Sri Subrahmanya Kavacham – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య కవచ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

అస్య శ్రీసుబ్రహ్మణ్యకవచస్తోత్రమహామంత్రస్య, బ్రహ్మా ఋషిః, అనుష్టుప్ఛందః, శ్రీసుబ్రహ్మణ్యో దేవతా, ఓం నమ ఇతి బీజం, భగవత ఇతి శక్తిః, సుబ్రహ్మణ్యాయేతి కీలకం, శ్రీసుబ్రహ్మణ్య ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ||

కరన్యాసః –
ఓం సాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం సీం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం సూం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం సైం అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం సౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం సః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ||
అంగన్యాసః –
ఓం సాం హృదయాయ నమః |
ఓం సీం శిరసే స్వాహా |
ఓం సూం శిఖాయై వషట్ |
ఓం సైం కవచాయ హుమ్ |
ఓం సౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం సః అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః ||

ధ్యానమ్ |
సిందూరారుణమిందుకాంతివదనం కేయూరహారాదిభిః
దివ్యైరాభరణైర్విభూషితతనుం స్వర్గాదిసౌఖ్యప్రదమ్ |
అంభోజాభయశక్తికుక్కుటధరం రక్తాంగరాగోజ్జ్వలం
సుబ్రహ్మణ్యముపాస్మహే ప్రణమతాం భీతిప్రణాశోద్యతమ్ ||

లమిత్యాది పంచపూజా |
ఓం లం పృథివ్యాత్మనే సుబ్రహ్మణ్యాయ గంధం సమర్పయామి |
ఓం హం ఆకాశాత్మనే సుబ్రహ్మణ్యాయ పుష్పాణి సమర్పయామి |
ఓం యం వాయ్వాత్మనే సుబ్రహ్మణ్యాయ ధూపమాఘ్రాపయామి |
ఓం రం అగ్న్యాత్మనే సుబ్రహ్మణ్యాయ దీపం దర్శయామి |
ఓం వం అమృతాత్మనే సుబ్రహ్మణ్యాయ స్వాదన్నం నివేదయామి |

కవచమ్ |
సుబ్రహ్మణ్యోఽగ్రతః పాతు సేనానీః పాతు పృష్ఠతః |
గుహో మాం దక్షిణే పాతు వహ్నిజః పాతు వామతః || ౧ ||

శిరః పాతు మహాసేనః స్కందో రక్షేల్లలాటకమ్ |
నేత్రే మే ద్వాదశాక్షశ్చ శ్రోత్రే రక్షతు విశ్వభృత్ || ౨ ||

ముఖం మే షణ్ముఖః పాతు నాసికాం శంకరాత్మజః |
ఓష్ఠౌ వల్లీపతిః పాతు జిహ్వాం పాతు షడాననః || ౩ ||

దేవసేనాపతిర్దంతాన్ చిబుకం బహులోద్భవః |
కంఠం తారకజిత్పాతు బాహూ ద్వాదశబాహుకః || ౪ ||

హస్తౌ శక్తిధరః పాతు వక్షః పాతు శరోద్భవః |
హృదయం వహ్నిభూః పాతు కుక్షిం పాత్వంబికాసుతః || ౫ ||

నాభిం శంభుసుతః పాతు కటిం పాతు హరాత్మజః |
ఊరూ పాతు గజారూఢో జానూ మే జాహ్నవీసుతః || ౬ ||

జంఘే విశాఖో మే పాతు పాదౌ మే శిఖివాహనః |
సర్వాణ్యంగాని భూతేశః సర్వధాతూంశ్చ పావకిః || ౭ ||

సంధ్యాకాలే నిశీథిన్యాం దివా ప్రాతర్జలేఽగ్నిషు |
దుర్గమే చ మహారణ్యే రాజద్వారే మహాభయే || ౮ ||

తుములే రణ్యమధ్యే చ సర్వదుష్టమృగాదిషు |
చోరాదిసాధ్వసేఽభేద్యే జ్వరాదివ్యాధిపీడనే || ౯ ||

దుష్టగ్రహాదిభీతౌ చ దుర్నిమిత్తాదిభీషణే |
అస్త్రశస్త్రనిపాతే చ పాతు మాం క్రౌంచరంధ్రకృత్ || ౧౦ ||

యః సుబ్రహ్మణ్యకవచం ఇష్టసిద్ధిప్రదం పఠేత్ |
తస్య తాపత్రయం నాస్తి సత్యం సత్యం వదామ్యహమ్ || ౧౧ ||

ధర్మార్థీ లభతే ధర్మమర్థార్థీ చార్థమాప్నుయాత్ |
కామార్థీ లభతే కామం మోక్షార్థీ మోక్షమాప్నుయాత్ || ౧౨ ||

యత్ర యత్ర జపేద్భక్త్యా తత్ర సన్నిహితో గుహః |
పూజాప్రతిష్ఠాకాలే చ జపకాలే పఠేదిదమ్ || ౧౩ ||

తేషామేవ ఫలావాప్తిః మహాపాతకనాశనమ్ |
యః పఠేచ్ఛృణుయాద్భక్త్యా నిత్యం దేవస్య సన్నిధౌ |
సర్వాన్కామానిహ ప్రాప్య సోఽంతే స్కందపురం వ్రజేత్ || ౧౪ ||

ఉత్తరన్యాసః ||
కరన్యాసః –
ఓం సాం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం సీం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం సూం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం సైం అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం సౌం కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం సః కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ||
అంగన్యాసః –
ఓం సాం హృదయాయ నమః |
ఓం సీం శిరసే స్వాహా |
ఓం సూం శిఖాయై వషట్ |
ఓం సైం కవచాయ హుమ్ |
ఓం సౌం నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం సః అస్త్రాయ ఫట్ |
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్విమోకః ||

ఇతి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య కవచ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

See DetailsClick here to buy


మరిన్ని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

2 thoughts on “Sri Subrahmanya Kavacham – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య కవచ స్తోత్రం

స్పందించండి

error: Not allowed