Sri Karthikeya Stotram – శ్రీ కార్తికేయ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

కార్తికేయ కరుణామృతరాశే
కార్తికే యతహృదా తవ పూజా |
పూర్తయే భవతి వాంఛితపంక్తేః
కీర్తయే చ రచితా మనుజేన || ౧ ||

అత్యంతపాపకర్మా
మత్తుల్యో నాస్తి భూతలే గుహ భో |
పూరయసి యది మదిష్టం
చిత్రం లోకస్య జాయతే భూరి || ౨ ||

కారాగృహస్థితం య-
-శ్చక్రే లోకేశమపి విధాతారమ్ |
తమనుల్లంఘితశాసన-
-మనిశం ప్రణమామి షణ్ముఖం మోదాత్ || ౩ ||

నాహం మంత్రజపం తే
సేవాం సపర్యాం వా |
నైసర్గిక్యా కృపయా
మదభీష్టం పూరయాశు తద్గుహ భో || ౪ ||

నిఖిలానపి మమ మంతూ-
-న్సహసే నైవాత్ర సంశయః కశ్చిత్ |
యస్మాత్సహమానసుత-
-స్త్వమసి కృపావారిధే షడాస్య విభో || ౫ ||

యది మద్వాచ్ఛితదానే
శక్తిర్నాస్తీతి షణ్ముఖ బ్రూషే |
తదనృతమేవ స్యాత్తే
వాక్యం శక్తిం దధాసి యత్పాణౌ || ౬ ||

మయూరస్య పత్రే ప్రలంబం పదాబ్జం
దధానం కకుద్యేవ తస్యాపరం చ |
సురేంద్రస్య పుత్ర్యా చ వల్ల్యా చ పార్శ్వ-
-ద్వయం భాసయంతం షడాస్యం భజేఽహమ్ || ౭ ||

వివేకం విరక్తిం శమాదేశ్చ షట్కం
ముముక్షాం చ దత్త్వా షడాస్యాశు మహ్యమ్ |
విచారే చ బుద్ధిం దృఢాం దేహి వల్లీ-
-సురేంద్రాత్మజాశ్లిష్టవర్ష్మన్నమస్తే || ౮ ||

సురేశానపుత్రీపులిందేశకన్యా-
-సమాశ్లిష్టపార్శ్వం కృపావారిరాశిమ్ |
మయూరాచలాగ్రే సదా వాసశీలం
సదానందదం నౌమి షడ్వక్త్రమీశమ్ || ౯ ||

స్వభక్తైర్మహాభక్తితః పక్వదేహా-
-న్సమానీయ దూరాత్పురా స్థాపితాన్యః |
క్షణాత్కుక్కుటాదీన్పునః ప్రాణయుక్తా-
-న్కరోతి స్మ తం భావయేఽహం షడాస్యమ్ || ౧౦ ||

రవజితపరపుష్టరవ
స్వరధిపపుత్రీమనోఽబ్జశిశుభానో |
పురతో భవ మమ శీఘ్రం
పురహరమోదాబ్ధిపూర్ణిమాచంద్ర || ౧౧ ||

శతమఖముఖసురపూజిత
నతమతిదానప్రచండపదసేవ |
శ్రితజనదుఃఖవిభేద-
-వ్రతధృతకంకణ నమోఽస్తు గుహ తుభ్యమ్ || ౧౨ ||

వృష్టిం ప్రయచ్ఛ షణ్ముఖ
మయ్యపి పాపే కృపాం విధాయాశు |
సుకృతిషు కరుణాకరణే
కా వా శ్లాఘా భవేత్తవ భో || ౧౩ ||

మహీజలాద్యష్టతనోః పురాణాం
హరస్య పుత్ర ప్రణతార్తిహారిన్ |
ప్రపన్నతాపస్య నివారణాయ
ప్రయచ్ఛ వృష్టిం గుహ షణ్ముఖాశు || ౧౪ ||

పాదాబ్జనమ్రాఖిలదేవతాలే
సుదామసంభూషితకంబుకంఠ |
సౌదామనీకోటినిభాంగకాంతే
ప్రయచ్ఛ వృష్టిం గుహ షణ్ముఖాశు || ౧౫ ||

శిఖిస్థితాభ్యాం రమణీమణిభ్యాం
పార్శ్వస్థితాభ్యాం పరిసేవ్యమానమ్ |
స్వయం శిఖిస్థం కరుణాసముద్రం
సదా షడాస్యం హృది భావయేఽహమ్ || ౧౬ ||

భూయాద్భూత్యై మహత్యై భవతనుజననశ్చూర్ణితక్రౌంచశైలో
లీలాసృష్టాండకోటిః కమలభవముఖస్తూయమానాత్మకీర్తిః |
వల్లీదేవేంద్రపుత్రీహృదయసరసిజప్రాతరాదిత్యపుంజః
కారుణ్యాపారవారాంనిధిరగతనయామోదవారాశిచంద్రః || ౧౭ ||

ఇతి శ్రీశృంగేరిజగద్గురు శ్రీసచ్చిదానంద శివాభినవనృసింహభారతీ స్వామిభిః విరచితం శ్రీ కార్తికేయ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

See DetailsClick here to buy


మరిన్ని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed