Sri Subrahmanya Hrudaya Stotram – ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಹೃದಯಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ, ಅಗಸ್ತ್ಯೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ, ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ದೇವತಾ, ಸೌಂ ಬೀಜಂ, ಸ್ವಾಹಾ ಶಕ್ತಿಃ, ಶ್ರೀಂ ಕೀಲಕಂ, ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಷಣ್ಮುಖಾಯ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಶಕ್ತಿಧರಾಯ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಷಟ್ಕೋಣಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಸರ್ವತೋಮುಖಾಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ತಾರಕಾಂತಕಾಯ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ||
ಹೃದಯಾದಿ ನ್ಯಾಸಃ –
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಷಣ್ಮುಖಾಯ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಶಕ್ತಿಧರಾಯ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಷಟ್ಕೋಣಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಸರ್ವತೋಮುಖಾಯ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ತಾರಕಾಂತಕಾಯ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ||

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಷಡ್ವಕ್ತ್ರಂ ಶಿಖಿವಾಹನಂ ತ್ರಿನಯನಂ ಚಿತ್ರಾಂಬರಾಲಂಕೃತಂ
ವಜ್ರಂ ಶಕ್ತಿಮಸಿಂ ತ್ರಿಶೂಲಮಭಯಂ ಖೇಟಂ ಧನುಶ್ಚಕ್ರಕಮ್ |
ಪಾಶಂ ಕುಕ್ಕುಟಮಂಕುಶಂ ಚ ವರದಂ ದೋರ್ಭಿರ್ದಧಾನಂ ಸದಾ
ಧ್ಯಾಯಾಮೀಪ್ಸಿತ ಸಿದ್ಧಿದಂ ಶಿವಸುತಂ ಶ್ರೀದ್ವಾದಶಾಕ್ಷಂ ಗುಹಮ್ ||

ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಪೂಜಾಂ ಕುರ್ಯಾತ್ |

ಪೀಠಿಕಾ |
ಸತ್ಯಲೋಕೇ ಸದಾನಂದೇ ಮುನಿಭಿಃ ಪರಿವೇಷ್ಟಿತಮ್ |
ಪಪ್ರಚ್ಛುರ್ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಜಗತಾಂ ಗುರುಮ್ || ೧ ||

ಭಗವನ್ ಸರ್ವಲೋಕೇಶ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಮಲಾಸನ |
ಸದಾನಂದ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತೇ ಸರ್ವಭೂತಹಿತೇ ರತ || ೨ ||

ಬಹುಧಾ ಪ್ರೋಕ್ತಮೇತಸ್ಯ ಗುಹಸ್ಯ ಚರಿತಂ ಮಹತ್ |
ಹೃದಯಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಃ ತಸ್ಯೈವ ಕ್ರೌಂಚಭೇದಿನಃ || ೩ ||

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ |
ಶೃಣ್ವಂತು ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಮಹತ್ |
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ಯ ಹೃದಯಂ ಸರ್ವಭೂತಹಿತೋದಯಮ್ || ೪ ||

ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೈಕ ಸಾಧನಮ್ |
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮದಂ ಗುಹ್ಯಂ ಧನಧಾನ್ಯಪ್ರವರ್ಧನಮ್ || ೫ ||

ರಹಸ್ಯಮೇತದ್ದೇವಾನಾಂ ಅದೇಯಂ ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ |
ಸರ್ವಮಿತ್ರಕರಂ ಗೋಪ್ಯಂ ತೇಜೋಬಲಸಮನ್ವಿತಮ್ || ೬ ||

ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಹಿತಾರ್ಥಂ ವಃ ಪರಿತುಷ್ಟೇನ ಚೇತಸಾ |
ಹೃತ್ಪದ್ಮಕರ್ಣಿಕಾಮಧ್ಯೇ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸರ್ವಮನೋಹರಮ್ || ೭ ||

ಅಥ ಹೃದಯಮ್ |
ಸುವರ್ಣಮಂಡಪಂ ದಿವ್ಯಂ ರತ್ನತೋರಣರಾಜಿತಮ್ |
ರತ್ನಸ್ತಂಭಸಹಸ್ರೈಶ್ಚ ಶೋಭಿತಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ || ೮ ||

ಪರಮಾನಂದನಿಲಯಂ ಭಾಸ್ವತ್ಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಮ್ |
ದೇವದಾನವಗಂಧರ್ವಗರುಡೈರ್ಯಕ್ಷಕಿನ್ನರೈಃ | || ೯ ||

ಸೇವಾರ್ಥಮಾಗತೈಃ ಸಿದ್ಧೈಃ ಸಾಧ್ಯೈರಧ್ಯುಷಿತಂ ಸದಾ |
ಮಹಾಯೋಗೀಂದ್ರಸಂಸೇವ್ಯಂ ಮಂದಾರತರುಮಂಡಿತಮ್ || ೧೦ ||

ಮಣಿವಿದ್ರುಮವೇದೀಭಿರ್ಮಹತೀಭಿರುದಂಚಿತಮ್ |
ತನ್ಮಧ್ಯೇಽನಂತರತ್ನ ಶ್ರೀಚ್ಛಟಾಮಂಡಲಶೋಭಿತಮ್ || ೧೧ ||

ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಂ ದಿವ್ಯಂ ರವಿಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಮ್ |
ಸರ್ವಾಶ್ಚರ್ಯಮಯಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವತಃ ಸುಪರಿಷ್ಕೃತಮ್ || ೧೨ ||

ತನ್ಮಧ್ಯೇಽಷ್ಟದಲಂ ಪದ್ಮಂ ಉದ್ಯದರ್ಕಪ್ರಭೋದಯಮ್ |
ನಿಗಮಾಗಮರೋಲಂಬಲಂಬಿತಂ ಚಿನ್ಮಯೋದಯಮ್ || ೧೩ ||

ದಿವ್ಯಂ ತೇಜೋಮಯಂ ದಿವ್ಯಂ ದೇವತಾಭಿರ್ನಮಸ್ಕೃತಮ್ |
ದೇದೀಪ್ಯಮಾನಂ ರುಚಿಭಿರ್ವಿಶಾಲಂ ಸುಮನೋಹರಮ್ || ೧೪ ||

ತನ್ಮಧ್ಯೇ ಸರ್ವಲೋಕೇಶಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸರ್ವಾಂಗಸುಂದರಮ್ |
ಅನಂತಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಂ ಆಶ್ರಿತಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕಮ್ || ೧೫ ||

ಅಚಿಂತ್ಯಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನತೇಜೋಬಲಸಮನ್ವಿತಮ್ |
ಸರ್ವಾಯುಧಧರಂ ದಿವ್ಯಂ ಸರ್ವಾಶ್ಚರ್ಯಮಯಂ ಗುಹಮ್ || ೧೬ ||

ಮಹಾರ್ಹ ರತ್ನಖಚಿತ ಷಟ್ಕಿರೀಟವಿರಾಜಿತಮ್ |
ಶಶಾಂಕಾರ್ಧಕಲಾರಮ್ಯ ಸಮುದ್ಯನ್ಮೌಳಿಭೂಷಣಮ್ || ೧೭ ||

ಮದನೋಜ್ಜ್ವಲಕೋದಂಡಮಂಗಳಭ್ರೂವಿರಾಜಿತಮ್ |
ವಿಸ್ತೀರ್ಣಾರುಣಪದ್ಮಶ್ರೀ ವಿಲಸದ್ದ್ವಾದಶೇಕ್ಷಣಮ್ || ೧೮ ||

ಚಾರುಶ್ರೀವರ್ಣಸಂಪೂರ್ಣಮುಖಶೋಭಾವಿಭಾಸುರಮ್ |
ಮಣಿಪ್ರಭಾಸಮಗ್ರಶ್ರೀಸ್ಫುರನ್ಮಕರಕುಂಡಲಮ್ || ೧೯ ||

ಲಸದ್ದರ್ಪಣದರ್ಪಾಢ್ಯ ಗಂಡಸ್ಥಲವಿರಾಜಿತಮ್ |
ದಿವ್ಯಕಾಂಚನಪುಷ್ಪಶ್ರೀನಾಸಾಪುಟವಿರಾಜಿತಮ್ || ೨೦ ||

ಮಂದಹಾಸಪ್ರಭಾಜಾಲಮಧುರಾಧರ ಶೋಭಿತಮ್ |
ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷ್ಮೀಭೃತ್ಕಂಬುಕಂಧರ ಸುಂದರಮ್ || ೨೧ ||

ಮಹಾನರ್ಘಮಹಾರತ್ನದಿವ್ಯಹಾರವಿರಾಜಿತಮ್ |
ಸಮಗ್ರನಾಗಕೇಯೂರಸನ್ನದ್ಧಭುಜಮಂಡಲಮ್ || ೨೨ ||

ರತ್ನಕಂಕಣಸಂಭಾಸ್ವತ್ಕರಾಗ್ರ ಶ್ರೀಮಹೋಜ್ಜ್ವಲಮ್ |
ಮಹಾಮಣಿಕವಾಟಾಭವಕ್ಷಃಸ್ಥಲವಿರಾಜಿತಮ್ || ೨೩ ||

ಅತಿಗಾಂಭೀರ್ಯಸಂಭಾವ್ಯನಾಭೀನವಸರೋರುಹಮ್ |
ರತ್ನಶ್ರೀಕಲಿತಾಬದ್ಧಲಸನ್ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕಮ್ || ೨೪ ||

ಸ್ಫುರತ್ಕನಕಸಂವೀತಪೀತಾಂಬರಸಮಾವೃತಮ್ |
ಶೃಂಗಾರರಸಸಂಪೂರ್ಣ ರತ್ನಸ್ತಂಭೋಪಮೋರುಕಮ್ || ೨೫ ||

ಸ್ವರ್ಣಕಾಹಲರೋಚಿಷ್ಣು ಜಂಘಾಯುಗಳಮಂಡಲಮ್ |
ರತ್ನಮಂಜೀರಸನ್ನದ್ಧ ರಮಣೀಯ ಪದಾಂಬುಜಮ್ || ೨೬ ||

ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಂ ದೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣ್ವಾದಿಸಂಸ್ತುತಮ್ |
ಕಟಾಕ್ಷೈಃ ಕರುಣಾದಕ್ಷೈಸ್ತೋಷಯಂತಂ ಜಗತ್ಪತಿಮ್ || ೨೭ ||

ಚಿದಾನಂದಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಂ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಿಯಂಕರಮ್ |
ಶಂಕರಸ್ಯಾತ್ಮಜಂ ದೇವಂ ಧ್ಯಾಯೇಚ್ಛರವಣೋದ್ಭವಮ್ || ೨೮ ||

ಅನಂತಾದಿತ್ಯಚಂದ್ರಾಗ್ನಿ ತೇಜಃ ಸಂಪೂರ್ಣವಿಗ್ರಹಮ್ |
ಸರ್ವಲೋಕೈಕವರದಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾರ್ಥತತ್ತ್ವಕಮ್ || ೨೯ ||

ಸರ್ವೇಶ್ವರಂ ಸರ್ವವಿಭುಂ ಸರ್ವಭೂತಹಿತೇ ರತಮ್ |
ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ತು ಹೃದಯಂ ಷಣ್ಮುಖಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ || ೩೦ ||

ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನಂ ಚ ವಿಂದತಿ |
ಶುಚೌ ದೇಶೇ ಸಮಾಸೀನಃ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಚರಿತಾಹ್ನಿಕಃ || ೩೧ ||

ಪ್ರಾಙ್ಮುಖೋ ಯತಚಿತ್ತಶ್ಚ ಜಪೇದ್ಧೃದಯಮುತ್ತಮಮ್ |
ಸಕೃದೇವ ಮನುಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯಖಿಲಂ ಶುಭಮ್ || ೩೨ ||

ಇದಂ ಸರ್ವಾಘಹರಣಂ ಮೃತ್ಯುದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶನಮ್ |
ಸರ್ವಸಂಪತ್ಕರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವರೋಗನಿವಾರಣಮ್ || ೩೩ ||

ಸರ್ವಕಾಮಕರಂ ದಿವ್ಯಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ಪ್ರಜಾಕರಂ ರಾಜ್ಯಕರಂ ಭಾಗ್ಯದಂ ಬಹುಪುಣ್ಯದಮ್ || ೩೪ ||

ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಭೂಯೋ ದೇವಾನಾಮಪಿ ದುರ್ಲಭಮ್ |
ಇದಂ ತು ನಾತಪಸ್ಕಾಯ ನಾಭಕ್ತಾಯ ಕದಾಚನ || ೩೫ ||

ನ ಚಾಶುಶ್ರೂಷವೇ ದೇಯಂ ನ ಮದಾಂಧಾಯ ಕರ್ಹಿಚಿತ್ |
ಸಚ್ಛಿಷ್ಯಾಯ ಕುಲೀನಾಯ ಸ್ಕಂದಭಕ್ತಿರತಾಯ ಚ || ೩೬ ||

ಸತಾಮಭಿಮತಾಯೇದಂ ದಾತವ್ಯಂ ಧರ್ಮವರ್ಧನಮ್ |
ಯ ಇದಂ ಪರಮಂ ಪುಣ್ಯಂ ನಿತ್ಯಂ ಜಪತಿ ಮಾನವಃ |
ತಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಸ್ಕಂದಃ ಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವತಿ ಧ್ರುವಮ್ || ೩೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಹೃದಯಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed