Sri Karthikeya Stotram – ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಕರುಣಾಮೃತರಾಶೇ
ಕಾರ್ತಿಕೇ ಯತಹೃದಾ ತವ ಪೂಜಾ |
ಪೂರ್ತಯೇ ಭವತಿ ವಾಂಛಿತಪಂಕ್ತೇಃ
ಕೀರ್ತಯೇ ಚ ರಚಿತಾ ಮನುಜೇನ || ೧ ||

ಅತ್ಯಂತಪಾಪಕರ್ಮಾ
ಮತ್ತುಲ್ಯೋ ನಾಸ್ತಿ ಭೂತಲೇ ಗುಹ ಭೋ |
ಪೂರಯಸಿ ಯದಿ ಮದಿಷ್ಟಂ
ಚಿತ್ರಂ ಲೋಕಸ್ಯ ಜಾಯತೇ ಭೂರಿ || ೨ ||

ಕಾರಾಗೃಹಸ್ಥಿತಂ ಯ-
-ಶ್ಚಕ್ರೇ ಲೋಕೇಶಮಪಿ ವಿಧಾತಾರಮ್ |
ತಮನುಲ್ಲಂಘಿತಶಾಸನ-
-ಮನಿಶಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಷಣ್ಮುಖಂ ಮೋದಾತ್ || ೩ ||

ನಾಹಂ ಮಂತ್ರಜಪಂ ತೇ
ಸೇವಾಂ ಸಪರ್ಯಾಂ ವಾ |
ನೈಸರ್ಗಿಕ್ಯಾ ಕೃಪಯಾ
ಮದಭೀಷ್ಟಂ ಪೂರಯಾಶು ತದ್ಗುಹ ಭೋ || ೪ ||

ನಿಖಿಲಾನಪಿ ಮಮ ಮಂತೂ-
-ನ್ಸಹಸೇ ನೈವಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ |
ಯಸ್ಮಾತ್ಸಹಮಾನಸುತ-
-ಸ್ತ್ವಮಸಿ ಕೃಪಾವಾರಿಧೇ ಷಡಾಸ್ಯ ವಿಭೋ || ೫ ||

ಯದಿ ಮದ್ವಾಚ್ಛಿತದಾನೇ
ಶಕ್ತಿರ್ನಾಸ್ತೀತಿ ಷಣ್ಮುಖ ಬ್ರೂಷೇ |
ತದನೃತಮೇವ ಸ್ಯಾತ್ತೇ
ವಾಕ್ಯಂ ಶಕ್ತಿಂ ದಧಾಸಿ ಯತ್ಪಾಣೌ || ೬ ||

ಮಯೂರಸ್ಯ ಪತ್ರೇ ಪ್ರಲಂಬಂ ಪದಾಬ್ಜಂ
ದಧಾನಂ ಕಕುದ್ಯೇವ ತಸ್ಯಾಪರಂ ಚ |
ಸುರೇಂದ್ರಸ್ಯ ಪುತ್ರ್ಯಾ ಚ ವಲ್ಲ್ಯಾ ಚ ಪಾರ್ಶ್ವ-
-ದ್ವಯಂ ಭಾಸಯಂತಂ ಷಡಾಸ್ಯಂ ಭಜೇಽಹಮ್ || ೭ ||

ವಿವೇಕಂ ವಿರಕ್ತಿಂ ಶಮಾದೇಶ್ಚ ಷಟ್ಕಂ
ಮುಮುಕ್ಷಾಂ ಚ ದತ್ತ್ವಾ ಷಡಾಸ್ಯಾಶು ಮಹ್ಯಮ್ |
ವಿಚಾರೇ ಚ ಬುದ್ಧಿಂ ದೃಢಾಂ ದೇಹಿ ವಲ್ಲೀ-
-ಸುರೇಂದ್ರಾತ್ಮಜಾಶ್ಲಿಷ್ಟವರ್ಷ್ಮನ್ನಮಸ್ತೇ || ೮ ||

ಸುರೇಶಾನಪುತ್ರೀಪುಲಿಂದೇಶಕನ್ಯಾ-
-ಸಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟಪಾರ್ಶ್ವಂ ಕೃಪಾವಾರಿರಾಶಿಮ್ |
ಮಯೂರಾಚಲಾಗ್ರೇ ಸದಾ ವಾಸಶೀಲಂ
ಸದಾನಂದದಂ ನೌಮಿ ಷಡ್ವಕ್ತ್ರಮೀಶಮ್ || ೯ ||

ಸ್ವಭಕ್ತೈರ್ಮಹಾಭಕ್ತಿತಃ ಪಕ್ವದೇಹಾ-
-ನ್ಸಮಾನೀಯ ದೂರಾತ್ಪುರಾ ಸ್ಥಾಪಿತಾನ್ಯಃ |
ಕ್ಷಣಾತ್ಕುಕ್ಕುಟಾದೀನ್ಪುನಃ ಪ್ರಾಣಯುಕ್ತಾ-
-ನ್ಕರೋತಿ ಸ್ಮ ತಂ ಭಾವಯೇಽಹಂ ಷಡಾಸ್ಯಮ್ || ೧೦ ||

ರವಜಿತಪರಪುಷ್ಟರವ
ಸ್ವರಧಿಪಪುತ್ರೀಮನೋಽಬ್ಜಶಿಶುಭಾನೋ |
ಪುರತೋ ಭವ ಮಮ ಶೀಘ್ರಂ
ಪುರಹರಮೋದಾಬ್ಧಿಪೂರ್ಣಿಮಾಚಂದ್ರ || ೧೧ ||

ಶತಮಖಮುಖಸುರಪೂಜಿತ
ನತಮತಿದಾನಪ್ರಚಂಡಪದಸೇವ |
ಶ್ರಿತಜನದುಃಖವಿಭೇದ-
-ವ್ರತಧೃತಕಂಕಣ ನಮೋಽಸ್ತು ಗುಹ ತುಭ್ಯಮ್ || ೧೨ ||

ವೃಷ್ಟಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಷಣ್ಮುಖ
ಮಯ್ಯಪಿ ಪಾಪೇ ಕೃಪಾಂ ವಿಧಾಯಾಶು |
ಸುಕೃತಿಷು ಕರುಣಾಕರಣೇ
ಕಾ ವಾ ಶ್ಲಾಘಾ ಭವೇತ್ತವ ಭೋ || ೧೩ ||

ಮಹೀಜಲಾದ್ಯಷ್ಟತನೋಃ ಪುರಾಣಾಂ
ಹರಸ್ಯ ಪುತ್ರ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹಾರಿನ್ |
ಪ್ರಪನ್ನತಾಪಸ್ಯ ನಿವಾರಣಾಯ
ಪ್ರಯಚ್ಛ ವೃಷ್ಟಿಂ ಗುಹ ಷಣ್ಮುಖಾಶು || ೧೪ ||

ಪಾದಾಬ್ಜನಮ್ರಾಖಿಲದೇವತಾಲೇ
ಸುದಾಮಸಂಭೂಷಿತಕಂಬುಕಂಠ |
ಸೌದಾಮನೀಕೋಟಿನಿಭಾಂಗಕಾಂತೇ
ಪ್ರಯಚ್ಛ ವೃಷ್ಟಿಂ ಗುಹ ಷಣ್ಮುಖಾಶು || ೧೫ ||

ಶಿಖಿಸ್ಥಿತಾಭ್ಯಾಂ ರಮಣೀಮಣಿಭ್ಯಾಂ
ಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥಿತಾಭ್ಯಾಂ ಪರಿಸೇವ್ಯಮಾನಮ್ |
ಸ್ವಯಂ ಶಿಖಿಸ್ಥಂ ಕರುಣಾಸಮುದ್ರಂ
ಸದಾ ಷಡಾಸ್ಯಂ ಹೃದಿ ಭಾವಯೇಽಹಮ್ || ೧೬ ||

ಭೂಯಾದ್ಭೂತ್ಯೈ ಮಹತ್ಯೈ ಭವತನುಜನನಶ್ಚೂರ್ಣಿತಕ್ರೌಂಚಶೈಲೋ
ಲೀಲಾಸೃಷ್ಟಾಂಡಕೋಟಿಃ ಕಮಲಭವಮುಖಸ್ತೂಯಮಾನಾತ್ಮಕೀರ್ತಿಃ |
ವಲ್ಲೀದೇವೇಂದ್ರಪುತ್ರೀಹೃದಯಸರಸಿಜಪ್ರಾತರಾದಿತ್ಯಪುಂಜಃ
ಕಾರುಣ್ಯಾಪಾರವಾರಾಂನಿಧಿರಗತನಯಾಮೋದವಾರಾಶಿಚಂದ್ರಃ || ೧೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಶೃಂಗೇರಿಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಿವಾಭಿನವನೃಸಿಂಹಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಭಿಃ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed