Sri Durga Sahasranamavali – श्री दुर्गा सहस्रनामावली


ओं शिवायै नमः ।
ओं उमायै नमः ।
ओं रमायै नमः ।
ओं शक्त्यै नमः ।
ओं अनन्तायै नमः ।
ओं निष्कलायै नमः ।
ओं अमलायै नमः ।
ओं शान्तायै नमः ।
ओं माहेश्वर्यै नमः ।
ओं नित्यायै नमः ।
ओं शाश्वतायै नमः ।
ओं परमायै नमः ।
ओं क्षमायै नमः ।
ओं अचिन्त्यायै नमः ।
ओं केवलायै नमः ।
ओं अनन्तायै नमः ।
ओं शिवात्मने नमः ।
ओं परमात्मिकायै नमः ।
ओं अनादये नमः ।
ओं अव्ययायै नमः । २०

ओं शुद्धायै नमः ।
ओं सर्वज्ञायै नमः ।
ओं सर्वगायै नमः ।
ओं अचलायै नमः ।
ओं एकानेकविभागस्थायै नमः ।
ओं मायातीतायै नमः ।
ओं सुनिर्मलायै नमः ।
ओं महामाहेश्वर्यै नमः ।
ओं सत्यायै नमः ।
ओं महादेव्यै नमः ।
ओं निरञ्जनायै नमः ।
ओं काष्ठायै नमः ।
ओं सर्वान्तरस्थायै नमः ।
ओं चिच्छक्त्यै नमः ।
ओं अत्रिलालितायै नमः ।
ओं सर्वायै नमः ।
ओं सर्वात्मिकायै नमः ।
ओं विश्वायै नमः ।
ओं ज्योतीरूपायै नमः ।
ओं अक्षरायै नमः । ४०

ओं अमृतायै नमः ।
ओं शान्तायै नमः ।
ओं प्रतिष्ठायै नमः ।
ओं सर्वेशायै नमः ।
ओं निवृत्तये नमः ।
ओं अमृतप्रदायै नमः ।
ओं व्योममूर्तये नमः ।
ओं व्योमसंस्थायै नमः ।
ओं व्योमाधारायै नमः ।
ओं अच्युतायै नमः ।
ओं अतुलायै नमः ।
ओं अनादिनिधनायै नमः ।
ओं अमोघायै नमः ।
ओं कारणात्मकलाकुलायै नमः ।
ओं ऋतुप्रथमजायै नमः ।
ओं अनाभये नमः ।
ओं अमृतात्मसमाश्रयायै नमः ।
ओं प्राणेश्वरप्रियायै नमः ।
ओं नम्यायै नमः ।
ओं महामहिषघातिन्यै नमः । ६०

ओं प्राणेश्वर्यै नमः ।
ओं प्राणरूपायै नमः ।
ओं प्रधानपुरुषेश्वर्यै नमः ।
ओं सर्वशक्तिकलायै नमः ।
ओं अकामायै नमः ।
ओं महिषेष्टविनाशिन्यै नमः ।
ओं सर्वकार्यनियन्त्र्यै नमः ।
ओं सर्वभूतेश्वरेश्वर्यै नमः ।
ओं अङ्गदादिधरायै नमः ।
ओं मुकुटधारिण्यै नमः ।
ओं सनातन्यै नमः ।
ओं महानन्दायै नमः ।
ओं आकाशयोनये नमः ।
ओं चित्प्रकाशस्वरूपायै नमः ।
ओं महायोगेश्वरेश्वर्यै नमः ।
ओं महामायायै नमः ।
ओं सुदुष्पारायै नमः ।
ओं मूलप्रकृत्यै नमः ।
ओं ईशिकायै नमः ।
ओं संसारयोनये नमः । ८०

ओं सकलायै नमः ।
ओं सर्वशक्तिसमुद्भवायै नमः ।
ओं संसारपारायै नमः ।
ओं दुर्वारायै नमः ।
ओं दुर्निरीक्षायै नमः ।
ओं दुरासदायै नमः ।
ओं प्राणशक्त्यै नमः ।
ओं सेव्यायै नमः ।
ओं योगिन्यै नमः ।
ओं परमायै कलायै नमः ।
ओं महाविभूत्यै नमः ।
ओं दुर्दर्शायै नमः ।
ओं मूलप्रकृतिसम्भवायै नमः ।
ओं अनाद्यनन्तविभवायै नमः ।
ओं परार्थायै नमः ।
ओं पुरुषारणये नमः ।
ओं सर्गस्थित्यन्तकृते नमः ।
ओं सुदुर्वाच्यायै नमः ।
ओं दुरत्ययायै नमः ।
ओं शब्दगम्यायै नमः । १००

ओं शब्दमायायै नमः ।
ओं शब्दाख्यानन्दविग्रहायै नमः ।
ओं प्रधानपुरुषातीतायै नमः ।
ओं प्रधानपुरुषात्मिकायै नमः ।
ओं पुराण्यै नमः ।
ओं चिन्मयायै नमः ।
ओं पुंसामिष्टदायै नमः ।
ओं पुष्टिरूपिण्यै नमः ।
ओं पूतान्तरस्थायै नमः ।
ओं कूटस्थायै नमः ।
ओं महापुरुषसञ्ज्ञितायै नमः ।
ओं जन्ममृत्युजरातीतायै नमः ।
ओं सर्वशक्तिस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं वाञ्छाप्रदायै नमः ।
ओं अनवच्छिन्नप्रधानानुप्रवेशिन्यै नमः ।
ओं क्षेत्रज्ञायै नमः ।
ओं अचिन्त्यशक्त्यै नमः ।
ओं अव्यक्तलक्षणायै नमः ।
ओं मलापवर्जितायै नमः ।
ओं अनादिमायायै नमः । १२०

ओं त्रितयतत्त्विकायै नमः ।
ओं प्रीत्यै नमः ।
ओं प्रकृत्यै नमः ।
ओं गुहावासायै नमः ।
ओं महामायायै नमः ।
ओं नगोत्पन्नायै नमः ।
ओं तामस्यै नमः ।
ओं ध्रुवायै नमः ।
ओं व्यक्ताव्यक्तात्मिकायै नमः ।
ओं कृष्णायै नमः ।
ओं रक्तायै नमः ।
ओं शुक्लायै नमः ।
ओं अकारणायै नमः ।
ओं कार्यजनन्यै नमः ।
ओं नित्यप्रसवधर्मिण्यै नमः ।
ओं सर्गप्रलयमुक्तायै नमः ।
ओं सृष्टिस्थित्यन्तधर्मिण्यै नमः ।
ओं ब्रह्मगर्भायै नमः ।
ओं चतुर्विंशस्वरूपायै नमः ।
ओं पद्मवासिन्यै नमः । १४०

ओं अच्युताह्लादिकायै नमः ।
ओं विद्युते नमः ।
ओं ब्रह्मयोन्यै नमः ।
ओं महालयायै नमः ।
ओं महालक्ष्म्यै नमः ।
ओं समुद्भावभावितात्मने नमः ।
ओं महेश्वर्यै नमः ।
ओं महाविमानमध्यस्थायै नमः ।
ओं महानिद्रायै नमः ।
ओं सकौतुकायै नमः ।
ओं सर्वार्थधारिण्यै नमः ।
ओं सूक्ष्मायै नमः ।
ओं अविद्धायै नमः ।
ओं परमार्थदायै नमः ।
ओं अनन्तरूपायै नमः ।
ओं अनन्तार्थायै नमः ।
ओं पुरुषमोहिन्यै नमः ।
ओं अनेकानेकहस्तायै नमः ।
ओं कालत्रयविवर्जितायै नमः ।
ओं ब्रह्मजन्मने नमः । १६०

ओं हरप्रीतायै नमः ।
ओं मत्यै नमः ।
ओं ब्रह्मशिवात्मिकायै नमः ।
ओं ब्रह्मेशविष्णुसम्पूज्यायै नमः ।
ओं ब्रह्माख्यायै नमः ।
ओं ब्रह्मसञ्ज्ञितायै नमः ।
ओं व्यक्तायै नमः ।
ओं प्रथमजायै नमः ।
ओं ब्राह्म्यै नमः ।
ओं महारात्र्यै नमः ।
ओं ज्ञानस्वरूपायै नमः ।
ओं वैराग्यरूपायै नमः ।
ओं ऐश्वर्यरूपिण्यै नमः ।
ओं धर्मात्मिकायै नमः ।
ओं ब्रह्ममूर्त्यै नमः ।
ओं प्रतिश्रुतपुमर्थिकायै नमः ।
ओं अपाम्योनये नमः ।
ओं स्वयम्भूतायै नमः ।
ओं मानस्यै नमः ।
ओं तत्त्वसम्भवायै नमः । १८०

ओं ईश्वरस्य प्रियायै नमः ।
ओं शङ्करार्धशरीरिण्यै नमः ।
ओं भवान्यै नमः ।
ओं रुद्राण्यै नमः ।
ओं महालक्ष्म्यै नमः ।
ओं अम्बिकायै नमः ।
ओं महेश्वरसमुत्पन्नायै नमः ।
ओं भुक्तिमुक्तिप्रदायिन्यै नमः ।
ओं सर्वेश्वर्यै नमः ।
ओं सर्ववन्द्यायै नमः ।
ओं नित्यमुक्तायै नमः ।
ओं सुमानसायै नमः ।
ओं महेन्द्रोपेन्द्रनमितायै नमः ।
ओं शाङ्कर्यै नमः ।
ओं ईशानुवर्तिन्यै नमः ।
ओं ईश्वरार्धासनगतायै नमः ।
ओं महेश्वरपतिव्रतायै नमः ।
ओं संसारशोषिण्यै नमः ।
ओं पार्वत्यै नमः ।
ओं हिमवत्सुतायै नमः । २००

ओं परमानन्ददात्र्यै नमः ।
ओं गुणाग्र्यायै नमः ।
ओं योगदायै नमः ।
ओं ज्ञानमूर्त्यै नमः ।
ओं सावित्र्यै नमः ।
ओं लक्ष्म्यै नमः ।
ओं श्रियै नमः ।
ओं कमलायै नमः ।
ओं अनन्तगुणगम्भीरायै नमः ।
ओं उरोनीलमणिप्रभायै नमः ।
ओं सरोजनिलयायै नमः ।
ओं गङ्गायै नमः ।
ओं योगिध्येयायै नमः ।
ओं असुरार्दिन्यै नमः ।
ओं सरस्वत्यै नमः ।
ओं सर्वविद्यायै नमः ।
ओं जगज्ज्येष्ठायै नमः ।
ओं सुमङ्गलायै नमः ।
ओं वाग्देव्यै नमः ।
ओं वरदायै नमः । २२०

ओं वर्यायै नमः ।
ओं कीर्त्यै नमः ।
ओं सर्वार्थसाधिकायै नमः ।
ओं वागीश्वर्यै नमः ।
ओं ब्रह्मविद्यायै नमः ।
ओं महाविद्यायै नमः ।
ओं सुशोभनायै नमः ।
ओं ग्राह्यविद्यायै नमः ।
ओं वेदविद्यायै नमः ।
ओं धर्मविद्यायै नमः ।
ओं आत्मभावितायै नमः ।
ओं स्वाहायै नमः ।
ओं विश्वम्भरायै नमः ।
ओं सिद्ध्यै नमः ।
ओं साध्यायै नमः ।
ओं मेधायै नमः ।
ओं धृत्यै नमः ।
ओं कृत्यै नमः ।
ओं सुनीत्यै नमः ।
ओं सङ्कृत्यै नमः । २४०

ओं नरवाहिन्यै नमः ।
ओं पूजाविभाविन्यै नमः ।
ओं सौम्यायै नमः ।
ओं भोग्यभाजे नमः ।
ओं भोगदायिन्यै नमः ।
ओं शोभावत्यै नमः ।
ओं शाङ्कर्यै नमः ।
ओं लोलायै नमः ।
ओं मालाविभूषितायै नमः ।
ओं परमेष्ठिप्रियायै नमः ।
ओं त्रिलोकसुन्दर्यै नमः ।
ओं नन्दायै नमः ।
ओं सन्ध्यायै नमः ।
ओं कामधात्र्यै नमः ।
ओं महादेव्यै नमः ।
ओं सुसात्त्विकायै नमः ।
ओं महामहिषदर्पघ्न्यै नमः ।
ओं पद्ममालायै नमः ।
ओं अघहारिण्यै नमः ।
ओं विचित्रमुकुटायै नमः । २६०

ओं रामायै नमः ।
ओं कामदात्र्यै नमः ।
ओं पिताम्बरधरायै नमः ।
ओं दिव्यविभूषणविभूषितायै नमः ।
ओं दिव्याख्यायै नमः ।
ओं सोमवदनायै नमः ।
ओं जगत्संसृष्टिवर्जितायै नमः ।
ओं निर्यन्त्रायै नमः ।
ओं यन्त्रवाहस्थायै नमः ।
ओं नन्दिन्यै नमः ।
ओं रुद्रकालिकायै नमः ।
ओं आदित्यवर्णायै नमः ।
ओं कौमार्यै नमः ।
ओं मयूरवरवाहिन्यै नमः ।
ओं पद्मासनगतायै नमः ।
ओं गौर्यै नमः ।
ओं महाकाल्यै नमः ।
ओं सुरार्चितायै नमः ।
ओं अदित्यै नमः ।
ओं नियतायै नमः । २८०

ओं रौद्र्यै नमः ।
ओं पद्मगर्भायै नमः ।
ओं विवाहनायै नमः ।
ओं विरूपाक्षायै नमः ।
ओं केशिवाहायै नमः ।
ओं गुहापुरनिवासिन्यै नमः ।
ओं महाफलायै नमः ।
ओं अनवद्याङ्ग्यै नमः ।
ओं कामरूपायै नमः ।
ओं सरिद्वरायै नमः ।
ओं भास्वद्रूपायै नमः ।
ओं मुक्तिदात्र्यै नमः ।
ओं प्रणतक्लेशभञ्जनायै नमः ।
ओं कौशिक्यै नमः ।
ओं गोमिन्यै नमः ।
ओं रात्र्यै नमः ।
ओं त्रिदशारिविनाशिन्यै नमः ।
ओं बहुरूपायै नमः ।
ओं सुरूपायै नमः ।
ओं विरूपायै नमः । ३००

ओं रूपवर्जितायै नमः ।
ओं भक्तार्तिशमनायै नमः ।
ओं भव्यायै नमः ।
ओं भवभावविनाशिन्यै नमः ।
ओं सर्वज्ञानपरीताङ्ग्यै नमः ।
ओं सर्वासुरविमर्दिकायै नमः ।
ओं पिकस्वन्यै नमः ।
ओं सामगीतायै नमः ।
ओं भवाङ्कनिलयायै नमः ।
ओं प्रियायै नमः ।
ओं दीक्षायै नमः ।
ओं विद्याधर्यै नमः ।
ओं दीप्तायै नमः ।
ओं महेन्द्राहितपातिन्यै नमः ।
ओं सर्वदेवमयायै नमः ।
ओं दक्षायै नमः ।
ओं समुद्रान्तरवासिन्यै नमः ।
ओं अकलङ्कायै नमः ।
ओं निराधारायै नमः ।
ओं नित्यसिद्धायै नमः । ३२०

ओं निरामयायै नमः ।
ओं कामधेनवे नमः ।
ओं बृहद्गर्भायै नमः ।
ओं धीमत्यै नमः ।
ओं मौननाशिन्यै नमः ।
ओं निःसङ्कल्पायै नमः ।
ओं निरातङ्कायै नमः ।
ओं विनयायै नमः ।
ओं विनयप्रदायै नमः ।
ओं ज्वालामालायै नमः ।
ओं सहस्राढ्यायै नमः ।
ओं देवदेव्यै नमः ।
ओं मनोमयायै नमः ।
ओं सुभगायै नमः ।
ओं सुविशुद्धायै नमः ।
ओं वसुदेवसमुद्भवायै नमः ।
ओं महेन्द्रोपेन्द्रभगिन्यै नमः ।
ओं भक्तिगम्यायै नमः ।
ओं परावरायै नमः ।
ओं ज्ञानज्ञेयायै नमः । ३४०

ओं परातीतायै नमः ।
ओं वेदान्तविषयायै नमः ।
ओं दक्षिणायै नमः ।
ओं दाहिकायै नमः ।
ओं दह्यायै नमः ।
ओं सर्वभूतहृदिस्थितायै नमः ।
ओं योगमायायै नमः ।
ओं विभागज्ञायै नमः ।
ओं महामोहायै नमः ।
ओं गरीयस्यै नमः ।
ओं सन्ध्यायै नमः ।
ओं सर्वसमुद्भूतायै नमः ।
ओं ब्रह्मवृक्षाश्रयायै नमः ।
ओं अदित्यै नमः ।
ओं बीजाङ्कुरसमुद्भूतायै नमः ।
ओं महाशक्त्यै नमः ।
ओं महामत्यै नमः ।
ओं ख्यात्यै नमः ।
ओं प्रज्ञावत्यै नमः ।
ओं सञ्ज्ञायै नमः । ३६०

ओं महाभोगीन्द्रशायिन्यै नमः ।
ओं हीङ्कृत्यै नमः ।
ओं शङ्कर्यै नमः ।
ओं शान्त्यै नमः ।
ओं गन्धर्वगणसेवितायै नमः ।
ओं वैश्वानर्यै नमः ।
ओं महाशूलायै नमः ।
ओं देवसेनायै नमः ।
ओं भवप्रियायै नमः ।
ओं महारात्र्यै नमः ।
ओं परानन्दायै नमः ।
ओं शच्यै नमः ।
ओं दुःस्वप्ननाशिन्यै नमः ।
ओं ईड्यायै नमः ।
ओं जयायै नमः ।
ओं जगद्धात्र्यै नमः ।
ओं दुर्विज्ञेयायै नमः ।
ओं सुरूपिण्यै नमः ।
ओं गुहाम्बिकायै नमः ।
ओं गणोत्पन्नायै नमः । ३८०

ओं महापीठायै नमः ।
ओं मरुत्सुतायै नमः ।
ओं हव्यवाहायै नमः ।
ओं भवानन्दायै नमः ।
ओं जगद्योनये नमः ।
ओं जगन्मात्रे नमः ।
ओं जगन्मृत्यवे नमः ।
ओं जरातीतायै नमः ।
ओं बुद्धिदायै नमः ।
ओं सिद्धिदात्र्यै नमः ।
ओं रत्नगर्भायै नमः ।
ओं रत्नगर्भाश्रयायै नमः ।
ओं परायै नमः ।
ओं दैत्यहन्त्र्यै नमः ।
ओं स्वेष्टदात्र्यै नमः ।
ओं मङ्गलैकसुविग्रहायै नमः ।
ओं पुरुषान्तर्गतायै नमः ।
ओं समाधिस्थायै नमः ।
ओं तपस्विन्यै नमः ।
ओं दिविस्थितायै नमः । ४००

ओं त्रिणेत्रायै नमः ।
ओं सर्वेन्द्रियमनोधृत्यै नमः ।
ओं सर्वभूतहृदिस्थायै नमः ।
ओं संसारतारिण्यै नमः ।
ओं वेद्यायै नमः ।
ओं ब्रह्मणे नमः ।
ओं विवेद्यायै नमः ।
ओं महालीलायै नमः ।
ओं ब्राह्मण्यै नमः ।
ओं बृहत्यै नमः ।
ओं ब्राह्म्यै नमः ।
ओं ब्रह्मभूतायै नमः ।
ओं अघहारिण्यै नमः ।
ओं हिरण्मय्यै नमः ।
ओं महादात्र्यै नमः ।
ओं संसारपरिवर्तिकायै नमः ।
ओं सुमालिन्यै नमः ।
ओं सुरूपायै नमः ।
ओं भास्विन्यै नमः ।
ओं धारिण्यै नमः । ४२०

ओं उन्मूलिन्यै नमः ।
ओं सर्वसमायै नमः ।
ओं सर्वप्रत्ययसाक्षिण्यै नमः ।
ओं सुसौम्यायै नमः ।
ओं चन्द्रवदनायै नमः ।
ओं ताण्डवासक्तमानसायै नमः ।
ओं सत्त्वशुद्धिकर्यै नमः ।
ओं शुद्धायै नमः ।
ओं मलत्रयविनाशिन्यै नमः ।
ओं जगत्त्रय्यै नमः ।
ओं जगन्मूर्त्यै नमः ।
ओं त्रिमूर्त्यै नमः ।
ओं अमृताश्रयायै नमः ।
ओं विमानस्थायै नमः ।
ओं विशोकायै नमः ।
ओं शोकनाशिन्यै नमः ।
ओं अनाहतायै नमः ।
ओं हेमकुण्डलिन्यै नमः ।
ओं काल्यै नमः ।
ओं पद्मवासायै नमः । ४४०

ओं सनातन्यै नमः ।
ओं सदाकीर्त्यै नमः ।
ओं सर्वभूतशयायै नमः ।
ओं देव्यै नमः ।
ओं सतां प्रियायै नमः ।
ओं ब्रह्ममूर्तिकलायै नमः ।
ओं कृत्तिकायै नमः ।
ओं कञ्जमालिन्यै नमः ।
ओं व्योमकेशायै नमः ।
ओं क्रियाशक्त्यै नमः ।
ओं इच्छाशक्त्यै नमः ।
ओं परायै गत्यै नमः ।
ओं क्षोभिकायै नमः ।
ओं खण्डिकाभेद्यायै नमः ।
ओं भेदाभेदविवर्जितायै नमः ।
ओं अभिन्नायै नमः ।
ओं भिन्नसंस्थानायै नमः ।
ओं वशिन्यै नमः ।
ओं वंशधारिण्यै नमः ।
ओं गुह्यशक्त्यै नमः । ४६०

ओं गुह्यतत्त्वायै नमः ।
ओं सर्वदायै नमः ।
ओं सर्वतोमुख्यै नमः ।
ओं भगिन्यै नमः ।
ओं निराधारायै नमः ।
ओं निराहारायै नमः ।
ओं निरङ्कुशपदोद्भूतायै नमः ।
ओं चक्रहस्तायै नमः ।
ओं विशोधिकायै नमः ।
ओं स्रग्विण्यै नमः ।
ओं पद्मसम्भेदकारिण्यै नमः ।
ओं परावरविधानज्ञायै नमः ।
ओं महापुरुषपूर्वजायै नमः ।
ओं परावरज्ञायै नमः ।
ओं विद्यायै नमः ।
ओं विद्युज्जिह्वायै नमः ।
ओं जिताश्रयायै नमः ।
ओं विद्यामय्यै नमः ।
ओं सहस्राक्ष्यै नमः ।
ओं सहस्रवदनात्मजायै नमः । ४८०

ओं सहस्ररश्म्यै नमः ।
ओं सत्वस्थायै नमः ।
ओं महेश्वरपदाश्रयायै नमः ।
ओं ज्वालिन्यै नमः ।
ओं सन्मयायै नमः ।
ओं व्याप्तायै नमः ।
ओं चिन्मयायै नमः ।
ओं पद्मभेदिकायै नमः ।
ओं महाश्रयायै नमः ।
ओं महामन्त्रायै नमः ।
ओं महादेवमनोरमायै नमः ।
ओं व्योमलक्ष्म्यै नमः ।
ओं सिंहरथायै नमः ।
ओं चेकितानायै नमः ।
ओं अमितप्रभायै नमः ।
ओं विश्वेश्वर्यै नमः ।
ओं भगवत्यै नमः ।
ओं सकलायै नमः ।
ओं कालहारिण्यै नमः ।
ओं सर्ववेद्यायै नमः । ५००

ओं सर्वभद्रायै नमः ।
ओं गुह्यायै नमः ।
ओं गूढायै नमः ।
ओं गुहारण्यै नमः ।
ओं प्रलयायै नमः ।
ओं योगधात्र्यै नमः ।
ओं गङ्गायै नमः ।
ओं विश्वेश्वर्यै नमः ।
ओं कामदायै नमः ।
ओं कनकायै नमः ।
ओं कान्तायै नमः ।
ओं कञ्जगर्भप्रभायै नमः ।
ओं पुण्यदायै नमः ।
ओं कालकेशायै नमः ।
ओं भोक्त्र्यै नमः ।
ओं पुष्करिण्यै नमः ।
ओं सुरेश्वर्यै नमः ।
ओं भूतिदात्र्यै नमः ।
ओं भूतिभूषायै नमः ।
ओं पञ्चब्रह्मसमुत्पन्नायै नमः । ५२०

ओं परमार्थायै नमः ।
ओं अर्थविग्रहायै नमः ।
ओं वर्णोदयायै नमः ।
ओं भानुमूर्त्यै नमः ।
ओं वाग्विज्ञेयायै नमः ।
ओं मनोजवायै नमः ।
ओं मनोहरायै नमः ।
ओं महोरस्कायै नमः ।
ओं तामस्यै नमः ।
ओं वेदरूपिण्यै नमः ।
ओं वेदशक्त्यै नमः ।
ओं वेदमात्रे नमः ।
ओं वेदविद्याप्रकाशिन्यै नमः ।
ओं योगेश्वरेश्वर्यै नमः ।
ओं मायायै नमः ।
ओं महाशक्त्यै नमः ।
ओं महामय्यै नमः ।
ओं विश्वान्तःस्थायै नमः ।
ओं वियन्मूर्त्यै नमः ।
ओं भार्गव्यै नमः । ५४०

ओं सुरसुन्दर्यै नमः ।
ओं सुरभ्यै नमः ।
ओं नन्दिन्यै नमः ।
ओं विद्यायै नमः ।
ओं नन्दगोपतनूद्भवायै नमः ।
ओं भारत्यै नमः ।
ओं परमानन्दायै नमः ।
ओं परावरविभेदिकायै नमः ।
ओं सर्वप्रहरणोपेतायै नमः ।
ओं काम्यायै नमः ।
ओं कामेश्वरेश्वर्यै नमः ।
ओं अनन्तानन्दविभवायै नमः ।
ओं हृल्लेखायै नमः ।
ओं कनकप्रभायै नमः ।
ओं कूष्माण्डायै नमः ।
ओं धनरत्नाढ्यायै नमः ।
ओं सुगन्धायै नमः ।
ओं गन्धदायिन्यै नमः ।
ओं त्रिविक्रमपदोद्भूतायै नमः ।
ओं चतुरास्यायै नमः । ५६०

ओं शिवोदयायै नमः ।
ओं सुदुर्लभायै नमः ।
ओं धनाध्यक्षायै नमः ।
ओं धन्यायै नमः ।
ओं पिङ्गललोचनायै नमः ।
ओं शान्तायै नमः ।
ओं प्रभास्वरूपायै नमः ।
ओं पङ्कजायतलोचनायै नमः ।
ओं इन्द्राक्ष्यै नमः ।
ओं हृदयान्तःस्थायै नमः ।
ओं शिवायै नमः ।
ओं मात्रे नमः ।
ओं सत्क्रियायै नमः ।
ओं गिरिजायै नमः ।
ओं सुगूढायै नमः ।
ओं नित्यपुष्टायै नमः ।
ओं निरन्तरायै नमः ।
ओं दुर्गायै नमः ।
ओं कात्यायन्यै नमः ।
ओं चण्ड्यै नमः । ५८०

ओं चन्द्रिकायै नमः ।
ओं कान्तविग्रहायै नमः ।
ओं हिरण्यवर्णायै नमः ।
ओं जगत्यै नमः ।
ओं जगद्यन्त्रप्रवर्तिकायै नमः ।
ओं मन्दराद्रिनिवासायै नमः ।
ओं शारदायै नमः ।
ओं स्वर्णमालिन्यै नमः ।
ओं रत्नमालायै नमः ।
ओं रत्नगर्भायै नमः ।
ओं व्युष्ट्यै नमः ।
ओं विश्वप्रमाथिन्यै नमः ।
ओं पद्मानन्दायै नमः ।
ओं पद्मनिभायै नमः ।
ओं नित्यपुष्टायै नमः ।
ओं कृतोद्भवायै नमः ।
ओं नारायण्यै नमः ।
ओं दुष्टशिक्षायै नमः ।
ओं सूर्यमात्रे नमः ।
ओं वृषप्रियायै नमः । ६००

ओं महेन्द्रभगिन्यै नमः ।
ओं सत्यायै नमः ।
ओं सत्यभाषायै नमः ।
ओं सुकोमलायै नमः ।
ओं वामायै नमः ।
ओं पञ्चतपसां वरदात्र्यै नमः ।
ओं वाच्यवर्णेश्वर्यै नमः ।
ओं विद्यायै नमः ।
ओं दुर्जयायै नमः ।
ओं दुरतिक्रमायै नमः ।
ओं कालरात्र्यै नमः ।
ओं महावेगायै नमः ।
ओं वीरभद्रप्रियायै नमः ।
ओं भद्रकाल्यै नमः ।
ओं जगन्मात्रे नमः ।
ओं भक्तानां भद्रदायिन्यै नमः ।
ओं करालायै नमः ।
ओं पिङ्गलाकारायै नमः ।
ओं कामभेत्त्र्यै नमः ।
ओं महामनसे नमः । ६२०

ओं यशस्विन्यै नमः ।
ओं यशोदायै नमः ।
ओं षडध्वपरिवर्तिकायै नमः ।
ओं शङ्खिन्यै नमः ।
ओं पद्मिन्यै नमः ।
ओं सङ्ख्यायै नमः ।
ओं साङ्ख्ययोगप्रवर्तिकायै नमः ।
ओं चैत्राद्यै नमः ।
ओं वत्सरारूढायै नमः ।
ओं जगत्सम्पूरण्यै नमः ।
ओं इन्द्रजायै नमः ।
ओं शुम्भघ्न्यै नमः ।
ओं खेचराराध्यायै नमः ।
ओं कम्बुग्रीवायै नमः ।
ओं बलीडितायै नमः ।
ओं खगारूढायै नमः ।
ओं महैश्वर्यायै नमः ।
ओं सुपद्मनिलयायै नमः ।
ओं विरक्तायै नमः ।
ओं गरुडस्थायै नमः । ६४०

ओं जगतीहृद्गुहाश्रयायै नमः ।
ओं शुम्भादिमथनायै नमः ।
ओं भक्तहृद्गह्वरनिवासिन्यै नमः ।
ओं जगत्त्रयारण्यै नमः ।
ओं सिद्धसङ्कल्पायै नमः ।
ओं कामदायै नमः ।
ओं सर्वविज्ञानदात्र्यै नमः ।
ओं अनल्पकल्मषहारिण्यै नमः ।
ओं सकलोपनिषद्गम्यायै नमः ।
ओं दुष्टदुष्प्रेक्ष्यसत्तमायै नमः ।
ओं सद्वृतायै नमः ।
ओं लोकसंव्याप्तायै नमः ।
ओं तुष्ट्यै नमः ।
ओं पुष्ट्यै नमः ।
ओं क्रियावत्यै नमः ।
ओं विश्वामरेश्वर्यै नमः ।
ओं भुक्तिमुक्तिप्रदायिन्यै नमः ।
ओं शिवायै नमः ।
ओं धृतायै नमः ।
ओं लोहिताक्ष्यै नमः । ६६०

ओं सर्पमालाविभूषणायै नमः ।
ओं निरानन्दायै नमः ।
ओं त्रिशूलासिधनुर्बाणादिधारिण्यै नमः ।
ओं अशेषध्येयमूर्त्यै नमः ।
ओं देवतानां देवतायै नमः ।
ओं वरायै नमः ।
ओं अम्बिकायै नमः ।
ओं गिरेः पुत्र्यै नमः ।
ओं निशुम्भविनिपातिन्यै नमः ।
ओं सुवर्णायै नमः ।
ओं स्वर्णलसितायै नमः ।
ओं अनन्तवर्णायै नमः ।
ओं सदाधृतायै नमः ।
ओं शाङ्कर्यै नमः ।
ओं शान्तहृदयायै नमः ।
ओं अहोरात्रविधायिकायै नमः ।
ओं विश्वगोप्त्र्यै नमः ।
ओं गूढरूपायै नमः ।
ओं गुणपूर्णायै नमः ।
ओं गार्ग्यजायै नमः । ६८०

ओं गौर्यै नमः ।
ओं शाकम्भर्यै नमः ।
ओं सत्यसन्धायै नमः ।
ओं सन्ध्यात्रयीधृतायै नमः ।
ओं सर्वपापविनिर्मुक्तायै नमः ।
ओं सर्वबन्धविवर्जितायै नमः ।
ओं साङ्ख्ययोगसमाख्यातायै नमः ।
ओं अप्रमेयायै नमः ।
ओं मुनीडितायै नमः ।
ओं विशुद्धसुकुलोद्भूतायै नमः ।
ओं बिन्दुनादसमादृतायै नमः ।
ओं शम्भुवामाङ्कगायै नमः ।
ओं शशितुल्यनिभाननायै नमः ।
ओं वनमालाविराजन्त्यै नमः ।
ओं अनन्तशयनादृतायै नमः ।
ओं नरनारायणोद्भूतायै नमः ।
ओं नारसिंह्यै नमः ।
ओं दैत्यप्रमाथिन्यै नमः ।
ओं शङ्खचक्रपद्मगदाधरायै नमः ।
ओं सङ्कर्षणसमुत्पन्नायै नमः । ७००

ओं अम्बिकायै नमः ।
ओं सज्जनाश्रयायै नमः ।
ओं सुवृतायै नमः ।
ओं सुन्दर्यै नमः ।
ओं धर्मकामार्थदायिन्यै नमः ।
ओं मोक्षदायै नमः ।
ओं भक्तिनिलयायै नमः ।
ओं पुराणपुरुषादृतायै नमः ।
ओं महाविभूतिदायै नमः ।
ओं आराध्यायै नमः ।
ओं सरोजनिलयायै नमः ।
ओं असमायै नमः ।
ओं अष्टादशभुजायै नमः ।
ओं अनादये नमः ।
ओं नीलोत्पलदलाक्षिण्यै नमः ।
ओं सर्वशक्तिसमारूढायै नमः ।
ओं धर्माधर्मविवर्जितायै नमः ।
ओं वैराग्यज्ञाननिरतायै नमः ।
ओं निरालोकायै नमः ।
ओं निरिन्द्रियायै नमः । ७२०

ओं विचित्रगहनाधारायै नमः ।
ओं शाश्वतस्थानवासिन्यै नमः ।
ओं ज्ञानेश्वर्यै नमः ।
ओं पीतचेलायै नमः ।
ओं वेदवेदाङ्गपारगायै नमः ।
ओं मनस्विन्यै नमः ।
ओं मन्युमात्रे नमः ।
ओं महामन्युसमुद्भवायै नमः ।
ओं अमन्यवे नमः ।
ओं अमृतास्वादायै नमः ।
ओं पुरन्दरपरिष्टुतायै नमः ।
ओं अशोच्यायै नमः ।
ओं भिन्नविषयायै नमः ।
ओं हिरण्यरजतप्रियायै नमः ।
ओं हिरण्यजनन्यै नमः ।
ओं भीमायै नमः ।
ओं हेमाभरणभूषितायै नमः ।
ओं विभ्राजमानायै नमः ।
ओं दुर्ज्ञेयायै नमः ।
ओं ज्योतिष्टोमफलप्रदायै नमः । ७४०

ओं महानिद्रासमुत्पत्तये नमः ।
ओं अनिद्रायै नमः ।
ओं सत्यदेवतायै नमः ।
ओं दीर्घायै नमः ।
ओं ककुद्मिन्यै नमः ।
ओं पिङ्गजटाधारायै नमः ।
ओं मनोज्ञधिये नमः ।
ओं महाश्रयायै नमः ।
ओं रमोत्पन्नायै नमः ।
ओं तमःपारे प्रतिष्ठितायै नमः ।
ओं त्रितत्त्वमात्रे नमः ।
ओं त्रिविधायै नमः ।
ओं सुसूक्ष्मायै नमः ।
ओं पद्मसंश्रयायै नमः ।
ओं शान्त्यतीतकलायै नमः ।
ओं अतीतविकारायै नमः ।
ओं श्वेतचेलिकायै नमः ।
ओं चित्रमायायै नमः ।
ओं शिवज्ञानस्वरूपायै नमः ।
ओं दैत्यमाथिन्यै नमः । ७६०

ओं काश्यप्यै नमः ।
ओं कालसर्पाभवेणिकायै नमः ।
ओं शास्त्रयोनिकायै नमः ।
ओं त्रयीमूर्त्यै नमः ।
ओं क्रियामूर्त्यै नमः ।
ओं चतुर्वर्गायै नमः ।
ओं दर्शिन्यै नमः ।
ओं नारायण्यै नमः ।
ओं नरोत्पन्नायै नमः ।
ओं कौमुद्यै नमः ।
ओं कान्तिधारिण्यै नमः ।
ओं कौशिक्यै नमः ।
ओं ललितायै नमः ।
ओं लीलायै नमः ।
ओं परावरविभाविन्यै नमः ।
ओं वरेण्यायै नमः ।
ओं अद्भुतमाहात्म्यायै नमः ।
ओं वडवायै नमः ।
ओं वामलोचनायै नमः ।
ओं सुभद्रायै नमः । ७८०

ओं चेतनाराध्यायै नमः ।
ओं शान्तिदायै नमः ।
ओं शान्तिवर्धिन्यै नमः ।
ओं जयादिशक्तिजनन्यै नमः ।
ओं शक्तिचक्रप्रवर्तिकायै नमः ।
ओं त्रिशक्तिजनन्यै नमः ।
ओं जन्यायै नमः ।
ओं षट्सूत्रपरिवर्णितायै नमः ।
ओं सुधौतकर्मणाराध्यायै नमः ।
ओं युगान्तदहनात्मिकायै नमः ।
ओं सङ्कर्षिण्यै नमः ।
ओं जगद्धात्र्यै नमः ।
ओं कामयोन्यै नमः ।
ओं किरीटिन्यै नमः ।
ओं ऐन्द्र्यै नमः ।
ओं त्रैलोक्यनमितायै नमः ।
ओं वैष्णव्यै नमः ।
ओं परमेश्वर्यै नमः ।
ओं प्रद्युम्नजनन्यै नमः ।
ओं बिम्बसमोष्ठ्यै नमः । ८००

ओं पद्मलोचनायै नमः ।
ओं मदोत्कटायै नमः ।
ओं हंसगत्यै नमः ।
ओं प्रचण्डायै नमः ।
ओं चण्डविक्रमायै नमः ।
ओं वृषाधीशायै नमः ।
ओं परात्मने नमः ।
ओं विन्ध्यपर्वतवासिन्यै नमः ।
ओं हिमवन्मेरुनिलयायै नमः ।
ओं कैलासपुरवासिन्यै नमः ।
ओं चाणूरहन्त्र्यै नमः ।
ओं नीतिज्ञायै नमः ।
ओं कामरूपायै नमः ।
ओं त्रयीतनवे नमः ।
ओं व्रतस्नातायै नमः ।
ओं धर्मशीलायै नमः ।
ओं सिंहासननिवासिन्यै नमः ।
ओं वीरभद्रादृतायै नमः ।
ओं वीरायै नमः ।
ओं महाकालसमुद्भवायै नमः । ८२०

ओं विद्याधरार्चितायै नमः ।
ओं सिद्धसाध्याराधितपादुकायै नमः ।
ओं श्रद्धात्मिकायै नमः ।
ओं पावन्यै नमः ।
ओं मोहिन्यै नमः ।
ओं अचलात्मिकायै नमः ।
ओं महाद्भुतायै नमः ।
ओं वारिजाक्ष्यै नमः ।
ओं सिंहवाहनगामिन्यै नमः ।
ओं मनीषिण्यै नमः ।
ओं सुधावाण्यै नमः ।
ओं वीणावादनतत्परायै नमः ।
ओं श्वेतवाहनिषेव्यायै नमः ।
ओं लसन्मत्यै नमः ।
ओं अरुन्धत्यै नमः ।
ओं हिरण्याक्ष्यै नमः ।
ओं महानन्दप्रदायिन्यै नमः ।
ओं वसुप्रभायै नमः ।
ओं सुमाल्याप्तकन्धरायै नमः ।
ओं पङ्कजाननायै नमः । ८४०

ओं परावरायै नमः ।
ओं वरारोहायै नमः ।
ओं सहस्रनयनार्चितायै नमः ।
ओं श्रीरूपायै नमः ।
ओं श्रीमत्यै नमः ।
ओं श्रेष्ठायै नमः ।
ओं शिवनाम्न्यै नमः ।
ओं शिवप्रियायै नमः ।
ओं श्रीप्रदायै नमः ।
ओं श्रितकल्याणायै नमः ।
ओं श्रीधरार्धशरीरिण्यै नमः ।
ओं श्रीकलायै नमः ।
ओं अनन्तदृष्ट्यै नमः ।
ओं अक्षुद्रायै नमः ।
ओं अरातिसूदन्यै नमः ।
ओं रक्तबीजनिहन्त्र्यै नमः ।
ओं दैत्यसङ्घविमर्दिन्यै नमः ।
ओं सिंहारूढायै नमः ।
ओं सिंहिकास्यायै नमः ।
ओं दैत्यशोणितपायिन्यै नमः । ८६०

ओं सुकीर्तिसहितायै नमः ।
ओं छिन्नसंशयायै नमः ।
ओं रसवेदिन्यै नमः ।
ओं गुणाभिरामायै नमः ।
ओं नागारिवाहनायै नमः ।
ओं निर्जरार्चितायै नमः ।
ओं नित्योदितायै नमः ।
ओं स्वयञ्ज्योतिषे नमः ।
ओं स्वर्णकायायै नमः ।
ओं वज्रदण्डाङ्कितायै नमः ।
ओं अमृतसञ्जीविन्यै नमः ।
ओं वज्रच्छन्नायै नमः ।
ओं देवदेव्यै नमः ।
ओं वरवज्रस्वविग्रहायै नमः ।
ओं माङ्गल्यायै नमः ।
ओं मङ्गलात्मने नमः ।
ओं मालिन्यै नमः ।
ओं माल्यधारिण्यै नमः ।
ओं गन्धर्व्यै नमः ।
ओं तरुण्यै नमः । ८८०

ओं चान्द्र्यै नमः ।
ओं खड्गायुधधरायै नमः ।
ओं सौदामिन्यै नमः ।
ओं प्रजानन्दायै नमः ।
ओं भृगूद्भवायै नमः ।
ओं एकायै नमः ।
ओं अनङ्गायै नमः ।
ओं शास्त्रार्थकुशलायै नमः ।
ओं धर्मचारिण्यै नमः ।
ओं धर्मसर्वस्ववाहायै नमः ।
ओं धर्माधर्मविनिश्चयायै नमः ।
ओं धर्मशक्त्यै नमः ।
ओं धर्ममयायै नमः ।
ओं धार्मिकानां शिवप्रदायै नमः ।
ओं विधर्मायै नमः ।
ओं विश्वधर्मज्ञायै नमः ।
ओं धर्मार्थान्तरविग्रहायै नमः ।
ओं धर्मवर्ष्मायै नमः ।
ओं धर्मपूर्वायै नमः ।
ओं धर्मपारङ्गतान्तरायै नमः । ९००

ओं धर्मोपदेष्ट्र्यै नमः ।
ओं धर्मात्मने नमः ।
ओं धर्मगम्यायै नमः ।
ओं धराधरायै नमः ।
ओं कपालिन्यै नमः ।
ओं शाकलिन्यै नमः ।
ओं कलाकलितविग्रहायै नमः ।
ओं सर्वशक्तिविमुक्तायै नमः ।
ओं कर्णिकारधरायै नमः ।
ओं अक्षरायै नमः ।
ओं कंसप्राणहरायै नमः ।
ओं युगधर्मधरायै नमः ।
ओं युगप्रवर्तिकायै नमः ।
ओं त्रिसन्ध्यायै नमः ।
ओं ध्येयविग्रहायै नमः ।
ओं स्वर्गापवर्गदात्र्यै नमः ।
ओं प्रत्यक्षदेवतायै नमः ।
ओं आदित्यायै नमः ।
ओं दिव्यगन्धायै नमः ।
ओं दिवाकरनिभप्रभायै नमः । ९२०

ओं पद्मासनगतायै नमः ।
ओं खड्गबाणशरासनायै नमः ।
ओं शिष्टायै नमः ।
ओं विशिष्टायै नमः ।
ओं शिष्टेष्टायै नमः ।
ओं शिष्टश्रेष्ठप्रपूजितायै नमः ।
ओं शतरूपायै नमः ।
ओं शतावर्तायै नमः ।
ओं विततायै नमः ।
ओं रासमोदिन्यै नमः ।
ओं सूर्येन्दुनेत्रायै नमः ।
ओं प्रद्युम्नजनन्यै नमः ।
ओं सुष्ठुमायिन्यै नमः ।
ओं सूर्यान्तरस्थितायै नमः ।
ओं सत्प्रतिष्ठितविग्रहायै नमः ।
ओं निवृत्तायै नमः ।
ओं ज्ञानपारगायै नमः ।
ओं पर्वतात्मजायै नमः ।
ओं कात्यायन्यै नमः ।
ओं चण्डिकायै नमः । ९४०

ओं चण्ड्यै नमः ।
ओं हैमवत्यै नमः ।
ओं दाक्षायण्यै नमः ।
ओं सत्यै नमः ।
ओं भवान्यै नमः ।
ओं सर्वमङ्गलायै नमः ।
ओं धूम्रलोचनहन्त्र्यै नमः ।
ओं चण्डमुण्डविनाशिन्यै नमः ।
ओं योगनिद्रायै नमः ।
ओं योगभद्रायै नमः ।
ओं समुद्रतनयायै नमः ।
ओं देवप्रियङ्कर्यै नमः ।
ओं शुद्धायै नमः ।
ओं भक्तभक्तिप्रवर्धिन्यै नमः ।
ओं त्रिनेत्रायै नमः ।
ओं चन्द्रमुकुटायै नमः ।
ओं प्रमथार्चितपादुकायै नमः ।
ओं अर्जुनाभीष्टदात्र्यै नमः ।
ओं पाण्डवप्रियकारिण्यै नमः ।
ओं कुमारलालनासक्तायै नमः । ९६०

ओं हरबाहूपधानिकायै नमः ।
ओं विघ्नेशजनन्यै नमः ।
ओं भक्तविघ्नस्तोमप्रहारिण्यै नमः ।
ओं सुस्मितेन्दुमुख्यै नमः ।
ओं नम्यायै नमः ।
ओं जयाप्रियसख्यै नमः ।
ओं अनादिनिधनायै नमः ।
ओं प्रेष्ठायै नमः ।
ओं चित्रमाल्यानुलेपनायै नमः ।
ओं कोटिचन्द्रप्रतीकाशायै नमः ।
ओं कूटजालप्रमाथिन्यै नमः ।
ओं कृत्याप्रहारिण्यै नमः ।
ओं मारणोच्चाटन्यै नमः ।
ओं सुरासुरप्रवन्द्याङ्घ्रये नमः ।
ओं मोहघ्न्यै नमः ।
ओं ज्ञानदायिन्यै नमः ।
ओं षड्वैरिनिग्रहकर्यै नमः ।
ओं वैरिविद्राविण्यै नमः ।
ओं भूतसेव्यायै नमः ।
ओं भूतदात्र्यै नमः । ९८०

ओं भूतपीडाविमर्दिकायै नमः ।
ओं नारदस्तुतचारित्रायै नमः ।
ओं वरदेशायै नमः ।
ओं वरप्रदायै नमः ।
ओं वामदेवस्तुतायै नमः ।
ओं कामदायै नमः ।
ओं सोमशेखरायै नमः ।
ओं दिक्पालसेवितायै नमः ।
ओं भव्यायै नमः ।
ओं भामिन्यै नमः ।
ओं भावदायिन्यै नमः ।
ओं स्त्रीसौभाग्यप्रदात्र्यै नमः ।
ओं भोगदायै नमः ।
ओं रोगनाशिन्यै नमः ।
ओं व्योमगायै नमः ।
ओं भूमिगायै नमः ।
ओं मुनिपूज्यपदाम्बुजायै नमः ।
ओं वनदुर्गायै नमः ।
ओं दुर्बोधायै नमः ।
ओं महादुर्गायै नमः । १०००

इति श्री दुर्गा सहस्रनामावली ॥


इतर श्री दुर्गा स्तोत्राणि पश्यतु ।


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed