Sri Kamala Sahasranamavali – श्री कमला सहस्रनामावली


ओं श्रियै नमः ।
ओं पद्मायै नमः ।
ओं प्रकृत्यै नमः ।
ओं सत्त्वायै नमः ।
ओं शान्तायै नमः ।
ओं चिच्छक्त्यै नमः ।
ओं अव्ययायै नमः ।
ओं केवलायै नमः ।
ओं निष्कलायै नमः ।
ओं शुद्धायै नमः ।
ओं व्यापिन्यै नमः ।
ओं व्योमविग्रहायै नमः ।
ओं व्योमपद्मकृताधारायै नमः ।
ओं परस्मै व्योम्ने नमः ।
ओं मतोद्भवायै नमः ।
ओं निर्व्योमायै नमः ।
ओं व्योममध्यस्थायै नमः ।
ओं पञ्चव्योमपदाश्रितायै नमः ।
ओं अच्युतायै नमः ।
ओं व्योमनिलयायै नमः । २०

ओं परमानन्दरूपिण्यै नमः ।
ओं नित्यशुद्धायै नमः ।
ओं नित्यतृप्तायै नमः ।
ओं निर्विकारायै नमः ।
ओं निरीक्षणायै नमः ।
ओं ज्ञानशक्त्यै नमः ।
ओं कर्तृशक्त्यै नमः ।
ओं भोक्तृशक्त्यै नमः ।
ओं शिखावहायै नमः ।
ओं स्नेहाभासायै नमः ।
ओं निरानन्दायै नमः ।
ओं विभूत्यै नमः ।
ओं विमलायै नमः ।
ओं चलायै नमः ।
ओं अनन्तायै नमः ।
ओं वैष्णव्यै नमः ।
ओं व्यक्तायै नमः ।
ओं विश्वानन्दायै नमः ।
ओं विकाशिन्यै नमः ।
ओं शक्त्यै नमः । ४०

ओं विभिन्नसर्वार्त्यै नमः ।
ओं समुद्रपरितोषिण्यै नमः ।
ओं मूर्त्यै नमः ।
ओं सनातन्यै नमः ।
ओं हार्द्यै नमः ।
ओं निस्तरङ्गायै नमः ।
ओं निरामयायै नमः ।
ओं ज्ञानज्ञेयायै नमः ।
ओं ज्ञानगम्यायै नमः ।
ओं ज्ञानज्ञेयविकासिन्यै नमः ।
ओं स्वच्छन्दशक्त्यै नमः ।
ओं गहनायै नमः ।
ओं निष्कम्पार्चिषे नमः ।
ओं सुनिर्मलायै नमः ।
ओं स्वरूपायै नमः ।
ओं सर्वगायै नमः ।
ओं अपारायै नमः ।
ओं बृंहिण्यै नमः ।
ओं सुगुणोर्जितायै नमः ।
ओं अकलङ्कायै नमः । ६०

ओं निराधारायै नमः ।
ओं निस्सङ्कल्पायै नमः ।
ओं निराश्रयायै नमः ।
ओं असङ्कीर्णायै नमः ।
ओं सुशान्तायै नमः ।
ओं शाश्वत्यै नमः ।
ओं भासुर्यै नमः ।
ओं स्थिरायै नमः ।
ओं अनौपम्यायै नमः ।
ओं निर्विकल्पायै नमः ।
ओं निर्यन्त्रायै नमः ।
ओं यन्त्रवाहिन्यै नमः ।
ओं अभेद्यायै नमः ।
ओं भेदिन्यै नमः ।
ओं भिन्नायै नमः ।
ओं भारत्यै नमः ।
ओं वैखर्यै नमः ।
ओं खगायै नमः ।
ओं अग्राह्यायै नमः ।
ओं ग्राहिकायै नमः । ८०

ओं गूढायै नमः ।
ओं गम्भीरायै नमः ।
ओं विश्वगोपिन्यै नमः ।
ओं अनिर्देश्यायै नमः ।
ओं अप्रतिहतायै नमः ।
ओं निर्बीजायै नमः ।
ओं पावन्यै नमः ।
ओं परायै नमः ।
ओं अप्रतर्क्यायै नमः ।
ओं अपरिमितायै नमः ।
ओं भवभ्रान्तिविनाशिन्यै नमः ।
ओं एकायै नमः ।
ओं द्विरूपायै नमः ।
ओं त्रिविधायै नमः ।
ओं असङ्ख्यातायै नमः ।
ओं सुरेश्वर्यै नमः ।
ओं सुप्रतिष्ठायै नमः ।
ओं महाधात्र्यै नमः ।
ओं स्थित्यै नमः ।
ओं वृद्ध्यै नमः । १००

ओं ध्रुवायै नमः ।
ओं गत्यै नमः ।
ओं ईश्वर्यै नमः ।
ओं महिमायै नमः ।
ओं ऋद्ध्यै नमः ।
ओं प्रमोदायै नमः ।
ओं उज्ज्वलोद्यमायै नमः ।
ओं अक्षयायै नमः ।
ओं वर्धमानायै नमः ।
ओं सुप्रकाशायै नमः ।
ओं विहङ्गमायै नमः ।
ओं नीरजायै नमः ।
ओं जनन्यै नमः ।
ओं नित्यायै नमः ।
ओं जयायै नमः ।
ओं रोचिष्मत्यै नमः ।
ओं शुभायै नमः ।
ओं तपोनुदायै नमः ।
ओं ज्वालायै नमः ।
ओं सुदीप्त्यै नमः । १२०

ओं अंशुमालिन्यै नमः ।
ओं अप्रमेयायै नमः ।
ओं त्रिधायै नमः ।
ओं सूक्ष्मायै नमः ।
ओं परायै नमः ।
ओं निर्वाणदायिन्यै नमः ।
ओं अवदातायै नमः ।
ओं सुशुद्धायै नमः ।
ओं अमोघाख्यायै नमः ।
ओं परम्परायै नमः ।
ओं सन्धानक्यै नमः ।
ओं शुद्धविद्यायै नमः ।
ओं सर्वभूतमहेश्वर्यै नमः ।
ओं लक्ष्म्यै नमः ।
ओं तुष्ट्यै नमः ।
ओं महाधीरायै नमः ।
ओं शान्त्यै नमः ।
ओं आपूरणे नवायै नमः ।
ओं अनुग्रहाशक्त्यै नमः ।
ओं आद्यायै नमः । १४०

ओं जगज्ज्येष्ठायै नमः ।
ओं जगद्विध्यै नमः ।
ओं सत्यायै नमः ।
ओं प्रह्वायै नमः ।
ओं क्रियायोग्यायै नमः ।
ओं अपर्णायै नमः ।
ओं ह्लादिन्यै नमः ।
ओं शिवायै नमः ।
ओं सम्पूर्णाह्लादिन्यै नमः ।
ओं शुद्धायै नमः ।
ओं ज्योतिष्मत्यै नमः ।
ओं अमतावहायै नमः ।
ओं रजोवत्यै नमः ।
ओं अर्कप्रतिभायै नमः ।
ओं आकर्षिण्यै नमः ।
ओं कर्षिण्यै नमः ।
ओं रसायै नमः ।
ओं परायै वसुमत्यै नमः ।
ओं देव्यै नमः ।
ओं कान्त्यै नमः । १६०

ओं शान्त्यै नमः ।
ओं मत्यै नमः ।
ओं कलायै नमः ।
ओं कलङ्करहितायै कलायै नमः ।
ओं विशालायै नमः ।
ओं उद्दीपन्यै नमः ।
ओं रत्यै नमः ।
ओं सम्बोधिन्यै नमः ।
ओं हारिण्यै नमः ।
ओं प्रभावायै नमः ।
ओं भवभूतिदायै नमः ।
ओं अमृतस्यन्दिन्यै नमः ।
ओं जीवायै नमः ।
ओं जनन्यै नमः ।
ओं खण्डिकायै नमः ।
ओं स्थिरायै नमः ।
ओं धूमायै नमः ।
ओं कलावत्यै नमः ।
ओं पूर्णायै नमः ।
ओं भासुरायै नमः । १८०

ओं सुमत्यै नमः ।
ओं रसायै नमः ।
ओं शुद्धायै नमः ।
ओं ध्वनये नमः ।
ओं सृत्यै नमः ।
ओं सृष्ट्यै नमः ।
ओं विकृत्यै नमः ।
ओं कृष्ट्यै नमः ।
ओं प्रापण्यै नमः ।
ओं प्राणदायै नमः ।
ओं प्रह्वायै नमः ।
ओं विश्वायै नमः ।
ओं पाण्डुरवासिन्यै नमः ।
ओं अवन्यै नमः ।
ओं वज्रनलिकायै नमः ।
ओं चित्रायै नमः ।
ओं ब्रह्माण्डवासिन्यै नमः ।
ओं अनन्तरूपायै नमः ।
ओं अनन्तात्मने नमः ।
ओं अनन्तस्थायै नमः । २००

ओं अनन्तसम्भवायै नमः ।
ओं महाशक्त्यै नमः ।
ओं प्राणशक्त्यै नमः ।
ओं प्राणदात्र्यै नमः ।
ओं रतिम्भरायै नमः ।
ओं महासमूहायै नमः ।
ओं निखिलायै नमः ।
ओं इच्छाधारायै नमः ।
ओं सुखावहायै नमः ।
ओं प्रत्यक्षलक्ष्म्यै नमः ।
ओं निष्कम्पायै नमः ।
ओं प्ररोहायै नमः ।
ओं बुद्धिगोचरायै नमः ।
ओं नानादेहायै नमः ।
ओं महावर्तायै नमः ।
ओं बहुदेहविकासिन्यै नमः ।
ओं सहस्राण्यै नमः ।
ओं प्रधानायै नमः ।
ओं न्यायवस्तुप्रकाशिकायै नमः ।
ओं सर्वाभिलाषपूर्णायै नमः । २२०

ओं इच्छायै नमः ।
ओं सर्वायै नमः ।
ओं सर्वार्थभाषिण्यै नमः ।
ओं नानास्वरूपचिद्धात्र्यै नमः ।
ओं शब्दपूर्वायै नमः ।
ओं पुरातनायै नमः ।
ओं व्यक्तायै नमः ।
ओं अव्यक्तायै नमः ।
ओं जीवकेशायै नमः ।
ओं सर्वेच्छापरिपूरितायै नमः ।
ओं सङ्कल्पसिद्धायै नमः ।
ओं साङ्ख्येयायै नमः ।
ओं तत्त्वगर्भायै नमः ।
ओं धरावहायै नमः ।
ओं भूतरूपायै नमः ।
ओं चित्स्वरूपायै नमः ।
ओं त्रिगुणायै नमः ।
ओं गुणगर्वितायै नमः ।
ओं प्रजापतीश्वर्यै नमः ।
ओं रौद्र्यै नमः । २४०

ओं सर्वाधारायै नमः ।
ओं सुखावहायै नमः ।
ओं कल्याणवाहिकायै नमः ।
ओं कल्यायै नमः ।
ओं कलिकल्मषनाशिन्यै नमः ।
ओं नीरूपायै नमः ।
ओं उद्भिन्नसन्तानायै नमः ।
ओं सुयन्त्रायै नमः ।
ओं त्रिगुणालयायै नमः ।
ओं महामायायै नमः ।
ओं योगमायायै नमः ।
ओं महायोगेश्वर्यै नमः ।
ओं प्रियायै नमः ।
ओं महास्त्रियै नमः ।
ओं विमलायै नमः ।
ओं कीर्त्यै नमः ।
ओं जयायै नमः ।
ओं लक्ष्म्यै नमः ।
ओं निरञ्जनायै नमः ।
ओं प्रकृत्यै नमः । २६०

ओं भगवन्मायाशक्त्यै नमः ।
ओं निद्रायै नमः ।
ओं यशस्कर्यै नमः ।
ओं चिन्तायै नमः ।
ओं बुद्ध्यै नमः ।
ओं यशसे नमः ।
ओं प्रज्ञायै नमः ।
ओं शान्त्यै नमः ।
ओं आप्रीतिवर्धिन्यै नमः ।
ओं प्रद्युम्नमात्रे नमः ।
ओं साध्व्यै नमः ।
ओं सुखसौभाग्यसिद्धिदायै नमः ।
ओं काष्ठायै नमः ।
ओं निष्ठायै नमः ।
ओं प्रतिष्ठायै नमः ।
ओं ज्येष्ठायै नमः ।
ओं श्रेष्ठायै नमः ।
ओं जयावहायै नमः ।
ओं सर्वातिशायिन्यै नमः ।
ओं प्रीत्यै नमः । २८०

ओं विश्वशक्त्यै नमः ।
ओं महाबलायै नमः ।
ओं वरिष्ठायै नमः ।
ओं विजयायै नमः ।
ओं वीरायै नमः ।
ओं जयन्त्यै नमः ।
ओं विजयप्रदायै नमः ।
ओं हृद्गृहायै नमः ।
ओं गोपिन्यै नमः ।
ओं गुह्यायै नमः ।
ओं गणगन्धर्वसेवितायै नमः ।
ओं योगीश्वर्यै नमः ।
ओं योगमायायै नमः ।
ओं योगिन्यै नमः ।
ओं योगसिद्धिदायै नमः ।
ओं महायोगेश्वरवृतायै नमः ।
ओं योगायै नमः ।
ओं योगेश्वरप्रियायै नमः ।
ओं ब्रह्मेन्द्ररुद्रनमितायै नमः ।
ओं सुरासुरवरप्रदायै नमः । ३००

ओं त्रिवर्त्मगायै नमः ।
ओं त्रिलोकस्थायै नमः ।
ओं त्रिविक्रमपदोद्भवायै नमः ।
ओं सुतारायै नमः ।
ओं तारिण्यै नमः ।
ओं तारायै नमः ।
ओं दुर्गायै नमः ।
ओं सन्तारिण्यै परायै नमः ।
ओं सुतारिण्यै नमः ।
ओं तारयन्त्यै नमः ।
ओं भूरितारेश्वरप्रभायै नमः ।
ओं गुह्यविद्यायै नमः ।
ओं यज्ञविद्यायै नमः ।
ओं महाविद्यायै नमः ।
ओं सुशोभितायै नमः ।
ओं अध्यात्मविद्यायै नमः ।
ओं विघ्नेश्यै नमः ।
ओं पद्मस्थायै नमः ।
ओं परमेष्ठिन्यै नमः ।
ओं आन्वीक्षिक्यै नमः । ३२०

ओं त्रय्यै नमः ।
ओं वार्तायै नमः ।
ओं दण्डनीत्यै नमः ।
ओं नयात्मिकायै नमः ।
ओं गौर्यै नमः ।
ओं वागीश्वर्यै नमः ।
ओं गोप्त्र्यै नमः ।
ओं गायत्र्यै नमः ।
ओं कमलोद्भवायै नमः ।
ओं विश्वम्भरायै नमः ।
ओं विश्वरूपायै नमः ।
ओं विश्वमात्रे नमः ।
ओं वसुप्रदायै नमः ।
ओं सिद्ध्यै नमः ।
ओं स्वाहायै नमः ।
ओं स्वधायै नमः ।
ओं स्वस्त्यै नमः ।
ओं सुधायै नमः ।
ओं सर्वार्थसाधिन्यै नमः ।
ओं इच्छायै नमः । ३४०

ओं सृष्ट्यै नमः ।
ओं द्युत्यै नमः ।
ओं भूत्यै नमः ।
ओं कीर्त्यै नमः ।
ओं श्रद्धायै नमः ।
ओं दयायै नमः ।
ओं मत्यै नमः ।
ओं श्रुत्यै नमः ।
ओं मेधायै नमः ।
ओं धृत्यै नमः ।
ओं ह्रियै नमः ।
ओं श्रीविद्यायै नमः ।
ओं विबुधवन्दितायै नमः ।
ओं अनसूयायै नमः ।
ओं घृणायै नमः ।
ओं नीत्यै नमः ।
ओं निर्वृत्यै नमः ।
ओं कामधुक्करायै नमः ।
ओं प्रतिज्ञायै नमः ।
ओं सन्तत्यै नमः । ३६०

ओं भूत्यै नमः ।
ओं दिवे नमः ।
ओं प्रज्ञायै नमः ।
ओं विश्वमानिन्यै नमः ।
ओं स्मृत्यै नमः ।
ओं वाचे नमः ।
ओं विश्वजनन्यै नमः ।
ओं पश्यन्त्यै नमः ।
ओं मध्यमायै नमः ।
ओं समायै नमः ।
ओं सन्ध्यायै नमः ।
ओं मेधायै नमः ।
ओं प्रभायै नमः ।
ओं भीमायै नमः ।
ओं सर्वाकारायै नमः ।
ओं सरस्वत्यै नमः ।
ओं काङ्क्षायै नमः ।
ओं मायायै नमः ।
ओं महामायायै नमः ।
ओं मोहिन्यै नमः । ३८०

ओं माधवप्रियायै नमः ।
ओं सौम्याभोगायै नमः ।
ओं महाभोगायै नमः ।
ओं भोगिन्यै नमः ।
ओं भोगदायिन्यै नमः ।
ओं सुधौतकनकप्रख्यायै नमः ।
ओं सुवर्णकमलासनायै नमः ।
ओं हिरण्यगर्भायै नमः ।
ओं सुश्रोण्यै नमः ।
ओं हारिण्यै नमः ।
ओं रमण्यै नमः ।
ओं रमायै नमः ।
ओं चन्द्रायै नमः ।
ओं हिरण्मय्यै नमः ।
ओं ज्योत्स्नायै नमः ।
ओं रम्यायै नमः ।
ओं शोभायै नमः ।
ओं शुभावहायै नमः ।
ओं त्रैलोक्यमण्डनायै नमः ।
ओं नारीनरेश्वरवरार्चितायै नमः । ४००

ओं त्रैलोक्यसुन्दर्यै नमः ।
ओं रामायै नमः ।
ओं महाविभववाहिन्यै नमः ।
ओं पद्मस्थायै नमः ।
ओं पद्मनिलयायै नमः ।
ओं पद्ममालाविभूषितायै नमः ।
ओं पद्मयुग्मधरायै नमः ।
ओं कान्तायै नमः ।
ओं दिव्याभरणभूषितायै नमः ।
ओं विचित्ररत्नमुकुटायै नमः ।
ओं विचित्राम्बरभूषणायै नमः ।
ओं विचित्रमाल्यगन्धाढ्यायै नमः ।
ओं विचित्रायुधवाहनायै नमः ।
ओं महानारायणी देव्यै नमः ।
ओं वैष्णव्यै नमः ।
ओं वीरवन्दितायै नमः ।
ओं कालसङ्कर्षिण्यै नमः ।
ओं घोरायै नमः ।
ओं तत्त्वसङ्कर्षिण्यै कलायै नमः ।
ओं जगत्सम्पूरण्यै नमः । ४२०

ओं विश्वायै नमः ।
ओं महाविभवभूषणायै नमः ।
ओं वारुण्यै नमः ।
ओं वरदायै नमः ।
ओं व्याख्यायै नमः ।
ओं घण्टाकर्णविराजितायै नमः ।
ओं नृसिंह्यै नमः ।
ओं भैरव्यै नमः ।
ओं ब्राह्म्यै नमः ।
ओं भास्कर्यै नमः ।
ओं व्योमचारिण्यै नमः ।
ओं ऐन्द्र्यै नमः ।
ओं कामधनुः सृष्ट्यै नमः ।
ओं कामयोन्यै नमः ।
ओं महाप्रभायै नमः ।
ओं दृष्टायै नमः ।
ओं काम्यायै नमः ।
ओं विश्वशक्त्यै नमः ।
ओं बीजगत्यात्मदर्शनायै नमः ।
ओं गरुडारूढहृदयायै नमः । ४४०

ओं चान्द्र्यै श्रियै नमः ।
ओं मधुराननायै नमः ।
ओं महोग्ररूपायै नमः ।
ओं वाराहीनारसिंहीहतासुरायै नमः ।
ओं युगान्तहुतभुग्ज्वालायै नमः ।
ओं करालायै नमः ।
ओं पिङ्गलायै कलायै नमः ।
ओं त्रैलोक्यभूषणायै नमः ।
ओं भीमायै नमः ।
ओं श्यामायै नमः ।
ओं त्रैलोक्यमोहिन्यै नमः ।
ओं महोत्कटायै नमः ।
ओं महारक्तायै नमः ।
ओं महाचण्डायै नमः ।
ओं महासनायै नमः ।
ओं शङ्खिन्यै नमः ।
ओं लेखिन्यै नमः ।
ओं स्वस्थालिखितायै नमः ।
ओं खेचरेश्वर्यै नमः ।
ओं भद्रकाल्यै नमः । ४६०

ओं एकवीरायै नमः ।
ओं कौमार्यै नमः ।
ओं भगमालिन्यै नमः ।
ओं कल्याण्यै नमः ।
ओं कामधुग्ज्वालामुख्यै नमः ।
ओं उत्पलमालिकायै नमः ।
ओं बालिकायै नमः ।
ओं धनदायै नमः ।
ओं सूर्यायै नमः ।
ओं हृदयोत्पलमालिकायै नमः ।
ओं अजितायै नमः ।
ओं वर्षिण्यै नमः ।
ओं रीत्यै नमः ।
ओं भेरुण्डायै नमः ।
ओं गरुडासनायै नमः ।
ओं वैश्वानरीमहामायायै नमः ।
ओं महाकाल्यै नमः ।
ओं विभीषणायै नमः ।
ओं महामन्दारविभवायै नमः ।
ओं शिवानन्दायै नमः । ४८०

ओं रतिप्रियायै नमः ।
ओं उद्रीत्यै नमः ।
ओं पद्ममालायै नमः ।
ओं धर्मवेगायै नमः ।
ओं विभावन्यै नमः ।
ओं सत्क्रियायै नमः ।
ओं देवसेनायै नमः ।
ओं हिरण्यरजताश्रयायै नमः ।
ओं सहसावर्तमानायै नमः ।
ओं हस्तिनादप्रबोधिन्यै नमः ।
ओं हिरण्यपद्मवर्णायै नमः ।
ओं हरिभद्रायै नमः ।
ओं सुदुर्धरायै नमः ।
ओं सूर्यायै नमः ।
ओं हिरण्यप्रकटसदृश्यै नमः ।
ओं हेममालिन्यै नमः ।
ओं पद्माननायै नमः ।
ओं नित्यपुष्टायै नमः ।
ओं देवमात्रे नमः ।
ओं अमृतोद्भवायै नमः । ५००

ओं महाधनायै नमः ।
ओं शृङ्ग्यै नमः ।
ओं कर्दम्यै नमः ।
ओं कम्बुकन्धरायै नमः ।
ओं आदित्यवर्णायै नमः ।
ओं चन्द्राभायै नमः ।
ओं गन्धद्वारायै नमः ।
ओं दुरासदायै नमः ।
ओं वरार्चितायै नमः ।
ओं वरारोहायै नमः ।
ओं वरेण्यायै नमः ।
ओं विष्णुवल्लभायै नमः ।
ओं कल्याण्यै नमः ।
ओं वरदायै नमः ।
ओं वामायै नमः ।
ओं वामेश्यै नमः ।
ओं विन्ध्यवासिन्यै नमः ।
ओं योगनिद्रायै नमः ।
ओं योगरतायै नमः ।
ओं देवकीकामरूपिण्यै नमः । ५२०

ओं कंसविद्राविण्यै नमः ।
ओं दुर्गायै नमः ।
ओं कौमार्यै नमः ।
ओं कौशिक्यै नमः ।
ओं क्षमायै नमः ।
ओं कात्यायन्यै नमः ।
ओं कालरात्र्यै नमः ।
ओं निशितृप्तायै नमः ।
ओं सुदुर्जयायै नमः ।
ओं विरूपाक्ष्यै नमः ।
ओं विशालाक्ष्यै नमः ।
ओं भक्तानां परिरक्षिण्यै नमः ।
ओं बहुरूपा स्वरूपायै नमः ।
ओं विरूपायै नमः ।
ओं रूपवर्जितायै नमः ।
ओं घण्टानिनादबहुलायै नमः ।
ओं जीमूतध्वनिनिस्स्वनायै नमः ।
ओं महादेवेन्द्रमथिन्यै नमः ।
ओं भ्रुकुटीकुटिलाननायै नमः ।
ओं सत्योपयाचितायै नमः । ५४०

ओं एकायै नमः ।
ओं कौबेर्यै नमः ।
ओं ब्रह्मचारिण्यै नमः ।
ओं आर्यायै नमः ।
ओं यशोदासुतदायै नमः ।
ओं धर्मकामार्थमोक्षदायै नमः ।
ओं दारिद्र्यदुःखशमन्यै नमः ।
ओं घोरदुर्गार्तिनाशिन्यै नमः ।
ओं भक्तार्तिशमन्यै नमः ।
ओं भव्यायै नमः ।
ओं भवभर्गापहारिण्यै नमः ।
ओं क्षीराब्धितनयायै नमः ।
ओं पद्मायै नमः ।
ओं कमलायै नमः ।
ओं धरणीधरायै नमः ।
ओं रुक्मिण्यै नमः ।
ओं रोहिण्यै नमः ।
ओं सीतायै नमः ।
ओं सत्यभामायै नमः ।
ओं यशस्विन्यै नमः । ५६०

ओं प्रज्ञाधारायै नमः ।
ओं अमितप्रज्ञायै नमः ।
ओं वेदमात्रे नमः ।
ओं यशोवत्यै नमः ।
ओं समाध्यै नमः ।
ओं भावनायै नमः ।
ओं मैत्र्यै नमः ।
ओं करुणायै नमः ।
ओं भक्तवत्सलायै नमः ।
ओं अन्तर्वेदी दक्षिणायै नमः ।
ओं ब्रह्मचर्यपरागत्यै नमः ।
ओं दीक्षायै नमः ।
ओं वीक्षायै नमः ।
ओं परीक्षायै नमः ।
ओं समीक्षायै नमः ।
ओं वीरवत्सलायै नमः ।
ओं अम्बिकायै नमः ।
ओं सुरभ्यै नमः ।
ओं सिद्धायै नमः ।
ओं सिद्धविद्याधरार्चितायै नमः । ५८०

ओं सुदीप्तायै नमः ।
ओं लेलिहानायै नमः ।
ओं करालायै नमः ।
ओं विश्वपूरकायै नमः ।
ओं विश्वसंहारिण्यै नमः ।
ओं दीप्त्यै नमः ।
ओं तापन्यै नमः ।
ओं ताण्डवप्रियायै नमः ।
ओं उद्भवायै नमः ।
ओं विरजायै नमः ।
ओं राज्ञ्यै नमः ।
ओं तापन्यै नमः ।
ओं बिन्दुमालिन्यै नमः ।
ओं क्षीरधारासुप्रभावायै नमः ।
ओं लोकमात्रे नमः ।
ओं सुवर्चसायै नमः ।
ओं हव्यगर्भायै नमः ।
ओं आज्यगर्भायै नमः ।
ओं जुह्वतो यज्ञसम्भवायै नमः ।
ओं आप्यायन्यै नमः । ६००

ओं पावन्यै नमः ।
ओं दहन्यै नमः ।
ओं दहनाश्रयायै नमः ।
ओं मातृकायै नमः ।
ओं माधव्यै नमः ।
ओं मुच्यायै नमः ।
ओं मोक्षलक्ष्म्यै नमः ।
ओं महर्धिदायै नमः ।
ओं सर्वकामप्रदायै नमः ।
ओं भद्रायै नमः ।
ओं सुभद्रायै नमः ।
ओं सर्वमङ्गलायै नमः ।
ओं श्वेतायै नमः ।
ओं सुशुक्लवसनायै नमः ।
ओं शुक्लमाल्यानुलेपनायै नमः ।
ओं हंसायै नमः ।
ओं हीनकर्यै नमः ।
ओं हंस्यै नमः ।
ओं हृद्यायै नमः ।
ओं हृत्कमलालयायै नमः । ६२०

ओं सितातपत्रायै नमः ।
ओं सुश्रोण्यै नमः ।
ओं पद्मपत्रायतेक्षणायै नमः ।
ओं सावित्र्यै नमः ।
ओं सत्यसङ्कल्पायै नमः ।
ओं कामदायै नमः ।
ओं कामकामिन्यै नमः ।
ओं दर्शनीयायै नमः ।
ओं दृशायै नमः ।
ओं दृश्यायै नमः ।
ओं स्पृश्यायै नमः ।
ओं सेव्यायै नमः ।
ओं वराङ्गनायै नमः ।
ओं भोगप्रियायै नमः ।
ओं भोगवत्यै नमः ।
ओं भोगीन्द्रशयनासनायै नमः ।
ओं आर्द्रायै नमः ।
ओं पुष्करिण्यै नमः ।
ओं पुण्यायै नमः ।
ओं पावन्यै नमः । ६४०

ओं पापसूदन्यै नमः ।
ओं श्रीमत्यै नमः ।
ओं शुभाकारायै नमः ।
ओं परमैश्वर्यभूतिदायै नमः ।
ओं अचिन्त्यानन्तविभवायै नमः ।
ओं भवभावविभावन्यै नमः ।
ओं निश्रेण्यै नमः ।
ओं सर्वदेहस्थायै नमः ।
ओं सर्वभूतनमस्कृतायै नमः ।
ओं बलायै नमः ।
ओं बलाधिकायै देव्यै नमः ।
ओं गौतम्यै नमः ।
ओं गोकुलालयायै नमः ।
ओं तोषिण्यै नमः ।
ओं पूर्णचन्द्राभायै नमः ।
ओं एकानन्दायै नमः ।
ओं शताननायै नमः ।
ओं उद्याननगरद्वारहर्म्योपवनवासिन्यै नमः ।
ओं कूष्माण्ड्यै नमः ।
ओं दारुणायै नमः । ६६०

ओं चण्डायै नमः ।
ओं किरात्यै नमः ।
ओं नन्दनालयायै नमः ।
ओं कालायनायै नमः ।
ओं कालगम्यायै नमः ।
ओं भयदायै नमः ।
ओं भयनाशिन्यै नमः ।
ओं सौदामिन्यै नमः ।
ओं मेघरवायै नमः ।
ओं दैत्यदानवमर्दिन्यै नमः ।
ओं जगन्मात्रे नमः ।
ओं अभयकर्यै नमः ।
ओं भूतधात्र्यै नमः ।
ओं सुदुर्लभायै नमः ।
ओं काश्यप्यै नमः ।
ओं शुभदानायै नमः ।
ओं वनमालायै नमः ।
ओं शुभायै नमः ।
ओं वरायै नमः ।
ओं धन्यायै नमः । ६८०

ओं धन्येश्वर्यै नमः ।
ओं धन्यायै नमः ।
ओं रत्नदायै नमः ।
ओं वसुवर्धिन्यै नमः ।
ओं गान्धर्व्यै नमः ।
ओं रेवत्यै नमः ।
ओं गङ्गायै नमः ।
ओं शकुन्यै नमः ।
ओं विमलाननायै नमः ।
ओं इडायै नमः ।
ओं शान्तिकर्यै नमः ।
ओं तामस्यै नमः ।
ओं कमलालयायै नमः ।
ओं आज्यपायै नमः ।
ओं वज्रकौमार्यै नमः ।
ओं सोमपायै नमः ।
ओं कुसुमाश्रयायै नमः ।
ओं जगत्प्रियायै नमः ।
ओं सरथायै नमः ।
ओं दुर्जयायै नमः । ७००

ओं खगवाहनायै नमः ।
ओं मनोभवायै नमः ।
ओं कामचारायै नमः ।
ओं सिद्धचारणसेवितायै नमः ।
ओं व्योमलक्ष्म्यै नमः ।
ओं महालक्ष्म्यै नमः ।
ओं तेजोलक्ष्म्यै नमः ।
ओं सुजाज्वलायै नमः ।
ओं रसलक्ष्म्यै नमः ।
ओं जगद्योनये नमः ।
ओं गन्धलक्ष्म्यै नमः ।
ओं वनाश्रयायै नमः ।
ओं श्रवणायै नमः ।
ओं श्रावणी नेत्रायै नमः ।
ओं रसनाप्राणचारिण्यै नमः ।
ओं विरिञ्चिमात्रे नमः ।
ओं विभवायै नमः ।
ओं वरवारिजवाहनायै नमः ।
ओं वीर्यायै नमः ।
ओं वीरेश्वर्यै नमः । ७२०

ओं वन्द्यायै नमः ।
ओं विशोकायै नमः ।
ओं वसुवर्धिन्यै नमः ।
ओं अनाहतायै नमः ।
ओं कुण्डलिन्यै नमः ।
ओं नलिन्यै नमः ।
ओं वनवासिन्यै नमः ।
ओं गान्धारिण्यै नमः ।
ओं इन्द्रनमितायै नमः ।
ओं सुरेन्द्रनमितायै नमः ।
ओं सत्यै नमः ।
ओं सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यायै नमः ।
ओं सर्वकामसमृद्धिदायै नमः ।
ओं सर्वानन्दायै नमः ।
ओं महानन्दायै नमः ।
ओं सत्कीर्त्यै नमः ।
ओं सिद्धसेवितायै नमः ।
ओं सिनीवाल्यै नमः ।
ओं कुह्वै नमः ।
ओं राकायै नमः । ७४०

ओं अमायै नमः ।
ओं अनुमत्यै नमः ।
ओं द्युत्यै नमः ।
ओं अरुन्धत्यै नमः ।
ओं वसुमत्यै नमः ।
ओं भार्गव्यै नमः ।
ओं वास्तुदेवतायै नमः ।
ओं मयूर्यै नमः ।
ओं वज्रवेताल्यै नमः ।
ओं वज्रहस्तायै नमः ।
ओं वराननायै नमः ।
ओं अनघायै नमः ।
ओं धरण्यै नमः ।
ओं धीरायै नमः ।
ओं धमन्यै नमः ।
ओं मणिभूषणायै नमः ।
ओं राजश्रीरूपसहितायै नमः ।
ओं ब्रह्मश्रियै नमः ।
ओं ब्रह्मवन्दितायै नमः ।
ओं जयश्रियै नमः । ७६०

जयदायै नमः ।
ओं ज्ञेयायै नमः ।
ओं सर्गश्रियै नमः ।
ओं सतां स्वर्गत्यै नमः ।
ओं सुपुष्पायै नमः ।
ओं पुष्पनिलयायै नमः ।
ओं फलश्रियै नमः ।
ओं निष्कलप्रियायै नमः ।
ओं धनुर्लक्ष्म्यै नमः ।
ओं अमिलितायै नमः ।
ओं परक्रोधनिवारिण्यै नमः ।
ओं कद्र्वै नमः ।
ओं धनायवे नमः ।
ओं कपिलायै नमः ।
ओं सुरसायै नमः ।
ओं सुरमोहिन्यै नमः ।
ओं महाश्वेतायै नमः ।
ओं महानीलायै नमः ।
ओं महामूर्त्यै नमः ।
ओं विषापहायै नमः । ७८०

ओं सुप्रभायै नमः ।
ओं ज्वालिन्यै नमः ।
ओं दीप्त्यै नमः ।
ओं तृप्त्यै नमः ।
ओं व्याप्त्यै नमः ।
ओं प्रभाकर्यै नमः ।
ओं तेजोवत्यै नमः ।
ओं पद्मबोधायै नमः ।
ओं मदलेखायै नमः ।
ओं अरुणावत्यै नमः ।
ओं रत्नायै नमः ।
ओं रत्नावलीभूतायै नमः ।
ओं शतधामायै नमः ।
ओं शतापहायै नमः ।
ओं त्रिगुणायै नमः ।
ओं घोषिण्यै नमः ।
ओं रक्ष्यायै नमः ।
ओं नर्दिन्यै नमः ।
ओं घोषवर्जितायै नमः ।
ओं साध्यायै नमः । ८००

ओं अदित्यै नमः ।
ओं दित्यै नमः ।
ओं देव्यै नमः ।
ओं मृगवाहायै नमः ।
ओं मृगाङ्कगायै नमः ।
ओं चित्रनीलोत्पलगतायै नमः ।
ओं वृषरत्नकराश्रयायै नमः ।
ओं हिरण्यरजतद्वन्द्वायै नमः ।
ओं शङ्खभद्रासनस्थितायै नमः ।
ओं गोमूत्रगोमयक्षीरदधिसर्पिर्जलाश्रयायै नमः ।
ओं मरीचये नमः ।
ओं चीरवसनायै नमः ।
ओं पूर्णचन्द्रार्कविष्टरायै नमः ।
ओं सुसूक्ष्मायै नमः ।
ओं निर्वृत्यै नमः ।
ओं स्थूलायै नमः ।
ओं निवृत्तारातये नमः ।
ओं मरीच्यै ज्वालिन्यै नमः ।
ओं धूम्रायै नमः ।
ओं हव्यवाहायै नमः । ८२०

ओं हिरण्यदायै नमः ।
ओं दायिन्यै नमः ।
ओं कालिन्यै नमः ।
ओं सिद्ध्यै नमः ।
ओं शोषिण्यै नमः ।
ओं सम्प्रबोधिन्यै नमः ।
ओं भास्वरायै नमः ।
ओं संहत्यै नमः ।
ओं तीक्ष्णायै नमः ।
ओं प्रचण्डज्वलनोज्ज्वलायै नमः ।
ओं साङ्गायै नमः ।
ओं प्रचण्डायै नमः ।
ओं दीप्तायै नमः ।
ओं वैद्युत्यै नमः ।
ओं सुमहाद्युत्यै नमः ।
ओं कपिलायै नमः ।
ओं नीलरक्तायै नमः ।
ओं सुषुम्नायै नमः ।
ओं विस्फुलिङ्गिन्यै नमः ।
ओं अर्चिष्मत्यै नमः । ८४०

ओं रिपुहरायै नमः ।
ओं दीर्घायै नमः ।
ओं धूमावल्यै नमः ।
ओं जरायै नमः ।
ओं सम्पूर्णमण्डलायै नमः ।
ओं पूष्णे नमः ।
ओं स्रंसिन्यै नमः ।
ओं सुमनोहरायै नमः ।
ओं जयायै नमः ।
ओं पुष्टिकर्यै नमः ।
ओं छायायै नमः ।
ओं मानसायै नमः ।
ओं हृदयोज्ज्वलायै नमः ।
ओं सुवर्णकरण्यै नमः ।
ओं श्रेष्ठायै नमः ।
ओं रणे मृतसञ्जीवन्यै नमः ।
ओं विशल्यकरण्यै नमः ।
ओं शुभ्रायै नमः ।
ओं सन्धिन्यै नमः ।
ओं परमौषध्यै नमः । ८६०

ओं ब्रह्मिष्ठायै नमः ।
ओं ब्रह्मसहितायै नमः ।
ओं ऐन्दव्यै नमः ।
ओं रत्नसम्भवायै नमः ।
ओं विद्युत्प्रभायै नमः ।
ओं बिन्दुमत्यै नमः ।
ओं त्रिस्वभावगुणायै नमः ।
ओं अम्बिकायै नमः ।
ओं नित्योदितायै नमः ।
ओं नित्यदृष्टायै नमः ।
ओं नित्यकामकरीषिण्यै नमः ।
ओं पद्माङ्कायै नमः ।
ओं वज्रचिह्नायै नमः ।
ओं वक्रदण्डविभासिन्यै नमः ।
ओं विदेहपूजितायै नमः ।
ओं कन्यायै नमः ।
ओं मायायै नमः ।
ओं विजयवाहिन्यै नमः ।
ओं मङ्गलायै मानिन्यै नमः ।
ओं मान्यायै नमः । ८८०

ओं मानिन्यै नमः ।
ओं मानदायिन्यै नमः ।
ओं विश्वेश्वर्यै नमः ।
ओं गणवत्यै नमः ।
ओं मण्डलायै नमः ।
ओं मण्डलेश्वर्यै नमः ।
ओं हरिप्रियायै नमः ।
ओं भौमसुतायै नमः ।
ओं मनोज्ञायै नमः ।
ओं मतिदायिन्यै नमः ।
ओं प्रत्यङ्गिरायै नमः ।
ओं सोमगुप्तायै नमः ।
ओं मनोऽभिज्ञायै नमः ।
ओं वदन्मत्यै नमः ।
ओं यशोधरायै नमः ।
ओं रत्नमालायै नमः ।
ओं कृष्णायै नमः ।
ओं त्रैलोक्यबन्धिन्यै नमः ।
ओं अमृतायै नमः ।
ओं धारिण्यै नमः । ९००

ओं हर्षायै नमः ।
ओं विनतायै नमः ।
ओं वल्लक्यै नमः ।
ओं शच्यै नमः ।
ओं सङ्कल्पायै नमः ।
ओं भामिन्यै नमः ।
ओं मिश्रायै नमः ।
ओं कादम्बर्यै नमः ।
ओं अमृतायै नमः ।
ओं प्रभायै नमः ।
ओं आगतायै नमः ।
ओं निर्गतायै नमः ।
ओं वज्रायै नमः ।
ओं सुहितायै नमः ।
ओं सहितायै नमः ।
ओं अक्षतायै नमः ।
ओं सर्वार्थसाधनकर्यै नमः ।
ओं धातवे नमः ।
ओं धारणिकायै नमः ।
ओं अमलायै नमः । ९२०

ओं करुणाधारसम्भूतायै नमः ।
ओं कमलाक्ष्यै नमः ।
ओं शशिप्रियायै नमः ।
ओं सौम्यरूपायै नमः ।
ओं महादीप्तायै नमः ।
ओं महाज्वालायै नमः ।
ओं विकासिन्यै नमः ।
ओं मालायै नमः ।
ओं काञ्चनमालायै नमः ।
ओं सद्वज्रायै नमः ।
ओं कनकप्रभायै नमः ।
ओं प्रक्रियायै नमः ।
ओं परमायै नमः ।
ओं योक्त्र्यै नमः ।
ओं क्षोभिकायै नमः ।
ओं सुखोदयायै नमः ।
ओं विजृम्भणायै नमः ।
ओं वज्राख्यायै नमः ।
ओं शृङ्खलायै नमः ।
ओं कमलेक्षणायै नमः । ९४०

ओं जयङ्कर्यै नमः ।
ओं मधुमत्यै नमः ।
ओं हरितायै नमः ।
ओं शशिन्यै नमः ।
ओं शिवायै नमः ।
ओं मूलप्रकृत्यै नमः ।
ओं ईशान्यै नमः ।
ओं योगमात्रे नमः ।
ओं मनोजवायै नमः ।
ओं धर्मोदयायै नमः ।
ओं भानुमत्यै नमः ।
ओं सर्वाभासायै नमः ।
ओं सुखावहायै नमः ।
ओं धुरन्धरायै नमः ।
ओं बालायै नमः ।
ओं धर्मसेव्यायै नमः ।
ओं तथागतायै नमः ।
ओं सुकुमारायै नमः ।
ओं सौम्यमुख्यै नमः ।
ओं सौम्यसम्बोधनायै नमः । ९६०

ओं उत्तमायै नमः ।
ओं सुमुख्यै नमः ।
ओं सर्वतोभद्रायै नमः ।
ओं गुह्यशक्त्यै नमः ।
ओं गुहालयायै नमः ।
ओं हलायुधायै नमः ।
ओं कावीरायै नमः ।
ओं सर्वशास्त्रसुधारिण्यै नमः ।
ओं व्योमशक्त्यै नमः ।
ओं महादेहायै नमः ।
ओं व्योमगायै नमः ।
ओं मधुमन्मय्यै नमः ।
ओं गङ्गायै नमः ।
ओं वितस्तायै नमः ।
ओं यमुनायै नमः ।
ओं चन्द्रभागायै नमः ।
ओं सरस्वत्यै नमः ।
ओं तिलोत्तमायै नमः ।
ओं ऊर्वश्यै नमः ।
ओं रम्भायै नमः । ९८०

ओं स्वामिन्यै नमः ।
ओं सुरसुन्दर्यै नमः ।
ओं बाणप्रहरणायै नमः ।
ओं बालायै नमः ।
ओं बिम्बोष्ठ्यै नमः ।
ओं चारुहासिन्यै नमः ।
ओं ककुद्मिन्यै नमः ।
ओं चारुपृष्ठायै नमः ।
ओं दृष्टादृष्टफलप्रदायै नमः ।
ओं काम्यचार्यै नमः ।
ओं काम्यायै नमः ।
ओं कामाचारविहारिण्यै नमः ।
ओं हिमशैलेन्द्रसङ्काशायै नमः ।
ओं गजेन्द्रवरवाहनायै नमः ।
ओं अशेषसुखसौभाग्यसम्पदां योनये नमः ।
ओं उत्तमायै नमः ।
ओं सर्वोत्कृष्टायै नमः ।
ओं सर्वमय्यै नमः ।
ओं सर्वायै नमः ।
ओं सर्वेश्वरप्रियायै नमः । १०००

ओं सर्वाङ्गयोन्यै नमः ।
ओं अव्यक्तायै नमः ।
ओं सम्प्रधानेश्वरेश्वर्यै नमः ।
ओं विष्णुवक्षःस्थलगतायै नमः ।
ओं परायै नमः ।
ओं निर्महिमा देव्यै नमः ।
ओं हरिवक्षःस्थलाश्रयायै नमः ।
ओं पापहन्त्र्यै नमः । १००८


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed