Sri Kamala Sahasranamavali – శ్రీ కమలా సహస్రనామావళిః


ఓం శ్రియై నమః |
ఓం పద్మాయై నమః |
ఓం ప్రకృత్యై నమః |
ఓం సత్త్వాయై నమః |
ఓం శాంతాయై నమః |
ఓం చిచ్ఛక్త్యై నమః |
ఓం అవ్యయాయై నమః |
ఓం కేవలాయై నమః |
ఓం నిష్కలాయై నమః |
ఓం శుద్ధాయై నమః |
ఓం వ్యాపిన్యై నమః |
ఓం వ్యోమవిగ్రహాయై నమః |
ఓం వ్యోమపద్మకృతాధారాయై నమః |
ఓం పరస్మై వ్యోమ్నే నమః |
ఓం మతోద్భవాయై నమః |
ఓం నిర్వ్యోమాయై నమః |
ఓం వ్యోమమధ్యస్థాయై నమః |
ఓం పంచవ్యోమపదాశ్రితాయై నమః |
ఓం అచ్యుతాయై నమః |
ఓం వ్యోమనిలయాయై నమః | ౨౦

ఓం పరమానందరూపిణ్యై నమః |
ఓం నిత్యశుద్ధాయై నమః |
ఓం నిత్యతృప్తాయై నమః |
ఓం నిర్వికారాయై నమః |
ఓం నిరీక్షణాయై నమః |
ఓం జ్ఞానశక్త్యై నమః |
ఓం కర్తృశక్త్యై నమః |
ఓం భోక్తృశక్త్యై నమః |
ఓం శిఖావహాయై నమః |
ఓం స్నేహాభాసాయై నమః |
ఓం నిరానందాయై నమః |
ఓం విభూత్యై నమః |
ఓం విమలాయై నమః |
ఓం చలాయై నమః |
ఓం అనంతాయై నమః |
ఓం వైష్ణవ్యై నమః |
ఓం వ్యక్తాయై నమః |
ఓం విశ్వానందాయై నమః |
ఓం వికాశిన్యై నమః |
ఓం శక్త్యై నమః | ౪౦

ఓం విభిన్నసర్వార్త్యై నమః |
ఓం సముద్రపరితోషిణ్యై నమః |
ఓం మూర్త్యై నమః |
ఓం సనాతన్యై నమః |
ఓం హార్ద్యై నమః |
ఓం నిస్తరంగాయై నమః |
ఓం నిరామయాయై నమః |
ఓం జ్ఞానజ్ఞేయాయై నమః |
ఓం జ్ఞానగమ్యాయై నమః |
ఓం జ్ఞానజ్ఞేయవికాసిన్యై నమః |
ఓం స్వచ్ఛందశక్త్యై నమః |
ఓం గహనాయై నమః |
ఓం నిష్కంపార్చిషే నమః |
ఓం సునిర్మలాయై నమః |
ఓం స్వరూపాయై నమః |
ఓం సర్వగాయై నమః |
ఓం అపారాయై నమః |
ఓం బృంహిణ్యై నమః |
ఓం సుగుణోర్జితాయై నమః |
ఓం అకళంకాయై నమః | ౬౦

ఓం నిరాధారాయై నమః |
ఓం నిస్సంకల్పాయై నమః |
ఓం నిరాశ్రయాయై నమః |
ఓం అసంకీర్ణాయై నమః |
ఓం సుశాంతాయై నమః |
ఓం శాశ్వత్యై నమః |
ఓం భాసుర్యై నమః |
ఓం స్థిరాయై నమః |
ఓం అనౌపమ్యాయై నమః |
ఓం నిర్వికల్పాయై నమః |
ఓం నిర్యంత్రాయై నమః |
ఓం యంత్రవాహిన్యై నమః |
ఓం అభేద్యాయై నమః |
ఓం భేదిన్యై నమః |
ఓం భిన్నాయై నమః |
ఓం భారత్యై నమః |
ఓం వైఖర్యై నమః |
ఓం ఖగాయై నమః |
ఓం అగ్రాహ్యాయై నమః |
ఓం గ్రాహికాయై నమః | ౮౦

ఓం గూఢాయై నమః |
ఓం గంభీరాయై నమః |
ఓం విశ్వగోపిన్యై నమః |
ఓం అనిర్దేశ్యాయై నమః |
ఓం అప్రతిహతాయై నమః |
ఓం నిర్బీజాయై నమః |
ఓం పావన్యై నమః |
ఓం పరాయై నమః |
ఓం అప్రతర్క్యాయై నమః |
ఓం అపరిమితాయై నమః |
ఓం భవభ్రాంతివినాశిన్యై నమః |
ఓం ఏకాయై నమః |
ఓం ద్విరూపాయై నమః |
ఓం త్రివిధాయై నమః |
ఓం అసంఖ్యాతాయై నమః |
ఓం సురేశ్వర్యై నమః |
ఓం సుప్రతిష్ఠాయై నమః |
ఓం మహాధాత్ర్యై నమః |
ఓం స్థిత్యై నమః |
ఓం వృద్ధ్యై నమః | ౧౦౦

ఓం ధ్రువాయై నమః |
ఓం గత్యై నమః |
ఓం ఈశ్వర్యై నమః |
ఓం మహిమాయై నమః |
ఓం ఋద్ధ్యై నమః |
ఓం ప్రమోదాయై నమః |
ఓం ఉజ్జ్వలోద్యమాయై నమః |
ఓం అక్షయాయై నమః |
ఓం వర్ధమానాయై నమః |
ఓం సుప్రకాశాయై నమః |
ఓం విహంగమాయై నమః |
ఓం నీరజాయై నమః |
ఓం జనన్యై నమః |
ఓం నిత్యాయై నమః |
ఓం జయాయై నమః |
ఓం రోచిష్మత్యై నమః |
ఓం శుభాయై నమః |
ఓం తపోనుదాయై నమః |
ఓం జ్వాలాయై నమః |
ఓం సుదీప్త్యై నమః | ౧౨౦

ఓం అంశుమాలిన్యై నమః |
ఓం అప్రమేయాయై నమః |
ఓం త్రిధాయై నమః |
ఓం సూక్ష్మాయై నమః |
ఓం పరాయై నమః |
ఓం నిర్వాణదాయిన్యై నమః |
ఓం అవదాతాయై నమః |
ఓం సుశుద్ధాయై నమః |
ఓం అమోఘాఖ్యాయై నమః |
ఓం పరంపరాయై నమః |
ఓం సంధానక్యై నమః |
ఓం శుద్ధవిద్యాయై నమః |
ఓం సర్వభూతమహేశ్వర్యై నమః |
ఓం లక్ష్మ్యై నమః |
ఓం తుష్ట్యై నమః |
ఓం మహాధీరాయై నమః |
ఓం శాంత్యై నమః |
ఓం ఆపూరణే నవాయై నమః |
ఓం అనుగ్రహాశక్త్యై నమః |
ఓం ఆద్యాయై నమః | ౧౪౦

ఓం జగజ్జ్యేష్ఠాయై నమః |
ఓం జగద్విధ్యై నమః |
ఓం సత్యాయై నమః |
ఓం ప్రహ్వాయై నమః |
ఓం క్రియాయోగ్యాయై నమః |
ఓం అపర్ణాయై నమః |
ఓం హ్లాదిన్యై నమః |
ఓం శివాయై నమః |
ఓం సంపూర్ణాహ్లాదిన్యై నమః |
ఓం శుద్ధాయై నమః |
ఓం జ్యోతిష్మత్యై నమః |
ఓం అమతావహాయై నమః |
ఓం రజోవత్యై నమః |
ఓం అర్కప్రతిభాయై నమః |
ఓం ఆకర్షిణ్యై నమః |
ఓం కర్షిణ్యై నమః |
ఓం రసాయై నమః |
ఓం పరాయై వసుమత్యై నమః |
ఓం దేవ్యై నమః |
ఓం కాంత్యై నమః | ౧౬౦

ఓం శాంత్యై నమః |
ఓం మత్యై నమః |
ఓం కలాయై నమః |
ఓం కలంకరహితాయై కలాయై నమః |
ఓం విశాలాయై నమః |
ఓం ఉద్దీపన్యై నమః |
ఓం రత్యై నమః |
ఓం సంబోధిన్యై నమః |
ఓం హారిణ్యై నమః |
ఓం ప్రభావాయై నమః |
ఓం భవభూతిదాయై నమః |
ఓం అమృతస్యందిన్యై నమః |
ఓం జీవాయై నమః |
ఓం జనన్యై నమః |
ఓం ఖండికాయై నమః |
ఓం స్థిరాయై నమః |
ఓం ధూమాయై నమః |
ఓం కలావత్యై నమః |
ఓం పూర్ణాయై నమః |
ఓం భాసురాయై నమః | ౧౮౦

ఓం సుమత్యై నమః |
ఓం రసాయై నమః |
ఓం శుద్ధాయై నమః |
ఓం ధ్వనయే నమః |
ఓం సృత్యై నమః |
ఓం సృష్ట్యై నమః |
ఓం వికృత్యై నమః |
ఓం కృష్ట్యై నమః |
ఓం ప్రాపణ్యై నమః |
ఓం ప్రాణదాయై నమః |
ఓం ప్రహ్వాయై నమః |
ఓం విశ్వాయై నమః |
ఓం పాండురవాసిన్యై నమః |
ఓం అవన్యై నమః |
ఓం వజ్రనలికాయై నమః |
ఓం చిత్రాయై నమః |
ఓం బ్రహ్మాండవాసిన్యై నమః |
ఓం అనంతరూపాయై నమః |
ఓం అనంతాత్మనే నమః |
ఓం అనంతస్థాయై నమః | ౨౦౦

ఓం అనంతసంభవాయై నమః |
ఓం మహాశక్త్యై నమః |
ఓం ప్రాణశక్త్యై నమః |
ఓం ప్రాణదాత్ర్యై నమః |
ఓం రతింభరాయై నమః |
ఓం మహాసమూహాయై నమః |
ఓం నిఖిలాయై నమః |
ఓం ఇచ్ఛాధారాయై నమః |
ఓం సుఖావహాయై నమః |
ఓం ప్రత్యక్షలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం నిష్కంపాయై నమః |
ఓం ప్రరోహాయై నమః |
ఓం బుద్ధిగోచరాయై నమః |
ఓం నానాదేహాయై నమః |
ఓం మహావర్తాయై నమః |
ఓం బహుదేహవికాసిన్యై నమః |
ఓం సహస్రాణ్యై నమః |
ఓం ప్రధానాయై నమః |
ఓం న్యాయవస్తుప్రకాశికాయై నమః |
ఓం సర్వాభిలాషపూర్ణాయై నమః | ౨౨౦

ఓం ఇచ్ఛాయై నమః |
ఓం సర్వాయై నమః |
ఓం సర్వార్థభాషిణ్యై నమః |
ఓం నానాస్వరూపచిద్ధాత్ర్యై నమః |
ఓం శబ్దపూర్వాయై నమః |
ఓం పురాతనాయై నమః |
ఓం వ్యక్తాయై నమః |
ఓం అవ్యక్తాయై నమః |
ఓం జీవకేశాయై నమః |
ఓం సర్వేచ్ఛాపరిపూరితాయై నమః |
ఓం సంకల్పసిద్ధాయై నమః |
ఓం సాంఖ్యేయాయై నమః |
ఓం తత్త్వగర్భాయై నమః |
ఓం ధరావహాయై నమః |
ఓం భూతరూపాయై నమః |
ఓం చిత్స్వరూపాయై నమః |
ఓం త్రిగుణాయై నమః |
ఓం గుణగర్వితాయై నమః |
ఓం ప్రజాపతీశ్వర్యై నమః |
ఓం రౌద్ర్యై నమః | ౨౪౦

ఓం సర్వాధారాయై నమః |
ఓం సుఖావహాయై నమః |
ఓం కల్యాణవాహికాయై నమః |
ఓం కల్యాయై నమః |
ఓం కలికల్మషనాశిన్యై నమః |
ఓం నీరూపాయై నమః |
ఓం ఉద్భిన్నసంతానాయై నమః |
ఓం సుయంత్రాయై నమః |
ఓం త్రిగుణాలయాయై నమః |
ఓం మహామాయాయై నమః |
ఓం యోగమాయాయై నమః |
ఓం మహాయోగేశ్వర్యై నమః |
ఓం ప్రియాయై నమః |
ఓం మహాస్త్రియై నమః |
ఓం విమలాయై నమః |
ఓం కీర్త్యై నమః |
ఓం జయాయై నమః |
ఓం లక్ష్మ్యై నమః |
ఓం నిరంజనాయై నమః |
ఓం ప్రకృత్యై నమః | ౨౬౦

ఓం భగవన్మాయాశక్త్యై నమః |
ఓం నిద్రాయై నమః |
ఓం యశస్కర్యై నమః |
ఓం చింతాయై నమః |
ఓం బుద్ధ్యై నమః |
ఓం యశసే నమః |
ఓం ప్రజ్ఞాయై నమః |
ఓం శాంత్యై నమః |
ఓం ఆప్రీతివర్ధిన్యై నమః |
ఓం ప్రద్యుమ్నమాత్రే నమః |
ఓం సాధ్వ్యై నమః |
ఓం సుఖసౌభాగ్యసిద్ధిదాయై నమః |
ఓం కాష్ఠాయై నమః |
ఓం నిష్ఠాయై నమః |
ఓం ప్రతిష్ఠాయై నమః |
ఓం జ్యేష్ఠాయై నమః |
ఓం శ్రేష్ఠాయై నమః |
ఓం జయావహాయై నమః |
ఓం సర్వాతిశాయిన్యై నమః |
ఓం ప్రీత్యై నమః | ౨౮౦

ఓం విశ్వశక్త్యై నమః |
ఓం మహాబలాయై నమః |
ఓం వరిష్ఠాయై నమః |
ఓం విజయాయై నమః |
ఓం వీరాయై నమః |
ఓం జయంత్యై నమః |
ఓం విజయప్రదాయై నమః |
ఓం హృద్గృహాయై నమః |
ఓం గోపిన్యై నమః |
ఓం గుహ్యాయై నమః |
ఓం గణగంధర్వసేవితాయై నమః |
ఓం యోగీశ్వర్యై నమః |
ఓం యోగమాయాయై నమః |
ఓం యోగిన్యై నమః |
ఓం యోగసిద్ధిదాయై నమః |
ఓం మహాయోగేశ్వరవృతాయై నమః |
ఓం యోగాయై నమః |
ఓం యోగేశ్వరప్రియాయై నమః |
ఓం బ్రహ్మేంద్రరుద్రనమితాయై నమః |
ఓం సురాసురవరప్రదాయై నమః | ౩౦౦

ఓం త్రివర్త్మగాయై నమః |
ఓం త్రిలోకస్థాయై నమః |
ఓం త్రివిక్రమపదోద్భవాయై నమః |
ఓం సుతారాయై నమః |
ఓం తారిణ్యై నమః |
ఓం తారాయై నమః |
ఓం దుర్గాయై నమః |
ఓం సంతారిణ్యై పరాయై నమః |
ఓం సుతారిణ్యై నమః |
ఓం తారయంత్యై నమః |
ఓం భూరితారేశ్వరప్రభాయై నమః |
ఓం గుహ్యవిద్యాయై నమః |
ఓం యజ్ఞవిద్యాయై నమః |
ఓం మహావిద్యాయై నమః |
ఓం సుశోభితాయై నమః |
ఓం అధ్యాత్మవిద్యాయై నమః |
ఓం విఘ్నేశ్యై నమః |
ఓం పద్మస్థాయై నమః |
ఓం పరమేష్ఠిన్యై నమః |
ఓం ఆన్వీక్షిక్యై నమః | ౩౨౦

ఓం త్రయ్యై నమః |
ఓం వార్తాయై నమః |
ఓం దండనీత్యై నమః |
ఓం నయాత్మికాయై నమః |
ఓం గౌర్యై నమః |
ఓం వాగీశ్వర్యై నమః |
ఓం గోప్త్ర్యై నమః |
ఓం గాయత్ర్యై నమః |
ఓం కమలోద్భవాయై నమః |
ఓం విశ్వంభరాయై నమః |
ఓం విశ్వరూపాయై నమః |
ఓం విశ్వమాత్రే నమః |
ఓం వసుప్రదాయై నమః |
ఓం సిద్ధ్యై నమః |
ఓం స్వాహాయై నమః |
ఓం స్వధాయై నమః |
ఓం స్వస్త్యై నమః |
ఓం సుధాయై నమః |
ఓం సర్వార్థసాధిన్యై నమః |
ఓం ఇచ్ఛాయై నమః | ౩౪౦

ఓం సృష్ట్యై నమః |
ఓం ద్యుత్యై నమః |
ఓం భూత్యై నమః |
ఓం కీర్త్యై నమః |
ఓం శ్రద్ధాయై నమః |
ఓం దయాయై నమః |
ఓం మత్యై నమః |
ఓం శ్రుత్యై నమః |
ఓం మేధాయై నమః |
ఓం ధృత్యై నమః |
ఓం హ్రియై నమః |
ఓం శ్రీవిద్యాయై నమః |
ఓం విబుధవందితాయై నమః |
ఓం అనసూయాయై నమః |
ఓం ఘృణాయై నమః |
ఓం నీత్యై నమః |
ఓం నిర్వృత్యై నమః |
ఓం కామధుక్కరాయై నమః |
ఓం ప్రతిజ్ఞాయై నమః |
ఓం సంతత్యై నమః | ౩౬౦

ఓం భూత్యై నమః |
ఓం దివే నమః |
ఓం ప్రజ్ఞాయై నమః |
ఓం విశ్వమానిన్యై నమః |
ఓం స్మృత్యై నమః |
ఓం వాచే నమః |
ఓం విశ్వజనన్యై నమః |
ఓం పశ్యంత్యై నమః |
ఓం మధ్యమాయై నమః |
ఓం సమాయై నమః |
ఓం సంధ్యాయై నమః |
ఓం మేధాయై నమః |
ఓం ప్రభాయై నమః |
ఓం భీమాయై నమః |
ఓం సర్వాకారాయై నమః |
ఓం సరస్వత్యై నమః |
ఓం కాంక్షాయై నమః |
ఓం మాయాయై నమః |
ఓం మహామాయాయై నమః |
ఓం మోహిన్యై నమః | ౩౮౦

ఓం మాధవప్రియాయై నమః |
ఓం సౌమ్యాభోగాయై నమః |
ఓం మహాభోగాయై నమః |
ఓం భోగిన్యై నమః |
ఓం భోగదాయిన్యై నమః |
ఓం సుధౌతకనకప్రఖ్యాయై నమః |
ఓం సువర్ణకమలాసనాయై నమః |
ఓం హిరణ్యగర్భాయై నమః |
ఓం సుశ్రోణ్యై నమః |
ఓం హారిణ్యై నమః |
ఓం రమణ్యై నమః |
ఓం రమాయై నమః |
ఓం చంద్రాయై నమః |
ఓం హిరణ్మయ్యై నమః |
ఓం జ్యోత్స్నాయై నమః |
ఓం రమ్యాయై నమః |
ఓం శోభాయై నమః |
ఓం శుభావహాయై నమః |
ఓం త్రైలోక్యమండనాయై నమః |
ఓం నారీనరేశ్వరవరార్చితాయై నమః | ౪౦౦

ఓం త్రైలోక్యసుందర్యై నమః |
ఓం రామాయై నమః |
ఓం మహావిభవవాహిన్యై నమః |
ఓం పద్మస్థాయై నమః |
ఓం పద్మనిలయాయై నమః |
ఓం పద్మమాలావిభూషితాయై నమః |
ఓం పద్మయుగ్మధరాయై నమః |
ఓం కాంతాయై నమః |
ఓం దివ్యాభరణభూషితాయై నమః |
ఓం విచిత్రరత్నముకుటాయై నమః |
ఓం విచిత్రాంబరభూషణాయై నమః |
ఓం విచిత్రమాల్యగంధాఢ్యాయై నమః |
ఓం విచిత్రాయుధవాహనాయై నమః |
ఓం మహానారాయణీ దేవ్యై నమః |
ఓం వైష్ణవ్యై నమః |
ఓం వీరవందితాయై నమః |
ఓం కాలసంకర్షిణ్యై నమః |
ఓం ఘోరాయై నమః |
ఓం తత్త్వసంకర్షిణ్యై కలాయై నమః |
ఓం జగత్సంపూరణ్యై నమః | ౪౨౦

ఓం విశ్వాయై నమః |
ఓం మహావిభవభూషణాయై నమః |
ఓం వారుణ్యై నమః |
ఓం వరదాయై నమః |
ఓం వ్యాఖ్యాయై నమః |
ఓం ఘంటాకర్ణవిరాజితాయై నమః |
ఓం నృసింహ్యై నమః |
ఓం భైరవ్యై నమః |
ఓం బ్రాహ్మ్యై నమః |
ఓం భాస్కర్యై నమః |
ఓం వ్యోమచారిణ్యై నమః |
ఓం ఐంద్ర్యై నమః |
ఓం కామధనుః సృష్ట్యై నమః |
ఓం కామయోన్యై నమః |
ఓం మహాప్రభాయై నమః |
ఓం దృష్టాయై నమః |
ఓం కామ్యాయై నమః |
ఓం విశ్వశక్త్యై నమః |
ఓం బీజగత్యాత్మదర్శనాయై నమః |
ఓం గరుడారూఢహృదయాయై నమః | ౪౪౦

ఓం చాంద్ర్యై శ్రియై నమః |
ఓం మధురాననాయై నమః |
ఓం మహోగ్రరూపాయై నమః |
ఓం వారాహీనారసింహీహతాసురాయై నమః |
ఓం యుగాంతహుతభుగ్జ్వాలాయై నమః |
ఓం కరాలాయై నమః |
ఓం పింగలాయై కలాయై నమః |
ఓం త్రైలోక్యభూషణాయై నమః |
ఓం భీమాయై నమః |
ఓం శ్యామాయై నమః |
ఓం త్రైలోక్యమోహిన్యై నమః |
ఓం మహోత్కటాయై నమః |
ఓం మహారక్తాయై నమః |
ఓం మహాచండాయై నమః |
ఓం మహాసనాయై నమః |
ఓం శంఖిన్యై నమః |
ఓం లేఖిన్యై నమః |
ఓం స్వస్థాలిఖితాయై నమః |
ఓం ఖేచరేశ్వర్యై నమః |
ఓం భద్రకాల్యై నమః | ౪౬౦

ఓం ఏకవీరాయై నమః |
ఓం కౌమార్యై నమః |
ఓం భగమాలిన్యై నమః |
ఓం కల్యాణ్యై నమః |
ఓం కామధుగ్జ్వాలాముఖ్యై నమః |
ఓం ఉత్పలమాలికాయై నమః |
ఓం బాలికాయై నమః |
ఓం ధనదాయై నమః |
ఓం సూర్యాయై నమః |
ఓం హృదయోత్పలమాలికాయై నమః |
ఓం అజితాయై నమః |
ఓం వర్షిణ్యై నమః |
ఓం రీత్యై నమః |
ఓం భేరుండాయై నమః |
ఓం గరుడాసనాయై నమః |
ఓం వైశ్వానరీమహామాయాయై నమః |
ఓం మహాకాల్యై నమః |
ఓం విభీషణాయై నమః |
ఓం మహామందారవిభవాయై నమః |
ఓం శివానందాయై నమః | ౪౮౦

ఓం రతిప్రియాయై నమః |
ఓం ఉద్రీత్యై నమః |
ఓం పద్మమాలాయై నమః |
ఓం ధర్మవేగాయై నమః |
ఓం విభావన్యై నమః |
ఓం సత్క్రియాయై నమః |
ఓం దేవసేనాయై నమః |
ఓం హిరణ్యరజతాశ్రయాయై నమః |
ఓం సహసావర్తమానాయై నమః |
ఓం హస్తినాదప్రబోధిన్యై నమః |
ఓం హిరణ్యపద్మవర్ణాయై నమః |
ఓం హరిభద్రాయై నమః |
ఓం సుదుర్ధరాయై నమః |
ఓం సూర్యాయై నమః |
ఓం హిరణ్యప్రకటసదృశ్యై నమః |
ఓం హేమమాలిన్యై నమః |
ఓం పద్మాననాయై నమః |
ఓం నిత్యపుష్టాయై నమః |
ఓం దేవమాత్రే నమః |
ఓం అమృతోద్భవాయై నమః | ౫౦౦

ఓం మహాధనాయై నమః |
ఓం శృంగ్యై నమః |
ఓం కర్దమ్యై నమః |
ఓం కంబుకంధరాయై నమః |
ఓం ఆదిత్యవర్ణాయై నమః |
ఓం చంద్రాభాయై నమః |
ఓం గంధద్వారాయై నమః |
ఓం దురాసదాయై నమః |
ఓం వరార్చితాయై నమః |
ఓం వరారోహాయై నమః |
ఓం వరేణ్యాయై నమః |
ఓం విష్ణువల్లభాయై నమః |
ఓం కల్యాణ్యై నమః |
ఓం వరదాయై నమః |
ఓం వామాయై నమః |
ఓం వామేశ్యై నమః |
ఓం వింధ్యవాసిన్యై నమః |
ఓం యోగనిద్రాయై నమః |
ఓం యోగరతాయై నమః |
ఓం దేవకీకామరూపిణ్యై నమః | ౫౨౦

ఓం కంసవిద్రావిణ్యై నమః |
ఓం దుర్గాయై నమః |
ఓం కౌమార్యై నమః |
ఓం కౌశిక్యై నమః |
ఓం క్షమాయై నమః |
ఓం కాత్యాయన్యై నమః |
ఓం కాలరాత్ర్యై నమః |
ఓం నిశితృప్తాయై నమః |
ఓం సుదుర్జయాయై నమః |
ఓం విరూపాక్ష్యై నమః |
ఓం విశాలాక్ష్యై నమః |
ఓం భక్తానాం పరిరక్షిణ్యై నమః |
ఓం బహురూపా స్వరూపాయై నమః |
ఓం విరూపాయై నమః |
ఓం రూపవర్జితాయై నమః |
ఓం ఘంటానినాదబహులాయై నమః |
ఓం జీమూతధ్వనినిస్స్వనాయై నమః |
ఓం మహాదేవేంద్రమథిన్యై నమః |
ఓం భ్రుకుటీకుటిలాననాయై నమః |
ఓం సత్యోపయాచితాయై నమః | ౫౪౦

ఓం ఏకాయై నమః |
ఓం కౌబేర్యై నమః |
ఓం బ్రహ్మచారిణ్యై నమః |
ఓం ఆర్యాయై నమః |
ఓం యశోదాసుతదాయై నమః |
ఓం ధర్మకామార్థమోక్షదాయై నమః |
ఓం దారిద్ర్యదుఃఖశమన్యై నమః |
ఓం ఘోరదుర్గార్తినాశిన్యై నమః |
ఓం భక్తార్తిశమన్యై నమః |
ఓం భవ్యాయై నమః |
ఓం భవభర్గాపహారిణ్యై నమః |
ఓం క్షీరాబ్ధితనయాయై నమః |
ఓం పద్మాయై నమః |
ఓం కమలాయై నమః |
ఓం ధరణీధరాయై నమః |
ఓం రుక్మిణ్యై నమః |
ఓం రోహిణ్యై నమః |
ఓం సీతాయై నమః |
ఓం సత్యభామాయై నమః |
ఓం యశస్విన్యై నమః | ౫౬౦

ఓం ప్రజ్ఞాధారాయై నమః |
ఓం అమితప్రజ్ఞాయై నమః |
ఓం వేదమాత్రే నమః |
ఓం యశోవత్యై నమః |
ఓం సమాధ్యై నమః |
ఓం భావనాయై నమః |
ఓం మైత్ర్యై నమః |
ఓం కరుణాయై నమః |
ఓం భక్తవత్సలాయై నమః |
ఓం అంతర్వేదీ దక్షిణాయై నమః |
ఓం బ్రహ్మచర్యపరాగత్యై నమః |
ఓం దీక్షాయై నమః |
ఓం వీక్షాయై నమః |
ఓం పరీక్షాయై నమః |
ఓం సమీక్షాయై నమః |
ఓం వీరవత్సలాయై నమః |
ఓం అంబికాయై నమః |
ఓం సురభ్యై నమః |
ఓం సిద్ధాయై నమః |
ఓం సిద్ధవిద్యాధరార్చితాయై నమః | ౫౮౦

ఓం సుదీప్తాయై నమః |
ఓం లేలిహానాయై నమః |
ఓం కరాలాయై నమః |
ఓం విశ్వపూరకాయై నమః |
ఓం విశ్వసంహారిణ్యై నమః |
ఓం దీప్త్యై నమః |
ఓం తాపన్యై నమః |
ఓం తాండవప్రియాయై నమః |
ఓం ఉద్భవాయై నమః |
ఓం విరజాయై నమః |
ఓం రాజ్ఞ్యై నమః |
ఓం తాపన్యై నమః |
ఓం బిందుమాలిన్యై నమః |
ఓం క్షీరధారాసుప్రభావాయై నమః |
ఓం లోకమాత్రే నమః |
ఓం సువర్చసాయై నమః |
ఓం హవ్యగర్భాయై నమః |
ఓం ఆజ్యగర్భాయై నమః |
ఓం జుహ్వతో యజ్ఞసంభవాయై నమః |
ఓం ఆప్యాయన్యై నమః | ౬౦౦

ఓం పావన్యై నమః |
ఓం దహన్యై నమః |
ఓం దహనాశ్రయాయై నమః |
ఓం మాతృకాయై నమః |
ఓం మాధవ్యై నమః |
ఓం ముచ్యాయై నమః |
ఓం మోక్షలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం మహర్ధిదాయై నమః |
ఓం సర్వకామప్రదాయై నమః |
ఓం భద్రాయై నమః |
ఓం సుభద్రాయై నమః |
ఓం సర్వమంగళాయై నమః |
ఓం శ్వేతాయై నమః |
ఓం సుశుక్లవసనాయై నమః |
ఓం శుక్లమాల్యానులేపనాయై నమః |
ఓం హంసాయై నమః |
ఓం హీనకర్యై నమః |
ఓం హంస్యై నమః |
ఓం హృద్యాయై నమః |
ఓం హృత్కమలాలయాయై నమః | ౬౨౦

ఓం సితాతపత్రాయై నమః |
ఓం సుశ్రోణ్యై నమః |
ఓం పద్మపత్రాయతేక్షణాయై నమః |
ఓం సావిత్ర్యై నమః |
ఓం సత్యసంకల్పాయై నమః |
ఓం కామదాయై నమః |
ఓం కామకామిన్యై నమః |
ఓం దర్శనీయాయై నమః |
ఓం దృశాయై నమః |
ఓం దృశ్యాయై నమః |
ఓం స్పృశ్యాయై నమః |
ఓం సేవ్యాయై నమః |
ఓం వరాంగనాయై నమః |
ఓం భోగప్రియాయై నమః |
ఓం భోగవత్యై నమః |
ఓం భోగీంద్రశయనాసనాయై నమః |
ఓం ఆర్ద్రాయై నమః |
ఓం పుష్కరిణ్యై నమః |
ఓం పుణ్యాయై నమః |
ఓం పావన్యై నమః | ౬౪౦

ఓం పాపసూదన్యై నమః |
ఓం శ్రీమత్యై నమః |
ఓం శుభాకారాయై నమః |
ఓం పరమైశ్వర్యభూతిదాయై నమః |
ఓం అచింత్యానంతవిభవాయై నమః |
ఓం భవభావవిభావన్యై నమః |
ఓం నిశ్రేణ్యై నమః |
ఓం సర్వదేహస్థాయై నమః |
ఓం సర్వభూతనమస్కృతాయై నమః |
ఓం బలాయై నమః |
ఓం బలాధికాయై దేవ్యై నమః |
ఓం గౌతమ్యై నమః |
ఓం గోకులాలయాయై నమః |
ఓం తోషిణ్యై నమః |
ఓం పూర్ణచంద్రాభాయై నమః |
ఓం ఏకానందాయై నమః |
ఓం శతాననాయై నమః |
ఓం ఉద్యాననగరద్వారహర్మ్యోపవనవాసిన్యై నమః |
ఓం కూష్మాండ్యై నమః |
ఓం దారుణాయై నమః | ౬౬౦

ఓం చండాయై నమః |
ఓం కిరాత్యై నమః |
ఓం నందనాలయాయై నమః |
ఓం కాలాయనాయై నమః |
ఓం కాలగమ్యాయై నమః |
ఓం భయదాయై నమః |
ఓం భయనాశిన్యై నమః |
ఓం సౌదామిన్యై నమః |
ఓం మేఘరవాయై నమః |
ఓం దైత్యదానవమర్దిన్యై నమః |
ఓం జగన్మాత్రే నమః |
ఓం అభయకర్యై నమః |
ఓం భూతధాత్ర్యై నమః |
ఓం సుదుర్లభాయై నమః |
ఓం కాశ్యప్యై నమః |
ఓం శుభదానాయై నమః |
ఓం వనమాలాయై నమః |
ఓం శుభాయై నమః |
ఓం వరాయై నమః |
ఓం ధన్యాయై నమః | ౬౮౦

ఓం ధన్యేశ్వర్యై నమః |
ఓం ధన్యాయై నమః |
ఓం రత్నదాయై నమః |
ఓం వసువర్ధిన్యై నమః |
ఓం గాంధర్వ్యై నమః |
ఓం రేవత్యై నమః |
ఓం గంగాయై నమః |
ఓం శకున్యై నమః |
ఓం విమలాననాయై నమః |
ఓం ఇడాయై నమః |
ఓం శాంతికర్యై నమః |
ఓం తామస్యై నమః |
ఓం కమలాలయాయై నమః |
ఓం ఆజ్యపాయై నమః |
ఓం వజ్రకౌమార్యై నమః |
ఓం సోమపాయై నమః |
ఓం కుసుమాశ్రయాయై నమః |
ఓం జగత్ప్రియాయై నమః |
ఓం సరథాయై నమః |
ఓం దుర్జయాయై నమః | ౭౦౦

ఓం ఖగవాహనాయై నమః |
ఓం మనోభవాయై నమః |
ఓం కామచారాయై నమః |
ఓం సిద్ధచారణసేవితాయై నమః |
ఓం వ్యోమలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం తేజోలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం సుజాజ్వలాయై నమః |
ఓం రసలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం జగద్యోనయే నమః |
ఓం గంధలక్ష్మ్యై నమః |
ఓం వనాశ్రయాయై నమః |
ఓం శ్రవణాయై నమః |
ఓం శ్రావణీ నేత్రాయై నమః |
ఓం రసనాప్రాణచారిణ్యై నమః |
ఓం విరించిమాత్రే నమః |
ఓం విభవాయై నమః |
ఓం వరవారిజవాహనాయై నమః |
ఓం వీర్యాయై నమః |
ఓం వీరేశ్వర్యై నమః | ౭౨౦

ఓం వంద్యాయై నమః |
ఓం విశోకాయై నమః |
ఓం వసువర్ధిన్యై నమః |
ఓం అనాహతాయై నమః |
ఓం కుండలిన్యై నమః |
ఓం నలిన్యై నమః |
ఓం వనవాసిన్యై నమః |
ఓం గాంధారిణ్యై నమః |
ఓం ఇంద్రనమితాయై నమః |
ఓం సురేంద్రనమితాయై నమః |
ఓం సత్యై నమః |
ఓం సర్వమంగళ్యమాంగళ్యాయై నమః |
ఓం సర్వకామసమృద్ధిదాయై నమః |
ఓం సర్వానందాయై నమః |
ఓం మహానందాయై నమః |
ఓం సత్కీర్త్యై నమః |
ఓం సిద్ధసేవితాయై నమః |
ఓం సినీవాల్యై నమః |
ఓం కుహ్వై నమః |
ఓం రాకాయై నమః | ౭౪౦

ఓం అమాయై నమః |
ఓం అనుమత్యై నమః |
ఓం ద్యుత్యై నమః |
ఓం అరుంధత్యై నమః |
ఓం వసుమత్యై నమః |
ఓం భార్గవ్యై నమః |
ఓం వాస్తుదేవతాయై నమః |
ఓం మయూర్యై నమః |
ఓం వజ్రవేతాల్యై నమః |
ఓం వజ్రహస్తాయై నమః |
ఓం వరాననాయై నమః |
ఓం అనఘాయై నమః |
ఓం ధరణ్యై నమః |
ఓం ధీరాయై నమః |
ఓం ధమన్యై నమః |
ఓం మణిభూషణాయై నమః |
ఓం రాజశ్రీరూపసహితాయై నమః |
ఓం బ్రహ్మశ్రియై నమః |
ఓం బ్రహ్మవందితాయై నమః |
ఓం జయశ్రియై నమః | ౭౬౦

జయదాయై నమః |
ఓం జ్ఞేయాయై నమః |
ఓం సర్గశ్రియై నమః |
ఓం సతాం స్వర్గత్యై నమః |
ఓం సుపుష్పాయై నమః |
ఓం పుష్పనిలయాయై నమః |
ఓం ఫలశ్రియై నమః |
ఓం నిష్కలప్రియాయై నమః |
ఓం ధనుర్లక్ష్మ్యై నమః |
ఓం అమిలితాయై నమః |
ఓం పరక్రోధనివారిణ్యై నమః |
ఓం కద్ర్వై నమః |
ఓం ధనాయవే నమః |
ఓం కపిలాయై నమః |
ఓం సురసాయై నమః |
ఓం సురమోహిన్యై నమః |
ఓం మహాశ్వేతాయై నమః |
ఓం మహానీలాయై నమః |
ఓం మహామూర్త్యై నమః |
ఓం విషాపహాయై నమః | ౭౮౦

ఓం సుప్రభాయై నమః |
ఓం జ్వాలిన్యై నమః |
ఓం దీప్త్యై నమః |
ఓం తృప్త్యై నమః |
ఓం వ్యాప్త్యై నమః |
ఓం ప్రభాకర్యై నమః |
ఓం తేజోవత్యై నమః |
ఓం పద్మబోధాయై నమః |
ఓం మదలేఖాయై నమః |
ఓం అరుణావత్యై నమః |
ఓం రత్నాయై నమః |
ఓం రత్నావలీభూతాయై నమః |
ఓం శతధామాయై నమః |
ఓం శతాపహాయై నమః |
ఓం త్రిగుణాయై నమః |
ఓం ఘోషిణ్యై నమః |
ఓం రక్ష్యాయై నమః |
ఓం నర్దిన్యై నమః |
ఓం ఘోషవర్జితాయై నమః |
ఓం సాధ్యాయై నమః | ౮౦౦

ఓం అదిత్యై నమః |
ఓం దిత్యై నమః |
ఓం దేవ్యై నమః |
ఓం మృగవాహాయై నమః |
ఓం మృగాంకగాయై నమః |
ఓం చిత్రనీలోత్పలగతాయై నమః |
ఓం వృషరత్నకరాశ్రయాయై నమః |
ఓం హిరణ్యరజతద్వంద్వాయై నమః |
ఓం శంఖభద్రాసనస్థితాయై నమః |
ఓం గోమూత్రగోమయక్షీరదధిసర్పిర్జలాశ్రయాయై నమః |
ఓం మరీచయే నమః |
ఓం చీరవసనాయై నమః |
ఓం పూర్ణచంద్రార్కవిష్టరాయై నమః |
ఓం సుసూక్ష్మాయై నమః |
ఓం నిర్వృత్యై నమః |
ఓం స్థూలాయై నమః |
ఓం నివృత్తారాతయే నమః |
ఓం మరీచ్యై జ్వాలిన్యై నమః |
ఓం ధూమ్రాయై నమః |
ఓం హవ్యవాహాయై నమః | ౮౨౦

ఓం హిరణ్యదాయై నమః |
ఓం దాయిన్యై నమః |
ఓం కాలిన్యై నమః |
ఓం సిద్ధ్యై నమః |
ఓం శోషిణ్యై నమః |
ఓం సంప్రబోధిన్యై నమః |
ఓం భాస్వరాయై నమః |
ఓం సంహత్యై నమః |
ఓం తీక్ష్ణాయై నమః |
ఓం ప్రచండజ్వలనోజ్జ్వలాయై నమః |
ఓం సాంగాయై నమః |
ఓం ప్రచండాయై నమః |
ఓం దీప్తాయై నమః |
ఓం వైద్యుత్యై నమః |
ఓం సుమహాద్యుత్యై నమః |
ఓం కపిలాయై నమః |
ఓం నీలరక్తాయై నమః |
ఓం సుషుమ్నాయై నమః |
ఓం విస్ఫులింగిన్యై నమః |
ఓం అర్చిష్మత్యై నమః | ౮౪౦

ఓం రిపుహరాయై నమః |
ఓం దీర్ఘాయై నమః |
ఓం ధూమావల్యై నమః |
ఓం జరాయై నమః |
ఓం సంపూర్ణమండలాయై నమః |
ఓం పూష్ణే నమః |
ఓం స్రంసిన్యై నమః |
ఓం సుమనోహరాయై నమః |
ఓం జయాయై నమః |
ఓం పుష్టికర్యై నమః |
ఓం ఛాయాయై నమః |
ఓం మానసాయై నమః |
ఓం హృదయోజ్జ్వలాయై నమః |
ఓం సువర్ణకరణ్యై నమః |
ఓం శ్రేష్ఠాయై నమః |
ఓం రణే మృతసంజీవన్యై నమః |
ఓం విశల్యకరణ్యై నమః |
ఓం శుభ్రాయై నమః |
ఓం సంధిన్యై నమః |
ఓం పరమౌషధ్యై నమః | ౮౬౦

ఓం బ్రహ్మిష్ఠాయై నమః |
ఓం బ్రహ్మసహితాయై నమః |
ఓం ఐందవ్యై నమః |
ఓం రత్నసంభవాయై నమః |
ఓం విద్యుత్ప్రభాయై నమః |
ఓం బిందుమత్యై నమః |
ఓం త్రిస్వభావగుణాయై నమః |
ఓం అంబికాయై నమః |
ఓం నిత్యోదితాయై నమః |
ఓం నిత్యదృష్టాయై నమః |
ఓం నిత్యకామకరీషిణ్యై నమః |
ఓం పద్మాంకాయై నమః |
ఓం వజ్రచిహ్నాయై నమః |
ఓం వక్రదండవిభాసిన్యై నమః |
ఓం విదేహపూజితాయై నమః |
ఓం కన్యాయై నమః |
ఓం మాయాయై నమః |
ఓం విజయవాహిన్యై నమః |
ఓం మంగళాయై మానిన్యై నమః |
ఓం మాన్యాయై నమః | ౮౮౦

ఓం మానిన్యై నమః |
ఓం మానదాయిన్యై నమః |
ఓం విశ్వేశ్వర్యై నమః |
ఓం గణవత్యై నమః |
ఓం మండలాయై నమః |
ఓం మండలేశ్వర్యై నమః |
ఓం హరిప్రియాయై నమః |
ఓం భౌమసుతాయై నమః |
ఓం మనోజ్ఞాయై నమః |
ఓం మతిదాయిన్యై నమః |
ఓం ప్రత్యంగిరాయై నమః |
ఓం సోమగుప్తాయై నమః |
ఓం మనోఽభిజ్ఞాయై నమః |
ఓం వదన్మత్యై నమః |
ఓం యశోధరాయై నమః |
ఓం రత్నమాలాయై నమః |
ఓం కృష్ణాయై నమః |
ఓం త్రైలోక్యబంధిన్యై నమః |
ఓం అమృతాయై నమః |
ఓం ధారిణ్యై నమః | ౯౦౦

ఓం హర్షాయై నమః |
ఓం వినతాయై నమః |
ఓం వల్లక్యై నమః |
ఓం శచ్యై నమః |
ఓం సంకల్పాయై నమః |
ఓం భామిన్యై నమః |
ఓం మిశ్రాయై నమః |
ఓం కాదంబర్యై నమః |
ఓం అమృతాయై నమః |
ఓం ప్రభాయై నమః |
ఓం ఆగతాయై నమః |
ఓం నిర్గతాయై నమః |
ఓం వజ్రాయై నమః |
ఓం సుహితాయై నమః |
ఓం సహితాయై నమః |
ఓం అక్షతాయై నమః |
ఓం సర్వార్థసాధనకర్యై నమః |
ఓం ధాతవే నమః |
ఓం ధారణికాయై నమః |
ఓం అమలాయై నమః | ౯౨౦

ఓం కరుణాధారసంభూతాయై నమః |
ఓం కమలాక్ష్యై నమః |
ఓం శశిప్రియాయై నమః |
ఓం సౌమ్యరూపాయై నమః |
ఓం మహాదీప్తాయై నమః |
ఓం మహాజ్వాలాయై నమః |
ఓం వికాసిన్యై నమః |
ఓం మాలాయై నమః |
ఓం కాంచనమాలాయై నమః |
ఓం సద్వజ్రాయై నమః |
ఓం కనకప్రభాయై నమః |
ఓం ప్రక్రియాయై నమః |
ఓం పరమాయై నమః |
ఓం యోక్త్ర్యై నమః |
ఓం క్షోభికాయై నమః |
ఓం సుఖోదయాయై నమః |
ఓం విజృంభణాయై నమః |
ఓం వజ్రాఖ్యాయై నమః |
ఓం శృంఖలాయై నమః |
ఓం కమలేక్షణాయై నమః | ౯౪౦

ఓం జయంకర్యై నమః |
ఓం మధుమత్యై నమః |
ఓం హరితాయై నమః |
ఓం శశిన్యై నమః |
ఓం శివాయై నమః |
ఓం మూలప్రకృత్యై నమః |
ఓం ఈశాన్యై నమః |
ఓం యోగమాత్రే నమః |
ఓం మనోజవాయై నమః |
ఓం ధర్మోదయాయై నమః |
ఓం భానుమత్యై నమః |
ఓం సర్వాభాసాయై నమః |
ఓం సుఖావహాయై నమః |
ఓం ధురంధరాయై నమః |
ఓం బాలాయై నమః |
ఓం ధర్మసేవ్యాయై నమః |
ఓం తథాగతాయై నమః |
ఓం సుకుమారాయై నమః |
ఓం సౌమ్యముఖ్యై నమః |
ఓం సౌమ్యసంబోధనాయై నమః | ౯౬౦

ఓం ఉత్తమాయై నమః |
ఓం సుముఖ్యై నమః |
ఓం సర్వతోభద్రాయై నమః |
ఓం గుహ్యశక్త్యై నమః |
ఓం గుహాలయాయై నమః |
ఓం హలాయుధాయై నమః |
ఓం కావీరాయై నమః |
ఓం సర్వశాస్త్రసుధారిణ్యై నమః |
ఓం వ్యోమశక్త్యై నమః |
ఓం మహాదేహాయై నమః |
ఓం వ్యోమగాయై నమః |
ఓం మధుమన్మయ్యై నమః |
ఓం గంగాయై నమః |
ఓం వితస్తాయై నమః |
ఓం యమునాయై నమః |
ఓం చంద్రభాగాయై నమః |
ఓం సరస్వత్యై నమః |
ఓం తిలోత్తమాయై నమః |
ఓం ఊర్వశ్యై నమః |
ఓం రంభాయై నమః | ౯౮౦

ఓం స్వామిన్యై నమః |
ఓం సురసుందర్యై నమః |
ఓం బాణప్రహరణాయై నమః |
ఓం బాలాయై నమః |
ఓం బింబోష్ఠ్యై నమః |
ఓం చారుహాసిన్యై నమః |
ఓం కకుద్మిన్యై నమః |
ఓం చారుపృష్ఠాయై నమః |
ఓం దృష్టాదృష్టఫలప్రదాయై నమః |
ఓం కామ్యచార్యై నమః |
ఓం కామ్యాయై నమః |
ఓం కామాచారవిహారిణ్యై నమః |
ఓం హిమశైలేంద్రసంకాశాయై నమః |
ఓం గజేంద్రవరవాహనాయై నమః |
ఓం అశేషసుఖసౌభాగ్యసంపదాం యోనయే నమః |
ఓం ఉత్తమాయై నమః |
ఓం సర్వోత్కృష్టాయై నమః |
ఓం సర్వమయ్యై నమః |
ఓం సర్వాయై నమః |
ఓం సర్వేశ్వరప్రియాయై నమః | ౧౦౦౦

ఓం సర్వాంగయోన్యై నమః |
ఓం అవ్యక్తాయై నమః |
ఓం సంప్రధానేశ్వరేశ్వర్యై నమః |
ఓం విష్ణువక్షఃస్థలగతాయై నమః |
ఓం పరాయై నమః |
ఓం నిర్మహిమా దేవ్యై నమః |
ఓం హరివక్షఃస్థలాశ్రయాయై నమః |
ఓం పాపహంత్ర్యై నమః | ౧౦౦౮


మరిన్ని దశమహావిద్యా స్తోత్రాలు చూడండి.
మరిన్ని సహస్రనామావళులు (1000) చూడండి.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed