Sri Subrahmanya Kavacham – ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ, ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ದೇವತಾ | ಓಂ ನಮ ಇತಿ ಬೀಜಮ್ | ಭಗವತ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ | ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯೇತಿ ಕೀಲಕಮ್ | ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಸಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಸೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಸೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಸೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಸೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಸಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ||

ಅಂಗ ನ್ಯಾಸಃ –
ಸಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ
ಸೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ
ಸೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್
ಸೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಂ
ಸೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್
ಸಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ||

ಧ್ಯಾನಂ |
ಸಿಂದೂರಾರುಣಮಿಂದುಕಾಂತಿವದನಂ ಕೇಯೂರಹಾರಾದಿಭಿಃ
ದಿವ್ಯೈರಾಭರಣೈರ್ವಿಭೂಷಿತತನುಂ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಸೌಖ್ಯಪ್ರದಮ್ |
ಅಂಭೋಜಾಭಯಶಕ್ತಿಕುಕ್ಕುಟಧರಂ ರಕ್ತಾಂಗರಾಗೋಜ್ಜ್ವಲಂ
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಪ್ರಣಮತಾಂ ಭೀತಿಪ್ರಣಾಶೋದ್ಯತಮ್ ||

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋಽಗ್ರತಃ ಪಾತು ಸೇನಾನೀಃ ಪಾತು ಪೃಷ್ಠತಃ |
ಗುಹೋ ಮಾಂ ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾತು ವಹ್ನಿಜಃ ಪಾತು ವಾಮತಃ || ೧ ||

ಶಿರಃ ಪಾತು ಮಹಾಸೇನಃ ಸ್ಕಂದೋ ರಕ್ಷೇಲ್ಲಲಾಟಕಮ್ |
ನೇತ್ರೌ ಮೇ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷಶ್ಚ ಶ್ರೋತ್ರೇ ರಕ್ಷತು ವಿಶ್ವಭೃತ್ || ೨ ||

ಮುಖಂ ಮೇ ಷಣ್ಮುಖಃ ಪಾತು ನಾಸಿಕಂ ಶಂಕರಾತ್ಮಜಃ |
ಓಷ್ಠೌ ವಲ್ಲೀಪತಿಃ ಪಾತು ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಾತು ಷಡಾನನಃ || ೩ ||

ದೇವಸೇನಾಪತಿರ್ದಂತಾನ್ ಚುಬುಕಂ ಬಹುಳೋದ್ಭವಃ |
ಕಂಠಂ ತಾರಕಜಿತ್ಪಾತು ಬಾಹೂ ದ್ವಾದಶಬಾಹುಕಃ || ೪ ||

ಹಸ್ತೌ ಶಕ್ತಿಧರಃ ಪಾತು ವಕ್ಷಃ ಪಾತು ಶರೋದ್ಭವಃ |
ಹೃದಯಂ ವಹ್ನಿಭೂಃ ಪಾತು ಕುಕ್ಷಿಂ ಪಾತ್ವಂಬಿಕಾಸುತಃ || ೫ ||

ನಾಭಿಂ ಶಂಭುಸುತಃ ಪಾತು ಕಟಿಂ ಪಾತು ಹರಾತ್ಮಜಃ |
ಊರೂ ಪಾತು ಗಜಾರೂಢೋ ಜಾನೂ ಮೇ ಜಾಹ್ನವೀಸುತಃ || ೬ ||

ಜಂಘೇ ವಿಶಾಖೋ ಮೇ ಪಾತು ಪಾದೌ ಮೇ ಶಿಖಿವಾಹನಃ |
ಸರ್ವಾಣ್ಯಂಗಾನಿ ಭೂತೇಶಃ ಸರ್ವಧಾತುಂಶ್ಚ ಪಾವಕಿಃ || ೭ ||

ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲೇ ನಿಶೀಥಿನ್ಯಾಂ ದಿವಾಪ್ರಾತರ್ಜಲೇಽಗ್ನಿಷು |
ದುರ್ಗಮೇ ಚ ಮಹಾರಣ್ಯೇ ರಾಜದ್ವಾರೇ ಮಹಾಭಯೇ || ೮ ||

ತುಮುಲೇಽರಣ್ಯಮಧ್ಯೇ ಚ ಸರ್ವದುಷ್ಟಮೃಗಾದಿಷು |
ಚೋರಾದಿಸಾಧ್ಯಸಂಭೇದ್ಯೇ ಜ್ವರಾದಿವ್ಯಾಧಿ ಪೀಡನೇ || ೯ ||

ದುಷ್ಟಗ್ರಹಾದಿಭೀತೌ ಚ ದುರ್ನಿಮಿತ್ತಾದಿ ಭೀಷಣೇ |
ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರನಿಪಾತೇ ಚ ಪಾತು ಮಾಂ ಕ್ರೌಂಚರಂಧಕೃತ್ || ೧೦ ||

ಯಃ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕವಚಂ ಇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಂ ಪಠೇತ್ |
ತಸ್ಯ ತಾಪತ್ರಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೧ ||

ಧರ್ಮಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧರ್ಮಮರ್ಥಾರ್ಥೀ ಚಾರ್ಥಮಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಕಾಮಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಕಾಮಂ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೀ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೨ ||

ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಜಪೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ತತ್ರ ಸನ್ನಿಹಿತೋ ಗುಹಃ |
ಪೂಜಾಪ್ರತಿಷ್ಠಕಾಲೇ ಚ ಜಪಕಾಲೇ ಪಠೇದಿದಮ್ || ೧೩ ||

ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಂ ತಸ್ಯ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ |
ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಂ ದೇವಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ || ೧೪ ||

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದೇನ ಹ್ಯಪಮೃತ್ಯುಃ ಸ ಹರತೇ |
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿವರ್ಧನಮ್ |
ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನಿಹಃ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸೋಽಂತೇ ಸ್ಕಂದಪುರಂ ವ್ರಜೇತ್ || ೧೫

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: "శ్రీగణేశ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయుటకు ఆలోచన చేయుచున్నాము..

Facebook Comments

You may also like...

1 Response

  1. Pavithra ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    Thank you so much

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed
%d bloggers like this: