमः ।
ओं विश्वाय नमः ।
ओं विश्वधराय नमः ।
ओं रवये नमः ।
ओं विश्वचेष्टाय नमः ।
ओं विश्वगम्याय नमः ।
ओं विश्वध्येयाय नमः ।
ओं कलाधराय नमः ।
ओं प्लवङ्गमाय नमः ।
ओं कपिश्रेष्ठाय नमः ।
ओं ज्येष्ठाय नमः ।
ओं वेद्याय नमः ।
ओं वनेचराय नमः । ६०

ओं बालाय नमः ।
ओं वृद्धाय नमः ।
ओं यूने नमः ।
ओं तत्त्वाय नमः ।
ओं तत्त्वगम्याय नमः ।
ओं सखिने नमः ।
ओं अजाय नमः ।
ओं अञ्जनासूनवे नमः ।
ओं अव्यग्राय नमः ।
ओं ग्रामस्यान्ताय नमः ।
ओं धराधराय नमः ।
ओं भूर्लोकाय नमः ।
ओं भुवर्लोकाय नमः ।
ओं स्वर्लोकाय नमः ।
ओं महर्लोकाय नमः ।
ओं जनोलोकाय नमः ।
ओं तपोलोकाय नमः ।
ओं अव्ययाय नमः ।
ओं सत्याय नमः ।
ओं ओङ्कारगम्याय नमः । ८०

ओं प्रणवाय नमः ।
ओं व्यापकाय नमः ।
ओं अमलाय नमः ।
ओं शिवधर्मप्रतिष्ठात्रे नमः ।
ओं रामेष्टाय नमः ।
ओं फल्गुनप्रियाय नमः ।
ओं गोष्पदीकृतवारीशाय नमः ।
ओं पूर्णकामाय नमः ।
ओं धरापतये नमः ।
ओं रक्षोघ्नाय नमः ।
ओं पुण्डरीकाक्षाय नमः ।
ओं शरणागतवत्सलाय नमः ।
ओं जानकीप्राणदात्रे नमः ।
ओं रक्षःप्राणापहारकाय नमः ।
ओं पूर्णाय नमः ।
ओं सत्याय नमः ।
ओं पीतवाससे नमः ।
ओं दिवाकरसमप्रभाय नमः ।
ओं द्रोणहर्त्रे नमः ।
ओं शक्तिनेत्रे नमः । १००

ओं शक्तिराक्षसमारकाय नमः ।
ओं अक्षघ्नाय नमः ।
ओं रामदूताय नमः ।
ओं शाकिनीजीविताहराय नमः ।
ओं बुभूकारहतारातये नमः ।
ओं गर्वपर्वतमर्दनाय नमः ।
ओं हेतवे नमः ।
ओं अहेतवे नमः ।
ओं प्रांशवे नमः ।
ओं विश्वकर्त्रे नमः ।
ओं जगद्गुरवे नमः ।
ओं जगन्नाथाय नमः ।
ओं जगन्नेत्रे नमः ।
ओं जगदीशाय नमः ।
ओं जनेश्वराय नमः ।
ओं जगत्श्रिताय नमः ।
ओं हरये नमः ।
ओं श्रीशाय नमः ।
ओं गरुडस्मयभञ्जकाय नमः ।
ओं पार्थध्वजाय नमः । १२०

ओं वायुपुत्राय नमः ।
ओं सितपुच्छाय नमः ।
ओं अमितप्रभाय नमः ।
ओं ब्रह्मपुच्छाय नमः ।
ओं परब्रह्मपुच्छाय नमः ।
ओं रामेष्टकारकाय नमः ।
ओं सुग्रीवादियुताय नमः ।
ओं ज्ञानिने नमः ।
ओं वानराय नमः ।
ओं वानरेश्वराय नमः ।
ओं कल्पस्थायिने नमः ।
ओं चिरञ्जीविने नमः ।
ओं प्रसन्नाय नमः ।
ओं सदाशिवाय नमः ।
ओं सन्मतये नमः ।
ओं सद्गतये नमः ।
ओं भुक्तिमुक्तिदाय नमः ।
ओं कीर्तिदायकाय नमः ।
ओं कीर्तये नमः ।
ओं कीर्तिप्रदाय नमः । १४०

ओं समुद्राय नमः ।
ओं श्रीप्रदाय नमः ।
ओं शिवाय नमः ।
ओं उदधिक्रमणाय नमः ।
ओं देवाय नमः ।
ओं संसारभयनाशनाय नमः ।
ओं वालिबन्धनकृते नमः ।
ओं विश्वजेत्रे नमः ।
ओं विश्वप्रतिष्ठिताय नमः ।
ओं लङ्कारये नमः ।
ओं कालपुरुषाय नमः ।
ओं लङ्केशगृहभञ्जनाय नमः ।
ओं भूतावासाय नमः ।
ओं वासुदेवाय नमः ।
ओं वसवे नमः ।
ओं त्रिभुवनेश्वराय नमः ।
ओं श्रीरामरूपाय नमः ।
ओं कृष्णरूपाय नमः ।
ओं लङ्काप्रासादभञ्जनाय नमः ।
ओं कृष्णाय नमः । १६०

ओं कृष्णस्तुताय नमः ।
ओं शान्ताय नमः ।
ओं शान्तिदाय नमः ।
ओं विश्वभावनाय नमः ।
ओं विश्वभोक्त्रे नमः ।
ओं मारघ्नाय नमः ।
ओं ब्रह्मचारिणे नमः ।
ओं जितेन्द्रियाय नमः ।
ओं ऊर्ध्वगाय नमः ।
ओं लाङ्गुलिने नमः ।
ओं मालिने नमः ।
ओं लाङ्गूलाहतराक्षसाय नमः ।
ओं समीरतनुजाय नमः ।
ओं वीराय नमः ।
ओं वीरमाराय नमः ।
ओं जयप्रदाय नमः ।
ओं जगन्मङ्गलदाय नमः ।
ओं पुण्याय नमः ।
ओं पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः ।
ओं पुण्यकीर्तये नमः । १८०

ओं पुण्यगीतये नमः ।
ओं जगत्पावनपावनाय नमः ।
ओं देवेशाय नमः ।
ओं अमितरोम्णे नमः ।
ओं रामभक्तविधायकाय नमः ।
ओं ध्यात्रे नमः ।
ओं ध्येयाय नमः ।
ओं जगत्साक्षिणे नमः ।
ओं चेतसे नमः ।
ओं चैतन्यविग्रहाय नमः ।
ओं ज्ञानदाय नमः ।
ओं प्राणदाय नमः ।
ओं प्राणाय नमः ।
ओं जगत्प्राणाय नमः ।
ओं समीरणाय नमः ।
ओं विभीषणप्रियाय नमः ।
ओं शूराय नमः ।
ओं पिप्पलाश्रयसिद्धिदाय नमः ।
ओं सिद्धाय नमः ।
ओं सिद्धाश्रयाय नमः । २००

ओं कालाय नमः ।
ओं कालभक्षकपूजिताय नमः ।
ओं लङ्केशनिधनस्थायिने नमः ।
ओं लङ्कादाहकाय नमः ।
ओं ईश्वराय नमः ।
ओं चन्द्रसूर्याग्निनेत्राय नमः ।
ओं कालाग्नये नमः ।
ओं प्रलयान्तकाय नमः ।
ओं कपिलाय नमः ।
ओं कपिशाय नमः ।
ओं पुण्यरातये नमः ।
ओं द्वादशराशिगाय नमः ।
ओं सर्वाश्रयाय नमः ।
ओं अप्रमेयात्मने नमः ।
ओं रेवत्यादिनिवारकाय नमः ।
ओं लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः ।
ओं सीताजीवनहेतुकाय नमः ।
ओं रामध्यायिने नमः ।
ओं हृषीकेशाय नमः ।
ओं विष्णुभक्ताय नमः । २२०

ओं जटिने नमः ।
ओं बलिने नमः ।
ओं देवारिदर्पघ्ने नमः ।
ओं होत्रे नमः ।
ओं धात्रे नमः ।
ओं कर्त्रे नमः ।
ओं जगत्प्रभवे नमः ।
ओं नगरग्रामपालाय नमः ।
ओं शुद्धाय नमः ।
ओं बुद्धाय नमः ।
ओं निरन्तराय नमः ।
ओं निरञ्जनाय नमः ।
ओं निर्विकल्पाय नमः ।
ओं गुणातीताय नमः ।
ओं भयङ्कराय नमः ।
ओं हनुमते नमः ।
ओं दुराराध्याय नमः ।
ओं तपःसाध्याय नमः ।
ओं महेश्वराय नमः ।
ओं जानकीघनशोकोत्थतापहर्त्रे नमः । २४०

ओं पराशराय नमः ।
ओं वाङ्मयाय नमः ।
ओं सदसद्रूपाय नमः ।
ओं कारणाय नमः ।
ओं प्रकृतेः पराय नमः ।
ओं भाग्यदाय नमः ।
ओं निर्मलाय नमः ।
ओं नेत्रे नमः ।
ओं पुच्छलङ्काविदाहकाय नमः ।
ओं पुच्छबद्धाय नमः ।
ओं यातुधानाय नमः ।
ओं यातुधानरिपुप्रियाय नमः ।
ओं छायापहारिणे नमः ।
ओं भूतेशाय नमः ।
ओं लोकेशाय नमः ।
ओं सद्गतिप्रदाय नमः ।
ओं प्लवङ्गमेश्वराय नमः ।
ओं क्रोधाय नमः ।
ओं क्रोधसंरक्तलोचनाय नमः ।
ओं क्रोधहर्त्रे नमः । २६०

ओं तापहर्त्रे नमः ।
ओं भक्ताभयवरप्रदाय नमः ।
ओं भक्तानुकम्पिने नमः ।
ओं विश्वेशाय नमः ।
ओं पुरुहूताय नमः ।
ओं पुरन्दराय नमः ।
ओं अग्नये नमः ।
ओं विभावसवे नमः ।
ओं भास्वते नमः ।
ओं यमाय नमः ।
ओं निरृतये नमः ।
ओं वरुणाय नमः ।
ओं वायुगतिमते नमः ।
ओं वायवे नमः ।
ओं कुबेराय नमः ।
ओं ईश्वराय नमः ।
ओं रवये नमः ।
ओं चन्द्राय नमः ।
ओं कुजाय नमः ।
ओं सौम्याय नमः । २८०

ओं गुरवे नमः ।
ओं काव्याय नमः ।
ओं शनैश्चराय नमः ।
ओं राहवे नमः ।
ओं केतवे नमः ।
ओं मरुते नमः ।
ओं दात्रे नमः ।
ओं धात्रे नमः ।
ओं हर्त्रे नमः ।
ओं समीरजाय नमः ।
ओं मशकीकृतदेवारये नमः ।
ओं दैत्यारये नमः ।
ओं मधुसूदनाय नमः ।
ओं कामाय नमः ।
ओं कपये नमः ।
ओं कामपालाय नमः ।
ओं कपिलाय नमः ।
ओं विश्वजीवनाय नमः ।
ओं भागीरथीपदाम्भोजाय नमः ।
ओं सेतुबन्धविशारदाय नमः । ३००

ओं स्वाहायै नमः ।
ओं स्वधायै नमः ।
ओं हविषे नमः ।
ओं कव्याय नमः ।
ओं हव्यवाहाय नमः ।
ओं प्रकाशकाय नमः ।
ओं स्वप्रकाशाय नमः ।
ओं महावीराय नमः ।
ओं मधुराय नमः ।
ओं अमितविक्रमाय नमः ।
ओं उड्डीनोड्डीनगतिमते नमः ।
ओं सद्गतये नमः ।
ओं पुरुषोत्तमाय नमः ।
ओं जगदात्मने नमः ।
ओं जगद्योनये नमः ।
ओं जगदन्ताय नमः ।
ओं अनन्तराय नमः ।
ओं विपाप्मने नमः ।
ओं निष्कलङ्काय नमः ।
ओं महते नमः । ३२०

ओं महदहङ्कृतये नमः ।
ओं खाय नमः ।
ओं वायवे नमः ।
ओं पृथिव्यै नमः ।
ओं अद्भ्यः नमः ।
ओं वह्नये नमः ।
ओं दिशे नमः ।
ओं कालाय नमः ।
ओं एकलाय नमः ।
ओं क्षेत्रज्ञाय नमः ।
ओं क्षेत्रपालाय नमः ।
ओं पल्वलीकृतसागराय नमः ।
ओं हिरण्मयाय नमः ।
ओं पुराणाय नमः ।
ओं खेचराय नमः ।
ओं भूचराय नमः ।
ओं मनवे नमः ।
ओं हिरण्यगर्भाय नमः ।
ओं सूत्रात्मने नमः ।
ओं राजराजाय नमः । ३४०

ओं विशां पतये नमः ।
ओं वेदान्तवेद्याय नमः ।
ओं उद्गीथाय नमः ।
ओं वेदाङ्गाय नमः ।
ओं वेदपारगाय नमः ।
ओं प्रतिग्रामस्थिताय नमः ।
ओं सद्यः स्फूर्तिदात्रे नमः ।
ओं गुणाकराय नमः ।
ओं नक्षत्रमालिने नमः ।
ओं भूतात्मने नमः ।
ओं सुरभये नमः ।
ओं कल्पपादपाय नमः ।
ओं चिन्तामणये नमः ।
ओं गुणनिधये नमः ।
ओं प्रजाद्वाराय नमः ।
ओं अनुत्तमाय नमः ।
ओं पुण्यश्लोकाय नमः ।
ओं पुरारातये नमः ।
ओं मतिमते नमः ।
ओं शर्वरीपतये नमः । ३६०

ओं किल्किलारावसन्त्रस्तभूतप्रेतपिशाचकाय नमः ।
ओं ऋणत्रयहराय नमः ।
ओं सूक्ष्माय नमः ।
ओं स्थूलाय नमः ।
ओं सर्वगतये नमः ।
ओं पुंसे नमः ।
ओं अपस्मारहराय नमः ।
ओं स्मर्त्रे नमः ।
ओं श्रुतये नमः ।
ओं गाथाय नमः ।
ओं स्मृतये नमः ।
ओं मनवे नमः ।
ओं स्वर्गद्वाराय नमः ।
ओं प्रजाद्वाराय नमः ।
ओं मोक्षद्वाराय नमः ।
ओं यतीश्वराय नमः ।
ओं नादरूपाय नमः ।
ओं परस्मै ब्रह्मणे नमः ।
ओं ब्रह्मणे नमः ।
ओं ब्रह्मपुरातनाय नमः । ३८०

ओं एकाय नमः ।
ओं अनेकाय नमः ।
ओं जनाय नमः ।
ओं शुक्लाय नमः ।
ओं स्वयञ्ज्योतिषे नमः ।
ओं अनाकुलाय नमः ।
ओं ज्योतिर्ज्योतिषे नमः ।
ओं अनादये नमः ।
ओं सात्त्विकाय नमः ।
ओं राजसाय नमः ।
ओं तमसे नमः ।
ओं तमोहर्त्रे नमः ।
ओं निरालम्बाय नमः ।
ओं निराकाराय नमः ।
ओं गुणाकराय नमः ।
ओं गुणाश्रयाय नमः ।
ओं गुणमयाय नमः ।
ओं बृहत्कायाय नमः ।
ओं बृहद्यशसे नमः ।
ओं बृहद्धनुषे नमः । ४००

ओं बृहत्पादाय नमः ।
ओं बृहन्मूर्ध्ने नमः ।
ओं बृहत्स्वनाय नमः ।
ओं बृहत्कर्णाय नमः ।
ओं बृहन्नासाय नमः ।
ओं बृहद्बाहवे नमः ।
ओं बृहत्तनवे नमः ।
ओं बृहद्गलाय नमः ।
ओं बृहत्कायाय नमः ।
ओं बृहत्पुच्छाय नमः ।
ओं बृहत्कराय नमः ।
ओं बृहद्गतये नमः ।
ओं बृहत्सेवाय नमः ।
ओं बृहल्लोकफलप्रदाय नमः ।
ओं बृहद्भक्तये नमः ।
ओं बृहद्वाञ्छाफलदाय नमः ।
ओं बृहदीश्वराय नमः ।
ओं बृहल्लोकनुताय नमः ।
ओं द्रष्ट्रे नमः ।
ओं विद्यादात्रे नमः । ४२०

ओं जगद्गुरवे नमः ।
ओं देवाचार्याय नमः ।
ओं सत्यवादिने नमः ।
ओं ब्रह्मवादिने नमः ।
ओं कलाधराय नमः ।
ओं सप्तपातालगामिने नमः ।
ओं मलयाचलसंश्रयाय नमः ।
ओं उत्तराशास्थिताय नमः ।
ओं श्रीशाय नमः ।
ओं दिव्यौषधिवशाय नमः ।
ओं खगाय नमः ।
ओं शाखामृगाय नमः ।
ओं कपीन्द्राय नमः ।
ओं पुराणाय नमः ।
ओं प्राणचञ्चुराय नमः ।
ओं चतुराय नमः ।
ओं ब्राह्मणाय नमः ।
ओं योगिने नमः ।
ओं योगिगम्याय नमः ।
ओं पराय नमः । ४४०

ओं अवराय नमः ।
ओं अनादिनिधनाय नमः ।
ओं व्यासाय नमः ।
ओं वैकुण्ठाय नमः ।
ओं पृथिवीपतये नमः ।
ओं अपराजिताय नमः ।
ओं जितारातये नमः ।
ओं सदानन्ददाय नमः ।
ओं ईशित्रे नमः ।
ओं गोपालाय नमः ।
ओं गोपतये नमः ।
ओं योद्धाय नमः ।
ओं कलये नमः ।
ओं स्फालाय नमः ।
ओं परात्पराय नमः ।
ओं मनोवेगिने नमः ।
ओं सदायोगिने नमः ।
ओं संसारभयनाशनाय नमः ।
ओं तत्त्वदात्रे नमः ।
ओं तत्त्वज्ञाय नमः । ४६०

ओं तत्त्वाय नमः ।
ओं तत्त्वप्रकाशकाय नमः ।
ओं शुद्धाय नमः ।
ओं बुद्धाय नमः ।
ओं नित्ययुक्ताय नमः ।
ओं भक्ताकाराय नमः ।
ओं जगद्रथाय नमः ।
ओं प्रलयाय नमः ।
ओं अमितमायाय नमः ।
ओं मायातीताय नमः ।
ओं विमत्सराय नमः ।
ओं मायानिर्जितरक्षसे नमः ।
ओं मायानिर्मितविष्टपाय नमः ।
ओं मायाश्रयाय नमः ।
ओं निर्लेपाय नमः ।
ओं मायानिर्वर्तकाय नमः ।
ओं सुखिने नमः ।
ओं सुखाय नमः ।
ओं सुखप्रदाय नमः ।
ओं नागाय नमः । ४८०

ओं महेशकृतसंस्तवाय नमः ।
ओं महेश्वराय नमः ।
ओं सत्यसन्धाय नमः ।
ओं शरभाय नमः ।
ओं कलिपावनाय नमः ।
ओं रसाय नमः ।
ओं रसज्ञाय नमः ।
ओं सते नमः ।
ओं मानाय नमः ।
ओं रूपाय नमः ।
ओं चक्षुषे नमः ।
ओं श्रुतये नमः ।
ओं रवाय नमः ।
ओं घ्राणाय नमः ।
ओं गन्धाय नमः ।
ओं स्पर्शनाय नमः ।
ओं स्पर्शाय नमः ।
ओं हिङ्कारमानगाय नमः ।
ओं नेतिनेतीतिगम्याय नमः ।
ओं वैकुण्ठभजनप्रियाय नमः । ५००

ओं गिरिशाय नमः ।
ओं गिरिजाकान्ताय नमः ।
ओं दुर्वाससे नमः ।
ओं कवये नमः ।
ओं अङ्गिरसे नमः ।
ओं भृगवे नमः ।
ओं वसिष्ठाय नमः ।
ओं च्यवनाय नमः ।
ओं नारदाय नमः ।
ओं तुम्बुरवे नमः ।
ओं हराय नमः ।
ओं विश्वक्षेत्राय नमः ।
ओं विश्वबीजाय नमः ।
ओं विश्वनेत्राय नमः ।
ओं विश्वपाय नमः ।
ओं याजकाय नमः ।
ओं यजमानाय नमः ।
ओं पावकाय नमः ।
ओं पितृभ्यः नमः ।
ओं श्रद्धये नमः । ५२०

ओं बुद्धये नमः ।
ओं क्षमाय नमः ।
ओं तन्द्राय नमः ।
ओं मन्त्राय नमः ।
ओं मन्त्रयित्रे नमः ।
ओं सुराय नमः ।
ओं राजेन्द्राय नमः ।
ओं भूपतये नमः ।
ओं रूढाय नमः ।
ओं मालिने नमः ।
ओं संसारसारथये नमः ।
ओं नित्याय नमः ।
ओं सम्पूर्णकामाय नमः ।
ओं भक्तकामदुहे नमः ।
ओं उत्तमाय नमः ।
ओं गणपाय नमः ।
ओं केशवाय नमः ।
ओं भ्रात्रे नमः ।
ओं पित्रे नमः ।
ओं मात्रे नमः । ५४०

ओं मारुतये नमः ।
ओं सहस्रमूर्ध्ने नमः ।
ओं सहस्रास्याय नमः ।
ओं सहस्राक्षाय नमः ।
ओं सहस्रपदे नमः ।
ओं कामजिते नमः ।
ओं कामदहनाय नमः ।
ओं कामाय नमः ।
ओं काम्यफलप्रदाय नमः ।
ओं मुद्रोपहारिणे नमः ।
ओं रक्षोघ्नाय नमः ।
ओं क्षितिभारहराय नमः ।
ओं बलाय नमः ।
ओं नखदंष्ट्रायुधाय नमः ।
ओं विष्णुभक्ताय नमः ।
ओं भक्ताभयप्रदाय नमः ।
ओं दर्पघ्ने नमः ।
ओं दर्पदाय नमः ।
ओं दंष्ट्राशतमूर्तये नमः ।
ओं अमूर्तिमते नमः । ५६०

ओं महानिधये नमः ।
ओं महाभागाय नमः ।
ओं महाभर्गाय नमः ।
ओं महर्धिदाय नमः ।
ओं महाकाराय नमः ।
ओं महायोगिने नमः ।
ओं महातेजाय नमः ।
ओं महाद्युतये नमः ।
ओं महाकर्मणे नमः ।
ओं महानादाय नमः ।
ओं महामन्त्राय नमः ।
ओं महामतये नमः ।
ओं महाशमाय नमः ।
ओं महोदाराय नमः ।
ओं महादेवात्मकाय नमः ।
ओं विभवे नमः ।
ओं रुद्रकर्मणे नमः ।
ओं क्रूरकर्मणे नमः ।
ओं रत्ननाभाय नमः ।
ओं कृतागमाय नमः । ५८०

ओं अम्भोधिलङ्घनाय नमः ।
ओं सिद्धाय नमः ।
ओं सत्यधर्मणे नमः ।
ओं प्रमोदनाय नमः ।
ओं जितामित्राय नमः ।
ओं जयाय नमः ।
ओं सोमाय नमः ।
ओं विजयाय नमः ।
ओं वायुवाहनाय नमः ।
ओं जीवाय नमः ।
ओं धात्रे नमः ।
ओं सहस्रांशवे नमः ।
ओं मुकुन्दाय नमः ।
ओं भूरिदक्षिणाय नमः ।
ओं सिद्धार्थाय नमः ।
ओं सिद्धिदाय नमः ।
ओं सिद्धाय नमः ।
ओं सङ्कल्पाय नमः ।
ओं सिद्धिहेतुकाय नमः ।
ओं सप्तपातालचरणाय नमः । ६००

ओं सप्तर्षिगणवन्दिताय नमः ।
ओं सप्ताब्धिलङ्घनाय नमः ।
ओं वीराय नमः ।
ओं सप्तद्वीपोरुमण्डलाय नमः ।
ओं सप्ताङ्गराज्यसुखदाय नमः ।
ओं सप्तमातृनिषेविताय नमः ।
ओं सप्तलोकैकमकुटाय नमः ।
ओं सप्तहोत्राय नमः ।
ओं स्वराश्रयाय नमः ।
ओं सप्तसामोपगीताय नमः ।
ओं सप्तपातालसंश्रयाय नमः ।
ओं सप्तच्छन्दोनिधये नमः ।
ओं सप्तच्छन्दाय नमः ।
ओं सप्तजनाश्रयाय नमः ।
ओं मेधादाय नमः ।
ओं कीर्तिदाय नमः ।
ओं शोकहारिणे नमः ।
ओं दौर्भाग्यनाशनाय नमः ।
ओं सर्ववश्यकराय नमः ।
ओं गर्भदोषघ्ने नमः । ६२०

ओं पुत्रपौत्रदाय नमः ।
ओं प्रतिवादिमुखस्तम्भाय नमः ।
ओं रुष्टचित्तप्रसादनाय नमः ।
ओं पराभिचारशमनाय नमः ।
ओं दुःखघ्ने नमः ।
ओं बन्धमोक्षदाय नमः ।
ओं नवद्वारपुराधाराय नमः ।
ओं नवद्वारनिकेतनाय नमः ।
ओं नरनारायणस्तुत्याय नमः ।
ओं नवनाथमहेश्वराय नमः ।
ओं मेखलिने नमः ।
ओं कवचिने नमः ।
ओं खड्गिने नमः ।
ओं भ्राजिष्णवे नमः ।
ओं जिष्णुसारथये नमः ।
ओं बहुयोजनविस्तीर्णपुच्छाय नमः ।
ओं पुच्छहतासुराय नमः ।
ओं दुष्टहन्त्रे नमः ।
ओं नियमित्रे नमः ।
ओं पिशाचग्रहशातनाय नमः । ६४०

ओं बालग्रहविनाशिने नमः ।
ओं धर्मनेत्रे नमः ।
ओं कृपाकराय नमः ।
ओं उग्रकृत्याय नमः ।
ओं उग्रवेगाय नमः ।
ओं उग्रनेत्राय नमः ।
ओं शतक्रतवे नमः ।
ओं शतमन्युस्तुताय नमः ।
ओं स्तुत्याय नमः ।
ओं स्तुतये नमः ।
ओं स्तोत्रे नमः ।
ओं महाबलाय नमः ।
ओं समग्रगुणशालिने नमः ।
ओं व्यग्राय नमः ।
ओं रक्षोविनाशनाय नमः ।
ओं रक्षोग्निदावाय नमः ।
ओं ब्रह्मेशाय नमः ।
ओं श्रीधराय नमः ।
ओं भक्तवत्सलाय नमः ।
ओं मेघनादाय नमः । ६६०

ओं मेघरूपाय नमः ।
ओं मेघवृष्टिनिवारणाय नमः ।
ओं मेघजीवनहेतवे नमः ।
ओं मेघश्यामाय नमः ।
ओं परात्मकाय नमः ।
ओं समीरतनयाय नमः ।
ओं धात्रे नमः ।
ओं तत्त्वविद्याविशारदाय नमः ।
ओं अमोघाय नमः ।
ओं अमोघवृष्टये नमः ।
ओं अभीष्टदाय नमः ।
ओं अनिष्टनाशनाय नमः ।
ओं अर्थाय नमः ।
ओं अनर्थापहारिणे नमः ।
ओं समर्थाय नमः ।
ओं रामसेवकाय नमः ।
ओं अर्थिने नमः ।
ओं धन्याय नमः ।
ओं असुरारातये नमः ।
ओं पुण्डरीकाक्षाय नमः । ६८०

ओं आत्मभुवे नमः ।
ओं सङ्कर्षणाय नमः ।
ओं विशुद्धात्मने नमः ।
ओं विद्याराशये नमः ।
ओं सुरेश्वराय नमः ।
ओं अचलोद्धारकाय नमः ।
ओं नित्याय नमः ।
ओं सेतुकृते नमः ।
ओं रामसारथये नमः ।
ओं आनन्दाय नमः ।
ओं परमानन्दाय नमः ।
ओं मत्स्याय नमः ।
ओं कूर्माय नमः ।
ओं निधये नमः ।
ओं शयाय नमः ।
ओं वराहाय नमः ।
ओं नारसिंहाय नमः ।
ओं वामनाय नमः ।
ओं जमदग्निजाय नमः ।
ओं रामाय नमः । ७००

ओं कृष्णाय नमः ।
ओं शिवाय नमः ।
ओं बुद्धाय नमः ।
ओं कल्किने नमः ।
ओं रामाश्रयाय नमः ।
ओं हरये नमः ।
ओं नन्दिने नमः ।
ओं भृङ्गिणे नमः ।
ओं चण्डिने नमः ।
ओं गणेशाय नमः ।
ओं गणसेविताय नमः ।
ओं कर्माध्यक्षाय नमः ।
ओं सुरारामाय नमः ।
ओं विश्रामाय नमः ।
ओं जगतीपतये नमः ।
ओं जगन्नाथाय नमः ।
ओं कपीशाय नमः ।
ओं सर्वावासाय नमः ।
ओं सदाश्रयाय नमः ।
ओं सुग्रीवादिस्तुताय नमः । ७२०

ओं दान्ताय नमः ।
ओं सर्वकर्मणे नमः ।
ओं प्लवङ्गमाय नमः ।
ओं नखदारितरक्षसे नमः ।
ओं नखयुद्धविशारदाय नमः ।
ओं कुशलाय नमः ।
ओं सुधनाय नमः ।
ओं शेषाय नमः ।
ओं वासुकये नमः ।
ओं तक्षकाय नमः ।
ओं स्वर्णवर्णाय नमः ।
ओं बलाढ्याय नमः ।
ओं पुरुजेत्रे नमः ।
ओं अघनाशनाय नमः ।
ओं कैवल्यदीपाय नमः ।
ओं कैवल्याय नमः ।
ओं गरुडाय नमः ।
ओं पन्नगाय नमः ।
ओं गुरवे नमः ।
ओं क्लीक्लीरावहतारातिगर्वाय नमः । ७४०

ओं पर्वतभेदनाय नमः ।
ओं वज्राङ्गाय नमः ।
ओं वज्रवक्त्राय नमः ।
ओं भक्तवज्रनिवारकाय नमः ।
ओं नखायुधाय नमः ।
ओं मणिग्रीवाय नमः ।
ओं ज्वालामालिने नमः ।
ओं भास्कराय नमः ।
ओं प्रौढप्रतापाय नमः ।
ओं तपनाय नमः ।
ओं भक्ततापनिवारकाय नमः ।
ओं शरणाय नमः ।
ओं जीवनाय नमः ।
ओं भोक्त्रे नमः ।
ओं नानाचेष्टाय नमः ।
ओं चञ्चलाय नमः ।
ओं स्वस्थाय नमः ।
ओं अस्वास्थ्यघ्ने नमः ।
ओं दुःखशातनाय नमः ।
ओं पवनात्मजाय नमः । ७६०

ओं पवनाय नमः ।
ओं पावनाय नमः ।
ओं कान्ताय नमः ।
ओं भक्ताङ्गाय नमः ।
ओं सहनाय नमः ।
ओं बलाय नमः ।
ओं मेघनादरिपवे नमः ।
ओं मेघनादसंहृतराक्षसाय नमः ।
ओं क्षराय नमः ।
ओं अक्षराय नमः ।
ओं विनीतात्मने नमः ।
ओं वानरेशाय नमः ।
ओं सताङ्गतये नमः ।
ओं श्रीकण्ठाय नमः ।
ओं शितिकण्ठाय नमः ।
ओं सहायाय नमः ।
ओं सहनायकाय नमः ।
ओं अस्थूलाय नमः ।
ओं अनणवे नमः ।
ओं भर्गाय नमः । ७८०

ओं देवसंसृतिनाशनाय नमः ।
ओं अध्यात्मविद्यासाराय नमः ।
ओं अध्यात्मकुशलाय नमः ।
ओं सुधिये नमः ।
ओं अकल्मषाय नमः ।
ओं सत्यहेतवे नमः ।
ओं सत्यदाय नमः ।
ओं सत्यगोचराय नमः ।
ओं सत्यगर्भाय नमः ।
ओं सत्यरूपाय नमः ।
ओं सत्याय नमः ।
ओं सत्यपराक्रमाय नमः ।
ओं अञ्जनाप्राणलिङ्गाय नमः ।
ओं वायुवंशोद्भवाय नमः ।
ओं श्रुतये नमः ।
ओं भद्ररूपाय नमः ।
ओं रुद्ररूपाय नमः ।
ओं सुरूपाय नमः ।
ओं चित्ररूपधृशे नमः ।
ओं मैनाकवन्दिताय नमः । ८००

ओं सूक्ष्मदर्शनाय नमः ।
ओं विजयाय नमः ।
ओं जयाय नमः ।
ओं क्रान्तदिङ्मण्डलाय नमः ।
ओं रुद्राय नमः ।
ओं प्रकटीकृतविक्रमाय नमः ।
ओं कम्बुकण्ठाय नमः ।
ओं प्रसन्नात्मने नमः ।
ओं ह्रस्वनासाय नमः ।
ओं वृकोदराय नमः ।
ओं लम्बोष्ठाय नमः ।
ओं कुण्डलिने नमः ।
ओं चित्रमालिने नमः ।
ओं योगविदां वराय नमः ।
ओं विपश्चिते नमः ।
ओं कवये नमः ।
ओं आनन्दविग्रहाय नमः ।
ओं अनल्पनाशनाय नमः ।
ओं फाल्गुनीसूनवे नमः ।
ओं अव्यग्राय नमः । ८२०

ओं योगात्मने नमः ।
ओं योगतत्पराय नमः ।
ओं योगविदे नमः ।
ओं योगकर्त्रे नमः ।
ओं योगयोनये नमः ।
ओं दिगम्बराय नमः ।
ओं अकारादिक्षकारान्तवर्णनिर्मितविग्रहाय नमः ।
ओं उलूखलमुखाय नमः ।
ओं सिद्धसंस्तुताय नमः ।
ओं परमेश्वराय नमः ।
ओं श्लिष्टजङ्घाय नमः ।
ओं श्लिष्टजानवे नमः ।
ओं श्लिष्टपाणये नमः ।
ओं शिखाधराय नमः ।
ओं सुशर्मणे नमः ।
ओं अमितधर्मणे नमः ।
ओं नारायणपरायणाय नमः ।
ओं जिष्णवे नमः ।
ओं भविष्णवे नमः ।
ओं रोचिष्णवे नमः । ८४०

ओं ग्रसिष्णवे नमः ।
ओं स्थाणवे नमः ।
ओं हरये नमः ।
ओं रुद्रानुकृते नमः ।
ओं वृक्षकम्पनाय नमः ।
ओं भूमिकम्पनाय नमः ।
ओं गुणप्रवाहाय नमः ।
ओं सूत्रात्मने नमः ।
ओं वीतरागाय नमः ।
ओं स्तुतिप्रियाय नमः ।
ओं नागकन्याभयध्वंसिने नमः ।
ओं कृतपूर्णाय नमः ।
ओं कपालभृते नमः ।
ओं अनुकूलाय नमः ।
ओं अक्षयाय नमः ।
ओं अपायाय नमः ।
ओं अनपायाय नमः ।
ओं वेदपारगाय नमः ।
ओं अक्षराय नमः ।
ओं पुरुषाय नमः । ८६०

ओं लोकनाथाय नमः ।
ओं त्र्यक्षाय नमः ।
ओं प्रभवे नमः ।
ओं दृढाय नमः ।
ओं अष्टाङ्गयोगफलभुवे नमः ।
ओं सत्यसन्धाय नमः ।
ओं पुरुष्टुताय नमः ।
ओं श्मशानस्थाननिलयाय नमः ।
ओं प्रेतविद्रावणक्षमाय नमः ।
ओं पञ्चाक्षरपराय नमः ।
ओं पञ्चमातृकाय नमः ।
ओं रञ्जनाय नमः ।
ओं ध्वजाय नमः ।
ओं योगिनीवृन्दवन्द्यश्रिये नमः ।
ओं शत्रुघ्नाय नमः ।
ओं अनन्तविक्रमाय नमः ।
ओं ब्रह्मचारिणे नमः ।
ओं इन्द्रियवपुषे नमः ।
ओं धृतदण्डाय नमः ।
ओं दशात्मकाय नमः । ८८०

ओं अप्रपञ्चाय नमः ।
ओं सदाचाराय नमः ।
ओं शूरसेनाय नमः ।
ओं विदारकाय नमः ।
ओं बुद्धाय नमः ।
ओं प्रमोदाय नमः ।
ओं आनन्दाय नमः ।
ओं सप्तजिह्वपतये नमः ।
ओं धराय नमः ।
ओं नवद्वारपुराधाराय नमः ।
ओं प्रत्यग्राय नमः ।
ओं सामगायनाय नमः ।
ओं षट्चक्रधाम्ने नमः ।
ओं स्वर्लोकभयहृते नमः ।
ओं मानदाय नमः ।
ओं मदाय नमः ।
ओं सर्ववश्यकराय नमः ।
ओं शक्तये नमः ।
ओं अनन्ताय नमः ।
ओं अनन्तमङ्गलाय नमः । ९००

ओं अष्टमूर्तिधराय नमः ।
ओं नेत्रे नमः ।
ओं विरूपाय नमः ।
ओं स्वरसुन्दराय नमः ।
ओं धूमकेतवे नमः ।
ओं महाकेतवे नमः ।
ओं सत्यकेतवे नमः ।
ओं महारथाय नमः ।
ओं नन्दिने नमः ।
ओं प्रियाय नमः ।
ओं स्वतन्त्राय नमः ।
ओं मेखलिने नमः ।
ओं डमरुप्रियाय नमः ।
ओं लोहिताङ्गाय नमः ।
ओं समिधे नमः ।
ओं वह्नये नमः ।
ओं षडृतवे नमः ।
ओं शर्वाय नमः ।
ओं ईश्वराय नमः ।
ओं फलभुजे नमः । ९२०

ओं फलहस्ताय नमः ।
ओं सर्वकर्मफलप्रदाय नमः ।
ओं धर्माध्यक्षाय नमः ।
ओं धर्मफलाय नमः ।
ओं धर्माय नमः ।
ओं धर्मप्रदाय नमः ।
ओं अर्थदाय नमः ।
ओं पञ्चविंशतितत्त्वज्ञाय नमः ।
ओं तारकाय नमः ।
ओं ब्रह्मतत्पराय नमः ।
ओं त्रिमार्गवसतये नमः ।
ओं भीमाय नमः ।
ओं सर्वदुष्टनिबर्हणाय नमः ।
ओं ऊर्जःस्वामिने नमः ।
ओं जलस्वामिने नमः ।
ओं शूलिने नमः ।
ओं मालिने नमः ।
ओं निशाकराय नमः ।
ओं रक्ताम्बरधराय नमः ।
ओं रक्ताय नमः । ९४०

ओं रक्तमाल्यविभूषणाय नमः ।
ओं वनमालिने नमः ।
ओं शुभाङ्गाय नमः ।
ओं श्वेताय नमः ।
ओं श्वेताम्बराय नमः ।
ओं युवाय नमः ।
ओं जयाय नमः ।
ओं अजेयपरीवाराय नमः ।
ओं सहस्रवदनाय नमः ।
ओं कवये नमः ।
ओं शाकिनीडाकिनीयक्षरक्षोभूतप्रभञ्जनाय नमः ।
ओं सद्योजाताय नमः ।
ओं कामगतये नमः ।
ओं ज्ञानमूर्तये नमः ।
ओं यशस्कराय नमः ।
ओं शम्भुतेजसे नमः ।
ओं सार्वभौमाय नमः ।
ओं विष्णुभक्ताय नमः ।
ओं प्लवङ्गमाय नमः ।
ओं चतुर्णवतिमन्त्रज्ञाय नमः । ९६०

ओं पौलस्त्यबलदर्पघ्ने नमः ।
ओं सर्वलक्ष्मीप्रदाय नमः ।
ओं श्रीमते नमः ।
ओं अङ्गदप्रियवर्धनाय नमः ।
ओं स्मृतिबीजाय नमः ।
ओं सुरेशानाय नमः ।
ओं संसारभयनाशनाय नमः ।
ओं उत्तमाय नमः ।
ओं श्रीपरीवाराय नमः ।
ओं श्रीभुवे नमः ।
ओं उग्राय नमः ।
ओं कामदुहे नमः ।
ओं सदागतये नमः ।
ओं मातरिश्वने नमः ।
ओं रामपादाब्जषट्पदाय नमः ।
ओं नीलप्रियाय नमः ।
ओं नीलवर्णाय नमः ।
ओं नीलवर्णप्रियाय नमः ।
ओं सुहृदे नमः ।
ओं रामदूताय नमः । ९८०

ओं लोकबन्धवे नमः ।
ओं अन्तरात्मने नमः ।
ओं मनोरमाय नमः ।
ओं श्रीरामध्यानकृते नमः ।
ओं वीराय नमः ।
ओं सदा किम्पुरुषस्तुताय नमः ।
ओं रामकार्यान्तरङ्गाय नमः ।
ओं शुद्धये नमः ।
ओं गत्यै नमः ।
ओं अनामयाय नमः ।
ओं पुण्यश्लोकाय नमः ।
ओं परानन्दाय नमः ।
ओं परेशप्रियसारथये नमः ।
ओं लोकस्वामिने नमः ।
ओं मुक्तिदात्रे नमः ।
ओं सर्वकारणकारणाय नमः ।
ओं महाबलाय नमः ।
ओं महावीराय नमः ।
ओं पारावारगतये नमः ।
ओं गुरवे नमः । १०००

ओं तारकाय नमः ।
ओं भगवते नमः ।
ओं त्रात्रे नमः ।
ओं स्वस्तिदात्रे नमः ।
ओं सुमङ्गलाय नमः ।
ओं समस्तलोकसाक्षिणे नमः ।
ओं समस्तसुरवन्दिताय नमः ।
ओं सीतासमेत श्रीरामपादसेवा धुरन्धराय नमः । १००८

इति श्री हनुमत्सहस्रनामावली ।


इतर श्री हनुमान् स्तोत्राणि पश्यतु ।


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed