Sri Devasena Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ದೇವಸೇನಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ


ಓಂ ಪೀತಾಂಬರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಸೇನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉತ್ಪಲಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಣಿಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರಾಳಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ವಾಲನೇತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಕರ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಳಾಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಯೈ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ಇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಯಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರವಾಳವದನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದ್ರಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಜಾಗ್ರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಸ್ವಪ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಕಂದಭಾರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯಾಸನಾಯೈ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಅನಿಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾವೇರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತುಂಗಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಶಾನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಓಜಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತೇಜಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಘಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದ್ಯೋಜಾತಾಯೈ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಪನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಖಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಖಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಛತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಾತನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಸಾರಾಯೈ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ವೇದಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಯೀಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂಚನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇಮಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಾಧಿಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಕರಾಯೈ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ಸರ್ವತೋಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಸೇನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪತಿವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇಮವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನಾತನಾಯೈ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಬಹುವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಪವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂಗಳಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಾಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೋನ್ಮನ್ಯೈ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಯಕ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಗಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣತ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಯಾರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಅಭ್ಯಾದಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಣಾಗತರಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಶೇಷಹೃದಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೦೮


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed