Shadanana Stuti – ಷಡಾನನ ಸ್ತುತಿಃ


ಶ್ರೀಗೌರೀಸಹಿತೇಶಫಾಲನಯನಾದುದ್ಭೂತಮಗ್ನ್ಯಾಶುಗ-
-ವ್ಯೂಢಂ ವಿಷ್ಣುಪದೀಪಯಃ ಶರವಣೇ ಸಂಭೂತಮನ್ಯಾದೃಶಮ್ |
ಷೋಢಾವಿಗ್ರಹಸುಂದರಾಸ್ಯಮಮಲಂ ಶ್ರೀಕೃತ್ತಿಕಾಪ್ರೀತಯೇ
ಶರ್ವಾಣ್ಯಂಕವಿಭೂಷಣಂ ಸ್ಫುರತು ಮಚ್ಚಿತ್ತೇ ಗುಹಾಖ್ಯಂ ಮಹಃ || ೧ ||

ತ್ರಿಷಡಕೃಶದೃಗಬ್ಜಃ ಷಣ್ಮುಖಾಂಭೋರುಹಶ್ರೀಃ
ದ್ವಿಷಡತುಲಭುಜಾಢ್ಯಃ ಕೋಟಿಕಂದರ್ಪಶೋಭಃ |
ಶಿಖಿವರಮಧಿರೂಢಃ ಶಿಕ್ಷಯನ್ ಸರ್ವಲೋಕಾನ್
ಕಲಯತು ಮಮ ಭವ್ಯಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯೋ ಮಹಾತ್ಮಾ || ೨ ||

ಯದ್ರೂಪಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ತೇ ತದಿಹ ಗುಣಮಹಾಯೋಗಿಭಿರ್ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ
ಯಚ್ಚಾನ್ಯದ್ವಿಶ್ವರೂಪಂ ತದನವಧಿತಯಾ ಯೋಗಿಭಿಶ್ಚಾಪ್ಯಚಿಂತ್ಯಮ್ |
ಷಡ್ವಕ್ತ್ರಾಷ್ಟಾದಶಾಕ್ಷಾದ್ಯುಪಹಿತಕರುಣಾಮೂರ್ತಿರೇಷೈವ ಭಾತಿ
ಸ್ವಾರಾಧ್ಯಾಶೇಷದುಃಖಪ್ರಶಮನಬಹುಲೀಲಾಸ್ಪದಾ ಚಾಪ್ಯತುಲ್ಯಾ || ೩ ||

ಯಚ್ಛ್ರೀಮತ್ಪಾದಪಂಕೇರುಹಯುಗಳಮಹಾಪಾದುಕೇ ಸ್ವಸ್ವಮೂರ್ಧ್ನಾ
ಧರ್ತುಂ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಮುಖ್ಯಾ ಅಪಿ ಚ ಸುಮನಸಃ ಪ್ರಾಗಕುರ್ವಂಸ್ತಪಾಂಸಿ |
ತತ್ತಾದೃಕ್ಸ್ಥೂಲಭೂತಂ ಪದಕಮಲಯುಗಂ ಯೋಗಿಹೃದ್ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಂ
ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ್ಫುರತು ಮಮ ಹೃದಿ ತ್ವತ್ಕಟಾಕ್ಷೇಣ ನಿತ್ಯಮ್ || ೪ ||

ಯಸ್ಯ ಶ್ರೀಶಮುಖಾಮರಾಶ್ಚ ಜಗತಿ ಕ್ರೀಡಾಂ ಚ ಬಾಲ್ಯೋದ್ಭವಾಂ
ಚಿತ್ರಾರೋಪಿತಮಾನುಷಾ ಇವ ಸಮಾಲೋಕ್ಯಾಭವಂಸ್ತಂಭಿತಾಃ |
ಲೋಕೋಪದ್ರವಕೃತ್ಸ ನಾರದಪಶುರ್ಯಸ್ಯಾಭವದ್ವಾಹನಂ
ಸೋಽಸ್ಮಾನ್ ಪಾತು ನಿರಂತರಂ ಕರುಣಯಾ ಶ್ರೀಬಾಲಷಾಣ್ಮಾತುರಃ || ೫ ||

ಯೇನ ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಃ ಪ್ರಣವಾರ್ಥವಿನಿರ್ಣಯೇ |
ಕಾರಾಗೃಹಂ ಪ್ರಾಪಿತೋಽಭೂತ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಃ ಸ ಪಾತು ಮಾಮ್ || ೬ ||

ಕಾರುಣ್ಯದ್ರುತಪಂಚಕೃತ್ಯನಿರತಸ್ಯಾನಂದಮೂರ್ತೇರ್ಮುಖೈಃ
ಶ್ರೀಶಂಭೋಃ ಸಹ ಪಂಚಭಿಶ್ಚ ಗಿರಿಜಾವಕ್ತ್ರಂ ಮಿಲಿತ್ವಾಮಲಮ್ |
ಯಸ್ಯ ಶ್ರೀಶಿವಶಕ್ತ್ಯಭಿನ್ನವಪುಷೋ ವಕ್ತ್ರಾಬ್ಜಷಟ್ಕಾಕೃತಿಂ
ಧತ್ತೇ ಸೋಽಸುರವಂಶಭೂಧರಪವಿಃ ಸೇನಾಪತಿಃ ಪಾತು ನಃ || ೭ ||

ಯಃ ಶಕ್ತ್ಯಾ ತಾರಕೋರಃಸ್ಥಲಮತಿಕಠಿನಂ ಕ್ರೌಂಚಗೋತ್ರಂ ಚ ಭಿತ್ತ್ವಾ
ಹತ್ವಾ ತತ್ಸೈನ್ಯಶೇಷಂ ನಿಖಿಲಮಪಿ ಚ ತಾನ್ ವೀರಬಾಹುಪ್ರಮುಖ್ಯಾನ್ |
ಉದ್ಧೃತ್ವಾ ಯುದ್ಧರಂಗೇ ಸಪದಿ ಚ ಕುಸುಮೈರ್ವರ್ಷಿತೋ ನಾಕಿಬೃಂದೈಃ
ಪಾಯಾದಾಯಾಸತೋಽಸ್ಮಾನ್ ಸ ಝಟಿತಿ ಕರುಣಾರಾಶಿರೀಶಾನಸೂನುಃ || ೮ ||

ಯದ್ದೂತೋ ವೀರಬಾಹುಃ ಸಪದಿ ಜಲನಿಧಿಂ ವ್ಯೋಮಮಾರ್ಗೇಣ ತೀರ್ತ್ವಾ
ಜಿತ್ವಾ ಲಂಕಾಂ ಸಮೇತ್ಯ ದ್ರುತಮಥ ನಗರೀಂ ವೀರಮಾಹೇಂದ್ರನಾಮ್ನೀಮ್ |
ದೇವಾನಾಶ್ವಾಸ್ಯ ಶೂರಪ್ರಹಿತಮಪಿ ಬಲಂ ತತ್ಸಭಾಂ ಗೋಪುರಾದೀನ್
ಭಿತ್ತ್ವಾ ಯತ್ಪಾದಪದ್ಮಂ ಪುನರಪಿ ಚ ಸಮೇತ್ಯಾನಮತ್ತಂ ಭಜೇಽಹಮ್ || ೯ ||

ಯೋ ವೈಕುಂಠಾದಿದೇವೈಃ ಸ್ತುತಪದಕಮಲೋ ವೀರಭೂತಾದಿಸೈನ್ಯೈಃ
ಸಂವೀತೋ ಯೋ ನಭಸ್ತೋ ಝಟಿತಿ ಜಲನಿಧಿಂ ದ್ಯೋಪಥೇನೈವ ತೀರ್ತ್ವಾ |
ಶೂರದ್ವೀಪೋತ್ತರಸ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ಮಣಿವಿಲಸದ್ಧೇಮಕೂಟಾಖ್ಯಪುರ್ಯಾಂ
ತ್ವಷ್ಟುರ್ನಿರ್ಮಾಣಜಾಯಾಂ ಕೃತವಸತಿರಭೂತ್ ಪಾತು ನಃ ಷಣ್ಮುಖಃ ಸಃ || ೧೦ ||

ನಾನಾಭೂತೌಘವಿಧ್ವಂಸಿತನಿಜಪೃತನೋ ನಿರ್ಜಿತಶ್ಚ ದ್ವಿರಾವೃ-
-ತ್ತ್ಯಾಲಬ್ಧಸ್ವಾವಮಾನೇ ನಿಜಪಿತರಿ ತತಃ ಸಂಗರೇ ಭಾನುಕೋಪಃ |
ಮಾಯೀ ಯತ್ಪಾದಭೃತ್ಯಪ್ರವರತರಮಹಾವೀರಬಾಹುಪ್ರಣಷ್ಟ-
-ಪ್ರಾಣೋಽಭೂತ್ ಸೋಽಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ವಿಮಲತರಮಹಾಶ್ರೇಯಸೇ ತಾರಕಾರಿಃ || ೧೧ ||

ಯೇನ ಕೃಚ್ಛ್ರೇಣ ನಿಹತಃ ಸಿಂಹವಕ್ತ್ರೋ ಮಹಾಬಲಃ |
ದ್ವಿಸಹಸ್ರಭುಜೋ ಭೀಮಃ ಸಸೈನ್ಯಸ್ತಂ ಗುಹಂ ಭಜೇ || ೧೨ ||

ಭೂರಿಭೀಷಣಮಹಾಯುಧಾರವ-
-ಕ್ಷೋಭಿತಾಬ್ಧಿಗಣಯುದ್ಧಮಂಡಲಃ |
ಸಿಂಹವಕ್ತ್ರಶಿವಪುತ್ರಯೋ ರಣಃ
ಸಿಂಹವಕ್ತ್ರಶಿವಪುತ್ರಯೋರಿವ || ೧೩ ||

ಶೂರಾಪತ್ಯಗಣೇಷು ಯಸ್ಯ ಗಣಪೈರ್ನಷ್ಟೇಷು ಸಿಂಹಾನನೋ
ದೈತ್ಯಃ ಕ್ರೂರಬಲೋಽಸುರೇಂದ್ರಸಹಜಃ ಸೇನಾಸಹಸ್ರೈರ್ಯುತಃ |
ಯುದ್ಧೇ ಚ್ಛಿನ್ನಭುಜೋತ್ತಮಾಂಗನಿಕರೋ ಯದ್ಬಾಹುವಜ್ರಾಹತೋ
ಮೃತ್ಯುಂ ಪ್ರಾಪ ಸ ಮೃತ್ಯುಜನ್ಯಭಯತೋ ಮಾಂ ಪಾತು ವಲ್ಲೀಶ್ವರಃ || ೧೪ ||

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಸಹಸ್ರಾಂಡಪ್ರಾಪ್ತಶೂರಬಲಂ ಮಹತ್ |
ಕ್ಷಣೇನ ಯಃ ಸಂಹೃತವಾನ್ ಸ ಗುಹಃ ಪಾತು ಮಾಂ ಸದಾ || ೧೫ ||

ಅಂಡಭಿತ್ತಿಪರಿಕಂಪಿಭೀಷಣ-
-ಕ್ರೂರಸೈನ್ಯಪರಿವಾರಪೂರ್ಣಯೋಃ |
ಶೂರಪದ್ಮಗುಹಯೋರ್ಮಹಾರಣಃ
ಶೂರಪದ್ಮಗುಹಯೋರಿವೋಲ್ಬಣಃ || ೧೬ ||

ನಾನಾರೂಪಧರಶ್ಚ ನಿಸ್ತುಲಬಲೋ ನಾನಾವಿಧೈರಾಯುಧೈ-
-ರ್ಯುದ್ಧಂ ದಿಕ್ಷು ವಿದಿಕ್ಷು ದರ್ಶಿತಮಹಾಕಾಯೋಽಂಡಷಂಡೇಷ್ವಪಿ |
ಯಃ ಶಕ್ತ್ಯಾಶು ವಿಭಿನ್ನತಾಮುಪಗತಃ ಶೂರೋಽಭವದ್ವಾಹನಂ
ಕೇತುಶ್ಚಾಪಿ ನಮಾಮಿ ಯಸ್ಯ ಶಿರಸಾ ತಸ್ಯಾಂಘ್ರಿಪಂಕೇರುಹೇ || ೧೭ ||

ಕೇಕಿಕುಕ್ಕುಟರೂಪಾಭ್ಯಾಂ ಯಸ್ಯ ವಾಹನಕೇತುತಾಮ್ |
ಅದ್ಯಾಪಿ ವಹತೇ ಶೂರಸ್ತಂ ಧ್ಯಾಯಾಮ್ಯನ್ವಹಂ ಹೃದಿ || ೧೮ ||

ದೇವೈಃ ಸಂಪೂಜಿತೋ ಯೋ ಬಹುವಿಧಸುಮನೋವರ್ಷಿಭಿರ್ಭೂರಿಹರ್ಷೈ-
-ರ್ವೃತ್ರಾರಿಂ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕೇ ವಿಪುಲತರಮಹಾವೈಭವೈರಭ್ಯಷಿಂಚತ್ |
ತದ್ದತ್ತಾಂ ತಸ್ಯ ಕನ್ಯಾಂ ಸ್ವಯಮಪಿ ಕೃಪಯಾ ದೇವಯಾನಾಮುದೂಹ್ಯ
ಶ್ರೀಮತ್ಕೈಲಾಸಮಾಪ ದ್ರುತಮಥ ಲವಲೀಂ ಚೋದ್ವಹಂಸ್ತಂ ಭಜೇಽಹಮ್ || ೧೯ ||

ತತ್ರಾನಂತಗುಣಾಭಿರಾಮಮತುಲಂ ಚಾಗ್ರೇ ನಮಂತಂ ಸುತಂ
ಯಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿಖಿಲಪ್ರಪಂಚಪಿತರಾವಾಘ್ರಾಯ ಮೂರ್ಧ್ನ್ಯಾದರಾತ್ |
ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂದಸುಖಾತಿಶಾಯಿ ಪರಮಾನಂದಂ ಸಮಾಜಗ್ಮತುಃ
ಮಚ್ಚಿತ್ತಭ್ರಮರೋ ವಸತ್ವನುದಿನಂ ತತ್ಪಾದಪದ್ಮಾಂತರೇ || ೨೦ ||

ದುಷ್ಪುತ್ರೈರ್ಜನನೀ ಸತೀ ಪತಿಮತೀ ಕೋಪೋದ್ಧತೈಃ ಸ್ವೈರಿಣೀ-
-ರಂಡಾಸೀತ್ಯತಿನಿಂದಿತಾಪಿ ನ ತಥಾ ಭೂಯಾದ್ಯಥಾ ತತ್ತ್ವತಃ |
ದುಷ್ಪಾಷಂಡಿಜನೈರ್ದುರಾಗ್ರಹಪರೈಃ ಸ್ಕಾಂದಂ ಪುರಾಣಂ ಮಹತ್
ಮಿಥ್ಯೇತ್ಯುಕ್ತಮಪಿ ಕ್ವಚಿಚ್ಚ ನ ತಥಾ ಭೂಯಾತ್ತಥಾ ಸತ್ಯತಃ || ೨೧ ||

ಕಿಂ ತು ತದ್ದೂಷಣಾತ್ತೇಷಾಮೇವ ಕುತ್ಸಿತಜನ್ಮನಾಮ್ |
ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಮಹಾಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಷಯೋ ಭವೇತ್ || ೨೨ ||

ಯತ್ಸಂಹಿತಾಷಟ್ಕಮಧ್ಯೇ ದ್ವಿತೀಯಾ ಸೂತಸಂಹಿತಾ |
ಭಾತಿ ವೇದಶಿರೋಭೂಷಾ ಸ್ಕಾಂದಂ ತತ್ಕೇನ ವರ್ಣ್ಯತೇ || ೨೩ ||

ಯಸ್ಯ ಶಂಭೌ ಪರಾ ಭಕ್ತಿರ್ಯಸ್ಮಿನ್ನೀಶಕೃಪಾಮಲಾ |
ಅಪಾಂಸುಲಾ ಯಸ್ಯ ಮಾತಾ ತಸ್ಯ ಸ್ಕಾಂದೇ ಭವೇದ್ರತಿಃ || ೨೪ ||

ಷಡಾನನಸ್ತುತಿಮಿಮಾಂ ಯೋ ಜಪೇದನುವಾಸರಮ್ |
ಧರ್ಮಮರ್ಥಂ ಚ ಕಾಮಂ ಚ ಮೋಕ್ಷಂ ಚಾಪಿ ಸ ವಿಂದತಿ || ೨೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಷಡಾನನ ಸ್ತುತಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed