Sri Bala Tripurasundari Sahasranamavali 1 – श्री बाला त्रिपुरसुन्दरी सहस्रनामावली – १


॥ ओं ऐं ह्रीं श्रीम् ॥

ओं सुभगायै नमः ।
ओं सुन्दर्यै नमः ।
ओं सौम्यायै नमः ।
ओं सुषुम्णायै नमः ।
ओं सुखदायिन्यै नमः ।
ओं मनोज्ञायै नमः ।
ओं सुमनसे नमः ।
ओं रम्यायै नमः ।
ओं शोभनायै नमः ।
ओं ललितायै नमः ।
ओं शिवायै नमः ।
ओं कान्तायै नमः ।
ओं कान्तिमत्यै नमः ।
ओं कान्त्यै नमः ।
ओं कामदायै नमः ।
ओं कमलालयायै नमः ।
ओं कल्याण्यै नमः ।
ओं कमलायै नमः ।
ओं हृद्यायै नमः ।
ओं पेशलायै नमः । २०

ओं हृदयङ्गमायै नमः ।
ओं सुभद्रायै नमः ।
ओं ख्यात्यै नमः ।
ओं रमण्यै नमः ।
ओं सर्वस्यै नमः ।
ओं साध्व्यै नमः ।
ओं सुमङ्गलायै नमः ।
ओं रामायै नमः ।
ओं भव्यवत्यै नमः ।
ओं भव्यायै नमः ।
ओं कमनीयायै नमः ।
ओं अतिकोमलायै नमः ।
ओं शोभाभिरामायै नमः ।
ओं रमण्यै नमः ।
ओं रमणीयायै नमः ।
ओं रतिप्रियायै नमः ।
ओं मनोन्मन्यै नमः ।
ओं महामायायै नमः ।
ओं मातङ्ग्यै नमः ।
ओं मदिराप्रियायै नमः । ४०

ओं महालक्ष्म्यै नमः ।
ओं महाशक्तये नमः ।
ओं महाविद्यास्वरूपिण्यै नमः ।
ओं महेश्वर्यै नमः ।
ओं महानन्दायै नमः ।
ओं महानन्दविधायिन्यै नमः ।
ओं मानिन्यै नमः ।
ओं माधव्यै नमः ।
ओं माध्व्यै नमः ।
ओं मदरूपायै नमः ।
ओं मदोत्कटायै नमः ।
ओं आनन्दकन्दायै नमः ।
ओं विजयायै नमः ।
ओं विश्वेश्यै नमः ।
ओं विश्वरूपिण्यै नमः ।
ओं सुप्रभायै नमः ।
ओं कौमुद्यै नमः ।
ओं शान्तायै नमः ।
ओं बिन्दुनादस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं कामेश्वर्यै नमः । ६०

ओं कामकलायै नमः ।
ओं कामिन्यै नमः ।
ओं कामवर्धिन्यै नमः ।
ओं भेरुण्डायै नमः ।
ओं चण्डिकायै नमः ।
ओं चण्ड्यै नमः ।
ओं चामुण्डायै नमः ।
ओं मुण्डमालिन्यै नमः ।
ओं अणुरूपायै नमः ।
ओं महारूपायै नमः ।
ओं भूतेश्यै नमः ।
ओं भुवनेश्वर्यै नमः ।
ओं चित्रायै नमः ।
ओं विचित्रायै नमः ।
ओं चित्राङ्ग्यै नमः ।
ओं हेमगर्भस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं चैतन्यरूपिण्यै नमः ।
ओं नित्यायै नमः ।
ओं नित्यानित्यस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं ह्रीङ्कारकुण्डल्यै नमः । ८०

ओं धात्र्यै नमः ।
ओं विधात्र्यै नमः ।
ओं भूतसम्प्लवायै नमः ।
ओं उन्मादिन्यै नमः ।
ओं महामार्यै नमः ।
ओं सुप्रसन्नायै नमः ।
ओं सुरार्चितायै नमः ।
ओं परमानन्दनिष्यन्दायै नमः ।
ओं परमार्थस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं योगीश्वर्यै नमः ।
ओं योगमात्रे नमः ।
ओं हंसिन्यै नमः ।
ओं कलहंसिन्यै नमः ।
ओं कलायै नमः ।
ओं कलावत्यै नमः ।
ओं रक्तायै नमः ।
ओं सुषुम्नावर्त्मशालिन्यै नमः ।
ओं विन्ध्याद्रिनिलयायै नमः ।
ओं सूक्ष्मायै नमः ।
ओं हेमपद्मनिवासिन्यै नमः । १००

ओं बालायै नमः ।
ओं सुरूपिण्यै नमः ।
ओं मायायै नमः ।
ओं वरेण्यायै नमः ।
ओं वरदायिन्यै नमः ।
ओं विद्रुमाभायै नमः ।
ओं विशालाक्ष्यै नमः ।
ओं विशिष्टायै नमः ।
ओं विश्वनायिकायै नमः ।
ओं वीरेन्द्रवन्द्यायै नमः ।
ओं विश्वात्मने नमः ।
ओं विश्वस्यै नमः ।
ओं विश्वादिवर्धिन्यै नमः ।
ओं विश्वोत्पत्त्यै नमः ।
ओं विश्वमायायै नमः ।
ओं विश्वाराध्यायै नमः ।
ओं विकस्वरायै नमः ।
ओं मदस्विन्नायै नमः ।
ओं मदोद्भिन्नायै नमः ।
ओं मानिन्यै नमः । १२०

ओं मानवर्धिन्यै नमः ।
ओं मालिन्यै नमः ।
ओं मोदिन्यै नमः ।
ओं मान्यायै नमः ।
ओं मदहस्तायै नमः ।
ओं मदालयायै नमः ।
ओं मदनिष्यन्दिन्यै नमः ।
ओं मात्रे नमः ।
ओं मदिराक्ष्यै नमः ।
ओं मदालसायै नमः ।
ओं मदात्मिकायै नमः ।
ओं मदावासायै नमः ।
ओं मधुबिन्दुकृताधरायै नमः ।
ओं मूलभूतायै नमः ।
ओं महामूलायै नमः ।
ओं मूलाधारस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं सिन्दूररक्तायै नमः ।
ओं रक्ताक्ष्यै नमः ।
ओं त्रिनेत्रायै नमः ।
ओं त्रिगुणात्मिकायै नमः । १४०

ओं वशिन्यै नमः ।
ओं वाशिन्यै नमः ।
ओं वाण्यै नमः ।
ओं वारुण्यै नमः ।
ओं वारुणीप्रियायै नमः ।
ओं अरुणायै नमः ।
ओं तरुणायै नमः ।
ओं अर्काभायै नमः ।
ओं भामिन्यै नमः ।
ओं वह्निवासिन्यै नमः ।
ओं सिद्धायै नमः ।
ओं सिद्धेश्वर्यै नमः ।
ओं सिद्ध्यै नमः ।
ओं सिद्धाम्बायै नमः ।
ओं सिद्धमातृकायै नमः ।
ओं सिद्धार्थदायिन्यै नमः ।
ओं विद्यायै नमः ।
ओं सिद्धाढ्यायै नमः ।
ओं सिद्धसम्मतायै नमः ।
ओं वाग्भवायै नमः । १६०

ओं वाक्प्रदायै नमः ।
ओं वन्द्यायै नमः ।
ओं वाङ्मय्यै नमः ।
ओं वादिन्यै नमः ।
ओं परायै नमः ।
ओं त्वरितायै नमः ।
ओं सत्वरायै नमः ।
ओं तुर्यायै नमः ।
ओं त्वरयित्र्यै नमः ।
ओं त्वरात्मिकायै नमः ।
ओं कमलायै नमः ।
ओं कमलावासायै नमः ।
ओं सकलायै नमः ।
ओं सर्वमङ्गलायै नमः ।
ओं भगोदर्यै नमः ।
ओं भगक्लिन्नायै नमः ।
ओं भगिन्यै नमः ।
ओं भगमालिन्यै नमः ।
ओं भगप्रदायै नमः ।
ओं भगानन्दायै नमः । १८०

ओं भगेश्यै नमः ।
ओं भगनायिकायै नमः ।
ओं भगात्मिकायै नमः ।
ओं भगावासायै नमः ।
ओं भगायै नमः ।
ओं भगनिपातिन्यै नमः ।
ओं भगावहायै नमः ।
ओं भगाराध्यायै नमः ।
ओं भगाढ्यायै नमः ।
ओं भगवाहिन्यै नमः ।
ओं भगनिष्यन्दिन्यै नमः ।
ओं भर्गायै नमः ।
ओं भगाभायै नमः ।
ओं भगगर्भिण्यै नमः ।
ओं भगादये नमः ।
ओं भगभोगादये नमः ।
ओं भगवेद्यायै नमः ।
ओं भगोद्भवायै नमः ।
ओं भगमात्रे नमः ।
ओं भगकृतायै नमः । २००

ओं भगगुह्यायै नमः ।
ओं भगेश्वर्यै नमः ।
ओं भगदेहायै नमः ।
ओं भगावासायै नमः ।
ओं भगोद्भेदायै नमः ।
ओं भगालसायै नमः ।
ओं भगविद्यायै नमः ।
ओं भगक्लिन्नायै नमः ।
ओं भगलिङ्गायै नमः ।
ओं भगद्रवायै नमः ।
ओं सकलायै नमः ।
ओं निष्कलायै नमः ।
ओं काल्यै नमः ।
ओं कराल्यै नमः ।
ओं कलभाषिण्यै नमः ।
ओं कमलायै नमः ।
ओं हंसिन्यै नमः ।
ओं कालायै नमः ।
ओं करुणायै नमः ।
ओं करुणावत्यै नमः । २२०

ओं भास्वरायै नमः ।
ओं भैरव्यै नमः ।
ओं भासायै नमः ।
ओं भद्रकाल्यै नमः ।
ओं कुलाङ्गनायै नमः ।
ओं रसात्मिकायै नमः ।
ओं रसावासायै नमः ।
ओं रसस्यन्दायै नमः ।
ओं रसावहायै नमः ।
ओं कामनिष्यन्दिन्यै नमः ।
ओं काम्यायै नमः ।
ओं कामिन्यै नमः ।
ओं कामदायिन्यै नमः ।
ओं विद्यायै नमः ।
ओं विधात्र्यै नमः ।
ओं विविधायै नमः ।
ओं विश्वदायै नमः ।
ओं त्रिविधायै नमः ।
ओं विधायै नमः ।
ओं सर्वाङ्गायै नमः । २४०

ओं सुन्दर्यै नमः ।
ओं सौम्यायै नमः ।
ओं लावण्यायै नमः ।
ओं सरिदम्बुधये नमः ।
ओं चतुराङ्ग्यै नमः ।
ओं चतुर्बाहवे नमः ।
ओं चतुरायै नमः ।
ओं चारुहासिन्यै नमः ।
ओं मन्त्रायै नमः ।
ओं मन्त्रमय्यै नमः ।
ओं मात्रे नमः ।
ओं मणिपूरसमाश्रयायै नमः ।
ओं मन्त्रात्मिकायै नमः ।
ओं मन्त्रमात्रे नमः ।
ओं मन्त्रगम्यायै नमः ।
ओं सुमन्त्रकायै नमः ।
ओं पुष्पबाणायै नमः ।
ओं पुष्पजैत्र्यै नमः ।
ओं पुष्पिण्यै नमः ।
ओं पुष्पवर्धिन्यै नमः । २६०

ओं वज्रेश्वर्यै नमः ।
ओं वज्रहस्तायै नमः ।
ओं पुराण्यै नमः ।
ओं पुरवासिन्यै नमः ।
ओं तारायै नमः ।
ओं तरुणाकारायै नमः ।
ओं तरुण्यै नमः ।
ओं ताररूपिण्यै नमः ।
ओं इक्षुचापायै नमः ।
ओं महापाशायै नमः ।
ओं शुभदायै नमः ।
ओं प्रियवादिन्यै नमः ।
ओं सर्वगायै नमः ।
ओं सर्वजनन्यै नमः ।
ओं सर्वार्थायै नमः ।
ओं सर्वपावन्यै नमः ।
ओं आत्मविद्यायै नमः ।
ओं महाविद्यायै नमः ।
ओं ब्रह्मविद्यायै नमः ।
ओं विवस्वत्यै नमः । २८०

ओं शिवेश्वर्यै नमः ।
ओं शिवाराध्यायै नमः ।
ओं शिवनाथायै नमः ।
ओं शिवात्मिकायै नमः ।
ओं आत्मिकायै नमः ।
ओं ज्ञाननिलयायै नमः ।
ओं निर्भेदायै नमः ।
ओं निर्वृतिप्रदायै नमः ।
ओं निर्वाणरूपिण्यै नमः ।
ओं पूर्णायै नमः ।
ओं नियमायै नमः ।
ओं निष्कलायै नमः ।
ओं प्रभायै नमः ।
ओं श्रीफलायै नमः ।
ओं श्रीप्रदायै नमः ।
ओं शिष्यायै नमः ।
ओं श्रीमय्यै नमः ।
ओं शिवरूपिण्यै नमः ।
ओं क्रूरायै नमः ।
ओं कुण्डलिन्यै नमः । ३००

ओं कुब्जायै नमः ।
ओं कुटिलायै नमः ।
ओं कुटिलालकायै नमः ।
ओं महोदयायै नमः ।
ओं महारूपायै नमः ।
ओं मह्यै नमः ।
ओं माह्यै नमः ।
ओं कलामय्यै नमः ।
ओं वशिन्यै नमः ।
ओं सर्वजनन्यै नमः ।
ओं चित्रवासायै नमः ।
ओं विचित्रिकायै नमः ।
ओं सूर्यमण्डलमध्यस्थायै नमः ।
ओं स्थिरायै नमः ।
ओं शङ्करवल्लभायै नमः ।
ओं सुरभ्यै नमः ।
ओं सुमहसे नमः ।
ओं सूर्यायै नमः ।
ओं सुषुम्णायै नमः ।
ओं सोमभूषणायै नमः । ३२०

ओं सुधाप्रदायै नमः ।
ओं सुधाधारायै नमः ।
ओं सुश्रियै नमः ।
ओं सम्पत्तिरूपिण्यै नमः ।
ओं अमृतायै नमः ।
ओं सत्यसङ्कल्पायै नमः ।
ओं सत्यायै नमः ।
ओं षड्ग्रन्थिभेदिन्यै नमः ।
ओं इच्छाशक्त्यै नमः ।
ओं महाशक्त्यै नमः ।
ओं क्रियाशक्त्यै नमः ।
ओं प्रियङ्कर्यै नमः ।
ओं लीलायै नमः ।
ओं लीलालयायै नमः ।
ओं आनन्दायै नमः ।
ओं सूक्ष्मबोधस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं सकलायै नमः ।
ओं रसनायै नमः ।
ओं सारायै नमः ।
ओं सारगम्यायै नमः । ३४०

ओं सरस्वत्यै नमः ।
ओं परायै नमः ।
ओं परायण्यै नमः ।
ओं पद्मायै नमः ।
ओं परनिष्ठायै नमः ।
ओं परापरायै नमः ।
ओं श्रीमत्यै नमः ।
ओं श्रीकर्यै नमः ।
ओं व्योम्न्यै नमः ।
ओं शिवयोन्यै नमः ।
ओं शिवेक्षणायै नमः ।
ओं निरानन्दायै नमः ।
ओं निराख्येयायै नमः ।
ओं निर्द्वन्द्वायै नमः ।
ओं निर्गुणात्मिकायै नमः ।
ओं बृहत्यै नमः ।
ओं ब्राह्मण्यै नमः ।
ओं ब्राह्म्यै नमः ।
ओं ब्रह्माण्यै नमः ।
ओं ब्रह्मरूपिण्यै नमः । ३६०

ओं धृत्यै नमः ।
ओं स्मृत्यै नमः ।
ओं श्रुत्यै नमः ।
ओं मेधायै नमः ।
ओं श्रद्धायै नमः ।
ओं पुष्ट्यै नमः ।
ओं स्तुत्यै नमः ।
ओं मत्यै नमः ।
ओं अद्वयायै नमः ।
ओं आनन्दसम्बोधायै नमः ।
ओं वरायै नमः ।
ओं सौभाग्यरूपिण्यै नमः ।
ओं निरामयायै नमः ।
ओं निराकारायै नमः ।
ओं जृम्भिण्यै नमः ।
ओं स्तम्भिन्यै नमः ।
ओं रत्यै नमः ।
ओं बोधिकायै नमः ।
ओं कमलायै नमः ।
ओं रौद्र्यै नमः । ३८०

ओं द्राविण्यै नमः ।
ओं क्षोभिण्यै नमः ।
ओं मत्यै नमः ।
ओं कुचेल्यै नमः ।
ओं कुचमध्यस्थायै नमः ।
ओं मध्यकूटगतप्रियायै नमः ।
ओं कुलोत्तीर्णायै नमः ।
ओं कुलवत्यै नमः ।
ओं बोधायै नमः ।
ओं वाग्वादिन्यै नमः ।
ओं सत्यै नमः ।
ओं उमायै नमः ।
ओं प्रियव्रतायै नमः ।
ओं लक्ष्म्यै नमः ।
ओं वकुलायै नमः ।
ओं कुलरूपिण्यै नमः ।
ओं विश्वात्मिकायै नमः ।
ओं विश्वयोन्यै नमः ।
ओं विश्वासक्तायै नमः ।
ओं विनायकायै नमः । ४००

ओं ध्यायिन्यै नमः ।
ओं नादिन्यै नमः ।
ओं तीर्थायै नमः ।
ओं शाङ्कर्यै नमः ।
ओं मन्त्रसाक्षिण्यै नमः ।
ओं सन्मन्त्ररूपिण्यै नमः ।
ओं हृष्टायै नमः ।
ओं शाङ्कर्यै नमः ।
ओं सुरशङ्कर्यै नमः ।
ओं सुन्दराङ्ग्यै नमः ।
ओं सुरावासायै नमः ।
ओं सुरवन्द्यायै नमः ।
ओं सुरेश्वर्यै नमः ।
ओं सुवर्णायै नमः ।
ओं वर्णसत्कीर्त्यै नमः ।
ओं सवर्णायै नमः ।
ओं वर्णरूपिण्यै नमः ।
ओं ललिताङ्ग्यै नमः ।
ओं वरिष्ठायै नमः ।
ओं श्रियै नमः । ४२०

ओं अस्पन्दायै नमः ।
ओं स्पन्दरूपिण्यै नमः ।
ओं शाम्भव्यै नमः ।
ओं सच्चिदानन्दायै नमः ।
ओं सच्चिदानन्दरूपिण्यै नमः ।
ओं जयिन्यै नमः ।
ओं विश्वजनन्यै नमः ।
ओं विश्वनिष्ठायै नमः ।
ओं विलासिन्यै नमः ।
ओं भ्रूमध्यायै नमः ।
ओं अखिलनिष्ठाद्यायै नमः ।
ओं निर्गुणायै नमः ।
ओं गुणवर्धिन्यै नमः ।
ओं हृल्लेखायै नमः ।
ओं भुवनेशान्यै नमः ।
ओं भवनायै नमः ।
ओं भवनात्मिकायै नमः ।
ओं विभूत्यै नमः ।
ओं भुतिदायै नमः ।
ओं भूत्यै नमः । ४४०

ओं सम्भूत्यै नमः ।
ओं भूतिकारिण्यै नमः ।
ओं ईशान्यै नमः ।
ओं शाश्वत्यै नमः ।
ओं शैव्यै नमः ।
ओं शर्वाण्यै नमः ।
ओं शर्मदायिन्यै नमः ।
ओं भवान्यै नमः ।
ओं भावगायै नमः ।
ओं भावायै नमः ।
ओं भावनायै नमः ।
ओं भावनात्मिकायै नमः ।
ओं हृत्पद्मनिलयायै नमः ।
ओं शूरायै नमः ।
ओं स्वरावृत्त्यै नमः ।
ओं स्वरात्मिकायै नमः ।
ओं सूक्ष्मरूपायै नमः ।
ओं परायै नमः ।
ओं आनन्दायै नमः ।
ओं स्वात्मस्थायै नमः । ४६०

ओं विश्वदायै नमः ।
ओं शिवायै नमः ।
ओं परिपूर्णायै नमः ।
ओं दयापूर्णायै नमः ।
ओं मदघूर्णितलोचनायै नमः ।
ओं शरण्यायै नमः ।
ओं तरुणार्काभायै नमः ।
ओं मदायै नमः ।
ओं रक्तायै नमः ।
ओं मनस्विन्यै नमः ।
ओं अनन्तायै नमः ।
ओं अनन्तमहिम्ने नमः ।
ओं नित्यतृप्तायै नमः ।
ओं निरञ्जनायै नमः ।
ओं अचिन्त्यायै नमः ।
ओं शक्त्यै नमः ।
ओं चिन्त्यार्थायै नमः ।
ओं चिन्त्यायै नमः ।
ओं अचिन्त्यस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं जगन्मय्यै नमः । ४८०

ओं जगन्मात्रे नमः ।
ओं जगत्सारायै नमः ।
ओं जगद्भवायै नमः ।
ओं आप्यायिन्यै नमः ।
ओं परानन्दायै नमः ।
ओं कूटस्थायै नमः ।
ओं आवासरूपिण्यै नमः ।
ओं ज्ञानगम्यायै नमः ।
ओं ज्ञानमूर्त्यै नमः ।
ओं ज्ञापिन्यै नमः ।
ओं ज्ञानरूपिण्यै नमः ।
ओं खेचर्यै नमः ।
ओं खेचरीमुद्रायै नमः ।
ओं खेचरीयोगरूपिण्यै नमः ।
ओं अनाथनाथायै नमः ।
ओं निर्नाथायै नमः ।
ओं घोरायै नमः ।
ओं अघोरस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं सुधाप्रदायै नमः ।
ओं सुधाधारायै नमः । ५००

ओं सुधारूपायै नमः ।
ओं सुधामय्यै नमः ।
ओं दहरायै नमः ।
ओं दहराकाशायै नमः ।
ओं दहराकाशमध्यगायै नमः ।
ओं माङ्गल्यायै नमः ।
ओं मङ्गलकर्यै नमः ।
ओं महामाङ्गल्यदेवतायै नमः ।
ओं माङ्गल्यदायिन्यै नमः ।
ओं मान्यायै नमः ।
ओं सर्वमङ्गलदायिन्यै नमः ।
ओं स्वप्रकाशायै नमः ।
ओं महाभूषायै नमः ।
ओं भामिन्यै नमः ।
ओं भवरूपिण्यै नमः ।
ओं कात्यायन्यै नमः ।
ओं कलावासायै नमः ।
ओं पूर्णायै नमः ।
ओं कामायै नमः ।
ओं यशस्विन्यै नमः । ५२०

ओं अर्थायै नमः ।
ओं अवसाननिलयायै नमः ।
ओं नारायणमनोहरायै नमः ।
ओं मोक्षमार्गविधानज्ञायै नमः ।
ओं विरिञ्चोत्पत्तिभूमिकायै नमः ।
ओं अनुत्तरायै नमः ।
ओं महाराध्यायै नमः ।
ओं दुष्प्रापायै नमः ।
ओं दुरतिक्रमायै नमः ।
ओं शुद्धिदायै नमः ।
ओं कामदायै नमः ।
ओं सौम्यायै नमः ।
ओं ज्ञानदायै नमः ।
ओं मानदायिन्यै नमः ।
ओं स्वधायै नमः ।
ओं स्वाहायै नमः ।
ओं सुधायै नमः ।
ओं मेधायै नमः ।
ओं मधुरायै नमः ।
ओं मधुमन्दिरायै नमः । ५४०

ओं निर्वाणदायिन्यै नमः ।
ओं श्रेष्ठायै नमः ।
ओं शर्मिष्ठायै नमः ।
ओं शारदार्चितायै नमः ।
ओं सुवर्चलायै नमः ।
ओं सुराराध्यायै नमः ।
ओं शुद्धसत्त्वायै नमः ।
ओं सुरार्चितायै नमः ।
ओं स्तुत्यै नमः ।
ओं स्तुतिमय्यै नमः ।
ओं स्तुत्यायै नमः ।
ओं स्तुतिरूपायै नमः ।
ओं स्तुतिप्रियायै नमः ।
ओं कामेश्वर्यै नमः ।
ओं कामवत्यै नमः ।
ओं कामिन्यै नमः ।
ओं कामरूपिण्यै नमः ।
ओं आकाशगर्भायै नमः ।
ओं ह्रीङ्कार्यै नमः ।
ओं कङ्काल्यै नमः । ५६०

ओं कालरूपिण्यै नमः ।
ओं विष्णुपत्न्यै नमः ।
ओं विशुद्धार्थायै नमः ।
ओं विश्वरूपायै नमः ।
ओं ईशवन्दितायै नमः ।
ओं विश्ववेद्यायै नमः ।
ओं महावीरायै नमः ।
ओं विश्वघ्न्यै नमः ।
ओं विश्वरूपिण्यै नमः ।
ओं सुशीलाढ्यायै नमः ।
ओं शैलवत्यै नमः ।
ओं शैलस्थायै नमः ।
ओं शैलरूपिण्यै नमः ।
ओं रुद्राण्यै नमः ।
ओं चण्डखट्वाङ्ग्यै नमः ।
ओं डाकिन्यै नमः ।
ओं साकिन्यै नमः ।
ओं प्रभायै नमः ।
ओं नित्यायै नमः ।
ओं निर्वेदखट्वाङ्ग्यै नमः । ५८०

ओं जनन्यै नमः ।
ओं जनरूपिण्यै नमः ।
ओं तलोदर्यै नमः ।
ओं जगत्सूत्र्यै नमः ।
ओं जगत्यै नमः ।
ओं ज्वलिन्यै नमः ।
ओं ज्वल्यै नमः ।
ओं साकिन्यै नमः ।
ओं सारसंहृद्यायै नमः ।
ओं सर्वोत्तीर्णायै नमः ।
ओं सदाशिवायै नमः ।
ओं स्फुरन्त्यै नमः ।
ओं स्फुरिताकारायै नमः ।
ओं स्फूर्त्यै नमः ।
ओं स्फुरणरूपिण्यै नमः ।
ओं शिवदूत्यै नमः ।
ओं शिवायै नमः ।
ओं शिष्टायै नमः ।
ओं शिवज्ञायै नमः ।
ओं शिवरूपिण्यै नमः । ६००

ओं रागिण्यै नमः ।
ओं रञ्जन्यै नमः ।
ओं रम्यायै नमः ।
ओं रजन्यै नमः ।
ओं रजनीकरायै नमः ।
ओं विश्वम्भरायै नमः ।
ओं विनीतायै नमः ।
ओं इष्टायै नमः ।
ओं विधात्र्यै नमः ।
ओं विधिवल्लभायै नमः ।
ओं विद्योतिन्यै नमः ।
ओं विचित्रार्थायै नमः ।
ओं विश्वाद्यायै नमः ।
ओं विविधाभिधायै नमः ।
ओं विश्वाक्षरायै नमः ।
ओं सरसिकायै नमः ।
ओं विश्वस्थायै नमः ।
ओं अतिविचक्षणायै नमः ।
ओं ब्रह्मयोन्यै नमः ।
ओं महायोन्यै नमः । ६२०

ओं कर्मयोन्यै नमः ।
ओं त्रयीतनवे नमः ।
ओं हाकिन्यै नमः ।
ओं हारिण्यै नमः ।
ओं सौम्यायै नमः ।
ओं रोहिण्यै नमः ।
ओं रोगनाशन्यै नमः ।
ओं श्रीप्रदायै नमः ।
ओं श्रियै नमः ।
ओं श्रीधरायै नमः ।
ओं श्रीकरायै नमः ।
ओं श्रीमत्यै नमः ।
ओं श्रियायै नमः ।
ओं श्रीमात्रे नमः ।
ओं श्रीकर्यै नमः ।
ओं श्रेयसे नमः ।
ओं श्रेयस्यै नमः ।
ओं सुरेश्वर्यै नमः ।
ओं कामेश्वर्यै नमः ।
ओं कामवत्यै नमः । ६४०

ओं कामगिर्यालयस्थितायै नमः ।
ओं रुद्रात्मिकायै नमः ।
ओं रुद्रमात्रे नमः ।
ओं रुद्रगम्यायै नमः ।
ओं रजस्वलायै नमः ।
ओं अकारषोडशान्तःस्थायै नमः ।
ओं भैरवायै नमः ।
ओं आह्लादिन्यै नमः ।
ओं परायै नमः ।
ओं कृपादेहायै नमः ।
ओं अरुणायै नमः ।
ओं नाथायै नमः ।
ओं सुधाबिन्दुसमाश्रितायै नमः ।
ओं काल्यै नमः ।
ओं कामकलायै नमः ।
ओं कन्यायै नमः ।
ओं पार्वत्यै नमः ।
ओं पररूपिण्यै नमः ।
ओं मायावत्यै नमः ।
ओं घोरमुख्यै नमः । ६६०

ओं वादिन्यै नमः ।
ओं दीपिन्यै नमः ।
ओं शिवायै नमः ।
ओं मकारायै नमः ।
ओं मातृचक्रेश्यै नमः ।
ओं महासेनायै नमः ।
ओं विमोहिन्यै नमः ।
ओं उत्सुकायै नमः ।
ओं अनुत्सुकायै नमः ।
ओं हृष्टायै नमः ।
ओं ह्रीङ्कार्यै नमः ।
ओं चक्रनायिकायै नमः ।
ओं रुद्रायै नमः ।
ओं भवान्यै नमः ।
ओं चामुण्ड्यै नमः ।
ओं ह्रीङ्कार्यै नमः ।
ओं सौख्यदायिन्यै नमः ।
ओं गरुडायै नमः ।
ओं गारुड्यै नमः ।
ओं ज्येष्ठायै नमः । ६८०

ओं सकला नमः ।
ओं ब्रह्मचारिण्यै नमः ।
ओं कृष्णाङ्गायै नमः ।
ओं वाहिन्यै नमः ।
ओं कृष्णायै नमः ।
ओं खेचर्यै नमः ।
ओं कमलाप्रियायै नमः ।
ओं भद्रिण्यै नमः ।
ओं रुद्रचामुण्डायै नमः ।
ओं ह्रीङ्कार्यै नमः ।
ओं सौभगायै नमः ।
ओं ध्रुवायै नमः ।
ओं गरुड्यै नमः ।
ओं गारुड्यै नमः ।
ओं ज्येष्ठायै नमः ।
ओं स्वर्गदायै नमः ।
ओं ब्रह्मवादिन्यै नमः ।
ओं पानानुरक्तायै नमः ।
ओं पानस्थायै नमः ।
ओं भीमरूपायै नमः । ७००

ओं भयापहायै नमः ।
ओं रक्तायै नमः ।
ओं चण्डायै नमः ।
ओं सुरानन्दायै नमः ।
ओं त्रिकोणायै नमः ।
ओं पानदर्पितायै नमः ।
ओं महोत्सुकायै नमः ।
ओं क्रतुप्रीतायै नमः ।
ओं कङ्काल्यै नमः ।
ओं कालदर्पितायै नमः ।
ओं सर्ववर्णायै नमः ।
ओं सुवर्णाभायै नमः ।
ओं परामृतमहार्णवायै नमः ।
ओं योग्यार्णवायै नमः ।
ओं नागबुद्ध्यै नमः ।
ओं वीरपानायै नमः ।
ओं नवात्मिकायै नमः ।
ओं द्वादशान्तसरोजस्थायै नमः ।
ओं निर्वाणसुखदायिन्यै नमः ।
ओं आदिसत्त्वायै नमः । ७२०

ओं ध्यानसत्त्वायै नमः ।
ओं श्रीकण्ठस्वान्तमोहिन्यै नमः ।
ओं परायै नमः ।
ओं घोरायै नमः ।
ओं करालाक्ष्यै नमः ।
ओं स्वमूर्त्यै नमः ।
ओं मेरुनायिकायै नमः ।
ओं आकाशलिङ्गसम्भूतायै नमः ।
ओं परामृतरसात्मिकायै नमः ।
ओं शाङ्कर्यै नमः ।
ओं शाश्वत्यै नमः ।
ओं रुद्रायै नमः ।
ओं कपालायै नमः ।
ओं कुलदीपिकायै नमः ।
ओं विद्यातनवे नमः ।
ओं मन्त्रतनवे नमः ।
ओं चण्डायै नमः ।
ओं मुण्डायै नमः ।
ओं सुदर्पितायै नमः ।
ओं वागीश्वर्यै नमः । ७४०

ओं योगमुद्रायै नमः ।
ओं त्रिखण्डायै नमः ।
ओं सिद्धमण्डितायै नमः ।
ओं शृङ्गारपीठनिलयायै नमः ।
ओं काल्यै नमः ।
ओं मातङ्गकन्यकायै नमः ।
ओं संवर्तमण्डलान्तःस्थायै नमः ।
ओं भुवनायै नमः ।
ओं उद्यानवासिन्यै नमः ।
ओं पादुकाक्रमसन्तृप्तायै नमः ।
ओं भैरवस्थायै नमः ।
ओं अपराजितायै नमः ।
ओं निर्वाणायै नमः ।
ओं सौरभायै नमः ।
ओं दुर्गायै नमः ।
ओं महिषासुरमर्दिन्यै नमः ।
ओं भ्रमराम्बायै नमः ।
ओं शिखरिकायै नमः ।
ओं ब्रह्मविष्ण्वीशतर्पितायै नमः ।
ओं उन्मत्तहेलायै नमः । ७६०

ओं रसिकायै नमः ।
ओं योगिन्यै नमः ।
ओं योगदर्पितायै नमः ।
ओं सन्तानायै नमः ।
ओं आनन्दिन्यै नमः ।
ओं बीजचक्रायै नमः ।
ओं परमकारुण्यै नमः ।
ओं खेचरी नायिकायै नमः ।
ओं योग्यायै नमः ।
ओं परिवृत्तायै नमः ।
ओं अतिमोहिन्यै नमः ।
ओं शाकम्भर्यै नमः ।
ओं सम्भवित्र्यै नमः ।
ओं स्कन्दायै नमः ।
ओं आनन्द्यै नमः ।
ओं मदार्पितायै नमः ।
ओं क्षेमङ्कर्यै नमः ।
ओं सुमायै नमः ।
ओं श्वासायै नमः ।
ओं स्वर्गदायै नमः । ७८०

ओं बिन्दुकारिण्यै नमः ।
ओं चर्चितायै नमः ।
ओं चर्चितपदायै नमः ।
ओं चारुखट्वाङ्गधारिण्यै नमः ।
ओं अघोरायै नमः ।
ओं मन्त्रितपदायै नमः ।
ओं भामिन्यै नमः ।
ओं भवरूपिण्यै नमः ।
ओं उषायै नमः ।
ओं सङ्कर्षिण्यै नमः ।
ओं धात्र्यै नमः ।
ओं उमायै नमः ।
ओं कात्यायन्यै नमः ।
ओं शिवायै नमः ।
ओं सुलभायै नमः ।
ओं दुर्लभायै नमः ।
ओं शास्त्र्यै नमः ।
ओं महाशास्त्र्यै नमः ।
ओं शिखण्डिन्यै नमः ।
ओं योगलक्ष्म्यै नमः । ८००

ओं भोगलक्ष्म्यै नमः ।
ओं राज्यलक्ष्म्यै नमः ।
ओं कपालिन्यै नमः ।
ओं देवयोन्यै नमः ।
ओं भगवत्यै नमः ।
ओं धन्विन्यै नमः ।
ओं नादिन्यै नमः ।
ओं ईश्वर्यै नमः ।
ओं क्षेत्रात्मिकायै नमः ।
ओं महाधात्र्यै नमः ।
ओं बलिन्यै नमः ।
ओं केतुमालिन्यै नमः ।
ओं सदानन्दायै नमः ।
ओं सदाभद्रायै नमः ।
ओं फल्गुन्यै नमः ।
ओं रक्तवर्षिण्यै नमः ।
ओं मन्दारमन्दिरायै नमः ।
ओं तीव्रायै नमः ।
ओं ग्राहिण्यै नमः ।
ओं सर्वभक्षिण्यै नमः । ८२०

ओं अग्निजिह्वायै नमः ।
ओं महाजिह्वायै नमः ।
ओं शूलिन्यै नमः ।
ओं शुद्धिदायै नमः ।
ओं परायै नमः ।
ओं सुवर्णिकायै नमः ।
ओं कालदूत्यै नमः ।
ओं देव्यै नमः ।
ओं कालस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं कुम्भिन्यै नमः ।
ओं शयन्यै नमः ।
ओं गुर्व्यै नमः ।
ओं वाराह्यै नमः ।
ओं हुं‍फडात्मिकायै नमः ।
ओं उग्रात्मिकायै नमः ।
ओं पद्मवत्यै नमः ।
ओं धूर्जट्यै नमः ।
ओं चक्रधारिण्यै नमः ।
ओं देव्यै नमः ।
ओं तत्पुरुषायै नमः । ८४०

ओं शिक्षायै नमः ।
ओं माध्व्यै नमः ।
ओं स्त्रीरूपधारिण्यै नमः ।
ओं दक्षायै नमः ।
ओं दाक्षायण्यै नमः ।
ओं दीक्षायै नमः ।
ओं मदनायै नमः ।
ओं मदनातुरायै नमः ।
ओं धिष्ण्यायै नमः ।
ओं हिरण्यायै नमः ।
ओं सरण्यै नमः ।
ओं धरित्र्यै नमः ।
ओं धररूपिण्यै नमः ।
ओं वसुधायै नमः ।
ओं वसुधाछायायै नमः ।
ओं वसुधाम्ने नमः ।
ओं सुधामय्यै नमः ।
ओं शृङ्गिण्यै नमः ।
ओं भीषणायै नमः ।
ओं सान्द्र्यै नमः । ८६०

ओं प्रेतस्थानायै नमः ।
ओं मतङ्गिन्यै नमः ।
ओं खण्डिन्यै नमः ।
ओं योगिन्यै नमः ।
ओं तुष्ट्यै नमः ।
ओं नादिन्यै नमः ।
ओं भेदिन्यै नमः ।
ओं नट्यै नमः ।
ओं खट्वाङ्गिन्यै नमः ।
ओं कालरात्र्यै नमः ।
ओं मेघमालायै नमः ।
ओं धरात्मिकायै नमः ।
ओं भापीठस्थायै नमः ।
ओं भवद्रूपायै नमः ।
ओं महाश्रियै नमः ।
ओं धूम्रलोचनायै नमः ।
ओं सुखदायै नमः ।
ओं गन्धिन्यै नमः ।
ओं बन्धवे नमः ।
ओं बन्धिन्यै नमः । ८८०

ओं बन्धमोचिन्यै नमः ।
ओं सावित्र्यै नमः ।
ओं सत्कृत्यै नमः ।
ओं कर्त्र्यै नमः ।
ओं क्षमायै नमः ।
ओं मायायै नमः ।
ओं महोदयायै नमः ।
ओं गणेश्वर्यै नमः ।
ओं गणाकारायै नमः ।
ओं सद्गुणायै नमः ।
ओं गणपूजितायै नमः ।
ओं निर्मलायै नमः ।
ओं गिरिजायै नमः ।
ओं शब्दायै नमः ।
ओं शर्वाण्यै नमः ।
ओं शर्मदायिन्यै नमः ।
ओं एकाकिन्यै नमः ।
ओं सिन्धुकन्यायै नमः ।
ओं काव्यसूत्रस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं अव्यक्तरूपिण्यै नमः । ९००

ओं व्यक्तायै नमः ।
ओं योगिन्यै नमः ।
ओं पीठरूपिण्यै नमः ।
ओं निर्मदायै नमः ।
ओं धामदायै नमः ।
ओं आदित्यायै नमः ।
ओं नित्यायै नमः ।
ओं सेव्यायै नमः ।
ओं अक्षरात्मिकायै नमः ।
ओं तपिन्यै नमः ।
ओं तापिन्यै नमः ।
ओं दीक्षायै नमः ।
ओं शोधिन्यै नमः ।
ओं शिवदायिन्यै नमः ।
ओं स्वस्त्यै नमः ।
ओं स्वस्तिमत्यै नमः ।
ओं बालायै नमः ।
ओं कपिलायै नमः ।
ओं विस्फुलिङ्गिन्यै नमः ।
ओं अर्चिष्मत्यै नमः । ९२०

ओं द्युतिमत्यै नमः ।
ओं कौलिन्यै नमः ।
ओं कव्यवाहिन्यै नमः ।
ओं जनाश्रितायै नमः ।
ओं विष्णुविद्यायै नमः ।
ओं मानस्यै नमः ।
ओं विन्ध्यवासिन्यै नमः ।
ओं विद्याधर्यै नमः ।
ओं लोकधात्र्यै नमः ।
ओं सर्वस्यै नमः ।
ओं सारस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं पापघ्न्यै नमः ।
ओं सर्वतोभद्रायै नमः ।
ओं त्रिस्थायै नमः ।
ओं शक्तित्रयात्मिकायै नमः ।
ओं त्रिकोणनिलयायै नमः ।
ओं त्रिस्थायै नमः ।
ओं त्रयीमात्रे नमः ।
ओं त्रयीतनवे नमः ।
ओं त्रयीविद्यायै नमः । ९४०

ओं त्रयीसारायै नमः ।
ओं त्रयीरूपायै नमः ।
ओं त्रिपुष्करायै नमः ।
ओं त्रिवर्णायै नमः ।
ओं त्रिपुरायै नमः ।
ओं त्रिश्रियै नमः ।
ओं त्रिमूर्त्यै नमः ।
ओं त्रिदशेश्वर्यै नमः ।
ओं त्रिकोणसंस्थायै नमः ।
ओं त्रिविधायै नमः ।
ओं त्रिस्वरायै नमः ।
ओं त्रिपुराम्बिकायै नमः ।
ओं त्रिदिवायै नमः ।
ओं त्रिदिवेशान्यै नमः ।
ओं त्रिस्थायै नमः ।
ओं त्रिपुरदाहिन्यै नमः ।
ओं जङ्घिन्यै नमः ।
ओं स्फोटिन्यै नमः ।
ओं स्फूर्त्यै नमः ।
ओं स्तम्भिन्यै नमः । ९६०

ओं शोषिण्यै नमः ।
ओं प्लुतायै नमः ।
ओं ऐङ्काराख्यायै नमः ।
ओं वामदेव्यै नमः ।
ओं खण्डिन्यै नमः ।
ओं चण्डदण्डिन्यै नमः ।
ओं क्लीङ्कार्यै नमः ।
ओं वत्सलायै नमः ।
ओं हृष्टायै नमः ।
ओं सौःकार्यै नमः ।
ओं मदहंसिकायै नमः ।
ओं वज्रिण्यै नमः ।
ओं द्राविण्यै नमः ।
ओं जैत्र्यै नमः ।
ओं श्रीमत्यै नमः ।
ओं गोमत्यै नमः ।
ओं ध्रुवायै नमः ।
ओं परतेजोमय्यै नमः ।
ओं संविदे नमः ।
ओं पूर्णपीठनिवासिन्यै नमः । ९८०

ओं त्रिधात्मायै नमः ।
ओं त्रिदशायै नमः ।
ओं त्र्यक्षायै नमः ।
ओं त्रिघ्न्यै नमः ।
ओं त्रिपुरमालिन्यै नमः ।
ओं त्रिपुराश्रियै नमः
ओं त्रिजनन्यै नमः ।
ओं त्रिभुवे नमः ।
ओं त्रैलोक्यसुन्दर्यै नमः ।
ओं कुमार्यै नमः ।
ओं कुण्डल्यै नमः ।
ओं धात्र्यै नमः ।
ओं बालायै नमः ।
ओं भक्तेष्टदायिन्यै नमः ।
ओं कलावत्यै नमः ।
ओं भगवत्यै नमः ।
ओं भक्तिदायै नमः ।
ओं भवनाशिन्यै नमः ।
ओं सौगन्धिन्यै नमः ।
ओं सरिद्वेण्यै नमः । १०००

ओं पद्मरागकिरीटिन्यै नमः ।
ओं तत्त्वत्रय्यै नमः ।
ओं तत्त्वमय्यै नमः ।
ओं मन्त्रिण्यै नमः ।
ओं मन्त्ररूपिण्यै नमः ।
ओं सिद्धायै नमः ।
ओं श्रीत्रिपुरावासायै नमः ।
ओं बालात्रिपुरसुन्दर्यै नमः । १००८

इति श्री बाला सहस्रनामावली ।


इतर श्री बाला स्तोत्राणि पश्यतु ।

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed