Skanda lahari – ಸ್ಕಂದಲಹರೀ


ಶ್ರಿಯೈ ಭೂಯಾಃ ಶ್ರೀಮಚ್ಛರವಣಭವ ತ್ವಂ ಶಿವಸುತಃ
ಪ್ರಿಯಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ಭೂಯಾಃ ಪ್ರತನಗಜವಕ್ತ್ರಸ್ಯ ಸಹಜ |
ತ್ವಯಿ ಪ್ರೇಮೋದ್ರೇಕಾತ್ಪ್ರಕಟವಚಸಾ ಸ್ತೋತುಮನಸಾ
ಮಯಾಽಽರಬ್ಧಂ ಸ್ತೋತುಂ ತದಿದಮನುಮನ್ಯಸ್ವ ಭಗವನ್ || ೧ ||

ನಿರಾಬಾಧಂ ರಾಜಚ್ಛರದುದಿತರಾಕಾಹಿಮಕರ
ಪ್ರರೂಢಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಭಾಸ್ಮಿತವದನಷಟ್ಕಸ್ತ್ರಿಣಯನಃ |
ಪುರಃ ಪ್ರಾದುರ್ಭೂಯ ಸ್ಫುರತು ಕರುಣಾಪೂರ್ಣಹೃದಯಃ
ಕರೋತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಂ ವೈ ಕಮಲದಲಬಿಂದೂಪಮಹೃದಿ || ೨ ||

ನ ಲೋಕೇಽನ್ಯಂ ದೇವಂ ನತಜನಕೃತಪ್ರತ್ಯಯವಿಧಿಂ
ವಿಲೋಕೇ ಭೀತಾನಾಂ ನಿಖಿಲಭಯಭೀತೈಕಶರಣಮ್ |
ಕಲೌ ಕಾಲೇಽಪ್ಯಂತರ್ಹರಸಿ ತಿಮಿರಂ ಭಾಸ್ಕರ ಇವ
ಪ್ರಲುಬ್ಧಾನಾಂ ಭೋಗೇಷ್ವಪಿ ನಿಖಿಲಭೋಗಾನ್ವಿತರಸಿ || ೩ ||

ಶಿವ ಸ್ವಾಮಿನ್ ದೇವ ಶ್ರಿತಕಲುಷನಿಃಶೇಷಣ ಗುರೋ
ಭವಧ್ವಾಂತಧ್ವಂಸೇ ಮಿಹಿರಶತಕೋಟಿಪ್ರತಿಭಟ |
ಶಿವಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ಸಮ್ಯಕ್ಫಲಿತ ಸದುಪಾಯಪ್ರಕಟನ
ಧ್ರುವಂ ತ್ವತ್ಕಾರುಣ್ಯೇ ಕಲಿರಪಿ ಕೃತೀ ಭೂತವಿಭವಃ || ೪ ||

ಅಶಕ್ತಾನಾಂ ಕರ್ಮಸ್ವಪಿ ನಿಖಿಲನಿಃಶ್ರೇಯಸಕೃತೌ
ಪಶುತ್ವಗ್ರಸ್ತಾನಾಂ ಪತಿರಸಿ ವಿಪಾಶತ್ವಕಲನೇ |
ಪ್ರಶಸ್ತಾನಾಂ ಭೂಮ್ನಾಂ ನಿಧಿರಸಿ ನಿರೋದ್ಧಾ ನಿಜಶುಚಾ-
-ಮಶಕ್ತಾನಾಂ ಕರ್ತಾ ಜಗತಿ ಧೃತಶಕ್ತಿಃ ಕಿಲ ಭವಾನ್ || ೫ ||

ರುಷಾರ್ತಾನಾಂ ಹರ್ತಾ ವಿಷಯಿವಿಷಯಾಣಾಂ ಘಟಯಿತಾ
ತೃಷಾರ್ತಾನಾಂ ಕಾಲೇ ಪರಮಮೃತವರ್ಷೀ ಘನ ಇವ |
ಮೃಷಾಜ್ಞಾನಾರ್ತಾನಾಂ ನಿಖಿಲವಿಚಿಕಿತ್ಸಾಪರಿಹರೋ
ವಿಷಗ್ರಸ್ತಾನಾಂ ತ್ವಂ ಸಕಲಭಯಹರ್ತಾ ವಿಲಸಸಿ || ೬ ||

ರಸಾಧಿಕ್ಯಂ ಭಕ್ತೈರಧಿಕಮಧಿಕಂ ವರ್ಧಯ ವಿಭೋ
ಪ್ರಸೀದ ತ್ವಂ ಭೂಯಃ ಪ್ರಕಟಯ ಚಿದಾನಂದಲಹರೀಮ್ |
ಅಸಾರೇ ಸಂಸಾರೇ ಸದಸತಿ ನ ಲಿಪ್ತಂ ಮಮ ಮನಃ
ಕುಸೀದಂ ಭೂಯಾನ್ಮೇ ಕುಶಲವತಿ ನಿಃಶ್ರೇಯಸಪಥೇ || ೭ ||

ಮಹಾಮೋಹಾರಣ್ಯೇ ವಿಚರತಿ ಮನಸ್ತನ್ನಿಯಮಯ-
-ನ್ನಹಂತಾಂ ನಿಃಶೇಷೀಕುರು ಕರುಣಯಾ ತ್ವಂ ಸ್ನಪಯ ಮಾಮ್ |
ಮಹೀಯೋ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ತವ ಮನನಮಾರ್ಗೇ ಸ್ಫುರತು ಮೇ
ಮಹಸ್ಸ್ತೋಮಾಕಾರೇ ತ್ವಯಿ ಮತಿಜುಷಿ ಸ್ಯಾತ್ಕ್ವ ನು ತಮಃ || ೮ ||

ವಲಕ್ಷಾಭಂ ಸ್ನಿಗ್ಧಂ ವದನಕಮಲೇಭ್ಯಃ ಪ್ರಸೃಮರಂ
ಮಿಲತ್ಕಾರುಣ್ಯಾರ್ದ್ರಂ ಮೃದಿತಭುವನಾರ್ತಿ ಸ್ಮಿತಮಿದಮ್ |
ಪುಲಿಂದಾಪತ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಕಟಪುಲಕೋದ್ರೇಕಜನಕಂ
ದಲದ್ದೈನ್ಯಂ ಖೇದಂ ಹರತು ಸತತಂ ನಃ ಸುರಗುರೋ || ೯ ||

ಅತೀತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನ್ ಕೃತಿಮುಖಕೃತಃ ಕಾರಣಪತೀನ್
ಕ್ಷಿತಿಸ್ತೋಯಂ ವಹ್ನಿರ್ಮರುದಸಿ ವಿಯತ್ತತ್ವಮಖಿಲಮ್ |
ಪತಿಃ ಕೃತ್ಯಾನಾಂ ತ್ವಂ ಪರಿಣತಚಿದಾತ್ಮೇಕ್ಷಣವತಾಂ
ಧೃತಿಸ್ತ್ವಂ ಧ್ಯಾತಃ ಸನ್ ದಿಶಸಿ ನಿಜಸಾಯುಜ್ಯಪದವೀಮ್ || ೧೦ ||

ತ್ವದಾತ್ಮಾ ತ್ವಚ್ಚಿತ್ತಸ್ತ್ವದನುಭವಬುದ್ಧಿಸ್ಮೃತಿಪಥಃ
ತ್ವಯಾ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಮಶೇಷಂ ಸ್ಥಿರಚರಮ್ | [ತ್ವದಾಲೋಕಃ]
ಸದಾ ಯೋಗೀ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಭಜತಿ ತವ ಸಾರೂಪ್ಯಮಮಲಂ
ತ್ವದಾಯತ್ತಾನಾಂ ಕಿಂ ನ ಹಿ ಸುಲಭಮಷ್ಟೌ ಚ ವಿಭವಾಃ || ೧೧ ||

ಕತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೋ ವಾ ಕತಿ ಕಮಲನೇತ್ರಾಃ ಕತಿ ಹರಾಃ
ಕತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾನಾಂ ಕತಿ ಚ ಶತಕೋಟಿಷ್ವಧಿಕೃತಾಃ |
ಕೃತಾಜ್ಞಾಃ ಸಂತಸ್ತೇ ವಿವಿಧಕೃತಿರಕ್ಷಾಭೃತಿಕರಾಃ
ಅತಃ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಂ ತವ ಯದಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯವಿಭವಮ್ || ೧೨ ||

ನಮಸ್ತೇ ಸ್ಕಂದಾಯ ತ್ರಿದಶಪರಿಪಾಲಾಯ ಮಹತೇ
ನಮಃ ಕ್ರೌಂಚಾಭಿಖ್ಯಾಸುರದಲನದಕ್ಷಾಯ ಭವತೇ |
ನಮಃ ಶೂರಕ್ರೂರತ್ರಿದಶರಿಪುದಂಡಾಧ್ವರಕೃತೇ
ನಮೋ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನತಿಕೃದವನೇ ಜಾಗರವತೇ || ೧೩ ||

ಶಿವಸ್ತ್ವಂ ಶಕ್ತಿಸ್ತ್ವಂ ತದುಭಯತಮೈಕ್ಯಂ ಪೃಥಗಸಿ
ಸ್ತವೇ ಧ್ಯಾನೇ ಪೂಜಾಜಪನಿಯಮಮುಖ್ಯೇಷ್ವಭಿರತಾಃ |
ಭುವಿ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಭೋಗಾನ್ ಸುಚಿರಮುಪಭುಜ್ಯ ಪ್ರಮುದಿತಾಃ
ಭವಂತಿ ಸ್ಥಾನೇ ತತ್ತದನು ಪುನರಾವೃತ್ತಿವಿಮುಖಾಃ || ೧೪ || [ತ್ವತ್]

ಗುರೋರ್ವಿದ್ಯಾಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಸಕಲಭಯಹಂತ್ರೀಂ ಜಪಪರಾಃ
ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾಮುಖ್ಯಕ್ರಮವಿಧಿಜುಷೋ ಧ್ಯಾನನಿಪುಣಾಃ |
ವ್ರತಸ್ಥೈಃ ಕಾಮೌಘೈರಭಿಲಷಿತವಾಂಛಾಂ ಪ್ರಿಯಭುಜ-
-ಶ್ಚಿರಂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಾ ಜಗತಿ ವಿಜಯಂತೇ ಸುಕೃತಿನಃ || ೧೫ ||

ಶರಜ್ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಶುಭ್ರಂ ಸ್ಫಟಿಕನಿಕುರುಂಬಾಭರುಚಿರಂ
ಸ್ಫುರನ್ಮುಕ್ತಾಹಾರಂ ಧವಳವಸನಂ ಭಾವಯತಿ ಯಃ |
ಪ್ರರೋಹತ್ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತಬಹುಲಧಾರಾಭಿರಭಿತ-
-ಶ್ಚಿರಂ ಸಿಕ್ತಾತ್ಮಾ ವೈ ಸ ಭವತಿ ಚ ವಿಚ್ಛಿನ್ನನಿಗಡಃ || ೧೬ ||

ವೃಥಾ ಕರ್ತುಂ ದುಷ್ಟಾನ್ವಿವಿಧವಿಷವೇಗಾನ್ ಶಮಯಿತುಂ
ಸುಧಾರೋಚಿಷ್ಕೋಟಿಪ್ರತಿಭಟರುಚಿಂ ಭಾವಯತಿ ಯಃ |
ಅಧಃ ಕರ್ತುಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಭವತಿ ವಿನತಾಸೂನುಮಚಿರಾ-
-ದ್ವಿಧತ್ತೇ ಸರ್ಪಾಣಾಂ ವಿವಿಧವಿಷದರ್ಪಾಪಹರಣಮ್ || ೧೭ ||

ಪ್ರವಾಲಾಭಾಪೂರೇ ಪ್ರಸರತಿ ಮಹಸ್ತೇ ಜಗದಿದಂ
ದಿವಂ ಭೂಮಿಂ ಕಾಷ್ಠಾಃ ಸಕಲಮಪಿ ಸಂಚಿಂತಯತಿ ಯಃ |
ದ್ರವೀಕುರ್ಯಾಚ್ಚೇತಸ್ತ್ರಿದಶನಿವಹಾನಾಮಪಿ ಸುಖಾ-
-ದ್ಭುವಿ ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಪುಂಸಾಂ ವಶಯತಿ ತಿರಶ್ಚಾಮಪಿ ಮನಃ || ೧೮ ||

ನವಾಂಭೋದಶ್ಯಾಮಂ ಮರಕತಮಣಿಪ್ರಖ್ಯಮಥವಾ
ಭವಂತಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ಯೋ ಭವತಿ ನಿಪುಣೋ ಮೋಹನವಿಧೌ |
ದಿವಿಷ್ಠಾನಾಂ ಭೂಮಾವಪಿ ವಿವಿಧದೇಶೇಷು ವಸತಾಂ
ನೃಣಾಂ ದೇವಾನಾಂ ವಾ ವಿಯತಿ ಚರತಾಂ ಪತ್ರಿಫಣಿನಾಮ್ || ೧೯ ||

ಕುಮಾರ ಶ್ರೀಮಂಸ್ತ್ವಾಂ ಕನಕಸದೃಶಾಭಂ ಸ್ಮರತಿ ಯಃ
ಸಮಾರಬ್ಧಸ್ತಂಭೇ ಸಕಲಜಗತಾಂ ವಾ ಪ್ರಭವತಿ |
ಸಮಸ್ತದ್ಯುಃಸ್ಥಾನಾಂ ಪ್ರಬಲಪೃತನಾನಾಂ ಸವಯಸಾಂ
ಪ್ರಮತ್ತವ್ಯಾಘ್ರಾಣಾಂ ಕಿಟಿಹಯಗಜಾನಾಂ ಚ ಸಪದಿ || ೨೦ ||

ಛಟಾತ್ಕಾರೈಃ ಸಾಕಂ ಸಹಕೃತಮಹಾಧೂಮಪಟಲ-
-ಸ್ಫುಟಾಕಾರಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸ್ಮರತಿ ಯದಿ ಮಂತ್ರೀ ಸಕೃದಪಿ |
ಹಠಾದುಚ್ಚಾಟಾಯ ಪ್ರಭವತಿ ಮೃಗಾಣಾಂ ಸ ಪತತಾಂ
ಪಟುರ್ವಿದ್ವೇಷೇ ಸ್ಯಾದ್ವಿಧಿರಚಿತ ಪಾಶಂ ವಿಘಟಯನ್ || ೨೧ ||

ಸ್ಮರನ್ಘೋರಾಕಾರಂ ತಿಮಿರನಿಕುರುಂಬಸ್ಯ ಸದೃಶಂ
ಜಪನ್ಮಂತ್ರಾನ್ ಮರ್ತ್ಯಃ ಸಕಲರಿಪುದರ್ಪಕ್ಷಪಯಿತಾ |
ಸ ರುದ್ರೇಣೌಪಮ್ಯಂ ಭಜತಿ ಪರಮಾತ್ಮನ್ ಗುಹ ವಿಭೋ
ವರಿಷ್ಠಃ ಸಾಧೂನಾಮಪಿ ಚ ನಿತರಾಂ ತ್ವದ್ಭಜನವಾನ್ || ೨೨ ||

ಮಹಾಭೂತವ್ಯಾಪ್ತಂ ಕಲಯತಿ ಚ ಯೋ ಧ್ಯಾನನಿಪುಣಃ
ಸ ಭೂತೈಃ ಸಂತ್ಯಕ್ತಸ್ತ್ರಿಜಗತಿ ಚ ಯೋಗೇನ ಸರಸಃ |
ಗುಹ ಸ್ವಾಮಿನ್ನಂತರ್ದಹರಯತಿ ಯಸ್ತ್ವಾಂ ತು ಕಲಯನ್
ಜಹನ್ಮಾಯೋ ಜೀವನ್ಭವತಿ ಸ ವಿಮುಕ್ತಃ ಪಟುಮತಿಃ || ೨೩ ||

ಶಿವಸ್ವಾಮಿನ್ ಗೌರೀಪ್ರಿಯಸುತ ಮಯೂರಾಸನ ಗುಹೇ-
-ತ್ಯಮೂನ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ನಾಮಾನ್ಯಖಿಲದುರಿತೌಘಾನ್ ಕ್ಷಪಯತಿ |
ಇಹಾಸೌ ಲೋಕೇ ತು ಪ್ರಬಲವಿಭವಃ ಸನ್ ಸುವಿಚರನ್
ವಿಮಾನಾರೂಢೋಽಂತೇ ತವ ಭಜತಿ ಲೋಕಂ ನಿರುಪಮಮ್ || ೨೪ ||

ತವ ಶ್ರೀಮನ್ಮೂರ್ತಿಂ ಕಲಯಿತುಮನೀಶೋಽಹಮಧುನಾ
ಭವತ್ಪಾದಾಂಭೋಜಂ ಭವಭಯಹರಂ ನೌಮಿ ಶರಣಮ್ |
ಅತಃ ಸತ್ಯಾದ್ರೀಶ ಪ್ರಮಥಗಣನಾಥಾತ್ಮಜ ವಿಭೋ
ಗುಹ ಸ್ವಾಮಿನ್ ದೀನೇ ವಿತನು ಮಯಿ ಕಾರುಣ್ಯಮನಿಶಮ್ || ೨೫ ||

ಭವಾಯಾನಂದಾಬ್ಧೇ ಶ್ರುತಿನಿಕರಮೂಲಾರ್ಥಮಖಿಲಂ
ನಿಗೃಹ್ಯ ವ್ಯಾಹರ್ತುಂ ಕಮಲಜಮಸಕ್ತಂ ತು ಸಹಸಾ |
ಬ್ರುವಾಣಸ್ತ್ವಂ ಸ್ವಾಮಿಕ್ಷಿತಿಧರಪತೇ ದೇಶಿಕಗುರೋ
ಗುಹ ಸ್ವಾಮಿನ್ ದೀನೇ ಮಯಿ ವಿತನು ಕಾರುಣ್ಯಮನಿಶಮ್ || ೨೬ ||

ಅಗಸ್ತ್ಯಪ್ರಷ್ಠಾನಾಮಮಲಹೃದಯಾಬ್ಜೈಕನಿಲಯಂ
ಸಕೃದ್ವಾ ನ ಧ್ಯಾತಂ ಪದಕಮಲಯುಗ್ಮಂ ತವ ಮಯಾ |
ತಥಾಪಿ ಶ್ರೀಜಂತಿ ಸ್ಥಲನಿಲಯ ದೇವೇಶ ವರದ
ಗುಹ ಸ್ವಾಮಿನ್ ದೀನೇ ಮಯಿ ವಿತನು ಕಾರುಣ್ಯಮನಿಶಮ್ || ೨೭ ||

ರಣೇ ಹತ್ವಾ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಸಕಲದನುಜಾಂಸ್ತಾರಕಮುಖಾನ್
ಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾಣಾಮಪಿ ಸುರಮುನೀನಾಂ ಭುವಿ ನೃಣಾಮ್ |
ಮುದಂ ಕುರ್ವಾಣಃ ಶ್ರೀಶಿವಶಿಖರಿನಾಥ ತ್ವಮಖಿಲಾಂ
ಗುಹ ಸ್ವಾಮಿನ್ ದೀನೇ ಮಯಿ ವಿತನು ಕಾರುಣ್ಯಮನಿಶಮ್ || ೨೮ ||

ಶರದ್ರಾಕಾಜೈವಾತೃಕ ವಿಮಲಷಡ್ವಕ್ತ್ರವಿಲಸ-
-ದ್ದ್ವಿಷಡ್ಬಾಹೋ ಶಕ್ತ್ಯಾ ವಿದಲಿತಮಹಾಕ್ರೌಂಚಶಿಖರಿನ್ |
ಹೃದಾವಾಸ ಶ್ರೀಹಲ್ಲಕಗಿರಿಪತೇ ಸರ್ವವಿದುಷಾಂ
ಗುಹ ಸ್ವಾಮಿನ್ ದೀನೇ ಮಯಿ ವಿತನು ಕಾರುಣ್ಯಮನಿಶಮ್ || ೨೯ ||

ಮಹಾಂತಂ ಕೇಕೀಂದ್ರಂ ವರದ ಸಹಸಾಽಽರುಹ್ಯ ದಿವಿಷ-
-ದ್ಗಣಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಮಭಯದ ಮುನೀನಾಂ ಚ ಭಜತಾಮ್ |
ವಲಾರಾತೇಃ ಕನ್ಯಾರಮಣ ಬಹುಪುಣ್ಯಾಚಲಪತೇ
ಗುಹ ಸ್ವಾಮಿನ್ ದೀನೇ ಮಯಿ ವಿತನು ಕಾರುಣ್ಯಮನಿಶಮ್ || ೩೦ ||

ಮಹದ್ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಪರಶಿವಗುರುಂ ಸಂತತಲಸ-
-ತ್ತಟಿತ್ಕೋಟಿಪ್ರಖ್ಯಂ ಸಕಲದುರಿತಾರ್ತಿಘ್ನಮಮಲಮ್ |
ಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾಮರಗಣನಮಸ್ಕಾರ್ಯಚರಣಂ
ಗುಹಂ ಶ್ರೀಸಂಗೀತಪ್ರಿಯಮಹಮಂತರ್ಹೃದಿ ಭಜೇ || ೩೧ ||

ಇತಿ ಸ್ಕಂದಲಹರೀ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed
%d bloggers like this: