Sri Bala Tripura Sundari Sahasranamavali 2 – श्री बालात्रिपुरसुन्दरी सहस्रनामावली २


॥ ओं ऐं ह्रीं श्रीम् ॥

ओं कल्याण्यै नमः ।
ओं कमलायै नमः ।
ओं काल्यै नमः ।
ओं कराल्यै नमः ।
ओं कामरूपिण्यै नमः ।
ओं कामाक्षायै नमः ।
ओं कामदायै नमः ।
ओं काम्यायै नमः ।
ओं कामनायै नमः ।
ओं कामचारिण्यै नमः ।
ओं कौमार्यै नमः ।
ओं करुणामूर्त्यै नमः ।
ओं कलिकल्मषनाशिन्यै नमः ।
ओं कात्यायन्यै नमः ।
ओं कलाधारायै नमः ।
ओं कौमुद्यै नमः ।
ओं कमलप्रियायै नमः ।
ओं कीर्तिदायै नमः ।
ओं बुद्धिदायै नमः ।
ओं मेधायै नमः । २०

ओं नीतिज्ञायै नमः ।
ओं नीतिवत्सलायै नमः ।
ओं माहेश्वर्यै नमः ।
ओं महामायायै नमः ।
ओं महातेजसे नमः ।
ओं महेश्वर्यै नमः ।
ओं कालरात्र्यै नमः ।
ओं महारात्र्यै नमः ।
ओं कालिन्द्यै नमः ।
ओं कल्परूपिण्यै नमः ।
ओं महाजिह्वायै नमः ।
ओं महालोलायै नमः ।
ओं महादंष्ट्रायै नमः ।
ओं महाभुजायै नमः ।
ओं महामोहान्धकारघ्न्यै नमः ।
ओं महामोक्षप्रदायिन्यै नमः ।
ओं महादारिद्र्यराशिघ्न्यै नमः ।
ओं महाशत्रुविमर्दिन्यै नमः ।
ओं महाशक्त्यै नमः ।
ओं महाज्योतिषे नमः । ४०

ओं महासुरविमर्दिन्यै नमः ।
ओं महाकायायै नमः ।
ओं महाबीजायै नमः ।
ओं महापातकनाशिन्यै नमः ।
ओं महामखायै नमः ।
ओं मन्त्रमय्यै नमः ।
ओं मणिपुरनिवासिन्यै नमः ।
ओं मानस्यै नमः ।
ओं मानदायै नमः ।
ओं मान्यायै नमः ।
ओं मनश्चक्षुरगोचरायै नमः ।
ओं गणमात्रे नमः ।
ओं गायत्र्यै नमः ।
ओं गणगन्धर्वसेवितायै नमः ।
ओं गिरिजायै नमः ।
ओं गिरिशायै नमः ।
ओं साध्व्यै नमः ।
ओं गिरिसुवे नमः ।
ओं गिरिसम्भवायै नमः ।
ओं चण्डेश्वर्यै नमः । ६०

ओं चन्द्ररूपायै नमः ।
ओं प्रचण्डायै नमः ।
ओं चण्डमालिन्यै नमः ।
ओं चर्चिकायै नमः ।
ओं चर्चिताकारायै नमः ।
ओं चण्डिकायै नमः ।
ओं चारुरूपिण्यै नमः ।
ओं यज्ञेश्वर्यै नमः ।
ओं यज्ञरूपायै नमः ।
ओं जपयज्ञपरायणायै नमः ।
ओं यज्ञमात्रे नमः ।
ओं यज्ञगोप्त्र्यै नमः ।
ओं यज्ञेश्यै नमः ।
ओं यज्ञसम्भवायै नमः ।
ओं यज्ञसिद्ध्यै नमः ।
ओं क्रियासिद्ध्यै नमः ।
ओं यज्ञाङ्ग्यै नमः ।
ओं यज्ञरक्षकायै नमः ।
ओं यज्ञप्रियायै नमः ।
ओं यज्ञरूपायै नमः । ८०

ओं याज्ञ्यै नमः ।
ओं यज्ञकृपालयायै नमः ।
ओं जालन्धर्यै नमः ।
ओं जगन्मात्रे नमः ।
ओं जातवेदायै नमः ।
ओं जगत्प्रियायै नमः ।
ओं जितेन्द्रियायै नमः ।
ओं जितक्रोधायै नमः ।
ओं जनन्यै नमः ।
ओं जन्मदायिन्यै नमः ।
ओं गङ्गायै नमः ।
ओं गोदावर्यै नमः ।
ओं गौर्यै नमः ।
ओं गौतम्यै नमः ।
ओं शतह्रदायै नमः ।
ओं घुर्घुरायै नमः ।
ओं वेदगर्भायै नमः ।
ओं रेविकायै नमः ।
ओं करसम्भवायै नमः ।
ओं सिन्धवे नमः । १००

ओं मन्दाकिन्यै नमः ।
ओं क्षिप्रायै नमः ।
ओं यमुनायै नमः ।
ओं सरस्वत्यै नमः ।
ओं चन्द्रभागायै नमः ।
ओं विपाशायै नमः ।
ओं गण्डक्यै नमः ।
ओं विन्ध्यवासिन्यै नमः ।
ओं नर्मदायै नमः ।
ओं कन्हायै नमः ।
ओं कावेर्यै नमः ।
ओं वेत्रवत्यायै नमः ।
ओं कौशिक्यै नमः ।
ओं महोनतनयायै नमः ।
ओं अहल्यायै नमः ।
ओं चम्पकावत्यै नमः ।
ओं अयोध्यायै नमः ।
ओं मथुरायै नमः ।
ओं मायायै नमः ।
ओं काश्यै नमः । १२०

ओं काञ्च्यै नमः ।
ओं अवन्तिकायै नमः ।
ओं द्वारावत्यै नमः ।
ओं तीर्थेश्यै नमः ।
ओं महाकिल्बिषनाशिन्यै नमः ।
ओं पद्मिन्यै नमः ।
ओं पद्ममध्यस्थायै नमः ।
ओं पद्मकिञ्जल्कवासिन्यै नमः ।
ओं पद्मवक्त्रायै नमः ।
ओं पद्माक्ष्यै नमः ।
ओं पद्मस्थायै नमः ।
ओं पद्मसम्भवायै नमः ।
ओं ह्रीङ्कार्यै नमः ।
ओं कुण्डल्यै नमः ।
ओं धात्र्यै नमः ।
ओं हृत्पद्मस्थायै नमः ।
ओं सुलोचनायै नमः ।
ओं श्रीङ्कार्यै नमः ।
ओं भूषणायै नमः ।
ओं लक्ष्म्यै नमः । १४०

ओं क्लीङ्कार्यै नमः ।
ओं क्लेशनाशिन्यै नमः ।
ओं हरिप्रियायै नमः ।
ओं हरेर्मूर्त्यै नमः ।
ओं हरिनेत्रकृतालयायै नमः ।
ओं हरिवक्त्रोद्भवायै नमः ।
ओं शान्तायै नमः ।
ओं हरिवक्षःस्थलस्थितायै नमः ।
ओं वैष्णव्यै नमः ।
ओं विष्णुरूपायै नमः ।
ओं विष्णुमातृस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं विष्णुमायायै नमः ।
ओं विशालाक्ष्यै नमः ।
ओं विशालनयनोज्ज्वलायै नमः ।
ओं विश्वेश्वर्यै नमः ।
ओं विश्वात्मने नमः ।
ओं विश्वेश्यै नमः ।
ओं विश्वरूपिण्यै नमः ।
ओं शिवेश्वर्यै नमः ।
ओं शिवाधारायै नमः । १६०

ओं शिवनाथायै नमः ।
ओं शिवप्रियायै नमः ।
ओं शिवमात्रे नमः ।
ओं शिवाक्ष्यै नमः ।
ओं शिवदायै नमः ।
ओं शिवरूपिण्यै नमः ।
ओं भवेश्वर्यै नमः ।
ओं भवाराध्यायै नमः ।
ओं भवेश्यै नमः ।
ओं भवनायिकायै नमः ।
ओं भवमात्रे नमः ।
ओं भवागम्यायै नमः ।
ओं भवकण्टकनाशिन्यै नमः ।
ओं भवप्रियायै नमः ।
ओं भवानन्दायै नमः ।
ओं भवान्यै नमः ।
ओं भवमोचिन्यै नमः ।
ओं गीत्यै नमः ।
ओं वरेण्यायै नमः ।
ओं सावित्र्यै नमः । १८०

ओं ब्रह्माण्यै नमः ।
ओं ब्रह्मरूपिण्यै नमः ।
ओं ब्रह्मेश्यै नमः ।
ओं ब्रह्मदायै नमः ।
ओं ब्राह्म्यै नमः ।
ओं ब्रह्माण्यै नमः ।
ओं ब्रह्मवादिन्यै नमः ।
ओं दुर्गस्थायै नमः ।
ओं दुर्गरूपायै नमः ।
ओं दुर्गायै नमः ।
ओं दुर्गार्तिनाशिन्यै नमः ।
ओं त्रयीदायै नमः ।
ओं ब्रह्मदायै नमः ।
ओं ब्राह्म्यै नमः ।
ओं ब्रह्माण्यै नमः ।
ओं ब्रह्मवादिन्यै नमः ।
ओं त्वक्स्थायै नमः ।
ओं त्वग्रूपायै नमः ।
ओं त्वग्गायै नमः ।
ओं त्वगार्तिहारिण्यै नमः । २००

ओं स्वर्गमायै नमः ।
ओं निर्गमायै नमः ।
ओं दात्र्यै नमः ।
ओं दायायै नमः ।
ओं दोग्ध्र्यै नमः ।
ओं दुरापहायै नमः ।
ओं दूरघ्न्यै नमः ।
ओं दुराराध्यायै नमः ।
ओं दूरदुष्कृतिनाशिन्यै नमः ।
ओं पञ्चस्थायै नमः ।
ओं पञ्चम्यै नमः ।
ओं पूर्णायै नमः ।
ओं पूर्णापीठनिवासिन्यै नमः ।
ओं सत्त्वस्थायै नमः ।
ओं सत्त्वरूपायै नमः ।
ओं सत्त्वदायै नमः ।
ओं सत्त्वसम्भवायै नमः ।
ओं रजःस्थायै नमः ।
ओं रजोरूपायै नमः ।
ओं रजोगुणसमुद्भवायै नमः । २२०

ओं तामस्यै नमः ।
ओं तमोरूपायै नमः ।
ओं तमस्यै नमः ।
ओं तमसः प्रियायै नमः ।
ओं तमोगुणसमुद्भूतायै नमः ।
ओं सात्त्विक्यै नमः ।
ओं राजस्यै नमः ।
ओं तम्यै नमः ।
ओं कलायै नमः ।
ओं काष्ठायै नमः ।
ओं निमेषायै नमः ।
ओं स्वकृतायै नमः ।
ओं तदनन्तरायै नमः ।
ओं अर्धमासायै नमः ।
ओं मासायै नमः ।
ओं संवत्सरस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं युगस्थायै नमः ।
ओं युगरूपायै नमः ।
ओं कल्पस्थायै नमः ।
ओं कल्परूपिण्यै नमः । २४०

ओं नानारत्नविचित्राङ्ग्यै नमः ।
ओं नानाभरणमण्डितायै नमः ।
ओं विश्वात्मिकायै नमः ।
ओं विश्वमात्रे नमः ।
ओं विश्वपाशायै नमः ।
ओं विधायिन्यै नमः ।
ओं विश्वासकारिण्यै नमः ।
ओं विश्वायै नमः ।
ओं विश्वशक्त्यै नमः ।
ओं विचक्षणायै नमः ।
ओं जपाकुसुमसङ्काशायै नमः ।
ओं दाडिमीकुसुमोपमायै नमः ।
ओं चतुरङ्गायै नमः ।
ओं चतुर्बाहवे नमः ।
ओं चतुरायै नमः ।
ओं चारुहासिन्यै नमः ।
ओं सर्वेश्यै नमः ।
ओं सर्वदायै नमः ।
ओं सर्वायै नमः ।
ओं सर्वज्ञायै नमः । २६०

ओं सर्वदायिन्यै नमः ।
ओं सर्वेश्वर्यै नमः ।
ओं सर्वविद्यायै नमः ।
ओं शर्वाण्यै नमः ।
ओं सर्वमङ्गलायै नमः ।
ओं नलिन्यै नमः ।
ओं नन्दिन्यै नमः ।
ओं नन्दायै नमः ।
ओं आनन्दायै नमः ।
ओं नन्दवर्धिन्यै नमः ।
ओं सर्वभूतेषु व्यापिन्यै नमः ।
ओं भवभारविनाशिन्यै नमः ।
ओं कुलीनायै नमः ।
ओं कुलमध्यस्थायै नमः ।
ओं कुलधर्मोपदेशिन्यै नमः ।
ओं सर्वशृङ्गारवेषाढ्यायै नमः ।
ओं पाशाङ्कुशकरोद्यतायै नमः ।
ओं सूर्यकोटिसहस्राभायै नमः ।
ओं चन्द्रकोटिनिभाननायै नमः ।
ओं गणेशकोटिलावण्यायै नमः । २८०

ओं विष्णुकोट्यरिमर्दिन्यै नमः ।
ओं दावाग्निकोटिज्वलिन्यै नमः ।
ओं रुद्रकोट्युग्ररूपिण्यै नमः ।
ओं समुद्रकोटिगम्भीरायै नमः ।
ओं वायुकोटिमहाबलायै नमः ।
ओं आकाशकोटिविस्तारायै नमः ।
ओं यमकोटिभयङ्करायै नमः ।
ओं मेरुकोटिसमुच्छ्रायायै नमः ।
ओं गुणकोटिसमृद्धिदायै नमः ।
ओं निष्कलङ्कायै नमः ।
ओं निराधारायै नमः ।
ओं निर्गुणायै नमः ।
ओं गुणवर्जितायै नमः ।
ओं अशोकायै नमः ।
ओं शोकरहितायै नमः ।
ओं तापत्रयविवर्जितायै नमः ।
ओं विशिष्टायै नमः ।
ओं विश्वजनन्यै नमः ।
ओं विश्वमोहविधारिण्यै नमः ।
ओं चित्रायै नमः । ३००

ओं विचित्रायै नमः ।
ओं चित्राश्यै नमः ।
ओं हेतुगर्भायै नमः ।
ओं कुलेश्वर्यै नमः ।
ओं इच्छाशाक्त्यै नमः ।
ओं ज्ञानशक्त्यै नमः ।
ओं क्रियाशक्त्यै नमः ।
ओं शुचिस्मितायै नमः ।
ओं श्रुतिस्मृतिमय्यै नमः ।
ओं सत्यायै नमः ।
ओं श्रुतिरूपायै नमः ।
ओं श्रुतिप्रियायै नमः ।
ओं श्रुतिप्रज्ञायै नमः ।
ओं महासत्यायै नमः ।
ओं पञ्चतत्त्वोपरिस्थितायै नमः ।
ओं पार्वत्यै नमः ।
ओं हिमवत्पुत्र्यै नमः ।
ओं पाशस्थायै नमः ।
ओं पाशरूपिण्यै नमः ।
ओं जयन्त्यै नमः । ३२०

ओं भद्रकाल्यै नमः ।
ओं अहल्यायै नमः ।
ओं कुलनायिकायै नमः ।
ओं भूतधात्र्यै नमः ।
ओं भूतेश्यै नमः ।
ओं भूतस्थायै नमः ।
ओं भूतभाविन्यै नमः ।
ओं महाकुण्डलिनीशक्त्यै नमः ।
ओं महाविभववर्धिन्यै नमः ।
ओं हंसाक्ष्यै नमः ।
ओं हंसरूपायै नमः ।
ओं हंसस्थायै नमः ।
ओं हंसरूपिण्यै नमः ।
ओं सोमसूर्याग्निमध्यस्थायै नमः ।
ओं मणिपूरकवासिन्यै नमः ।
ओं षट्पत्राम्भोजमध्यस्थायै नमः ।
ओं मणिपूरनिवासिन्यै नमः ।
ओं द्वादशारसरोजस्थायै नमः ।
ओं सूर्यमण्डलवासिन्यै नमः ।
ओं अकलङ्कायै नमः । ३४०

ओं शशाङ्काभायै नमः ।
ओं षोडशारनिवासिन्यै नमः ।
ओं द्विपत्रदलमध्यस्थायै नमः ।
ओं ललाटतलवासिन्यै नमः ।
ओं डाकिन्यै नमः ।
ओं शाकिन्यै नमः ।
ओं लाकिन्यै नमः ।
ओं काकिन्यै नमः ।
ओं राकिण्यै नमः ।
ओं हाकिन्यै नमः ।
ओं षट्चक्रक्रमवासिन्यै नमः ।
ओं सृष्टिस्थितिविनाशायै नमः ।
ओं सृष्टिस्थित्यन्तकारिण्यै नमः ।
ओं श्रीकण्ठायै नमः ।
ओं श्रीप्रियायै नमः ।
ओं कण्ठनादाख्यायै नमः ।
ओं बिन्दुमालिन्यै नमः ।
ओं चतुःषष्टिकलाधारायै नमः ।
ओं मेरुदण्डसमाश्रयायै नमः ।
ओं महाकाल्यै नमः । ३६०

ओं द्युतये नमः ।
ओं मेधायै नमः ।
ओं स्वधायै नमः ।
ओं तुष्ट्यै नमः ।
ओं महाद्युतये नमः ।
ओं हिङ्गुलायै नमः ।
ओं मङ्गलशिवायै नमः ।
ओं सुषुम्णामध्यगामिन्यै नमः ।
ओं परायै नमः ।
ओं घोरायै नमः ।
ओं करालाक्ष्यै नमः ।
ओं विजयायै नमः ।
ओं जयशालिन्यै नमः ।
ओं हृत्पद्मनिलयायै देव्यै नमः ।
ओं भीमायै नमः ।
ओं भैरवनादिन्यै नमः ।
ओं आकाशलिङ्गसम्भूतायै नमः ।
ओं भुवनोद्यानवासिन्यै नमः ।
ओं महासूक्ष्मायै नमः ।
ओं अभयायै नमः । ३८०

ओं काल्यै नमः ।
ओं भीमरूपायै नमः ।
ओं महाबलायै नमः ।
ओं मेनकागर्भसम्भूतायै नमः ।
ओं तप्तकाञ्चनसन्निभायै नमः ।
ओं अन्तःस्थायै नमः ।
ओं कूटबीजायै नमः ।
ओं त्रिकूटाचलवासिन्यै नमः ।
ओं वर्णाक्षायै नमः ।
ओं वर्णरहितायै नमः ।
ओं पञ्चाशद्वर्णभेदिन्यै नमः ।
ओं विद्याधर्यै नमः ।
ओं लोकधात्र्यै नमः ।
ओं अप्सरायै नमः ।
ओं अप्सरःप्रियायै नमः ।
ओं दक्षायै नमः ।
ओं दाक्षायण्यै नमः ।
ओं दीक्षायै नमः ।
ओं दक्षयज्ञविनाशिन्यै नमः ।
ओं यशस्विन्यै नमः । ४००

ओं यशःपूर्णायै नमः ।
ओं यशोदागर्भसम्भवायै नमः ।
ओं देवक्यै नमः ।
ओं देवमात्रे नमः ।
ओं राधिकायै नमः ।
ओं कृष्णवल्लभायै नमः ।
ओं अरुन्धत्यै नमः ।
ओं शच्यै नमः ।
ओं इन्द्राण्यै नमः ।
ओं गान्धार्यै नमः ।
ओं गन्धमोदिन्यै नमः ।
ओं ध्यानातीतायै नमः ।
ओं ध्यानगम्यायै नमः ।
ओं ध्यानाध्यानावधारिण्यै नमः ।
ओं लम्बोदर्यै नमः ।
ओं लम्बोष्ठायै नमः ।
ओं जाम्बवत्यै नमः ।
ओं जलोदर्यै नमः ।
ओं महोदर्यै नमः ।
ओं मुक्तकेश्यै नमः । ४२०

ओं मुक्तिकामार्थसिद्धिदायै नमः ।
ओं तपस्विन्यै नमः ।
ओं तपोनिष्ठायै नमः ।
ओं अपर्णायै नमः ।
ओं पर्णभक्षिण्यै नमः ।
ओं बाणचापधरायै नमः ।
ओं वीरायै नमः ।
ओं पाञ्चाल्यै नमः ।
ओं पञ्चमप्रियायै नमः ।
ओं गुह्यायै नमः ।
ओं गभीरायै नमः ।
ओं गहनायै नमः ।
ओं गुह्यतत्त्वायै नमः ।
ओं निरञ्जनायै नमः ।
ओं अशरीरायै नमः ।
ओं शरीरस्थायै नमः ।
ओं संसारार्णवतारिण्यै नमः ।
ओं अमृतायै नमः ।
ओं निष्कलायै नमः ।
ओं भद्रायै नमः । ४४०

ओं सकलायै नमः ।
ओं कृष्णपिङ्गलायै नमः ।
ओं चक्रेश्वर्यै नमः ।
ओं चक्रहस्तायै नमः ।
ओं पाशचक्रनिवासिन्यै नमः ।
ओं पद्मरागप्रतीकाशायै नमः ।
ओं निर्मलाकाशसन्निभायै नमः ।
ओं ऊर्ध्वस्थायै नमः ।
ओं ऊर्ध्वरूपायै नमः ।
ओं ऊर्ध्वपद्मनिवासिन्यै नमः ।
ओं कार्यकारणकर्त्र्यै नमः ।
ओं पर्वाख्या रूपसंस्थितायै नमः ।
ओं रसज्ञायै नमः ।
ओं रसमध्यस्थायै नमः ।
ओं गन्धज्ञायै नमः ।
ओं गन्धरूपिण्यै नमः ।
ओं परब्रह्मस्वरूपायै नमः ।
ओं परब्रह्मनिवासिन्यै नमः ।
ओं शब्दब्रह्मस्वरूपायै नमः ।
ओं शब्दस्थायै नमः । ४६०

ओं शब्दवर्जितायै नमः ।
ओं सिद्ध्यै नमः ।
ओं वृद्धिपरायै नमः ।
ओं वृद्ध्यै नमः ।
ओं सत्कीर्त्यै नमः ।
ओं दीप्तिसंस्थितायै नमः ।
ओं स्वगुह्यायै नमः ।
ओं शाम्भवीशक्त्यै नमः ।
ओं तत्त्वज्ञायै नमः ।
ओं तत्त्वरूपिण्यै नमः ।
ओं सरस्वत्यै नमः ।
ओं भूतमात्रे नमः ।
ओं महाभूताधिपप्रियायै नमः ।
ओं श्रुतिप्रज्ञादिमायै नमः ।
ओं सिद्ध्यै नमः ।
ओं दक्षकन्यायै नमः ।
ओं अपराजितायै नमः ।
ओं कामसन्दीपिन्यै नमः ।
ओं कामायै नमः ।
ओं सदाकामायै नमः । ४८०

ओं कुतूहलायै नमः ।
ओं भोगोपचारकुशलायै नमः ।
ओं अमलायै नमः ।
ओं अमलाननायै नमः ।
ओं भक्तानुकम्पिन्यै नमः ।
ओं मैत्र्यै नमः ।
ओं शरणागतवत्सलायै नमः ।
ओं सहस्रभुजायै नमः ।
ओं चिच्छक्त्यै नमः ।
ओं सहस्राक्षायै नमः ।
ओं शताननायै नमः ।
ओं सिद्धलक्ष्म्यै नमः ।
ओं महालक्ष्म्यै नमः ।
ओं वेदलक्ष्म्यै नमः ।
ओं सुलक्षणायै नमः ।
ओं यज्ञसारायै नमः ।
ओं तपःसारायै नमः ।
ओं धर्मसारायै नमः ।
ओं जनेश्वर्यै नमः ।
ओं विश्वोदर्यै नमः । ५००

ओं विश्वसृष्टायै नमः ।
ओं विश्वाख्यायै नमः ।
ओं विश्वतोमुख्यै नमः ।
ओं विश्वास्यश्रवणघ्राणायै नमः ।
ओं विश्वमालायै नमः ।
ओं परात्मिकायै नमः ।
ओं तरुणादित्यसङ्काशायै नमः ।
ओं करणानेकसङ्कुलायै नमः ।
ओं क्षोभिण्यै नमः ।
ओं मोहिन्यै नमः ।
ओं स्तम्भिन्यै नमः ।
ओं जृम्भिण्यै नमः ।
ओं रथिन्यै नमः ।
ओं ध्वजिन्यै नमः ।
ओं सेनायै नमः ।
ओं सर्वमन्त्रमय्यै नमः ।
ओं त्रय्यै नमः ।
ओं ज्ञानमुद्रायै नमः ।
ओं महामुद्रायै नमः ।
ओं जपमुद्रायै नमः । ५२०

ओं महोत्सवायै नमः ।
ओं जटाजूटधरायै नमः ।
ओं मुक्तायै नमः ।
ओं सूक्ष्मशान्त्यै नमः ।
ओं विभीषणायै नमः ।
ओं द्वीपिचर्मपरीधानायै नमः ।
ओं चीरवल्कलधारिण्यै नमः ।
ओं त्रिशूलडमरुधरायै नमः ।
ओं नरमालाविभूषिण्यै नमः ।
ओं अत्युग्ररूपिण्यै नमः ।
ओं उग्रायै नमः ।
ओं कल्पान्तदहनोपमायै नमः ।
ओं त्रैलोक्यसाधिन्यै नमः ।
ओं साध्यायै नमः ।
ओं सिद्धसाधकवत्सलायै नमः ।
ओं सर्वविद्यामय्यै नमः ।
ओं सारायै नमः ।
ओं असुराम्बुधिधारिण्यै नमः ।
ओं सुभगायै नमः ।
ओं सुमुख्यै नमः । ५४०

ओं सौम्यायै नमः ।
ओं सुशूरायै नमः ।
ओं सोमभूषणायै नमः ।
ओं शुद्धस्फटिकसङ्कशायै नमः ।
ओं महावृषभवाहिन्यै नमः ।
ओं महिष्यै नमः ।
ओं महिषारूढायै नमः ।
ओं महिषासुरघातिन्यै नमः ।
ओं दमिन्यै नमः ।
ओं दामिन्यै नमः ।
ओं दान्तायै नमः ।
ओं दयायै नमः ।
ओं दोग्ध्र्यै नमः ।
ओं दुरापहायै नमः ।
ओं अग्निजिह्वायै नमः ।
ओं महाघोरायै नमः ।
ओं अघोरायै नमः ।
ओं घोरतराननायै नमः ।
ओं नारायण्यै नमः ।
ओं नारसिंह्यै नमः । ५६०

ओं नृसिंहहृदयस्थितायै नमः ।
ओं योगेश्वर्यै नमः ।
ओं योगरूपायै नमः ।
ओं योगमालायै नमः ।
ओं योगिन्यै नमः ।
ओं खेचर्यै नमः ।
ओं भूचर्यै नमः ।
ओं खेलायै नमः ।
ओं निर्वाणपदसंश्रयायै नमः ।
ओं नागिन्यै नमः ।
ओं नागकन्यायै नमः ।
ओं सुवेगायै नमः ।
ओं नागनायिकायै नमः ।
ओं विषज्वालावत्यै नमः ।
ओं दीप्तायै नमः ।
ओं कलाशतविभूषणायै नमः ।
ओं भीमवक्त्रायै नमः ।
ओं महावक्त्रायै नमः ।
ओं वक्त्राणां कोटिधारिण्यै नमः ।
ओं महदात्मायै नमः । ५८०

ओं धर्मज्ञायै नमः ।
ओं धर्मातिसुखदायिन्यै नमः ।
ओं कृष्णमूर्त्यै नमः ।
ओं महामूर्त्यै नमः ।
ओं घोरमूर्त्यै नमः ।
ओं वराननायै नमः ।
ओं सर्वेन्द्रियमनोन्मत्तायै नमः ।
ओं सर्वेन्द्रियमनोमय्यै नमः ।
ओं सर्वसङ्ग्रामजयदायै नमः ।
ओं सर्वप्रहरणोद्यतायै नमः ।
ओं सर्वपीडोपशमन्यै नमः ।
ओं सर्वारिष्टविनाशिन्यै नमः ।
ओं सर्वैश्वर्यसमुत्पत्त्यै नमः ।
ओं सर्वग्रहविनाशिन्यै नमः ।
ओं भीतिघ्न्यै नमः ।
ओं भक्तिगम्यायै नमः ।
ओं भक्तानामार्तिनाशिन्यै नमः ।
ओं मातङ्ग्यै नमः ।
ओं मत्तमातङ्ग्यै नमः । ६००

ओं मातङ्गगणमण्डितायै नमः ।
ओं अमृतोदधिमध्यस्थायै नमः ।
ओं कटिसूत्रैरलङ्कृतायै नमः ।
ओं अमृतद्वीपमध्यस्थायै नमः ।
ओं प्रबलायै नमः ।
ओं वत्सलायै नमः ।
ओं उज्ज्वलायै नमः ।
ओं मणिमण्डपमध्यस्थायै नमः ।
ओं रत्नसिंहासनस्थितायै नमः ।
ओं परमानन्दमुदितायै नमः ।
ओं ईषत्प्रहसिताननायै नमः ।
ओं कुमुदायै नमः ।
ओं ललितायै नमः ।
ओं लोलायै नमः ।
ओं लाक्षालोहितलोचनायै नमः ।
ओं दिग्वासायै नमः ।
ओं देवदूत्यै नमः ।
ओं देवदेवादिदेवतायै नमः ।
ओं सिंहोपरिसमारूढायै नमः ।
ओं हिमाचलनिवासिन्यै नमः ।
ओं अट्‍टाट्‍टहासिन्यै नमः । ६२०

ओं घोरायै नमः ।
ओं घोरदैत्यविनाशिन्यै नमः ।
ओं अत्युग्रायै नमः ।
ओं रक्तवसनायै नमः ।
ओं नागकेयूरमण्डितायै नमः ।
ओं मुक्ताहारस्तनोपेतायै नमः ।
ओं तुङ्गपीनपयोधरायै नमः ।
ओं रक्तोत्पलदलाकारायै नमः ।
ओं मदाघूर्णितलोचनायै नमः ।
ओं गण्डमण्डितताटङ्कायै नमः ।
ओं गुञ्जाहारविभूषणायै नमः ।
ओं सङ्गीतरङ्गरसनायै नमः ।
ओं वीणावाद्यकुतूहलायै नमः ।
ओं समस्तदेवमूर्त्यै नमः ।
ओं असुरक्षयकारिण्यै नमः ।
ओं खड्गिन्यै नमः ।
ओं शूलहस्तायै नमः ।
ओं चक्रिण्यै नमः ।
ओं अक्षमालिन्यै नमः ।
ओं पाशिन्यै नमः । ६४०

ओं चक्रिण्यै नमः ।
ओं दान्तायै नमः ।
ओं वज्रिण्यै नमः ।
ओं वज्रदण्डिन्यै नमः ।
ओं आनन्दोदधिमध्यस्थायै नमः ।
ओं कटिसूत्रैरलङ्कृतायै नमः ।
ओं नानाभरणदीप्ताङ्ग्यै नमः ।
ओं नानामणिविभूषणायै नमः ।
ओं जगदानन्दसम्भूत्यै नमः ।
ओं चिन्तामणिगुणाकरायै नमः ।
ओं त्रैलोक्यनमितायै नमः ।
ओं पूज्यायै नमः ।
ओं चिन्मयायै नमः ।
ओं आनन्दरूपिण्यै नमः ।
ओं त्रैलोक्यनन्दिन्यै देव्यै नमः ।
ओं दुःखदुःस्वप्ननाशिन्यै नमः ।
ओं घोराग्निदाहशमन्यै नमः ।
ओं राजदैवादिशालिन्यै नमः ।
ओं महापराधराशिघ्न्यै नमः ।
ओं महावैरिभयापहायै नमः । ६६०

ओं रागादिदोषरहितायै नमः ।
ओं जरामरणवर्जितायै नमः ।
ओं चन्द्रमण्डलमध्यस्थायै नमः ।
ओं पीयूषार्णवसम्भवायै नमः ।
ओं सर्वदेवैः स्तुतायै देव्यै नमः ।
ओं सर्वसिद्धिनमस्कृतायै नमः ।
ओं अचिन्त्यशक्तिरूपायै नमः ।
ओं मणिमन्त्रमहौषध्यै नमः ।
ओं स्वस्त्यै नमः ।
ओं स्वस्तिमत्यै नमः ।
ओं बालायै नमः ।
ओं मलयाचलसंस्थितायै नमः ।
ओं धात्र्यै नमः ।
ओं विधात्र्यै नमः ।
ओं संहारायै नमः ।
ओं रतिज्ञायै नमः ।
ओं रतिदायिन्यै नमः ।
ओं रुद्राण्यै नमः ।
ओं रुद्ररूपायै नमः ।
ओं रौद्र्यै नमः । ६८०

ओं रौद्रार्तिहारिण्यै नमः ।
ओं सर्वज्ञायै नमः ।
ओं चौरधर्मज्ञायै नमः ।
ओं रसज्ञायै नमः ।
ओं दीनवत्सलायै नमः ।
ओं अनाहतायै नमः ।
ओं त्रिनयनायै नमः ।
ओं निर्भरायै नमः ।
ओं निर्वृत्यै परायै नमः ।
ओं परायै नमः ।
ओं घोरकरालाक्ष्यै नमः ।
ओं स्वमात्रे नमः ।
ओं प्रियदायिन्यै नमः ।
ओं मन्त्रात्मिकायै नमः ।
ओं मन्त्रगम्यायै नमः ।
ओं मन्त्रमात्रे नमः ।
ओं समन्त्रिण्यै नमः ।
ओं शुद्धानन्दायै नमः ।
ओं महाभद्रायै नमः ।
ओं निर्द्वन्द्वायै नमः । ७००

ओं निर्गुणात्मिकायै नमः ।
ओं धरण्यै नमः ।
ओं धारिण्यै नमः ।
ओं पृथ्व्यै नमः ।
ओं धरायै नमः ।
ओं धात्र्यै नमः ।
ओं वसुन्धरायै नमः ।
ओं मेरुमन्दिरमध्यस्थायै नमः ।
ओं शिवायै नमः ।
ओं शङ्करवल्लभायै नमः ।
ओं श्रीगत्यै नमः ।
ओं श्रीमत्यै नमः ।
ओं श्रेष्ठायै नमः ।
ओं श्रीकर्यै नमः ।
ओं श्रीविभावन्यै नमः ।
ओं श्रीदायै नमः ।
ओं श्रीमायै नमः ।
ओं श्रीनिवासायै नमः ।
ओं श्रीमत्यै नमः ।
ओं श्रीमतां गत्यै नमः । ७२०

ओं उमायै नमः ।
ओं शारङ्गिण्यै नमः ।
ओं कृष्णायै नमः ।
ओं कुटिलायै नमः ।
ओं कुटिलालकायै नमः ।
ओं त्रिलोचनायै नमः ।
ओं त्रिलोकात्मने नमः ।
ओं पुण्यदायै नमः ।
ओं पुण्यकीर्तिदायै नमः ।
ओं अमृतायै नमः ।
ओं सत्यसङ्कल्पायै नमः ।
ओं सत्याशायै नमः ।
ओं ग्रन्थिभेदिन्यै नमः ।
ओं परेशायै नमः ।
ओं परमायै नमः ।
ओं विद्यायै नमः ।
ओं पराविद्यायै नमः ।
ओं परात्परायै नमः ।
ओं सुन्दराङ्ग्यै नमः ।
ओं सुवर्णाभायै नमः । ७४०

ओं सुरासुरनमस्कृतायै नमः ।
ओं प्रजायै नमः ।
ओं प्रजावत्यै नमः ।
ओं धन्यायै नमः ।
ओं धनधान्यसमृद्धिदायै नमः ।
ओं ईशान्यै नमः ।
ओं भुवनेशान्यै नमः ।
ओं भुवनायै नमः ।
ओं भुवनेश्वर्यै नमः ।
ओं अनन्तायै नमः ।
ओं अनन्तमहिमायै नमः ।
ओं जगत्सारायै नमः ।
ओं जगद्भवायै नमः ।
ओं अचिन्त्यशक्तिमहिमायै नमः ।
ओं चिन्त्याचिन्त्यस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं ज्ञानगम्यायै नमः ।
ओं ज्ञानमूर्तये नमः ।
ओं ज्ञानदायै नमः ।
ओं ज्ञानशालिन्यै नमः ।
ओं अमितायै नमः । ७६०

ओं घोररूपायै नमः ।
ओं सुधाधारायै नमः ।
ओं सुधावहायै नमः ।
ओं भास्कर्यै नमः ।
ओं भासुर्यै नमः ।
ओं भात्यै नमः ।
ओं भास्वदुत्तानशायिन्यै नमः ।
ओं अनसूयायै नमः ।
ओं क्षमायै नमः ।
ओं लज्जायै नमः ।
ओं दुर्लभायै नमः ।
ओं भुवनान्तिकायै नमः ।
ओं विश्ववन्द्यायै नमः ।
ओं विश्वबीजायै नमः ।
ओं विश्वधिये नमः ।
ओं विश्वसंस्थितायै नमः ।
ओं शीलस्थायै नमः ।
ओं शीलरूपायै नमः ।
ओं शीलायै नमः ।
ओं शीलप्रदायिन्यै नमः । ७८०

ओं बोधिन्यै नमः ।
ओं बोधकुशलायै नमः ।
ओं रोधिन्यै नमः ।
ओं बाधिन्यै नमः ।
ओं विद्योतिन्यै नमः ।
ओं विचित्रात्मने नमः ।
ओं विद्युत्पटलसन्निभायै नमः ।
ओं विश्वयोन्यै नमः ।
ओं महायोन्यै नमः ।
ओं कर्मयोन्यै नमः ।
ओं प्रियंवदायै नमः ।
ओं रोगिण्यै नमः ।
ओं रोगशमन्यै नमः ।
ओं महारोगभयापहायै नमः ।
ओं वरदायै नमः ।
ओं पुष्टिदायै देव्यै नमः ।
ओं मानदायै नमः ।
ओं मानवप्रियायै नमः ।
ओं कृष्णाङ्गवाहिन्यै नमः ।
ओं कृष्णायै नमः । ८००

ओं कृष्णसहोदर्यै नमः ।
ओं शाम्भव्यै नमः ।
ओं शम्भुरूपायै नमः ।
ओं शम्भुसम्भवायै नमः ।
ओं विश्वोदर्यै नमः ।
ओं विश्वमात्रे नमः ।
ओं योगमुद्रायै नमः ।
ओं योगिन्यै नमः ।
ओं वागीश्वर्यै नमः ।
ओं योगमुद्रायै नमः ।
ओं योगिनीकोटिसेवितायै नमः ।
ओं कौलिकानन्दकन्यायै नमः ।
ओं शृङ्गारपीठवासिन्यै नमः ।
ओं क्षेमङ्कर्यै नमः ।
ओं सर्वरूपायै नमः ।
ओं दिव्यरूपायै नमः ।
ओं दिगम्बरायै नमः ।
ओं धूम्रवक्त्रायै नमः ।
ओं धूम्रनेत्रायै नमः ।
ओं धूम्रकेश्यै नमः । ८२०

ओं धूसरायै नमः ।
ओं पिनाक्यै नमः ।
ओं रुद्रवेताल्यै नमः ।
ओं महावेतालरूपिण्यै नमः ।
ओं तपिन्यै नमः ।
ओं तापिन्यै नमः ।
ओं दक्षायै नमः ।
ओं विष्णुविद्यायै नमः ।
ओं अनाथितायै नमः ।
ओं अङ्कुरायै नमः ।
ओं जठरायै नमः ।
ओं तीव्रायै नमः ।
ओं अग्निजिह्वायै नमः ।
ओं भयापहायै नमः ।
ओं पशुघ्न्यै नमः ।
ओं पशुरूपायै नमः ।
ओं पशुदायै नमः ।
ओं पशुवाहिन्यै नमः ।
ओं पित्रे नमः ।
ओं मात्रे नमः । ८४०

ओं भ्रात्रे नमः ।
ओं पशुपाशविनाशिन्यै नमः ।
ओं चन्द्रमसे नमः ।
ओं चन्द्ररेखायै नमः ।
ओं चन्द्रकान्तिविभूषणायै नमः ।
ओं कुङ्कुमाङ्कितसर्वाङ्ग्यै नमः ।
ओं सुधिये नमः ।
ओं बुद्बुदलोचनायै नमः ।
ओं शुक्लाम्बरधरायै देव्यै नमः ।
ओं वीणापुस्तकधारिण्यै नमः ।
ओं श्वेतवस्त्रधरायै देव्यै नमः ।
ओं श्वेतपद्मासनस्थितायै नमः ।
ओं रक्ताम्बरायै नमः ।
ओं रक्ताङ्ग्यै नमः ।
ओं रक्तपद्मविलोचनायै नमः ।
ओं निष्ठुरायै नमः ।
ओं क्रूरहृदयायै नमः ।
ओं अक्रूरायै नमः ।
ओं मितभाषिण्यै नमः ।
ओं आकाशलिङ्गसम्भूतायै नमः । ८६०

ओं भुवनोद्यानवासिन्यै नमः ।
ओं महासूक्ष्मायै नमः ।
ओं कङ्काल्यै नमः ।
ओं भीमरूपायै नमः ।
ओं महाबलायै नमः ।
ओं अनौपम्यगुणोपेतायै नमः ।
ओं सदा मधुरभाषिण्यै नमः ।
ओं विरूपाक्ष्यै नमः ।
ओं सहस्राक्ष्यै नमः ।
ओं शताक्ष्यै नमः ।
ओं बहुलोचनायै नमः ।
ओं दुस्तर्यै नमः ।
ओं तारिण्यै नमः ।
ओं तारायै नमः ।
ओं तरुण्यै नमः ।
ओं ताररूपिण्यै नमः ।
ओं सुधाधारायै नमः ।
ओं धर्मज्ञायै नमः ।
ओं धर्मयोगोपदेशिन्यै नमः ।
ओं भगेश्वर्यै नमः । ८८०

ओं भगाराध्यायै नमः ।
ओं भगिन्यै नमः ।
ओं भगिनीप्रियायै नमः ।
ओं भगविश्वायै नमः ।
ओं भगक्लिन्नायै नमः ।
ओं भगयोन्यै नमः ।
ओं भगप्रदायै नमः ।
ओं भगेश्वर्यै नमः ।
ओं भगरूपायै नमः ।
ओं भगगुह्यायै नमः ।
ओं भगावहायै नमः ।
ओं भगोदर्यै नमः ।
ओं भगानन्दायै नमः ।
ओं भगाढ्यायै नमः ।
ओं भगमालिन्यै नमः ।
ओं सर्वसङ्क्षोभिणीशक्त्यै नमः ।
ओं सर्वविद्राविण्यै नमः ।
ओं मालिन्यै नमः ।
ओं माधव्यै नमः ।
ओं माध्व्यै नमः । ९००

ओं मदरूपायै नमः ।
ओं मदोत्कटायै नमः ।
ओं भेरुण्डायै नमः ।
ओं चण्डिकायै नमः ।
ओं ज्योत्स्नायै नमः ।
ओं विश्वचक्षुषे नमः ।
ओं तपोवहायै नमः ।
ओं सुप्रसन्नायै नमः ।
ओं महादूत्यै नमः ।
ओं यमदूत्यै नमः ।
ओं भयङ्कर्यै नमः ।
ओं उन्मादिन्यै नमः ।
ओं महारूपायै नमः ।
ओं दिव्यरूपायै नमः ।
ओं सुरार्चितायै नमः ।
ओं चैतन्यरूपिण्यै नमः ।
ओं नित्यायै नमः ।
ओं नित्यक्लिन्नायै नमः ।
ओं मदोल्लसायै नमः ।
ओं मदिरानन्दायै नमः । ९२०

ओं कैवल्यायै नमः ।
ओं मदिराक्ष्यै नमः ।
ओं मदालसायै नमः ।
ओं सिद्धेश्वर्यै नमः ।
ओं सिद्धविद्यायै नमः ।
ओं सिद्धाद्यायै नमः ।
ओं सिद्धवन्दितायै नमः ।
ओं सिद्धार्चितायै नमः ।
ओं सिद्धमात्रे नमः ।
ओं सिद्धसर्वार्थसाधिकायै नमः ।
ओं मनोन्मन्यै नमः ।
ओं गुणातीतायै नमः ।
ओं परञ्ज्योतिःस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं परेश्यै नमः ।
ओं पारगायै नमः ।
ओं पारायै नमः ।
ओं पारसिद्ध्यै नमः ।
ओं परायै गत्यै नमः ।
ओं विमलायै नमः ।
ओं मोहिनीरूपायै नमः । ९४०

ओं मधुपानपरायणायै नमः ।
ओं वेदवेदाङ्गजनन्यै नमः ।
ओं सर्वशास्त्रविशारदायै नमः ।
ओं सर्ववेदमय्यै नमः ।
ओं विद्यायै नमः ।
ओं सर्वशास्त्रमय्यै नमः ।
ओं सर्वज्ञानमय्यै देव्यै नमः ।
ओं सर्वधर्ममयीश्वर्यै नमः ।
ओं सर्वयज्ञमय्यै नमः ।
ओं यज्वने नमः ।
ओं सर्वमन्त्राधिकारिण्यै नमः ।
ओं त्रैलोक्याकर्षिण्यै देव्यै नमः ।
ओं सर्वाद्यायै नमः ।
ओं आनन्दरूपिण्यै नमः ।
ओं सर्वसम्पत्त्यधिष्ठात्र्यै नमः ।
ओं सर्वविद्राविण्यै परायै नमः ।
ओं सर्वसङ्क्षोभिण्यै देव्यै नमः ।
ओं सर्वमङ्गलकारिण्यै नमः ।
ओं त्रैलोक्यरञ्जन्यै देव्यै नमः ।
ओं सर्वस्तम्भनकारिण्यै नमः । ९६०

ओं त्रैलोक्यजयिन्यै देव्यै नमः ।
ओं सर्वोन्मादस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं सर्वसम्मोहिन्यै देव्यै नमः ।
ओं सर्ववश्यङ्कर्यै नमः ।
ओं सर्वार्थसाधिन्यै देव्यै नमः ।
ओं सर्वसम्पत्तिदायिन्यै नमः ।
ओं सर्वकामप्रदायै देव्यै नमः ।
ओं सर्वमङ्गलकारिण्यै नमः ।
ओं सर्वसिद्धिप्रदायै देव्यै नमः ।
ओं सर्वदुःखविमोचिन्यै नमः ।
ओं सर्वमृत्युप्रशमन्यै नमः ।
ओं सर्वविघ्नविनाशिन्यै नमः ।
ओं सर्वाङ्गसुन्दर्यै नमः ।
ओं मात्रे नमः ।
ओं सर्वसौभाग्यदायिन्यै नमः ।
ओं सर्वदायै नमः ।
ओं सर्वशक्त्यै नमः ।
ओं सर्वैश्वर्यफलप्रदायै नमः ।
ओं सर्वज्ञानमय्यै देव्यै नमः ।
ओं सर्वव्याधिविनाशिन्यै नमः । ९८०

ओं सर्वाधारायै नमः ।
ओं सर्वरूपायै नमः ।
ओं सर्वपापहरायै नमः ।
ओं सर्वानन्दमय्यै देव्यै नमः ।
ओं सर्वरक्षास्वरूपिण्यै नमः ।
ओं सर्वलक्ष्मीमय्यै विद्यायै नमः ।
ओं सर्वेप्सितफलप्रदायै नमः ।
ओं सर्वदुःखप्रशमन्यै नमः ।
ओं परमानन्ददायिन्यै नमः ।
ओं त्रिकोणनिलयायै नमः ।
ओं त्रीष्टायै नमः ।
ओं त्रिमतायै नमः ।
ओं त्रितनुस्थितायै नमः ।
ओं त्रैविद्यायै नमः ।
ओं त्रिस्मारायै नमः ।
ओं त्रैलोक्यत्रिपुरेश्वर्यै नमः ।
ओं त्रिकोदरस्थायै नमः ।
ओं त्रिविधायै नमः ।
ओं त्रिपुरायै नमः ।
ओं त्रिपुरात्मिकायै नमः । १०००

ओं त्रिधात्र्यै नमः ।
ओं त्रिदशायै नमः ।
ओं त्र्यक्षायै नमः ।
ओं त्रिघ्न्यै नमः ।
ओं त्रिपुरवाहिन्यै नमः ।
ओं त्रिपुराश्रियै नमः ।
ओं स्वजनन्यै नमः ।
ओं बालात्रिपुरसुन्दर्यै नमः । १००८

इति श्री बालात्रिपुरसुन्दरी सहस्रनामावली ।


इतर श्री बाला स्तोत्राणि पश्यतु ।


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed