Sri Varahi Sahasranamavali – श्री वाराही सहस्रनामावली


॥ ओं ऐं ग्लौं ऐम् ॥

ओं वाराह्यै नमः ।
ओं वामन्यै नमः ।
ओं वामायै नमः ।
ओं बगलायै नमः ।
ओं वासव्यै नमः ।
ओं वसवे नमः ।
ओं वैदेह्यै नमः ।
ओं वीरसुवे नमः ।
ओं बालायै नमः ।
ओं वरदायै नमः ।
ओं विष्णुवल्लभायै नमः ।
ओं वन्दितायै नमः ।
ओं वसुदायै नमः ।
ओं वश्यायै नमः ।
ओं व्यात्तास्यायै नमः ।
ओं वञ्चिन्यै नमः ।
ओं बलायै नमः ।
ओं वसुन्धरायै नमः ।
ओं वीतिहोत्रायै नमः ।
ओं वीतरागायै नमः । २०

ओं विहायस्यै नमः ।
ओं सर्वायै नमः ।
ओं खनिप्रियायै नमः ।
ओं काम्यायै नमः ।
ओं कमलायै नमः ।
ओं काञ्चन्यै नमः ।
ओं रमायै नमः ।
ओं धूम्रायै नमः ।
ओं कपालिन्यै नमः ।
ओं वामायै नमः ।
ओं कुरुकुल्लायै नमः ।
ओं कलावत्यै नमः ।
ओं याम्यायै नमः ।
ओं आग्नेय्यै नमः ।
ओं धरायै नमः ।
ओं धन्यायै नमः ।
ओं धर्मिण्यै नमः ।
ओं ध्यानिन्यै नमः ।
ओं ध्रुवायै नमः ।
ओं धृत्यै नमः । ४०

ओं लक्ष्म्यै नमः ।
ओं जयायै नमः ।
ओं तुष्ट्यै नमः ।
ओं शक्त्यै नमः ।
ओं मेधायै नमः ।
ओं तपस्विन्यै नमः ।
ओं वेधसे नमः ।
ओं जयायै नमः ।
ओं कृत्यै नमः ।
ओं कान्त्यै नमः ।
ओं स्वाहायै नमः ।
ओं शान्त्यै नमः ।
ओं दमायै नमः ।
ओं रत्यै नमः ।
ओं लज्जायै नमः ।
ओं मत्यै नमः ।
ओं स्मृत्यै नमः ।
ओं निद्रायै नमः ।
ओं तन्त्रायै नमः ।
ओं गौर्यै नमः । ६०

ओं शिवायै नमः ।
ओं स्वधायै नमः ।
ओं चण्ड्यै नमः ।
ओं दुर्गायै नमः ।
ओं अभयायै नमः ।
ओं भीमायै नमः ।
ओं भाषायै नमः ।
ओं भामायै नमः ।
ओं भयानकायै नमः ।
ओं भूदारायै नमः ।
ओं भयहायै नमः ।
ओं भीरवे नमः ।
ओं भैरव्यै नमः ।
ओं भङ्गरायै नमः ।
ओं भट्यै नमः ।
ओं घुर्घुरायै नमः ।
ओं घोषणायै नमः ।
ओं घोरायै नमः ।
ओं घोषिण्यै नमः ।
ओं घोणसम्युतायै नमः । ८०

ओं घनायै नमः ।
ओं अघनायै नमः ।
ओं घर्घरायै नमः ।
ओं घोणयुक्तायै नमः ।
ओं अघनाशिन्यै नमः ।
ओं पूर्वस्थितायै नमः ।
ओं आग्नेय्यस्थितायै नमः ।
ओं यातुस्थितायै नमः ।
ओं याम्यस्थितायै नमः ।
ओं वायव्यस्थितायै नमः ।
ओं उत्तरस्थितायै नमः ।
ओं वारुणस्थितायै नमः ।
ओं ऐशानस्थितायै नमः ।
ओं ऊर्ध्वस्थितायै नमः ।
ओं अधःस्थितायै नमः ।
ओं पृष्ठगायै नमः ।
ओं दक्षगायै नमः ।
ओं आग्रगायै नमः ।
ओं वामगायै नमः ।
ओं हृद्गायै नमः । १००

ओं नाभिगायै नमः ।
ओं ब्रह्मरन्ध्रगायै नमः ।
ओं अर्कगायै नमः ।
ओं स्वर्गगायै नमः ।
ओं पातालगायै नमः ।
ओं भूमिगायै नमः ।
ओं ऐं नमः ।
ओं श्रियै नमः ।
ओं ह्रियै नमः ।
ओं क्लीं नमः ।
ओं तीर्थगत्यै नमः ।
ओं प्रीत्यै नमः ।
ओं धियै नमः ।
ओं गिरे नमः ।
ओं कलायै नमः ।
ओं अव्ययायै नमः ।
ओं ऋग्रूपायै नमः ।
ओं यजुर्-रूपायै नमः ।
ओं सामरूपायै नमः ।
ओं परायै नमः । १२०

ओं पोत्रिण्यै नमः ।
ओं उदुम्बरायै नमः ।
ओं गदाधारिण्यै नमः ।
ओं असिधारिण्यै नमः ।
ओं शक्तिधारिण्यै नमः ।
ओं चापधारिण्यै नमः ।
ओं इषुधारिण्यै नमः ।
ओं शूलधारिण्यै नमः ।
ओं चक्रधारिण्यै नमः ।
ओं अर्ष्टिधारिण्यै नमः ।
ओं जरत्यै नमः ।
ओं युवत्यै नमः ।
ओं बालायै नमः ।
ओं चतुरङ्गबलोत्कटायै नमः ।
ओं सत्यायै नमः ।
ओं अक्षरायै नमः ।
ओं निधये नमः ।
ओं नेत्रे नमः ।
ओं धात्र्यै नमः ।
ओं पोत्र्यै नमः । १४०

ओं परायै नमः ।
ओं पटवे नमः ।
ओं क्षेत्रज्ञायै नमः ।
ओं कम्पिन्यै नमः ।
ओं ज्येष्ठायै नमः ।
ओं दुराधर्षायै नमः ।
ओं धुरन्धरायै नमः ।
ओं मालिन्यै नमः ।
ओं मानिन्यै नमः ।
ओं मात्रे नमः ।
ओं माननीयायै नमः ।
ओं मनस्विन्यै नमः ।
ओं मदोत्कटायै नमः ।
ओं मन्युकर्यै नमः ।
ओं मनुरूपायै नमः ।
ओं मनोजवायै नमः ।
ओं मेदस्विन्यै नमः ।
ओं मद्यरतायै नमः ।
ओं मधुपायै नमः ।
ओं मङ्गलायै नमः । १६०

ओं अमरायै नमः ।
ओं मायायै नमः ।
ओं मात्रे नमः ।
ओं आमयहर्यै नमः ।
ओं मृडान्यै नमः ।
ओं महिलायै नमः ।
ओं मृत्यै नमः ।
ओं महादेव्यै नमः ।
ओं मोहहर्यै नमः ।
ओं मञ्जवे नमः ।
ओं मृत्युञ्जयायै नमः ।
ओं अमलायै नमः ।
ओं मांसलायै नमः ।
ओं मानवायै नमः ।
ओं मूलायै नमः ।
ओं महारात्र्यै नमः ।
ओं मदालसायै नमः ।
ओं मृगाङ्कायै नमः ।
ओं मेनकायै नमः ।
ओं मान्यायै नमः । १८०

ओं महिषघ्न्यै नमः ।
ओं मदन्तिकायै नमः ।
ओं मूर्छापहायै नमः ।
ओं मोहापहायै नमः ।
ओं मृषापहायै नमः ।
ओं मोघापहायै नमः ।
ओं मदापहायै नमः ।
ओं मृत्य्वापहायै नमः ।
ओं मलापहायै नमः ।
ओं सिंहाननायै नमः ।
ओं ऋक्षाननायै नमः ।
ओं महिषाननायै नमः ।
ओं व्याघ्राननायै नमः ।
ओं मृगाननायै नमः ।
ओं क्रोडाननायै नमः ।
ओं धुन्यै नमः ।
ओं धरिण्यै नमः ।
ओं धारिण्यै नमः ।
ओं धेनवे नमः ।
ओं धरित्र्यै नमः । २००

ओं धावन्यै नमः ।
ओं धवायै नमः ।
ओं धर्मध्वनायै नमः ।
ओं ध्यानपरायै नमः ।
ओं धनप्रदायै नमः ।
ओं धान्यप्रदायै नमः ।
ओं धराप्रदायै नमः ।
ओं पापनाशिन्यै नमः ।
ओं दोषनाशिन्यै नमः ।
ओं रिपुनाशिन्यै नमः ।
ओं व्याधिनाशिन्यै नमः ।
ओं सिद्धिदायिन्यै नमः ।
ओं कलारूपिण्यै नमः ।
ओं काष्ठारूपिण्यै नमः ।
ओं क्षमारूपिण्यै नमः ।
ओं पक्षरूपिण्यै नमः ।
ओं अहरूपिण्यै नमः ।
ओं त्रुटिरूपिण्यै नमः ।
ओं श्वासरूपिण्यै नमः ।
ओं समृद्धायै नमः । २२०

ओं सुभुजायै नमः ।
ओं रौद्र्यै नमः ।
ओं राधायै नमः ।
ओं रागायै नमः ।
ओं रमायै नमः ।
ओं अरण्यै नमः ।
ओं रामायै नमः ।
ओं रतिप्रियायै नमः ।
ओं रुष्टायै नमः ।
ओं रक्षिण्यै नमः ।
ओं रविमध्यगायै नमः ।
ओं रजन्यै नमः ।
ओं रमण्यै नमः ।
ओं रेवायै नमः ।
ओं रङ्किन्यै नमः ।
ओं रञ्जिन्यै नमः ।
ओं रमायै नमः ।
ओं रोषायै नमः ।
ओं रोषवत्यै नमः ।
ओं रूक्षायै नमः । २४०

ओं करिराज्यप्रदायै नमः ।
ओं रतायै नमः ।
ओं रूक्षायै नमः ।
ओं रूपवत्यै नमः ।
ओं रास्यायै नमः ।
ओं रुद्राण्यै नमः ।
ओं रणपण्डितायै नमः ।
ओं गङ्गायै नमः ।
ओं यमुनायै नमः ।
ओं सरस्वत्यै नमः ।
ओं स्वसवे नमः ।
ओं मध्व्यै नमः ।
ओं गण्डक्यै नमः ।
ओं तुङ्गभद्रायै नमः ।
ओं कावेर्यै नमः ।
ओं कौशिक्यै नमः ।
ओं पटवे नमः ।
ओं कट्वायै नमः ।
ओं उरगवत्यै नमः ।
ओं चारायै नमः । २६०

ओं सहस्राक्ष्यै नमः ।
ओं प्रतर्दनायै नमः ।
ओं सर्वज्ञायै नमः ।
ओं शाङ्कर्यै नमः ।
ओं शास्त्र्यै नमः ।
ओं जटाधारिण्यै नमः ।
ओं अयोरदायै नमः ।
ओं यावन्यै नमः ।
ओं सौरभ्यै नमः ।
ओं कुब्जायै नमः ।
ओं वक्रतुण्डायै नमः ।
ओं वधोद्यतायै नमः ।
ओं चन्द्रापीडायै नमः ।
ओं वेदवेद्यायै नमः ।
ओं शङ्खिन्यै नमः ।
ओं नीललोहितायै नमः ।
ओं ध्यानातीतायै नमः ।
ओं अपरिच्छेद्यायै नमः ।
ओं मृत्युरूपायै नमः ।
ओं त्रिवर्गदायै नमः । २८०

ओं अरूपायै नमः ।
ओं बहुरूपायै नमः ।
ओं नानारूपायै नमः ।
ओं नताननायै नमः ।
ओं वृषाकपये नमः ।
ओं वृषारूढायै नमः ।
ओं वृषेश्यै नमः ।
ओं वृषवाहनायै नमः ।
ओं वृषप्रियायै नमः ।
ओं वृषावर्तायै नमः ।
ओं वृषपर्वायै नमः ।
ओं वृषाकृत्यै नमः ।
ओं कोदण्डिन्यै नमः ।
ओं नागचूडायै नमः ।
ओं चक्षुष्यै नमः ।
ओं परमार्थिकायै नमः ।
ओं दुर्वासायै नमः ।
ओं दुर्गहायै नमः ।
ओं देव्यै नमः ।
ओं दुरावासायै नमः । ३००

ओं दुरारिहायै नमः ।
ओं दुर्गायै नमः ।
ओं राधायै नमः ।
ओं दुःखहन्त्र्यै नमः ।
ओं दुराराध्यायै नमः ।
ओं दवीयस्यै नमः ।
ओं दुरावासायै नमः ।
ओं दुष्प्रहस्तायै नमः ।
ओं दुष्प्रकम्पायै नमः ।
ओं दुरूहिण्यै नमः ।
ओं सुवेण्यै नमः ।
ओं रमण्यै नमः ।
ओं श्यामायै नमः ।
ओं मृगतापिन्यै नमः ।
ओं व्याधितापिन्यै नमः ।
ओं अर्घतापिन्यै नमः ।
ओं उग्रायै नमः । [दुर्गायै]
ओं तार्क्ष्यै नमः ।
ओं पाशुपत्यै नमः ।
ओं कौणप्यै नमः । ३२०

ओं कुणपाशनायै नमः ।
ओं कपर्दिन्यै नमः ।
ओं कामकामायै नमः ।
ओं कमनीयायै नमः ।
ओं कलोज्ज्वलायै नमः ।
ओं कासावहृते नमः ।
ओं कारकान्यै नमः ।
ओं कम्बुकण्ठ्यै नमः ।
ओं कृतागमायै नमः ।
ओं कर्कशायै नमः ।
ओं कारणायै नमः ।
ओं कान्तायै नमः ।
ओं कल्पायै नमः ।
ओं अकल्पायै नमः ।
ओं कटङ्कटायै नमः ।
ओं श्मशाननिलयायै नमः ।
ओं भिन्नायै नमः ।
ओं गजारुढायै नमः ।
ओं गजापहायै नमः ।
ओं तत्प्रियायै नमः । ३४०

ओं तत्परायै नमः ।
ओं रायायै नमः ।
ओं स्वर्भानवे नमः ।
ओं कालवञ्चिन्यै नमः ।
ओं शाखायै नमः ।
ओं विशाखायै नमः ।
ओं गोशाखायै नमः ।
ओं सुशाखायै नमः ।
ओं शेषशाखिन्यै नमः ।
ओं व्यङ्गायै नमः ।
ओं शुभाङ्गायै नमः ।
ओं वामाङ्गायै नमः ।
ओं नीलाङ्गायै नमः ।
ओं अनङ्गरूपिण्यै नमः ।
ओं साङ्गोपाङ्गायै नमः ।
ओं सारङ्गायै नमः ।
ओं सुभाङ्गायै नमः ।
ओं रङ्गरूपिण्यै नमः ।
ओं भद्रायै नमः ।
ओं सुभद्रायै नमः । ३६०

ओं भद्राक्ष्यै नमः ।
ओं सिंहिकायै नमः ।
ओं विनतायै नमः ।
ओं अदित्यै नमः ।
ओं हृद्यायै नमः ।
ओं अवद्यायै नमः ।
ओं सुपद्यायै नमः ।
ओं गद्यप्रियायै नमः ।
ओं पद्यप्रियायै नमः ।
ओं प्रसवे नमः ।
ओं चर्चिकायै नमः ।
ओं भोगवत्यै नमः ।
ओं अम्बायै नमः ।
ओं सारस्यै नमः ।
ओं शबर्यै नमः ।
ओं नट्यै नमः ।
ओं योगिन्यै नमः ।
ओं पुष्कलायै नमः ।
ओं अनन्तायै नमः ।
ओं परायै नमः । ३८०

ओं साङ्ख्यायै नमः ।
ओं शच्यै नमः ।
ओं सत्यै नमः ।
ओं निम्नगायै नमः ।
ओं निम्ननाभ्यै नमः ।
ओं सहिष्णवे नमः ।
ओं जागृत्यै नमः ।
ओं लिप्यै नमः ।
ओं दमयन्त्यै नमः ।
ओं दमायै नमः ।
ओं दण्डायै नमः ।
ओं उद्दण्डिन्यै नमः ।
ओं दारदायिकायै नमः ।
ओं दीपिन्यै नमः ।
ओं दाविन्यै नमः ।
ओं धात्र्यै नमः ।
ओं दक्षकन्यायै नमः ।
ओं दम्यायै नमः ।
ओं दरदे नमः ।
ओं दाहिन्यै नमः । ४००

ओं द्रविण्यै नमः ।
ओं दर्व्यै नमः ।
ओं दण्डिन्यै नमः ।
ओं दण्डनायिकायै नमः ।
ओं दानप्रियायै नमः ।
ओं दोषहन्त्र्यै नमः ।
ओं दुःखआशिन्यै नमः ।
ओं दारिद्र्यनाशिन्यै नमः ।
ओं दोषदायै नमः ।
ओं दोषकृते नमः ।
ओं दोग्ध्र्यै नमः ।
ओं दोहत्यै नमः ।
ओं देविकायै नमः ।
ओं अधनायै नमः ।
ओं दर्वीकर्यै नमः ।
ओं दुर्वलितायै नमः ।
ओं दुर्युगायै नमः ।
ओं अद्वयवादिन्यै नमः ।
ओं चरायै नमः ।
ओं अचरायै नमः । ४२०

ओं अनन्तायै नमः ।
ओं वृष्ट्यै नमः ।
ओं उन्मत्तायै नमः ।
ओं कमलायै नमः ।
ओं अलसायै नमः ।
ओं तारिण्यै नमः ।
ओं तारकान्तारायै नमः ।
ओं परमात्मने नमः ।
ओं अब्जलोचनायै नमः ।
ओं इन्दवे नमः ।
ओं हिरण्यकवचायै नमः ।
ओं व्यवस्थायै नमः ।
ओं व्यवसायिकायै नमः ।
ओं ईशनन्दायै नमः ।
ओं नद्यै नमः ।
ओं नाग्यै नमः ।
ओं यक्षिण्यै नमः ।
ओं सर्पिण्यै नमः ।
ओं वर्यै नमः ।
ओं सुधायै नमः । ४४०

ओं सुरायै नमः ।
ओं विश्वसहायै नमः ।
ओं सुवर्णायै नमः ।
ओं अङ्गदधारिण्यै नमः ।
ओं जनन्यै नमः ।
ओं प्रीतिभागेश्यै नमः ।
ओं साम्राज्ञ्यै नमः ।
ओं संविदे नमः ।
ओं उत्तमायै नमः ।
ओं अमेयायै नमः ।
ओं अरिष्टदमन्यै नमः ।
ओं पिङ्गलायै नमः ।
ओं लिङ्गधारिण्यै नमः ।
ओं चामुण्डायै नमः ।
ओं प्लाविन्यै नमः ।
ओं हालायै नमः ।
ओं बृहते नमः ।
ओं ज्योतिषे नमः ।
ओं उरुक्रमायै नमः ।
ओं सुप्रतीकायै नमः । ४६०

ओं सुग्रीवायै नमः ।
ओं हव्यवाहायै नमः ।
ओं प्रलापिन्यै नमः ।
ओं नभस्यायै नमः ।
ओं माधव्यै नमः ।
ओं ज्येष्ठायै नमः ।
ओं शिशिरायै नमः ।
ओं ज्वालिन्यै नमः ।
ओं रुच्यै नमः ।
ओं शुक्लायै नमः ।
ओं शुक्रायै नमः ।
ओं शुचायै नमः ।
ओं शोकायै नमः ।
ओं शुक्यै नमः ।
ओं भेक्यै नमः ।
ओं पिक्यै नमः ।
ओं बक्यै नमः ।
ओं पृषदश्वायै नमः ।
ओं नभोयोन्यै नमः ।
ओं सुप्रतीकायै नमः । ४८०

ओं विभावर्यै नमः ।
ओं गर्वितायै नमः ।
ओं गुर्विण्यै नमः ।
ओं गण्यायै नमः ।
ओं गुरुवे नमः ।
ओं गुरुधर्यै नमः ।
ओं गयायै नमः ।
ओं गन्धर्व्यै नमः ।
ओं गणिकायै नमः ।
ओं गुन्द्रायै नमः ।
ओं गारुड्यै नमः ।
ओं गोपिकायै नमः ।
ओं अग्रगायै नमः ।
ओं गणेश्यै नमः ।
ओं गामिन्यै नमः ।
ओं गन्तायै नमः ।
ओं गोपतये नमः ।
ओं गन्धिन्यै नमः ।
ओं गव्यै नमः ।
ओं गर्जितायै नमः । ५००

ओं गानन्यै नमः ।
ओं गोनायै नमः ।
ओं गोरक्षायै नमः ।
ओं गोविदां गत्यै नमः ।
ओं ग्राथिक्यै नमः ।
ओं ग्रथिकृते नमः ।
ओं गोष्ठ्यै नमः ।
ओं गर्भरूपायै नमः ।
ओं गुणैषिण्यै नमः ।
ओं पारस्कर्यै नमः ।
ओं पाञ्चनदायै नमः ।
ओं बहुरूपायै नमः ।
ओं विरूपिकायै नमः ।
ओं ऊहायै नमः ।
ओं व्यूहायै नमः ।
ओं दुरूहायै नमः ।
ओं सम्मोहायै नमः ।
ओं मोहहारिण्यै नमः ।
ओं यज्ञविग्रहिण्यै नमः ।
ओं यज्ञायै नमः । ५२०

ओं यायजूकायै नमः ।
ओं यशस्विन्यै नमः ।
ओं अग्निष्टोमायै नमः ।
ओं अत्यग्निष्टोमायै नमः ।
ओं वाजपेयायै नमः ।
ओं षोडश्यै नमः ।
ओं पुण्डरीकायै नमः ।
ओं अश्वमेधायै नमः ।
ओं राजसूयायै नमः ।
ओं नाभसायै नमः ।
ओं स्विष्टकृते नमः ।
ओं बहवे नमः ।
ओं सौवर्णायै नमः ।
ओं गोसवायै नमः ।
ओं महाव्रतायै नमः ।
ओं विश्वजिते नमः ।
ओं ब्रह्मयज्ञायै नमः ।
ओं प्राजापत्यायै नमः ।
ओं शिलायवायै नमः ।
ओं अश्वक्रान्तायै नमः । ५४०

ओं रथक्रान्तायै नमः ।
ओं विष्णुक्रान्तायै नमः ।
ओं विभावसे नमः ।
ओं सूर्यक्रान्तायै नमः ।
ओं गजक्रान्तायै नमः ।
ओं बलिभिदे नमः ।
ओं नागयज्ञकायै नमः ।
ओं सावित्र्यै नमः ।
ओं अर्धसावित्र्यै नमः ।
ओं सर्वतोभद्रवारुणायै नमः ।
ओं आदित्यामयायै नमः ।
ओं गोदोहायै नमः ।
ओं गवामयायै नमः ।
ओं मृगामयायै नमः ।
ओं सर्पमयायै नमः ।
ओं कालपिञ्जायै नमः ।
ओं कौण्डिन्यायै नमः ।
ओं उपनागाहलायै नमः ।
ओं अग्निविदे नमः ।
ओं द्वादशाहस्वायै नमः । ५६०

ओं उपांशवे नमः ।
ओं सोमायै नमः ।
ओं विधायै नमः ।
ओं हनायै नमः ।
ओं अश्वप्रतिग्रहायै नमः ।
ओं बर्हिरथायै नमः ।
ओं अभ्युदयायै नमः ।
ओं ऋद्ध्यै नमः ।
ओं राजे नमः ।
ओं सर्वस्वदक्षिणायै नमः ।
ओं दीक्षायै नमः ।
ओं सोमाख्यायै नमः ।
ओं समिदाह्वयायै नमः ।
ओं कठायनायै नमः ।
ओं गोदोहायै नमः ।
ओं स्वाहाकारायै नमः ।
ओं तनूनपाते नमः ।
ओं दण्डायै नमः ।
ओं पुरुषायै नमः ।
ओं मेधायै नमः । ५८०

ओं श्येनायै नमः ।
ओं वज्रायै नमः ।
ओं इषवे नमः ।
ओं यमायै नमः ।
ओं अङ्गिरसे नमः ।
ओं कङ्कभेरुण्डायै नमः ।
ओं चान्द्रायणपरायणायै नमः ।
ओं ज्योतिष्टोमायै नमः ।
ओं गुदायै नमः ।
ओं दर्शायै नमः ।
ओं नन्द्याख्यायै नमः ।
ओं पौर्णमासिकायै नमः ।
ओं गजप्रतिग्रहायै नमः ।
ओं रात्र्यै नमः ।
ओं सौरभायै नमः ।
ओं शाङ्कलायनायै नमः ।
ओं सौभाग्यकृते नमः ।
ओं कारीषायै नमः ।
ओं बैदलायनायै नमः ।
ओं रामठायै नमः । ६००

ओं शोचिष्कार्यै नमः ।
ओं नाचिकेतायै नमः ।
ओं शान्तिकृते नमः ।
ओं पुष्टिकृते नमः ।
ओं वैनतेयायै नमः ।
ओं उच्चाटनायै नमः ।
ओं वशीकरणायै नमः ।
ओं मारणायै नमः ।
ओं त्रैलोक्यमोहनायै नमः ।
ओं वीरायै नमः ।
ओं कन्दर्पबलशातनायै नमः ।
ओं शङ्खचूडायै नमः ।
ओं गजच्छायायै नमः ।
ओं रौद्राख्यायै नमः ।
ओं विष्णुविक्रमायै नमः ।
ओं भैरव्यै नमः ।
ओं कवहाख्यायै नमः ।
ओं अवभृथायै नमः ।
ओं अष्टकपालकायै नमः ।
ओं श्रौषट् नमः । ६२०

ओं वौषट् नमः ।
ओं वषट्कारायै नमः ।
ओं पाकसंस्थायै नमः ।
ओं परिश्रुत्यै नमः ।
ओं चयनायै नमः ।
ओं नरमेधायै नमः ।
ओं कारीर्यै नमः ।
ओं रत्नदानिकायै नमः ।
ओं सौत्रामण्यै नमः ।
ओं भारुन्दायै नमः ।
ओं बार्हस्पत्यायै नमः ।
ओं बलङ्गमायै नमः ।
ओं प्रचेतसे नमः ।
ओं सर्वसत्रायै नमः ।
ओं गजमेधायै नमः ।
ओं करम्भकायै नमः ।
ओं हविःसंस्थायै नमः ।
ओं सोमसंस्थायै नमः ।
ओं पाकसंस्थायै नमः ।
ओं गरुत्मत्यै नमः । ६४०

ओं सत्यायै नमः ।
ओं सूर्यायै नमः ।
ओं चमसायै नमः ।
ओं स्रुचे नमः ।
ओं स्रुवायै नमः ।
ओं उलूखलायै नमः ।
ओं मेक्षण्यै नमः ।
ओं चपलायै नमः ।
ओं मन्थन्यै नमः ।
ओं मेढ्यै नमः ।
ओं यूपायै नमः ।
ओं प्राग्वंशायै नमः ।
ओं कुञ्चिकायै नमः ।
ओं रश्मये नमः ।
ओं अंशवे नमः ।
ओं दोभ्यायै नमः ।
ओं वारुणोदायै नमः ।
ओं पव्यै नमः ।
ओं कुथायै नमः ।
ओं आप्तोर्यामायै नमः । ६६०

ओं द्रोणकलशायै नमः ।
ओं मैत्रावरुणायै नमः ।
ओं आश्विनायै नमः ।
ओं पात्नीवतायै नमः ।
ओं मन्थ्यै नमः ।
ओं हारियोजनायै नमः ।
ओं प्रतिप्रस्थानायै नमः ।
ओं शुक्रायै नमः ।
ओं सामिधेन्यै नमः ।
ओं समिधे नमः ।
ओं समायै नमः ।
ओं होत्रे नमः ।
ओं अध्वर्यवे नमः ।
ओं उद्गात्रे नमः ।
ओं नेत्रे नमः ।
ओं त्वष्ट्रे नमः ।
ओं योत्रिकायै नमः ।
ओं आग्नीध्रायै नमः ।
ओं अच्छावकायै नमः ।
ओं अष्टावचे नमः । ६८०

ओं ग्रावस्तुते नमः ।
ओं प्रतर्दकायै नमः ।
ओं सुब्रह्मण्यायै नमः ।
ओं ब्राह्मणायै नमः ।
ओं मैत्रावरुणायै नमः ।
ओं वारुणायै नमः ।
ओं प्रस्तोत्रे नमः ।
ओं प्रतिप्रस्थात्रे नमः ।
ओं यजमानायै नमः ।
ओं ध्रुवन्त्रिकायै नमः ।
ओं आमिक्षायै नमः ।
ओं पृषदाज्यायै नमः ।
ओं हव्यायै नमः ।
ओं कव्यायै नमः ।
ओं चरवे नमः ।
ओं पयसे नमः ।
ओं जुहुते नमः ।
ओं उपभृते नमः ।
ओं ब्रह्मणे नमः ।
ओं त्रय्यै नमः । ७००

ओं त्रेतायै नमः ।
ओं तरस्विन्यै नमः ।
ओं पुरोडाशायै नमः ।
ओं पशूकर्षायै नमः ।
ओं प्रोक्षण्यै नमः ।
ओं ब्रह्मयज्ञिन्यै नमः ।
ओं अग्निजिह्वायै नमः ।
ओं दर्भरोमायै नमः ।
ओं ब्रह्मशीर्षायै नमः ।
ओं महोदर्यै नमः ।
ओं अमृतप्राशिकायै नमः ।
ओं नारायण्यै नमः ।
ओं नग्नायै नमः ।
ओं दिगम्बरायै नमः ।
ओं ओङ्कारिण्यै नमः ।
ओं चतुर्वेदरूपायै नमः ।
ओं श्रुत्यै नमः ।
ओं अनुल्बणायै नमः ।
ओं अष्टादशभुजायै नमः ।
ओं रम्भायै नमः । ७२०

ओं सत्यायै नमः ।
ओं गगनचारिण्यै नमः ।
ओं भीमवक्त्रायै नमः ।
ओं महावक्त्रायै नमः ।
ओं कीर्त्यै नमः ।
ओं आकृष्णपिङ्गलायै नमः ।
ओं कृष्णमूर्धायै नमः ।
ओं महामूर्धायै नमः ।
ओं घोरमूर्धायै नमः ।
ओं भयाननायै नमः ।
ओं घोराननायै नमः ।
ओं घोरजिह्वायै नमः ।
ओं घोररावायै नमः ।
ओं महाव्रतायै नमः ।
ओं दीप्तास्यायै नमः ।
ओं दीप्तनेत्रायै नमः ।
ओं चण्डप्रहरणायै नमः ।
ओं जट्यै नमः ।
ओं सुरभ्यै नमः ।
ओं सौलभ्यै नमः । ७४०

ओं वीच्यै नमः ।
ओं छायायै नमः ।
ओं सन्ध्यायै नमः ।
ओं मांसलायै नमः ।
ओं कृष्णायै नमः ।
ओं कृष्णाम्बरायै नमः ।
ओं कृष्णशार्ङ्गिण्यै नमः ।
ओं कृष्णवल्लभायै नमः ।
ओं त्रासिन्यै नमः ।
ओं मोहिन्यै नमः ।
ओं द्वेष्यायै नमः ।
ओं मृत्युरूपायै नमः ।
ओं भयापहायै नमः ।
ओं भीषणायै नमः ।
ओं दानवेन्द्रघ्न्यै नमः ।
ओं कल्पकर्त्र्यै नमः ।
ओं क्षयङ्कर्यै नमः ।
ओं अभयायै नमः ।
ओं पृथिव्यै नमः ।
ओं साध्व्यै नमः । ७६०

ओं केशिन्यै नमः ।
ओं व्याधिहायै नमः ।
ओं जन्महायै नमः ।
ओं अक्षोभ्यायै नमः ।
ओं आह्लादिन्यै नमः ।
ओं कन्यायै नमः ।
ओं पवित्रायै नमः ।
ओं रोपिण्यै नमः ।
ओं शुभायै नमः ।
ओं कन्यादेव्यै नमः ।
ओं सुरादेव्यै नमः ।
ओं भीमादेव्यै नमः ।
ओं मदन्तिकायै नमः ।
ओं शाकम्भर्यै नमः ।
ओं महाश्वेतायै नमः ।
ओं धूम्रायै नमः ।
ओं धूम्रेश्वर्यै नमः ।
ओं ईश्वर्यै नमः ।
ओं वीरभद्रायै नमः ।
ओं महाभद्रायै नमः । ७८०

ओं महादेव्यै नमः ।
ओं महासुर्यै नमः ।
ओं श्मशानवासिन्यै नमः ।
ओं दीप्तायै नमः ।
ओं चितिसंस्थायै नमः ।
ओं चितिप्रियायै नमः ।
ओं कपालहस्तायै नमः ।
ओं खट्वाङ्ग्यै नमः ।
ओं खड्गिन्यै नमः ।
ओं शूलिन्यै नमः ।
ओं हल्यै नमः ।
ओं कान्तारिण्यै नमः ।
ओं महायोग्यै नमः ।
ओं योगमार्गायै नमः ।
ओं युगग्रहायै नमः ।
ओं धूम्रकेतवे नमः ।
ओं महास्यायै नमः ।
ओं आयुषे नमः ।
ओं युगानां परिवर्तिन्यै नमः ।
ओं अङ्गारिण्यै नमः । ८००

ओं अङ्कुशकरायै नमः ।
ओं घण्टावर्णायै नमः ।
ओं चक्रिण्यै नमः ।
ओं वेताल्यै नमः ।
ओं ब्रह्मवेताल्यै नमः ।
ओं महावेतालिकायै नमः ।
ओं विद्याराज्ञ्यै नमः ।
ओं मोहराज्ञ्यै नमः ।
ओं महाराज्ञ्यै नमः ।
ओं महोदर्यै नमः ।
ओं भूतायै नमः ।
ओं भव्यायै नमः ।
ओं भविष्यायै नमः ।
ओं साङ्ख्यायै नमः ।
ओं योगायै नमः ।
ओं तपसे नमः ।
ओं दमायै नमः ।
ओं अध्यात्मायै नमः ।
ओं अधिदेवायै नमः ।
ओं अधिभूतायै नमः । ८२०

ओं अंशायै नमः ।
ओं घण्टारवायै नमः ।
ओं विरूपाक्ष्यै नमः ।
ओं शिखिविदे नमः ।
ओं श्रीचयप्रियायै नमः ।
ओं खड्गहस्तायै नमः ।
ओं शूलहस्तायै नमः ।
ओं गदाहस्तायै नमः ।
ओं महिषासुरमर्दिन्यै नमः ।
ओं मातङ्ग्यै नमः ।
ओं मत्तमातङ्ग्यै नमः ।
ओं कौशिक्यै नमः ।
ओं ब्रह्मवादिन्यै नमः ।
ओं उग्रतेजसे नमः ।
ओं सिद्धसेनायै नमः ।
ओं जृम्भिण्यै नमः ।
ओं मोहिन्यै नमः ।
ओं जयायै नमः ।
ओं विजयायै नमः ।
ओं विनतायै नमः । ८४०

ओं कद्रवे नमः ।
ओं धात्र्यै नमः ।
ओं विधात्र्यै नमः ।
ओं विक्रान्तायै नमः ।
ओं ध्वस्तायै नमः ।
ओं मूर्छायै नमः ।
ओं मूर्छन्यै नमः ।
ओं दमन्यै नमः ।
ओं धर्मिण्यै नमः ।
ओं दम्यायै नमः ।
ओं छेदिन्यै नमः ।
ओं तापिन्यै नमः ।
ओं तप्यै नमः ।
ओं बन्धिन्यै नमः ।
ओं बाधिन्यै नमः ।
ओं बन्धायै नमः ।
ओं बोधातीतायै नमः ।
ओं बुधप्रियायै नमः ।
ओं हरिण्यै नमः ।
ओं हारिण्यै नमः । ८६०

ओं हन्त्र्यै नमः ।
ओं धरिण्यै नमः ।
ओं धारिण्यै नमः ।
ओं धरायै नमः ।
ओं विसाधिन्यै नमः ।
ओं साधिन्यै नमः ।
ओं सन्ध्यायै नमः ।
ओं सङ्गोपन्यै नमः ।
ओं प्रियायै नमः ।
ओं रेवत्यै नमः ।
ओं कालकर्ण्यै नमः ।
ओं सिद्ध्यै नमः ।
ओं लक्ष्म्यै नमः ।
ओं अरुन्धत्यै नमः ।
ओं धर्मप्रियायै नमः ।
ओं धर्मरत्यै नमः ।
ओं धर्मिष्ठायै नमः ।
ओं धर्मचारिण्यै नमः ।
ओं व्युष्ट्यै नमः ।
ओं ख्यात्यै नमः । ८८०

ओं सिनीवाल्यै नमः ।
ओं कुह्व्यै नमः ।
ओं ऋतुमत्यै नमः ।
ओं मृत्यै नमः ।
ओं त्वाष्ट्र्यै नमः ।
ओं वैरोचन्यै नमः ।
ओं मैत्र्यै नमः ।
ओं नीरजायै नमः ।
ओं कैटभेश्वर्यै नमः ।
ओं भ्रमण्यै नमः ।
ओं भ्रामण्यै नमः ।
ओं भ्रामायै नमः ।
ओं भ्रमर्यै नमः ।
ओं भ्रामर्यै नमः ।
ओं भ्रमायै नमः ।
ओं निष्कलायै नमः ।
ओं कलहायै नमः ।
ओं नीतायै नमः ।
ओं कौलाकारायै नमः ।
ओं कलेबरायै नमः । ९००

ओं विद्युज्जिह्वायै नमः ।
ओं वर्षिण्यै नमः ।
ओं हिरण्याक्षनिपातिन्यै नमः ।
ओं जितकामायै नमः ।
ओं कामृगयायै नमः ।
ओं कोलायै नमः ।
ओं कल्पाङ्गिन्यै नमः ।
ओं कलायै नमः ।
ओं प्रधानायै नमः ।
ओं तारकायै नमः ।
ओं तारायै नमः ।
ओं हितात्मने नमः ।
ओं हितभेदिन्यै नमः ।
ओं दुरक्षरायै नमः ।
ओं परब्रह्मणे नमः ।
ओं महादानायै नमः ।
ओं महाहवायै नमः ।
ओं वारुण्यै नमः ।
ओं व्यरुण्यै नमः ।
ओं वाण्यै नमः । ९२०

ओं वीणायै नमः ।
ओं वेण्यै नमः ।
ओं विहङ्गमायै नमः ।
ओं मोदप्रियायै नमः ।
ओं मोदकिन्यै नमः ।
ओं प्लवन्यै नमः ।
ओं प्लाविन्यै नमः ।
ओं प्लुत्यै नमः ।
ओं अजरायै नमः ।
ओं लोहितायै नमः ।
ओं लाक्षायै नमः ।
ओं प्रतप्तायै नमः ।
ओं विश्वभोजिन्यै नमः ।
ओं मनसे नमः ।
ओं बुद्ध्यै नमः ।
ओं अहङ्कारायै नमः ।
ओं क्षेत्रज्ञायै नमः ।
ओं क्षेत्रपालिकायै नमः ।
ओं चतुर्वेदायै नमः ।
ओं चतुर्भारायै नमः । ९४०

ओं चतुरन्तायै नमः ।
ओं चरुप्रियायै नमः ।
ओं चर्विण्यै नमः ।
ओं चोरिण्यै नमः ।
ओं चार्यै नमः ।
ओं शाङ्कर्यै नमः ।
ओं चर्मभैरव्यै नमः ।
ओं निर्लेपायै नमः ।
ओं निष्प्रपञ्चायै नमः ।
ओं प्रशान्तायै नमः ।
ओं नित्यविग्रहायै नमः ।
ओं स्तव्यायै नमः ।
ओं स्तवप्रियायै नमः ।
ओं व्यालायै नमः ।
ओं गुरवे नमः ।
ओं आश्रितवत्सलायै नमः ।
ओं निष्कलङ्कायै नमः ।
ओं निरालम्बायै नमः ।
ओं निर्द्वन्द्वायै नमः ।
ओं निष्परिग्रहायै नमः । ९६०

ओं निर्गुणायै नमः ।
ओं निर्मलायै नमः ।
ओं नित्यायै नमः ।
ओं निरीहायै नमः ।
ओं निरघायै नमः ।
ओं नवायै नमः ।
ओं निरिन्द्रियायै नमः ।
ओं निराभासायै नमः ।
ओं निर्मोहायै नमः ।
ओं नीतिनायिकायै नमः ।
ओं निरिन्धनायै नमः ।
ओं निष्कलायै नमः ।
ओं लीलाकारायै नमः ।
ओं निरामयायै नमः ।
ओं मुण्डायै नमः ।
ओं विरूपायै नमः ।
ओं विकृतायै नमः ।
ओं पिङ्गलाक्ष्यै नमः ।
ओं गुणोत्तरायै नमः ।
ओं पद्मगर्भायै नमः । ९८०

ओं महागर्भायै नमः ।
ओं विश्वगर्भायै नमः ।
ओं विलक्षणायै नमः ।
ओं परमात्मने नमः ।
ओं परेशान्यै नमः ।
ओं परायै नमः ।
ओं पारायै नमः ।
ओं परन्तपायै नमः ।
ओं संसारसेतवे नमः ।
ओं क्रूराक्ष्यै नमः ।
ओं मूर्छामुक्तायै नमः ।
ओं मनुप्रियायै नमः ।
ओं विस्मयायै नमः ।
ओं दुर्जयायै नमः ।
ओं दक्षायै नमः ।
ओं दनुहन्त्र्यै नमः ।
ओं दयालयायै नमः ।
ओं परब्रह्मणे नमः ।
ओं आनन्दरूपायै नमः ।
ओं सर्वसिद्धिविधायिन्यै नमः । १०००

इति श्री वाराही सहस्रनामावली ।


इतर श्री वाराही स्तोत्राणि पश्यतु ।


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed