Sri Sita Sahasranamavali – श्री सीता सहस्रनामावली


ओं सीतायै नमः ।
ओं उमायै नमः ।
ओं परमायै नमः ।
ओं शक्त्यै नमः ।
ओं अनन्तायै नमः ।
ओं निष्कलायै नमः ।
ओं अमलायै नमः ।
ओं शान्तायै नमः ।
ओं माहेश्वर्यै नमः ।
ओं नित्यायै नमः ।
ओं शाश्वत्यै नमः ।
ओं परमाक्षरायै नमः ।
ओं अचिन्त्यायै नमः ।
ओं केवलायै नमः ।
ओं अनन्तायै नमः ।
ओं शिवात्मने नमः ।
ओं परमात्मिकायै नमः ।
ओं अनाद्यै नमः ।
ओं अव्ययायै नमः ।
ओं शुद्धायै नमः । २०

ओं देवात्मने नमः ।
ओं सर्वगोचरायै नमः ।
ओं एकानेकविभागस्थायै नमः ।
ओं मायातीतायै नमः ।
ओं सुनिर्मलायै नमः ।
ओं महामाहेश्वर्यै नमः ।
ओं शक्तायै नमः ।
ओं महादेव्यै नमः ।
ओं निरञ्जनायै नमः ।
ओं काष्ठायै नमः ।
ओं सर्वान्तरस्थायै नमः ।
ओं चिच्छक्त्यै नमः ।
ओं अतिलालसायै नमः ।
ओं जानक्यै नमः ।
ओं मिथिलानन्दायै नमः ।
ओं राक्षसान्तविधायिन्यै नमः ।
ओं रावणान्तकर्यै नमः ।
ओं रम्या रामवक्षःस्थलालयायै नमः ।
ओं उमायै नमः ।
ओं सर्वात्मिकायै नमः । ४०

ओं विद्यायै नमः ।
ओं ज्योतीरूपायै नमः ।
ओं अयुताक्षर्यै नमः ।
ओं शान्त्यै नमः ।
ओं सर्वेषां प्रतिष्ठायै नमः ।
ओं निवृत्त्यै नमः ।
ओं अमृतप्रदायै नमः ।
ओं व्योममूर्त्यै नमः ।
ओं व्योममय्यै नमः ।
ओं व्योमाधारायै नमः ।
ओं अच्युतायै नमः ।
ओं लतायै नमः ।
ओं अनादिनिधनायै नमः ।
ओं योषायै नमः ।
ओं कारणात्मायै नमः ।
ओं कलाकुलायै नमः ।
ओं नन्दप्रथमजायै नमः ।
ओं नाभ्यै नमः ।
ओं अमृतस्यान्तसंश्रयायै नमः ।
ओं प्राणेश्वरप्रियायै नमः । ६०

ओं मातामह्यै नमः ।
ओं महिषवाहिन्यै नमः ।
ओं प्राणेश्वर्यै नमः ।
ओं प्राणरूपायै नमः ।
ओं प्रधानपुरुषेश्वर्यै नमः ।
ओं सर्वशक्त्यै नमः ।
ओं कलायै नमः ।
ओं काष्ठायै नमः ।
ओं इन्दवे नमः ।
ओं ज्योत्स्नायै नमः ।
ओं महिमास्पदायै नमः ।
ओं सर्वकार्यनियन्त्र्यै नमः ।
ओं सर्वभूतेश्वरेश्वर्यै नमः ।
ओं अनाद्यै नमः ।
ओं अव्यक्तगुणायै नमः ।
ओं महानन्दायै नमः ।
ओं सनातन्यै नमः ।
ओं आकाशयोन्यै नमः ।
ओं योगस्थायै नमः ।
ओं सर्वयोगेश्वरेश्वर्यै नमः । ८०

ओं शवासनायै नमः ।
ओं चितान्तःस्थायै नमः ।
ओं महेश्यै नमः ।
ओं वृषवाहनायै नमः ।
ओं बालिकायै नमः ।
ओं तरुण्यै नमः ।
ओं वृद्धायै नमः ।
ओं वृद्धमात्रे नमः ।
ओं जरातुरायै नमः ।
ओं महामायायै नमः ।
ओं सुदुष्पूरायै नमः ।
ओं मूलप्रकृत्यै नमः ।
ओं ईश्वर्यै नमः ।
ओं संसारयोन्यै नमः ।
ओं सकलायै नमः ।
ओं सर्वशक्तिसमुद्भवायै नमः ।
ओं संसारसारायै नमः ।
ओं दुर्वारायै नमः ।
ओं दुर्निरीक्ष्यायै नमः ।
ओं दुरासदायै नमः । १००

ओं प्राणशक्त्यै नमः ।
ओं प्राणविद्या योगिन्यै नमः ।
ओं परमायै कलायै नमः ।
ओं महाविभूत्यै नमः ।
ओं दुर्धर्षायै नमः ।
ओं मूलप्रकृतिसम्भवायै नमः ।
ओं अनाद्यनन्तविभवायै नमः ।
ओं परात्मने नमः ।
ओं पुरुषाय नमः ।
ओं बल्यै नमः ।
ओं सर्गस्थित्यन्तकरण्यै नमः ।
ओं सुदुर्वाच्यायै नमः ।
ओं दुरत्ययायै नमः ।
ओं शब्दयोन्यै नमः ।
ओं शब्दमय्यै नमः ।
ओं नादाख्यायै नमः ।
ओं नादविग्रहायै नमः ।
ओं प्रधानपुरुषातीतायै नमः ।
ओं प्रधानपुरुषात्मिकायै नमः ।
ओं पुराण्यै नमः । १२०

ओं चिन्मय्यै नमः ।
ओं पुंसामादये नमः ।
ओं पुरुषरूपिण्यै नमः ।
ओं भूतान्तरात्मने नमः ।
ओं कूटस्थायै नमः ।
ओं महापुरुषसञ्ज्ञितायै नमः ।
ओं जन्ममृत्युजरातीतायै नमः ।
ओं सर्वशक्तिसमन्वितायै नमः ।
ओं व्यापिन्यै नमः ।
ओं अनवच्छिन्नायै नमः ।
ओं प्रधानायै नमः ।
ओं सुप्रवेशिन्यै नमः ।
ओं क्षेत्रज्ञायै नमः ।
ओं शक्त्यै नमः ।
ओं अव्यक्तलक्षणायै नमः ।
ओं मलवर्जितायै नमः ।
ओं अनादिमायासम्भिन्नायै नमः ।
ओं त्रितत्त्वायै नमः ।
ओं प्रकृत्यै नमः ।
ओं गुणायै नमः । १४०

ओं महामाया समुत्पन्नायै नमः ।
ओं तामस्यै नमः ।
ओं पौरुष्यै नमः ।
ओं ध्रुवायै नमः ।
ओं व्यक्ताव्यक्तात्मिकायै नमः ।
ओं कृष्णायै नमः ।
ओं रक्तायै नमः ।
ओं शुक्लायै नमः ।
ओं प्रसूतिकायै नमः ।
ओं स्वकार्यायै नमः ।
ओं कार्यजनन्यै नमः ।
ओं ब्रह्मास्यायै नमः ।
ओं ब्रह्मसंश्रयायै नमः ।
ओं व्यक्तायै नमः ।
ओं प्रथमजायै नमः ।
ओं ब्राह्म्यै नमः ।
ओं महत्यै नमः ।
ओं ज्ञानरूपिण्यै नमः ।
ओं वैराग्यैश्वर्यधर्मात्मायै नमः ।
ओं ब्रह्ममूर्त्यै नमः । १६०

ओं हृदिस्थितायै नमः ।
ओं जयदायै नमः ।
ओं जित्वर्यै नमः ।
ओं जैत्र्यै नमः ।
ओं जयश्रियै नमः ।
ओं जयशालिन्यै नमः ।
ओं सुखदायै नमः ।
ओं शुभदायै नमः ।
ओं सत्यायै नमः ।
ओं शुभायै नमः ।
ओं सङ्क्षोभकारिण्यै नमः ।
ओं अपां योन्यै नमः ।
ओं स्वयम्भूत्यै नमः ।
ओं मानस्यै नमः ।
ओं तत्त्वसम्भवायै नमः ।
ओं ईश्वराण्यै नमः ।
ओं शर्वाण्यै नमः ।
ओं शङ्करार्धशरीरिण्यै नमः ।
ओं भवान्यै नमः ।
ओं रुद्राण्यै नमः । १८०

ओं महालक्ष्म्यै नमः ।
ओं अम्बिकायै नमः ।
ओं माहेश्वरी समुत्पन्नायै नमः ।
ओं भुक्तिमुक्तिफलप्रदायै नमः ।
ओं सर्वेश्वर्यै नमः ।
ओं सर्ववर्णायै नमः ।
ओं नित्यायै नमः ।
ओं मुदितमानसायै नमः ।
ओं ब्रह्मेन्द्रोपेन्द्रनमितायै नमः ।
ओं शङ्करेच्छानुवर्तिन्यै नमः ।
ओं ईश्वरार्धासनगतायै नमः ।
ओं रघूत्तमपतिव्रतायै नमः ।
ओं सकृद्विभावितायै नमः ।
ओं सर्वस्यै नमः ।
ओं समुद्रपरिशोषिण्यै नमः ।
ओं पार्वत्यै नमः ।
ओं हिमवत्पुत्र्यै नमः ।
ओं परमानन्ददायिन्यै नमः ।
ओं गुणाढ्यायै नमः ।
ओं योगदायै नमः । २००

ओं योग्यायै नमः ।
ओं ज्ञानमूर्तिविकासिन्यै नमः ।
ओं सावित्र्यै नमः ।
ओं कमलायै नमः ।
ओं लक्ष्म्यै नमः ।
ओं श्रियै नमः ।
ओं अनन्तोरसिस्थितायै नमः ।
ओं सरोजनिलयायै नमः ।
ओं शुभ्रायै नमः ।
ओं योगनिद्रायै नमः ।
ओं सुदर्शनायै नमः ।
ओं सरस्वत्यै नमः ।
ओं सर्वविद्यायै नमः ।
ओं जगज्ज्येष्ठायै नमः ।
ओं सुमङ्गलायै नमः ।
ओं वासव्यै नमः ।
ओं वरदायै नमः ।
ओं वाच्यायै नमः ।
ओं कीर्त्यै नमः ।
ओं सर्वार्थसाधिकायै नमः । २२०

ओं वागीश्वर्यै नमः ।
ओं सर्वविद्यायै नमः ।
ओं महाविद्यायै नमः ।
ओं सुशोभनायै नमः ।
ओं गुह्यविद्यायै नमः ।
ओं आत्मविद्यायै नमः ।
ओं सर्वविद्यायै नमः ।
ओं आत्मभावितायै नमः ।
ओं स्वाहायै नमः ।
ओं विश्वम्भर्यै नमः ।
ओं सिद्ध्यै नमः ।
ओं स्वधायै नमः ।
ओं मेधायै नमः ।
ओं धृत्यै नमः ।
ओं श्रुत्यै नमः ।
ओं नाभ्यै नमः ।
ओं सुनाभ्यै नमः ।
ओं सुकृत्यै नमः ।
ओं माधव्यै नमः ।
ओं नरवाहिन्यै नमः । २४०

ओं पूज्यायै नमः ।
ओं विभावर्यै नमः ।
ओं सौम्यायै नमः ।
ओं भगिन्यै नमः ।
ओं भोगदायिन्यै नमः ।
ओं शोभायै नमः ।
ओं वंशकर्यै नमः ।
ओं लीलायै नमः ।
ओं मानिन्यै नमः ।
ओं परमेष्ठिन्यै नमः ।
ओं त्रैलोक्यसुन्दर्यै नमः ।
ओं रम्यायै नमः ।
ओं सुन्दर्यै नमः ।
ओं कामचारिण्यै नमः ।
ओं महानुभावमध्यस्थायै नमः ।
ओं महामहिषमर्दिन्यै नमः ।
ओं पद्ममालायै नमः ।
ओं पापहरायै नमः ।
ओं विचित्रमुकुटाननायै नमः ।
ओं कान्तायै नमः । २६०

ओं चित्राम्बरधरायै नमः ।
ओं दिव्याभरणभूषितायै नमः ।
ओं हंसाख्यायै नमः ।
ओं व्योमनिलयायै नमः ।
ओं जगत्सृष्टिविवर्धिन्यै नमः ।
ओं निर्यन्त्रायै नमः ।
ओं मन्त्रवाहस्थायै नमः ।
ओं नन्दिन्यै नमः ।
ओं भद्रकालिकायै नमः ।
ओं आदित्यवर्णायै नमः ।
ओं कौमार्यै नमः ।
ओं मयूरवरवाहिन्यै नमः ।
ओं वृषासनगतायै नमः ।
ओं गौर्यै नमः ।
ओं महाकाल्यै नमः ।
ओं सुरार्चितायै नमः ।
ओं अदित्यै नमः ।
ओं नियतायै नमः ।
ओं रौद्र्यै नमः ।
ओं पद्मगर्भायै नमः । २८०

ओं विवाहनायै नमः ।
ओं विरूपाक्ष्यै नमः ।
ओं लेलिहानायै नमः ।
ओं महासुरविनाशिन्यै नमः ।
ओं महाफलायै नमः ।
ओं अनवद्याङ्ग्यै नमः ।
ओं कामपूरायै नमः ।
ओं विभावर्यै नमः ।
ओं विचित्ररत्नमुकुटायै नमः ।
ओं प्रणतर्धिविवर्धिन्यै नमः ।
ओं कौशिक्यै नमः ।
ओं कर्षिण्यै नमः ।
ओं रात्र्यै नमः ।
ओं त्रिदशार्तिविनाशिन्यै नमः ।
ओं विरूपायै नमः ।
ओं सुरूपायै नमः ।
ओं भीमायै नमः ।
ओं मोक्षप्रदायिन्यै नमः ।
ओं भक्तार्तिनाशिन्यै नमः ।
ओं भव्यायै नमः । ३००

ओं भवभावविनाशिन्यै नमः ।
ओं निर्गुणायै नमः ।
ओं नित्यविभवायै नमः ।
ओं निःसारायै नमः ।
ओं निरपत्रपायै नमः ।
ओं यशस्विन्यै नमः ।
ओं सामगीत्यै नमः ।
ओं भवाङ्गनिलयालयायै नमः ।
ओं दीक्षायै नमः ।
ओं विद्याधर्यै नमः ।
ओं दीप्तायै नमः ।
ओं महेन्द्रविनिपातिन्यै नमः ।
ओं सर्वातिशायिन्यै नमः ।
ओं विद्यायै नमः ।
ओं सर्वशक्तिप्रदायिन्यै नमः ।
ओं सर्वेश्वरप्रियायै नमः ।
ओं तार्क्ष्यै नमः ।
ओं समुद्रान्तरवासिन्यै नमः ।
ओं अकलङ्कायै नमः ।
ओं निराधारायै नमः । ३२०

ओं नित्यसिद्धायै नमः ।
ओं निरामयायै नमः ।
ओं कामधेनवे नमः ।
ओं वेदगर्भायै नमः ।
ओं धीमत्यै नमः ।
ओं मोहनाशिन्यै नमः ।
ओं निःसङ्कल्पायै नमः ।
ओं निरातङ्कायै नमः ।
ओं विनयायै नमः ।
ओं विनयप्रदायै नमः ।
ओं ज्वालामालासहस्राढ्यायै नमः ।
ओं देवदेव्यै नमः ।
ओं मनोन्मन्यै नमः ।
ओं उर्व्यै नमः ।
ओं गुर्व्यै नमः ।
ओं गुरवे नमः ।
ओं श्रेष्ठायै नमः ।
ओं सगुणायै नमः ।
ओं षड्गुणात्मिकायै नमः ।
ओं महाभगवत्यै नमः । ३४०

ओं भव्यायै नमः ।
ओं वसुदेवसमुद्भवायै नमः ।
ओं महेन्द्रोपेन्द्रभगिन्यै नमः ।
ओं भक्तिगम्यपरायणायै नमः ।
ओं ज्ञानायै नमः ।
ओं ज्ञेयायै नमः ।
ओं जरातीतायै नमः ।
ओं वेदान्तविषयायै नमः ।
ओं गत्यै नमः ।
ओं दक्षिणायै नमः ।
ओं दहनायै नमः ।
ओं बाह्यायै नमः ।
ओं सर्वभूतनमस्कृतायै नमः ।
ओं योगमायायै नमः ।
ओं विभावज्ञायै नमः ।
ओं महामोहायै नमः ।
ओं महीयस्यै नमः ।
ओं सत्यायै नमः ।
ओं सर्वसमुद्भूत्यै नमः ।
ओं ब्रह्मवृक्षाश्रयायै नमः । ३६०

ओं मत्यै नमः ।
ओं बीजाङ्कुरसमुद्भूत्यै नमः ।
ओं महाशक्त्यै नमः ।
ओं महामत्यै नमः ।
ओं ख्यात्यै नमः ।
ओं प्रतिज्ञायै नमः ।
ओं चिते नमः ।
ओं संविते नमः ।
ओं महायोगेन्द्रशायिन्यै नमः ।
ओं विकृत्यै नमः ।
ओं शाङ्कर्यै नमः ।
ओं शास्त्र्यै नमः ।
ओं गन्धर्वयक्षसेवितायै नमः ।
ओं वैश्वानर्यै नमः ।
ओं महाशालायै नमः ।
ओं देवसेनायै नमः ।
ओं गुहप्रियायै नमः ।
ओं महारात्र्यै नमः ।
ओं शिवानन्दायै नमः ।
ओं शच्यै नमः । ३८०

ओं दुःस्वप्ननाशिन्यै नमः ।
ओं पूज्यायै नमः ।
ओं अपूज्यायै नमः ।
ओं जगद्धात्र्यै नमः ।
ओं दुर्विज्ञेयस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं गुहाम्बिकायै नमः ।
ओं गुहोत्पत्त्यै नमः ।
ओं महापीठायै नमः ।
ओं मरुत्सुतायै नमः ।
ओं हव्यवाहान्तरायै नमः ।
ओं गार्ग्यै नमः ।
ओं हव्यवाहसमुद्भवायै नमः ।
ओं जगद्योन्यै नमः ।
ओं जगन्मात्रे नमः ।
ओं जगन्मृत्यवे नमः ।
ओं जरातिगायै नमः ।
ओं बुद्ध्यै नमः ।
ओं मात्रे नमः ।
ओं बुद्धिमत्यै नमः ।
ओं पुरुषान्तरवासिन्यै नमः । ४००

ओं तपस्विन्यै नमः ।
ओं समाधिस्थायै नमः ।
ओं त्रिनेत्रायै नमः ।
ओं दिविसंस्थितायै नमः ।
ओं सर्वेन्द्रियमनोमात्रे नमः ।
ओं सर्वभूतहृदिस्थितायै नमः ।
ओं संसारतारिणी विद्यायै नमः ।
ओं ब्रह्मवादिमनोलयायै नमः ।
ओं ब्रह्माण्यै नमः ।
ओं बृहत्यै नमः ।
ओं ब्राह्म्यै नमः ।
ओं ब्रह्मभूतायै नमः ।
ओं भयावन्यै नमः ।
ओं हिरण्मय्यै नमः ।
ओं महारात्र्यै नमः ।
ओं संसारपरिवर्तिकायै नमः ।
ओं सुमालिन्यै नमः ।
ओं सुरूपायै नमः ।
ओं तारिण्यै नमः ।
ओं भाविन्यै नमः । ४२०

ओं प्रभायै नमः ।
ओं उन्मीलन्यै नमः ।
ओं सर्वसहायै नमः ।
ओं सर्वप्रत्ययसाक्षिण्यै नमः ।
ओं तपिन्यै नमः ।
ओं तापिन्यै नमः ।
ओं विश्वस्यै नमः ।
ओं भोगदायै नमः ।
ओं धारिण्यै नमः ।
ओं धरायै नमः ।
ओं सुसौम्यायै नमः ।
ओं चन्द्रवदनायै नमः ।
ओं ताण्डवासक्तमानसायै नमः ।
ओं सत्त्वशुद्धिकर्यै नमः ।
ओं शुद्ध्यै नमः ।
ओं मलत्रयविनाशिन्यै नमः ।
ओं जगत्प्रियायै नमः ।
ओं जगन्मूर्त्यै नमः ।
ओं त्रिमूर्त्यै नमः ।
ओं अमृताश्रयायै नमः । ४४०

ओं निराश्रयायै नमः ।
ओं निराहारायै नमः ।
ओं निरङ्कुशरणोद्भवायै नमः ।
ओं चक्रहस्तायै नमः ।
ओं विचित्राङ्ग्यै नमः ।
ओं स्रग्विण्यै नमः ।
ओं पद्मधारिण्यै नमः ।
ओं परापरविधानज्ञायै नमः ।
ओं महापुरुषपूर्वजायै नमः ।
ओं विद्येश्वरप्रियायै नमः ।
ओं विद्यायै नमः ।
ओं विद्युज्जिह्वायै नमः ।
ओं जितश्रमायै नमः ।
ओं विद्यामय्यै नमः ।
ओं सहस्राक्ष्यै नमः ।
ओं सहस्रश्रवणात्मजायै नमः ।
ओं सहस्ररश्मये नमः ।
ओं पद्मस्थायै नमः ।
ओं महेश्वरपदाश्रयायै नमः ।
ओं ज्वालिन्यै नमः । ४६०

ओं सद्मना व्याप्तायै नमः ।
ओं तैजस्यै नमः ।
ओं पद्मरोधिकायै नमः ।
ओं महादेवाश्रयायै नमः ।
ओं मान्यायै नमः ।
ओं महादेवमनोरमायै नमः ।
ओं व्योमलक्ष्म्यै नमः ।
ओं सिंहरथायै नमः ।
ओं चेकितान्यै नमः ।
ओं अमितप्रभायै नमः ।
ओं विश्वेश्वर्यै नमः ।
ओं विमानस्थायै नमः ।
ओं विशोकायै नमः ।
ओं शोकनाशिन्यै नमः ।
ओं अनाहतायै नमः ।
ओं कुण्डलिन्यै नमः ।
ओं नलिन्यै नमः ।
ओं पद्मवासिन्यै नमः ।
ओं शतानन्दायै नमः ।
ओं सतां कीर्त्यै नमः । ४८०

ओं सर्वभूताशयस्थितायै नमः ।
ओं वाग्देवतायै नमः ।
ओं ब्रह्मकलायै नमः ।
ओं कलातीतायै नमः ।
ओं कलावत्यै नमः ।
ओं ब्रह्मर्षये नमः ।
ओं ब्रह्महृदयायै नमः ।
ओं ब्रह्मविष्णुशिवप्रियायै नमः ।
ओं व्योमशक्त्यै नमः ।
ओं क्रियाशक्त्यै नमः ।
ओं जनशक्त्यै नमः ।
ओं परागत्यै नमः ।
ओं क्षोभिकायै नमः ।
ओं रौद्रिकायै नमः ।
ओं अभेद्यायै नमः ।
ओं भेदाभेदविवर्जितायै नमः ।
ओं अभिन्नायै नमः ।
ओं भिन्नसंस्थानायै नमः ।
ओं वंशिन्यै नमः ।
ओं वंशहारिण्यै नमः । ५००

ओं गुह्यशक्त्यै नमः ।
ओं गुणातीतायै नमः ।
ओं सर्वदायै नमः ।
ओं सर्वतोमुख्यै नमः ।
ओं भगिन्यै नमः ।
ओं भगवत्पत्न्यै नमः ।
ओं सकलायै नमः ।
ओं कालकारिण्यै नमः ।
ओं सर्वविदे नमः ।
ओं सर्वतोभद्रायै नमः ।
ओं गुह्यातीतायै नमः ।
ओं गुहावल्यै नमः ।
ओं प्रक्रियायै नमः ।
ओं योगमात्रे नमः ।
ओं गन्धायै नमः ।
ओं विश्वेश्वरेश्वर्यै नमः ।
ओं कपिलायै नमः ।
ओं कपिलाकान्तायै नमः ।
ओं कनकाभायै नमः ।
ओं कलान्तरायै नमः । ५२०

ओं पुण्यायै नमः ।
ओं पुष्करिण्यै नमः ।
ओं भोक्त्र्यै नमः ।
ओं पुरन्दरपुरःसरायै नमः ।
ओं पोषण्यै नमः ।
ओं परमैश्वर्यभूतिदायै नमः ।
ओं भूतिभूषणायै नमः ।
ओं पञ्चब्रह्मसमुत्पत्त्यै नमः ।
ओं परमात्मात्मविग्रहायै नमः ।
ओं नर्मोदयायै नमः ।
ओं भानुमत्यै नमः ।
ओं योगिज्ञेयायै नमः ।
ओं मनोजवायै नमः ।
ओं बीजरूपायै नमः ।
ओं रजोरूपायै नमः ।
ओं वशिन्यै नमः ।
ओं योगरूपिण्यै नमः ।
ओं सुमन्त्रायै नमः ।
ओं मन्त्रिण्यै नमः ।
ओं पूर्णायै नमः । ५४०

ओं ह्लादिन्यै नमः ।
ओं क्लेशनाशिन्यै नमः ।
ओं मनोहर्यै नमः ।
ओं मनोरक्ष्यै नमः ।
ओं तापस्यै नमः ।
ओं वेदरूपिण्यै नमः ।
ओं वेदशक्त्यै नमः ।
ओं वेदमात्रे नमः ।
ओं वेदविद्याप्रकाशिन्यै नमः ।
ओं योगेश्वरेश्वर्यै नमः ।
ओं मालायै नमः ।
ओं महाशक्त्यै नमः ।
ओं मनोमय्यै नमः ।
ओं विश्वावस्थायै नमः ।
ओं वीरमुक्त्यै नमः ।
ओं विद्युन्मालायै नमः ।
ओं विहायस्यै नमः ।
ओं पीवर्यै नमः ।
ओं सुरभ्यै नमः ।
ओं वन्द्यायै नमः । ५६०

ओं नन्दिन्यै नमः ।
ओं नन्दवल्लभायै नमः ।
ओं भारत्यै नमः ।
ओं परमानन्दायै नमः ।
ओं परापरविभेदिकायै नमः ।
ओं सर्वप्रहरणोपेतायै नमः ।
ओं काम्यायै नमः ।
ओं कामेश्वरेश्वर्यै नमः ।
ओं अचिन्त्यायै नमः ।
ओं अचिन्त्यमहिमायै नमः ।
ओं दुर्लेखायै नमः ।
ओं कनकप्रभायै नमः ।
ओं कूष्माण्ड्यै नमः ।
ओं धनरत्नाढ्यायै नमः ।
ओं सुगन्धायै नमः ।
ओं गन्धदायिन्यै नमः ।
ओं त्रिविक्रमपदोद्भूतायै नमः ।
ओं धनुष्पाण्यै नमः ।
ओं शिरोहयायै नमः ।
ओं सुदुर्लभायै नमः । ५८०

ओं धनाध्यक्षायै नमः ।
ओं धन्यायै नमः ।
ओं पिङ्गललोचनायै नमः ।
ओं भ्रान्त्यै नमः ।
ओं प्रभावत्यै नमः ।
ओं दीप्त्यै नमः ।
ओं पङ्कजायतलोचनायै नमः ।
ओं आद्यायै नमः ।
ओं हृत्कमलोद्भूतायै नमः ।
ओं परस्मै मात्रे नमः ।
ओं रणप्रियायै नमः ।
ओं सत्क्रियायै नमः ।
ओं गिरिजायै नमः ।
ओं नित्यशुद्धायै नमः ।
ओं पुष्पनिरन्तरायै नमः ।
ओं दुर्गायै नमः ।
ओं कात्यायन्यै नमः ।
ओं चण्ड्यै नमः ।
ओं चर्चिकायै नमः ।
ओं शान्तविग्रहायै नमः । ६००

ओं हिरण्यवर्णायै नमः ।
ओं रजन्यै नमः ।
ओं जगन्मन्त्रप्रवर्तिकायै नमः ।
ओं मन्दराद्रिनिवासायै नमः ।
ओं शारदायै नमः ।
ओं स्वर्णमालिन्यै नमः ।
ओं रत्नमालायै नमः ।
ओं रत्नगर्भायै नमः ।
ओं पृथ्व्यै नमः ।
ओं विश्वप्रमाथिन्यै नमः ।
ओं पद्मासनायै नमः ।
ओं पद्मनिभायै नमः ।
ओं नित्यतुष्टायै नमः ।
ओं अमृतोद्भवायै नमः ।
ओं धुन्वत्यै नमः ।
ओं दुष्प्रकम्पायै नमः ।
ओं सूर्यमात्रे नमः ।
ओं दृषद्वत्यै नमः ।
ओं महेन्द्रभगिन्यै नमः ।
ओं मायायै नमः । ६२०

ओं वरेण्यायै नमः ।
ओं वरदर्पितायै नमः ।
ओं कल्याण्यै नमः ।
ओं कमलायै नमः ।
ओं रामायै नमः ।
ओं पञ्चभूतवरप्रदायै नमः ।
ओं वाच्यायै नमः ।
ओं वरेश्वर्यै नमः ।
ओं नन्द्यायै नमः ।
ओं दुर्जयायै नमः ।
ओं दुरतिक्रमायै नमः ।
ओं कालरात्र्यै नमः ।
ओं महावेगायै नमः ।
ओं वीरभद्रहितप्रियायै नमः ।
ओं भद्रकाल्यै नमः ।
ओं जगन्मात्रे नमः ।
ओं भक्तानां भद्रदायिन्यै नमः ।
ओं करालायै नमः ।
ओं पिङ्गलाकारायै नमः ।
ओं नामवेदायै नमः । ६४०

ओं महानदायै नमः ।
ओं तपस्विन्यै नमः ।
ओं यशोदायै नमः ।
ओं यथाध्वपरिवर्तिन्यै नमः ।
ओं शङ्खिन्यै नमः ।
ओं पद्मिन्यै नमः ।
ओं साङ्ख्यायै नमः ।
ओं साङ्ख्ययोगप्रवर्तिकायै नमः ।
ओं चैत्र्यै नमः ।
ओं संवत्सरायै नमः ।
ओं रुद्रायै नमः ।
ओं जगत्सम्पूरण्यै नमः ।
ओं इन्द्रजायै नमः ।
ओं शुम्भारये नमः ।
ओं खेचर्यै नमः ।
ओं खस्थायै नमः ।
ओं कम्बुग्रीवायै नमः ।
ओं कलिप्रियायै नमः ।
ओं खरध्वजायै नमः ।
ओं खरारूढायै नमः । ६६०

ओं परार्ध्यायै नमः ।
ओं परमालिन्यै नमः ।
ओं ऐश्वर्यरत्ननिलयायै नमः ।
ओं विरक्तायै नमः ।
ओं गरुडासनायै नमः ।
ओं जयन्त्यै नमः ।
ओं हृद्गुहायै नमः ।
ओं रम्या सत्त्ववेगायै नमः ।
ओं गणाग्रण्यै नमः ।
ओं सङ्कल्पसिद्धायै नमः ।
ओं साम्यस्थायै नमः ।
ओं सर्वविज्ञानदायिन्यै नमः ।
ओं कलिकल्मषहन्त्र्यै नमः ।
ओं गुह्योपनिषदे नमः ।
ओं उत्तमायै नमः ।
ओं नित्यदृष्ट्यै नमः ।
ओं स्मृत्यै नमः ।
ओं व्याप्त्यै नमः ।
ओं पुष्ट्यै नमः ।
ओं तुष्ट्यै नमः । ६८०

ओं क्रियावत्यै नमः ।
ओं विश्वामरेश्वरेशानायै नमः ।
ओं भुक्त्यै नमः ।
ओं मुक्त्यै नमः ।
ओं शिवायै नमः ।
ओं अमृतायै नमः ।
ओं लोहितायै नमः ।
ओं सर्वमात्रे नमः ।
ओं भीषणायै नमः ।
ओं वनमालिन्यै नमः ।
ओं अनन्तशयनायै नमः ।
ओं अनाद्यायै नमः ।
ओं नरनारायणोद्भवायै नमः ।
ओं नृसिंह्यै नमः ।
ओं दैत्यमथिन्यै नमः ।
ओं शङ्खचक्रगदाधरायै नमः ।
ओं सङ्कर्षणसमुत्पत्त्यै नमः ।
ओं अम्बिकोपान्तसंश्रयायै नमः ।
ओं महाज्वालायै नमः ।
ओं महामूर्त्यै नमः । ७००

ओं सुमूर्त्यै नमः ।
ओं सर्वकामधुहे नमः ।
ओं सुप्रभायै नमः ।
ओं सुतरां गौर्यै नमः ।
ओं धर्मकामार्थमोक्षदायै नमः ।
ओं भ्रूमध्यनिलयायै नमः ।
ओं अपूर्वायै नमः ।
ओं प्रधानपुरुषायै नमः ।
ओं बल्यै नमः ।
ओं महाविभूतिदायै नमः ।
ओं मध्यायै नमः ।
ओं सरोजनयनायै नमः ।
ओं असनायै नमः ।
ओं अष्टादशभुजायै नमः ।
ओं नाट्यायै नमः ।
ओं नीलोत्पलदलप्रभायै नमः ।
ओं सर्वशक्त्या समारूढायै नमः ।
ओं धर्माधर्मानुवर्जितायै नमः ।
ओं वैराग्यज्ञाननिरतायै नमः ।
ओं निरालोकायै नमः । ७२०

ओं निरिन्द्रियायै नमः ।
ओं विचित्रगहनायै नमः ।
ओं धीरायै नमः ।
ओं शाश्वतस्थानवासिन्यै नमः ।
ओं स्थानेश्वर्यै नमः ।
ओं निरानन्दायै नमः ।
ओं त्रिशूलवरधारिण्यै नमः ।
ओं अशेषदेवतामूर्त्यै नमः ।
ओं देवतायै नमः ।
ओं परदेवतायै नमः ।
ओं गणात्मिकायै नमः ।
ओं गिरेः पुत्र्यै नमः ।
ओं निशुम्भविनिपातिन्यै नमः ।
ओं अवर्णायै नमः ।
ओं वर्णरहितायै नमः ।
ओं निर्वर्णायै नमः ।
ओं बीजसम्भवायै नमः ।
ओं अनन्तवर्णायै नमः ।
ओं अनन्यस्थायै नमः ।
ओं शङ्कर्यै नमः । ७४०

ओं शान्तमानसायै नमः ।
ओं अगोत्रायै नमः ।
ओं गोमत्यै नमः ।
ओं गोप्त्र्यै नमः ।
ओं गुह्यरूपायै नमः ।
ओं गुणान्तरायै नमः ।
ओं गोश्रियै नमः ।
ओं गव्यप्रिया गौर्यै नमः ।
ओं गणेश्वरनमस्कृतायै नमः ।
ओं सत्यमात्रायै नमः ।
ओं सत्यसन्धायै नमः ।
ओं त्रिसन्ध्यायै नमः ।
ओं सन्धिवर्जितायै नमः ।
ओं सर्ववादाश्रयायै नमः ।
ओं साङ्ख्यायै नमः ।
ओं साङ्ख्ययोगसमुद्भवायै नमः ।
ओं असङ्ख्येयायै नमः ।
ओं अप्रमेयाख्यायै नमः ।
ओं शून्यायै नमः ।
ओं शुद्धकुलोद्भवायै नमः । ७६०

ओं बिन्दुनादसमुत्पत्त्यै नमः ।
ओं शम्भुवामायै नमः ।
ओं शशिप्रभायै नमः ।
ओं विसङ्गायै नमः ।
ओं भेदरहितायै नमः ।
ओं मनोज्ञायै नमः ।
ओं मधुसूदन्यै नमः ।
ओं महाश्रियै नमः ।
ओं श्रीसमुत्पत्त्यै नमः ।
ओं तमःपारे प्रतिष्ठितायै नमः ।
ओं त्रितत्त्वमात्रे नमः ।
ओं त्रिविधायै नमः ।
ओं सुसूक्ष्मपदसंश्रयायै नमः ।
ओं शान्त्यतीतायै नमः ।
ओं मलातीतायै नमः ।
ओं निर्विकारायै नमः ।
ओं निराश्रयायै नमः ।
ओं शिवाख्यायै नमः ।
ओं चित्रनिलयायै नमः ।
ओं शिवज्ञानस्वरूपिण्यै नमः । ७८०

ओं दैत्यदानवनिर्मात्र्यै नमः ।
ओं काश्यप्यै नमः ।
ओं कालकर्णिकायै नमः ।
ओं शास्त्रयोन्यै नमः ।
ओं क्रियामूर्त्यै नमः ।
ओं चतुर्वर्गप्रदर्शितायै नमः ।
ओं नारायण्यै नमः ।
ओं नवोद्भूतायै नमः ।
ओं कौमुद्यै नमः ।
ओं लिङ्गधारिण्यै नमः ।
ओं कामुक्यै नमः ।
ओं ललितायै नमः ।
ओं तारायै नमः ।
ओं परापरविभूतिदायै नमः ।
ओं परान्तजातमहिमायै नमः ।
ओं वडवायै नमः ।
ओं वामलोचनायै नमः ।
ओं सुभद्रायै नमः ।
ओं देवक्यै नमः ।
ओं सीतायै नमः । ८००

ओं वेदवेदाङ्गपारगायै नमः ।
ओं मनस्विन्यै नमः ।
ओं मन्युमात्रे नमः ।
ओं महामन्युसमुद्भवायै नमः ।
ओं अमृत्यवे नमः ।
ओं अमृतास्वादायै नमः ।
ओं पुरुहूतायै नमः ।
ओं पुरुप्लुतायै नमः ।
ओं अशोच्यायै नमः ।
ओं भिन्नविषयायै नमः ।
ओं हिरण्यरजतप्रियायै नमः ।
ओं हिरण्यायै नमः ।
ओं राजत्यै नमः ।
ओं हैम्यै नमः ।
ओं हेमाभरणभूषितायै नमः ।
ओं विभ्राजमानायै नमः ।
ओं दुर्ज्ञेयायै नमः ।
ओं ज्योतिष्टोमफलप्रदायै नमः ।
ओं महानिद्रासमुद्भूतायै नमः ।
ओं बलीन्द्रायै नमः । ८२०

ओं सत्यदेवतायै नमः ।
ओं दीर्घायै नमः ।
ओं ककुद्मिन्यै नमः ।
ओं विद्यायै नमः ।
ओं शान्तिदायै नमः ।
ओं शान्तिवर्धिन्यै नमः ।
ओं लक्ष्म्यादिशक्तिजनन्यै नमः ।
ओं शक्तिचक्रप्रवर्तिकायै नमः ।
ओं त्रिशक्तिजनन्यै नमः ।
ओं जन्यायै नमः ।
ओं षडूर्मिपरिवर्जितायै नमः ।
ओं स्वाहायै नमः ।
ओं कर्मकरण्यै नमः ।
ओं युगान्तदलनात्मिकायै नमः ।
ओं सङ्कर्षणायै नमः ।
ओं जगद्धात्र्यै नमः ।
ओं कामयोन्यै नमः ।
ओं किरीटिन्यै नमः ।
ओं ऐन्द्र्यै नमः ।
ओं त्रैलोक्यनमितायै नमः । ८४०

ओं वैष्णव्यै नमः ।
ओं परमेश्वर्यै नमः ।
ओं प्रद्युम्नदयितायै नमः ।
ओं दान्तायै नमः ।
ओं युग्मदृष्ट्यै नमः ।
ओं त्रिलोचनायै नमः ।
ओं महोत्कटायै नमः ।
ओं हंसगत्यै नमः ।
ओं प्रचण्डायै नमः ।
ओं चण्डविक्रमायै नमः ।
ओं वृषावेशायै नमः ।
ओं वियन्मात्रायै नमः ।
ओं विन्ध्यपर्वतवासिन्यै नमः ।
ओं हिमवन्मेरुनिलयायै नमः ।
ओं कैलासगिरिवासिन्यै नमः ।
ओं चाणूरहन्त्र्यै नमः ।
ओं तनयायै नमः ।
ओं नीतिज्ञायै नमः ।
ओं कामरूपिण्यै नमः ।
ओं वेदविद्याव्रतरतायै नमः । ८६०

ओं धर्मशीलायै नमः ।
ओं अनिलाशनायै नमः ।
ओं अयोध्यानिलयायै नमः ।
ओं वीरायै नमः ।
ओं महाकालसमुद्भवायै नमः ।
ओं विद्याधरप्रियायै नमः ।
ओं सिद्धायै नमः ।
ओं विद्याधरनिराकृत्यै नमः ।
ओं आप्यायन्त्यै नमः ।
ओं वहन्त्यै नमः ।
ओं पावन्यै नमः ।
ओं पोषण्यै नमः ।
ओं खिलायै नमः ।
ओं मातृकायै नमः ।
ओं मन्मथोद्भूतायै नमः ।
ओं वारिजायै नमः ।
ओं वाहनप्रियायै नमः ।
ओं करीषिण्यै नमः ।
ओं स्वधायै नमः ।
ओं वाण्यै नमः । ८८०

ओं वीणावादनतत्परायै नमः ।
ओं सेवितायै नमः ।
ओं सेविकायै नमः ।
ओं सेवायै नमः ।
ओं सिनीवाल्यै नमः ।
ओं गरुत्मत्यै नमः ।
ओं अरुन्धत्यै नमः ।
ओं हिरण्याक्ष्यै नमः ।
ओं मणिदायै नमः ।
ओं श्रीवसुप्रदायै नमः ।
ओं वसुमत्यै नमः ।
ओं वसोर्धारायै नमः ।
ओं वसुन्धरासमुद्भवायै नमः ।
ओं वरारोहायै नमः ।
ओं वरार्हायै नमः ।
ओं वपुःसङ्गसमुद्भवायै नमः ।
ओं श्रीफल्यै नमः ।
ओं श्रीमत्यै नमः ।
ओं श्रीशायै नमः ।
ओं श्रीनिवासायै नमः । ९००

ओं हरिप्रियायै नमः ।
ओं श्रीधर्यै नमः ।
ओं श्रीकर्यै नमः ।
ओं कम्प्रायै नमः ।
ओं श्रीधरायै नमः ।
ओं ईशवीरण्यै नमः ।
ओं अनन्तदृष्ट्यै नमः ।
ओं अक्षुद्रायै नमः ।
ओं धात्रीशायै नमः ।
ओं धनदप्रियायै नमः ।
ओं दैत्यसिंहानां निहन्त्र्यै नमः ।
ओं सिंहिकायै नमः ।
ओं सिंहवाहिन्यै नमः ।
ओं सुसेनायै नमः ।
ओं चन्द्रनिलयायै नमः ।
ओं सुकीर्त्यै नमः ।
ओं छिन्नसंशयायै नमः ।
ओं बलज्ञायै नमः ।
ओं बलदायै नमः ।
ओं वामायै नमः । ९२०

ओं लेलिहानायै नमः ।
ओं अमृतस्रवायै नमः ।
ओं नित्योदितायै नमः ।
ओं स्वयञ्ज्योत्यै नमः ।
ओं उत्सुकायै नमः ।
ओं अमृतजीविन्यै नमः ।
ओं वज्रदंष्ट्रायै नमः ।
ओं वज्रजिह्वायै नमः ।
ओं वैदेह्यै नमः ।
ओं वज्रविग्रहायै नमः ।
ओं मङ्गल्यायै नमः ।
ओं मङ्गलायै नमः ।
ओं मालायै नमः ।
ओं मलिनायै नमः ।
ओं मलहारिण्यै नमः ।
ओं गान्धर्व्यै नमः ।
ओं गारुड्यै नमः ।
ओं चान्द्र्यै नमः ।
ओं कम्बलाश्वतरप्रियायै नमः ।
ओं सौदामिन्यै नमः । ९४०

ओं जनानन्दायै नमः ।
ओं भ्रुकुटीकुटिलाननायै नमः ।
ओं कर्णिकारकरायै नमः ।
ओं कक्षायै नमः ।
ओं कंसप्राणापहारिण्यै नमः ।
ओं युगन्धरायै नमः ।
ओं युगावर्तायै नमः ।
ओं त्रिसन्ध्यायै नमः ।
ओं हर्षवर्धिन्यै नमः ।
ओं प्रत्यक्षदेवतायै नमः ।
ओं दिव्यायै नमः ।
ओं दिव्यगन्धायै नमः ।
ओं दिवापरायै नमः ।
ओं शक्रासनगतायै नमः ।
ओं शाक्र्यै नमः ।
ओं साध्व्यै नमः ।
ओं नार्यै नमः ।
ओं शवासनायै नमः ।
ओं इष्टायै नमः ।
ओं विशिष्टायै नमः । ९६०

ओं शिष्टेष्टायै नमः ।
ओं शिष्टायै नमः ।
ओं शिष्टप्रपूजितायै नमः ।
ओं शतरूपायै नमः ।
ओं शतावर्तायै नमः ।
ओं विनीतायै नमः ।
ओं सुरभ्यै नमः ।
ओं सुरायै नमः ।
ओं सुरेन्द्रमात्रे नमः ।
ओं सुद्युम्नायै नमः ।
ओं सुषुम्णायै नमः ।
ओं सूर्यसंस्थितायै नमः ।
ओं समीक्षायै नमः ।
ओं सत्प्रतिष्ठायै नमः ।
ओं निवृत्त्यै नमः ।
ओं ज्ञानपारगायै नमः ।
ओं धर्मशास्त्रार्थकुशलायै नमः ।
ओं धर्मज्ञायै नमः ।
ओं धर्मवाहनायै नमः ।
ओं धर्माधर्मविनिर्मात्र्यै नमः । ९८०

ओं धार्मिकाणां शिवप्रदायै नमः ।
ओं धर्मशक्त्यै नमः ।
ओं धर्ममय्यै नमः ।
ओं विधर्मायै नमः ।
ओं विश्वधर्मिण्यै नमः ।
ओं धर्मान्तरायै नमः ।
ओं धर्ममध्यायै नमः ।
ओं धर्मपूर्वायै नमः ।
ओं धनप्रियायै नमः ।
ओं धर्मोपदेशायै नमः ।
ओं धर्मात्मने नमः ।
ओं धर्मलभ्यायै नमः ।
ओं धराधरायै नमः ।
ओं कपाल्यै नमः ।
ओं शाकलामूर्त्यै नमः ।
ओं कलाकलितविग्रहायै नमः ।
ओं सर्वशक्तिविनिर्मुक्तायै नमः ।
ओं सर्वशक्त्याश्रयाश्रयायै नमः ।
ओं सर्वस्यै नमः ।
ओं सर्वेश्वर्यै नमः । १०००

ओं सूक्ष्मायै नमः ।
ओं सुसूक्ष्मज्ञानरूपिण्यै नमः ।
ओं प्रधानपुरुषेशान्यै नमः ।
ओं महापुरुषसाक्षिण्यै नमः ।
ओं सदाशिवायै नमः ।
ओं वियन्मूर्त्यै नमः ।
ओं देवमूर्त्यै नमः ।
ओं अमूर्तिकायै नमः । १००८

इति श्री सीता सहस्रनामावली ।


इतर श्री राम स्तोत्राणि पश्यतु |


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed