Bilva Ashttotara Shatanama Stotram – బిల్వాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం


త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధమ్ |
త్రిజన్మ పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౧ ||

త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ అచ్ఛిద్రైః కోమలైః శుభైః |
తవ పూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౨ ||

సర్వత్రైలోక్యకర్తారం సర్వత్రైలోక్యపాలనమ్ |
సర్వత్రైలోక్యహర్తారం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౩ ||

నాగాధిరాజవలయం నాగహారేణ భూషితమ్ |
నాగకుండలసంయుక్తం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౪ ||

అక్షమాలాధరం రుద్రం పార్వతీప్రియవల్లభమ్ |
చంద్రశేఖరమీశానం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౫ ||

త్రిలోచనం దశభుజం దుర్గాదేహార్ధధారిణమ్ |
విభూత్యభ్యర్చితం దేవం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౬ ||

త్రిశూలధారిణం దేవం నాగాభరణసుందరమ్ |
చంద్రశేఖరమీశానం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౭ ||

గంగాధరాంబికానాథం ఫణికుండలమండితమ్ |
కాలకాలం గిరీశం చ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౮ ||

శుద్ధస్ఫటిక సంకాశం శితికంఠం కృపానిధిమ్ |
సర్వేశ్వరం సదాశాంతం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౯ ||

సచ్చిదానందరూపం చ పరానందమయం శివమ్ |
వాగీశ్వరం చిదాకాశం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౧౦ ||

శిపివిష్టం సహస్రాక్షం కైలాసాచలవాసినమ్ |
హిరణ్యబాహుం సేనాన్యం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౧౧ ||

అరుణం వామనం తారం వాస్తవ్యం చైవ వాస్తవమ్ |
జ్యేష్టం కనిష్ఠం గౌరీశం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౧౨ ||

హరికేశం సనందీశం ఉచ్చైర్ఘోషం సనాతనమ్ |
అఘోరరూపకం కుంభం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౧౩ ||

పూర్వజావరజం యామ్యం సూక్ష్మం తస్కరనాయకమ్ |
నీలకంఠం జఘన్యం చ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౧౪ ||

సురాశ్రయం విషహరం వర్మిణం చ వరూధినమ్
మహాసేనం మహావీరం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౧౫ ||

కుమారం కుశలం కూప్యం వదాన్యం చ మహారథమ్ |
తౌర్యాతౌర్యం చ దేవ్యం చ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౧౬ ||

దశకర్ణం లలాటాక్షం పంచవక్త్రం సదాశివమ్ |
అశేషపాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౧౭ ||

నీలకంఠం జగద్వంద్యం దీననాథం మహేశ్వరమ్ |
మహాపాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౧౮ ||

చూడామణీకృతవిభుం వలయీకృతవాసుకిమ్ |
కైలాసవాసినం భీమం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౧౯ ||

కర్పూరకుందధవళం నరకార్ణవతారకమ్ |
కరుణామృతసింధుం చ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౨౦ ||

మహాదేవం మహాత్మానం భుజంగాధిపకంకణమ్ |
మహాపాపహరం దేవం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౨౧ ||

భూతేశం ఖండపరశుం వామదేవం పినాకినమ్ |
వామే శక్తిధరం శ్రేష్ఠం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౨౨ ||

ఫాలేక్షణం విరూపాక్షం శ్రీకంఠం భక్తవత్సలమ్ |
నీలలోహితఖట్వాంగం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౨౩ ||

కైలాసవాసినం భీమం కఠోరం త్రిపురాంతకమ్ |
వృషాంకం వృషభారూఢం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౨౪ ||

సామప్రియం సర్వమయం భస్మోద్ధూళితవిగ్రహమ్ |
మృత్యుంజయం లోకనాథం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౨౫ ||

దారిద్ర్యదుఃఖహరణం రవిచంద్రానలేక్షణమ్ |
మృగపాణిం చంద్రమౌళిం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౨౬ ||

సర్వలోకభయాకారం సర్వలోకైకసాక్షిణమ్ |
నిర్మలం నిర్గుణాకారం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౨౭ ||

సర్వతత్త్వాత్మకం సాంబం సర్వతత్త్వవిదూరకమ్ |
సర్వతత్త్వస్వరూపం చ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౨౮ ||

సర్వలోకగురుం స్థాణుం సర్వలోకవరప్రదమ్ |
సర్వలోకైకనేత్రం చ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౨౯ ||

మన్మథోద్ధరణం శైవం భవభర్గం పరాత్మకమ్ |
కమలాప్రియపూజ్యం చ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౩౦ ||

తేజోమయం మహాభీమం ఉమేశం భస్మలేపనమ్ |
భవరోగవినాశం చ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౩౧ ||

స్వర్గాపవర్గఫలదం రఘునాథవరప్రదమ్ |
నగరాజసుతాకాంతం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౩౨ ||

మంజీరపాదయుగళం శుభలక్షణలక్షితమ్ |
ఫణిరాజవిరాజం చ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౩౩ ||

నిరామయం నిరాధారం నిస్సంగం నిష్ప్రపంచకమ్ |
తేజోరూపం మహారౌద్రం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౩౪ ||

సర్వలోకైకపితరం సర్వలోకైకమాతరమ్ |
సర్వలోకైకనాథం చ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౩౫ ||

చిత్రాంబరం నిరాభాసం వృషభేశ్వరవాహనమ్ |
నీలగ్రీవం చతుర్వక్త్రం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౩౬ ||

రత్నకంచుకరత్నేశం రత్నకుండలమండితమ్ |
నవరత్నకిరీటం చ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౩౭ ||

దివ్యరత్నాంగుళీస్వర్ణం కంఠాభరణభూషితమ్ |
నానారత్నమణిమయం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౩౮ ||

రత్నాంగుళీయవిలసత్కరశాఖానఖప్రభమ్ |
భక్తమానసగేహం చ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౩౯ ||

వామాంగభాగవిలసదంబికావీక్షణప్రియమ్ |
పుండరీకనిభాక్షం చ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౪౦ ||

సంపూర్ణకామదం సౌఖ్యం భక్తేష్టఫలకారణమ్ |
సౌభాగ్యదం హితకరం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౪౧ ||

నానాశాస్త్రగుణోపేతం స్ఫురన్మంగళ విగ్రహమ్ |
విద్యావిభేదరహితం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౪౨ ||

అప్రమేయగుణాధారం వేదకృద్రూపవిగ్రహమ్ |
ధర్మాధర్మప్రవృత్తం చ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౪౩ ||

గౌరీవిలాససదనం జీవజీవపితామహమ్ |
కల్పాంతభైరవం శుభ్రం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౪౪ ||

సుఖదం సుఖనాశం చ దుఃఖదం దుఃఖనాశనమ్ |
దుఃఖావతారం భద్రం చ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౪౫ ||

సుఖరూపం రూపనాశం సర్వధర్మఫలప్రదమ్ |
అతీంద్రియం మహామాయం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౪౬ ||

సర్వపక్షిమృగాకారం సర్వపక్షిమృగాధిపమ్ |
సర్వపక్షిమృగాధారం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౪౭ ||

జీవాధ్యక్షం జీవవంద్యం జీవం జీవనరక్షకమ్ |
జీవకృజ్జీవహరణం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౪౮ ||

విశ్వాత్మానం విశ్వవంద్యం వజ్రాత్మా వజ్రహస్తకమ్ |
వజ్రేశం వజ్రభూషం చ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౪౯ ||

గణాధిపం గణాధ్యక్షం ప్రళయానలనాశకమ్ |
జితేంద్రియం వీరభద్రం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౫౦ ||

త్ర్యంబకం మృడం శూరం అరిషడ్వర్గనాశకమ్ |
దిగంబరం క్షోభనాశం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౫౧ ||

కుందేందుశంఖధవళం భగనేత్రభిదుజ్జ్వలమ్ |
కాలాగ్నిరుద్రం సర్వజ్ఞం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౫౨ ||

కంబుగ్రీవం కంబుకంఠం ధైర్యదం ధైర్యవర్ధకమ్ |
శార్దూలచర్మవసనం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౫౩ ||

జగదుత్పత్తిహేతుం చ జగత్ప్రళయకారణమ్ |
పూర్ణానందస్వరూపం చ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౫౪ ||

సర్గకేశం మహత్తేజం పుణ్యశ్రవణకీర్తనమ్ |
బ్రహ్మాండనాయకం తారం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౫౫ ||

మందారమూలనిలయం మందారకుసుమప్రియమ్ |
బృందారకప్రియతరం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౫౬ ||

మహేంద్రియం మహాబాహుం విశ్వాసపరిపూరకమ్ |
సులభాసులభం లభ్యం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౫౭ ||

బీజాధారం బీజరూపం నిర్బీజం బీజవృద్ధిదమ్ |
పరేశం బీజనాశం చ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౫౮ ||

యుగాకారం యుగాధీశం యుగకృద్యుగనాశకమ్ |
పరేశం బీజనాశం చ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౫౯ ||

ధూర్జటిం పింగళజటం జటామండలమండితమ్ |
కర్పూరగౌరం గౌరీశం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౬౦ ||

సురావాసం జనావాసం యోగీశం యోగిపుంగవమ్ |
యోగదం యోగినాం సింహం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౬౧ ||

ఉత్తమానుత్తమం తత్త్వం అంధకాసురసూదనమ్ |
భక్తకల్పద్రుమస్తోమం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౬౨ ||

విచిత్రమాల్యవసనం దివ్యచందనచర్చితమ్ |
విష్ణుబ్రహ్మాది వంద్యం చ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౬౩ ||

కుమారం పితరం దేవం శ్రితచంద్రకళానిధిమ్ |
బ్రహ్మశత్రుం జగన్మిత్రం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౬౪ ||

లావణ్యమధురాకారం కరుణారసవారధిమ్ |
భ్రువోర్మధ్యే సహస్రార్చిం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౬౫ ||

జటాధరం పావకాక్షం వృక్షేశం భూమినాయకమ్ |
కామదం సర్వదాగమ్యం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౬౬ ||

శివం శాంతం ఉమానాథం మహాధ్యానపరాయణమ్ |
జ్ఞానప్రదం కృత్తివాసం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౬౭ ||

వాసుక్యురగహారం చ లోకానుగ్రహకారణమ్ |
జ్ఞానప్రదం కృత్తివాసం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౬౮ ||

శశాంకధారిణం భర్గం సర్వలోకైకశంకరమ్ |
శుద్ధం చ శాశ్వతం నిత్యం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౬౯ ||

శరణాగతదీనార్తపరిత్రాణపరాయణమ్ |
గంభీరం చ వషట్కారం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౭౦ ||

భోక్తారం భోజనం భోజ్యం జేతారం జితమానసమ్ |
కరణం కారణం జిష్ణుం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౭౧ ||

క్షేత్రజ్ఞం క్షేత్రపాలం చ పరార్ధైకప్రయోజనమ్ |
వ్యోమకేశం భీమవేషం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౭౨ ||

భవఘ్నం తరుణోపేతం క్షోదిష్టం యమనాశకమ్ |
హిరణ్యగర్భం హేమాంగం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౭౩ ||

దక్షం చాముండజనకం మోక్షదం మోక్షకారణం |
హిరణ్యదం హేమరూపం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౭౪ ||

మహాశ్మశాననిలయం ప్రచ్ఛన్నస్ఫటికప్రభమ్ |
వేదాస్యం వేదరూపం చ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౭౫ ||

స్థిరం ధర్మం ఉమానాథం బ్రహ్మణ్యం చాశ్రయం విభుమ్ |
జగన్నివాసం ప్రథమం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౭౬ ||

రుద్రాక్షమాలాభరణం రుద్రాక్షప్రియవత్సలమ్ |
రుద్రాక్షభక్తసంస్తోమం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౭౭ ||

ఫణీంద్రవిలసత్కంఠం భుజంగాభరణప్రియమ్ |
దక్షాధ్వరవినాశం చ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౭౮ ||

నాగేంద్రవిలసత్కర్ణం మహీంద్రవలయావృతమ్ |
మునివంద్యం మునిశ్రేష్ఠం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౭౯ ||

మృగేంద్రచర్మవసనం మునీనామేకజీవనమ్ |
సర్వదేవాదిపూజ్యం చ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౮౦ ||

నిధనేశం ధనాధీశం అపమృత్యువినాశనమ్ |
లింగమూర్తిమలింగాత్మం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౮౧ ||

భక్తకళ్యాణదం వ్యస్తం వేదవేదాంతసంస్తుతమ్ |
కల్పకృత్కల్పనాశం చ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౮౨ ||

ఘోరపాతకదావాగ్నిం జన్మకర్మవివర్జితమ్ |
కపాలమాలాభరణం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౮౩ ||

మాతంగచర్మవసనం విరాడ్రూపవిదారకమ్ |
విష్ణుక్రాంతమనంతం చ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౮౪ ||

యజ్ఞకర్మఫలాధ్యక్షం యజ్ఞవిఘ్నవినాశకమ్ |
యజ్ఞేశం యజ్ఞభోక్తారం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౮౫ ||

కాలాధీశం త్రికాలజ్ఞం దుష్టనిగ్రహకారకమ్ |
యోగిమానసపూజ్యం చ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౮౬ ||

మహోన్నతమహాకాయం మహోదరమహాభుజమ్ |
మహావక్త్రం మహావృద్ధం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౮౭ ||

సునేత్రం సులలాటం చ సర్వభీమపరాక్రమమ్ |
మహేశ్వరం శివతరం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౮౮ ||

సమస్తజగదాధారం సమస్తగుణసాగరమ్ |
సత్యం సత్యగుణోపేతం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౮౯ ||

మాఘకృష్ణచతుర్దశ్యాం పూజార్థం చ జగద్గురోః |
దుర్లభం సర్వదేవానాం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౯౦ ||

తత్రాపి దుర్లభం మన్యేత్ నభోమాసేందువాసరే |
ప్రదోషకాలే పూజాయాం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౯౧ ||

తటాకం ధననిక్షేపం బ్రహ్మస్థాప్యం శివాలయమ్ |
కోటికన్యామహాదానం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౯౨ ||

దర్శనం బిల్వవృక్షస్య స్పర్శనం పాపనాశనమ్ |
అఘోరపాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౯౩ ||

తులసీ బిల్వ నిర్గుండీ జంబీరామలకం తథా |
పంచబిల్వమితి ఖ్యాతం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౯౪ ||

అఖండబిల్వపత్రైశ్చ పూజయేన్నందికేశ్వరమ్ |
ముచ్యతే సర్వపాపేభ్యః ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౯౫ ||

సాలంకృతా శతావృత్తా కన్యాకోటిసహస్రకమ్ |
సామ్రాజ్యపృథ్వీదానం చ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౯౬ ||

దంత్యశ్వకోటిదానాని అశ్వమేధసహస్రకమ్ |
సవత్సధేనుదానాని ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౯౭ ||

చతుర్వేదసహస్రాణి భారతాదిపురాణకమ్ |
సామ్రాజ్యపృథ్వీదానం చ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౯౮ ||

సర్వరత్నమయం మేరుం కాంచనం దివ్యవస్త్రకమ్ |
తులాభాగం శతావర్తం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౯౯ ||

అష్టోత్తరశ్శతం బిల్వం యోఽర్చయేల్లింగమస్తకే |
అథర్వోక్తం వదేద్యస్తు ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౧౦౦ ||

కాశీక్షేత్రనివాసం చ కాలభైరవదర్శనమ్ |
అఘోరపాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౧౦౧ ||

అష్టోత్తరశతశ్లోకైః స్తోత్రాద్యైః పూజయేద్యథా |
త్రిసంధ్యం మోక్షమాప్నోతి ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౧౦౨ ||

దంతికోటిసహస్రాణాం భూః హిరణ్యసహస్రకమ్ |
సర్వక్రతుమయం పుణ్యం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౧౦౩ ||

పుత్రపౌత్రాదికం భోగం భుక్త్వా చాత్ర యథేప్సితమ్ |
అంతే చ శివసాయుజ్యం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౧౦౪ ||

విప్రకోటిసహస్రాణాం విత్తదానాశ్చ యత్ఫలమ్ |
తత్ఫలం ప్రాప్నుయాత్సత్యం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౧౦౫ ||

త్వన్నామకీర్తనం తత్త్వం తవపాదాంబు యః పిబేత్ |
జీవన్ముక్తోభవేన్నిత్యం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౧౦౬ ||

అనేకదానఫలదం అనంతసుకృతాదికమ్ |
తీర్థయాత్రాఖిలం పుణ్యం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౧౦౭ ||

త్వం మాం పాలయ సర్వత్ర పదధ్యానకృతం తవ |
భవనం శాంకరం నిత్యం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౧౦౮ ||

ఉమయాసహితం దేవం సవాహనగణం శివమ్ |
భస్మానులిప్తసర్వాంగం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౧౦౯ ||

సాలగ్రామసహస్రాణి విప్రాణాం శతకోటికమ్ |
యజ్ఞకోటిసహస్రాణి ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౧౧౦ ||

అజ్ఞానేన కృతం పాపం జ్ఞానేనాపి కృతం చ యత్ |
తత్సర్వం నాశమాయాతు ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౧౧౧ ||

ఏకైకబిల్వపత్రేణ కోటియజ్ఞఫలం భవేత్ |
మహాదేవస్య పూజార్థం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || ౧౧౨ ||

అమృతోద్భవవృక్షస్య మహాదేవప్రియస్య చ |
ముచ్యంతే కంటకాఘాతాత్ కంటకేభ్యో హి మానవాః || ౧౧౩ ||

ఏకకాలే పఠేన్నిత్యం సర్వశత్రునివారణమ్ |
ద్వికాలే చ పఠేన్నిత్యం మనోరథఫలప్రదమ్ |
త్రికాలే చ పఠేన్నిత్యం ఆయుర్వర్ధ్యో ధనప్రదమ్ |
అచిరాత్కార్యసిద్ధిం చ లభతే నాత్ర సంశయః || ౧౧౪ ||

ఏకకాలం ద్వికాలం వా త్రికాలం యః పఠేన్నరః |
లక్ష్మీప్రాప్తిశ్శివావాసః శివేన సహ మోదతే || ౧౧౫ ||

కోటిజన్మకృతం పాపం అర్చనేన వినశ్యతి |
సప్తజన్మకృతం పాపం శ్రవణేన వినశ్యతి |
జన్మాంతరకృతం పాపం పఠనేన వినశ్యతి |
దివారాత్రకృతం పాపం దర్శనేన వినశ్యతి |

క్షణేక్షణేకృతం పాపం స్మరణేన వినశ్యతి |
పుస్తకం ధారయేద్దేహీ ఆరోగ్యం భయనాశనమ్ || ౧౧౬ ||

యేమామనన్య శరణాస్సతతం వరేణ్యం |
సంపూజయంతి నవకోమల బిల్వపత్రైః |
తే నిర్గుణాఽపి గుణాం బుధయో భవంతి |
విందంతి భక్తిమనుభుక్త సమస్త భోగాః ||

ఇతి బిల్వాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||


మరిన్ని శ్రీ శివ స్తోత్రాలు చూడండి. మరిన్ని వివిధ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

4 thoughts on “Bilva Ashttotara Shatanama Stotram – బిల్వాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

స్పందించండి

error: Not allowed