Sri Subrahmanya Bhujanga Prayata Stotram 2 – ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರಂ 2


ಗಣೇಶಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಗೌರೀಕುಮಾರಂ
ಗಜಾಸ್ಯಂ ಗುಹಸ್ಯಾಗ್ರಜಾತಂ ಗಭೀರಮ್ |
ಪ್ರಲಂಬೋದರಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರಂ
ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯೇ ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತಂ ಗುಹಸ್ಯ || ೧ ||

ಪೃಥಕ್ಷಟ್ಕಿರೀಟ ಸ್ಫುರದ್ದಿವ್ಯರತ್ನ-
-ಪ್ರಭಾಕ್ಷಿಪ್ತಮಾರ್ತಾಂಡಕೋಟಿಪ್ರಕಾಶಮ್ |
ಚಲತ್ಕುಂಡಲೋದ್ಯತ್ಸುಗಂಡಸ್ಥಲಾಂತಂ
ಮಹಾನರ್ಘಹಾರೋಜ್ಜ್ವಲತ್ಕಂಬುಕಂಠಮ್ || ೨ ||

ಶರತ್ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಪ್ರಭಾಚಾರುವಕ್ತ್ರಂ
ವಿರಾಜಲ್ಲಲಾಟಂ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇತ್ರಮ್ |
ಲಸದ್ಭ್ರೂಸುನಾಸಾಪುಟಂ ವಿದ್ರುಮೋಷ್ಠಂ
ಸುದಂತಾವಳಿಂ ಸುಸ್ಮಿತಂ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ಣಮ್ || ೩ ||

ದ್ವಿಷಡ್ಬಾಹುದಂಡಾಗ್ರದೇದೀಪ್ಯಮಾನಂ
ಕ್ವಣತ್ಕಂಕಣಾಲಂಕೃತೋದಾರಹಸ್ತಮ್ |
ಲಸನ್ಮುದ್ರಿಕಾರತ್ನರಾಜತ್ಕರಾಗ್ರಂ
ಕ್ವಣತ್ಕಿಂಕಿಣೀರಮ್ಯಕಾಂಚೀಕಲಾಪಮ್ || ೪ ||

ವಿಶಾಲೋದರಂ ವಿಸ್ಫುರತ್ಪೂರ್ಣಕುಕ್ಷಿಂ
ಕಟೌ ಸ್ವರ್ಣಸೂತ್ರಂ ತಟಿದ್ವರ್ಣಗಾತ್ರಮ್ |
ಸುಲಾವಣ್ಯನಾಭೀಸರಸ್ತೀರರಾಜ-
-ತ್ಸುಶೈವಾಲರೋಮಾವಳೀರೋಚಮಾನಮ್ || ೫ ||

ಸುಕಲ್ಲೋಲವೀಚೀವಲೀರೋಚಮಾನಂ
ಲಸನ್ಮಧ್ಯಸುಸ್ನಿಗ್ಧವಾಸೋ ವಸಾನಮ್ |
ಸ್ಫುರಚ್ಚಾರುದಿವ್ಯೋರುಜಂಘಾಸುಗುಲ್ಫಂ
ವಿಕಸ್ವತ್ಪದಾಬ್ಜಂ ನಖೇಂದುಪ್ರಭಾಢ್ಯಮ್ || ೬ ||

ದ್ವಿಷಟ್ಪಂಕಜಾಕ್ಷಂ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯುಕ್ತಂ
ತ್ರಿಲೋಕಪ್ರಶಸ್ತಂ ಸುಶಿಕ್ಕೇ ಪುರಸ್ಥಮ್ |
ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿನಾಶಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ ಫಣೀಶಂ
ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಪ್ರಕಾಶಂ ಪರೇಶಮ್ || ೭ ||

ಕುಮಾರಂ ವರೇಣ್ಯಂ ಶರಣ್ಯಂ ಸುಪುಣ್ಯಂ
ಸುಲಾವಣ್ಯಪಣ್ಯಂ ಸುರೇಶಾನುವರ್ಣ್ಯಮ್ |
ಲಸತ್ಪೂರ್ಣಕಾರುಣ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಶಗಣ್ಯಂ
ಸುಕಾರುಣ್ಯಮಾರ್ಯಾಗ್ರಗಣ್ಯಂ ನಮಾಮಿ || ೮ ||

ಸ್ಫುರದ್ರತ್ನಪೀಠೋಪರಿ ಭ್ರಾಜಮಾನಂ
ಹೃದಂಭೋಜಮಧ್ಯೇ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಾನಮ್ |
ಸಮಾವೃತ್ತಜಾನುಪ್ರಭಾಶೋಭಮಾನಂ
ಸುರೈಃ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ ಭಜೇ ಬರ್ಹಿಯಾನಮ್ || ೯ ||

ಜ್ವಲಚ್ಚಾರುಚಾಮೀಕರಾದರ್ಶಪೂರ್ಣಂ
ಚಲಚ್ಚಾಮರಚ್ಛತ್ರಚಿತ್ರಧ್ವಜಾಢ್ಯಮ್ |
ಸುವರ್ಣಾಮಲಾಂದೋಲಿಕಾಮಧ್ಯಸಂಸ್ಥಂ
ಮಹಾಹೀಂದ್ರರೂಪಂ ಭಜೇ ಸುಪ್ರತಾಪಮ್ || ೧೦ ||

ಧನುರ್ಬಾಣಚಕ್ರಾಭಯಂ ವಜ್ರಖೇಟಂ
ತ್ರಿಶೂಲಾಸಿಪಾಶಾಂಕುಶಾಭೀತಿಶಂಖಮ್ |
ಜ್ವಲತ್ಕುಕ್ಕುಟಂ ಪ್ರೋಲ್ಲಸದ್ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷಂ
ಪ್ರಶಸ್ತಾಯುಧಂ ಷಣ್ಮುಖಂ ತಂ ಭಜೇಽಹಮ್ || ೧೧ ||

ಸ್ಫುರಚ್ಚಾರುಗಂಡಂ ದ್ವಿಷಡ್ಬಾಹುದಂಡಂ
ಶ್ರಿತಾಮರ್ತ್ಯಷಂಡಂ ಸುಸಂಪತ್ಕರಂಡಮ್ |
ದ್ವಿಷದ್ವಂಶಖಂಡಂ ಸದಾ ದಾನಶೌಂಡಂ
ಭವಪ್ರೇಮಪಿಂಡಂ ಭಜೇ ಸುಪ್ರಚಂಡಮ್ || ೧೨ ||

ಸದಾ ದೀನಪಕ್ಷಂ ಸುರದ್ವಿಡ್ವಿಪಕ್ಷಂ
ಸುಮೃಷ್ಟಾನ್ನಭಕ್ಷ್ಯಪ್ರದಾನೈಕದಕ್ಷಮ್ |
ಶ್ರಿತಾಮರ್ತ್ಯವೃಕ್ಷಂ ಮಹಾದೈತ್ಯಶಿಕ್ಷಂ
ಬಹುಕ್ಷೀಣಪಕ್ಷಂ ಭಜೇ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷಮ್ || ೧೩ ||

ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಸ್ವರೂಪಂ ತ್ರಯೀಸತ್ಕಲಾಪಂ
ತ್ರಿಲೋಕಾಧಿನಾಥಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರಾತ್ಮಜಾತಮ್ |
ತ್ರಿಶಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯುಕ್ತಂ ಸುಪುಣ್ಯಪ್ರಶಸ್ತಂ
ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಮಿಷ್ಟಾರ್ಥದಂ ತಂ ಭಜೇಽಹಮ್ || ೧೪ ||

ವಿರಾಜದ್ಭುಜಂಗಂ ವಿಶಾಲೋತ್ತಮಾಂಗಂ
ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಸಂಗಂ ವಿವೃದ್ಧಪ್ರಸಂಗಮ್ |
ವಿಚಿಂತ್ಯಂ ಶುಭಾಂಗಂ ವಿಕೃತ್ತಾಸುರಾಂಗಂ
ಭವವ್ಯಾಧಿಭಂಗಂ ಭಜೇ ಕುಕ್ಕಲಿಂಗಮ್ || ೧೫ ||

ಗುಹ ಸ್ಕಂದ ಗಾಂಗೇಯ ಗೌರೀಸುತೇಶ-
-ಪ್ರಿಯ ಕ್ರೌಂಚಭಿತ್ತಾರಕಾರೇ ಸುರೇಶ |
ಮಯೂರಾಸನಾಶೇಷದೋಷಪ್ರಣಾಶ
ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ ಚಿತ್ಪ್ರಕಾಶ || ೧೬ ||

ಲಪನ್ ದೇವಸೇನೇಶ ಭೂತೇಶ ಶೇಷ-
-ಸ್ವರೂಪಾಗ್ನಿಭೂಃ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾನ್ನದಾತಃ |
ಯದೇತ್ಥಂ ಸ್ಮರಿಷ್ಯಾಮಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭವಂತಂ
ತದಾ ಮೇ ಷಡಾಸ್ಯ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ || ೧೭ ||

ಭುಜೇ ಶೌರ್ಯಧೈರ್ಯಂ ಕರೇ ದಾನಧರ್ಮಃ
ಕಟಾಕ್ಷೇಽತಿಶಾಂತಿಃ ಷಡಾಸ್ಯೇಷು ಹಾಸ್ಯಮ್ |
ಹೃದಬ್ಜೇ ದಯಾ ಯಸ್ಯ ತಂ ದೇವಮನ್ಯಂ
ಕುಮಾರಾನ್ನ ಜಾನೇ ನ ಜಾನೇ ನ ಜಾನೇ || ೧೮ ||

ಮಹೀನಿರ್ಜರೇಶಾನ್ಮಹಾನೃತ್ಯತೋಷಾತ್
ವಿಹಂಗಾಧಿರೂಢಾದ್ಬಿಲಾಂತರ್ವಿಗೂಢಾತ್ |
ಮಹೇಶಾತ್ಮಜಾತಾನ್ಮಹಾಭೋಗಿನಾಥಾ-
-ದ್ಗುಹಾದ್ದೈವಮನ್ಯನ್ನ ಮನ್ಯೇ ನ ಮನ್ಯೇ || ೧೯ ||

ಸುರೋತ್ತುಂಗಶೃಂಗಾರಸಂಗೀತಪೂರ್ಣ-
-ಪ್ರಸಂಗಪ್ರಿಯಾಸಂಗಸಮ್ಮೋಹನಾಂಗ |
ಭುಜಂಗೇಶ ಭೂತೇಶ ಭೃಂಗೇಶ ತುಭ್ಯಂ
ನಮಃ ಕುಕ್ಕಲಿಂಗಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಸ್ತೇ || ೨೦ ||

ನಮಃ ಕಾಲಕಂಠಪ್ರರೂಢಾಯ ತಸ್ಮೈ
ನಮೋ ನೀಲಕಂಠಾಧಿರೂಢಾಯ ತಸ್ಮೈ |
ನಮಃ ಪ್ರೋಲ್ಲಸಚ್ಚಾರುಚೂಡಾಯ ತಸ್ಮೈ
ನಮೋ ದಿವ್ಯರೂಪಾಯ ಶಾಂತಾಯ ತಸ್ಮೈ || ೨೧ ||

ನಮಸ್ತೇ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀನಂದನಾಯ
ಸ್ಫುರಚ್ಚಿತ್ರಬರ್ಹೀಕೃತಸ್ಯಂದನಾಯ |
ನಮಶ್ಚರ್ಚಿತಾಂಗೋಜ್ಜ್ವಲಚ್ಚಂದನಾಯ
ಪ್ರವಿಚ್ಛೇದಿತಪ್ರಾಣಭೃದ್ಬಂಧನಾಯ || ೨೨ ||

ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಜಗತ್ಪಾವನಾತ್ತ-
-ಸ್ವರೂಪಾಯ ತಸ್ಮೈ ಜಗಜ್ಜೀವನಾಯ |
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಜಗದ್ವಂದಿತಾಯ
ಹ್ಯರೂಪಾಯ ತಸ್ಮೈ ಜಗನ್ಮೋಹನಾಯ || ೨೩ ||

ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮಃ ಕ್ರೌಂಚಭೇತ್ತ್ರೇ
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮೋ ವಿಶ್ವಕರ್ತ್ರೇ |
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮೋ ವಿಶ್ವಗೋಪ್ತ್ರೇ
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮೋ ವಿಶ್ವಹಂತ್ರೇ || ೨೪ ||

ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮೋ ವಿಶ್ವಭರ್ತ್ರೇ
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮೋ ವಿಶ್ವಧಾತ್ರೇ |
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮೋ ವಿಶ್ವನೇತ್ರೇ
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ನಮೋ ವಿಶ್ವಶಾಸ್ತ್ರೇ || ೨೫ ||

ನಮಸ್ತೇ ನಮಃ ಶೇಷರೂಪಾಯ ತುಭ್ಯಂ
ನಮಸ್ತೇ ನಮೋ ದಿವ್ಯಚಾಪಾಯ ತುಭ್ಯಮ್ |
ನಮಸ್ತೇ ನಮಃ ಸತ್ಪ್ರತಾಪಾಯ ತುಭ್ಯಂ
ನಮಸ್ತೇ ನಮಃ ಸತ್ಕಲಾಪಾಯ ತುಭ್ಯಮ್ || ೨೬ ||

ನಮಸ್ತೇ ನಮಃ ಸತ್ಕಿರೀಟಾಯ ತುಭ್ಯಂ
ನಮಸ್ತೇ ನಮಃ ಸ್ವರ್ಣಪೀಠಾಯ ತುಭ್ಯಮ್ |
ನಮಸ್ತೇ ನಮಃ ಸಲ್ಲಲಾಟಾಯ ತುಭ್ಯಂ
ನಮಸ್ತೇ ನಮೋ ದಿವ್ಯರೂಪಾಯ ತುಭ್ಯಮ್ || ೨೭ ||

ನಮಸ್ತೇ ನಮೋ ಲೋಕರಕ್ಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ
ನಮಸ್ತೇ ನಮೋ ದೀನರಕ್ಷಾಯ ತುಭ್ಯಮ್ |
ನಮಸ್ತೇ ನಮೋ ದೈತ್ಯಶಿಕ್ಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ
ನಮಸ್ತೇ ನಮೋ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷಾಯ ತುಭ್ಯಮ್ || ೨೮ ||

ಭುಜಂಗಾಕೃತೇ ತ್ವತ್ಪ್ರಿಯಾರ್ಥಂ ಮಯೇದಂ
ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತೇನ ವೃತ್ತೇನ ಕ್ಲಪ್ತಮ್ |
ತವ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ಪವಿತ್ರಂ ಸುಪುಣ್ಯಂ
ಪರಾನಂದಸಂದೋಹಸಂವರ್ಧನಾಯ || ೨೯ ||

ತ್ವದನ್ಯತ್ಪರಂ ದೈವತಂ ನಾಭಿಜಾನೇ
ಪ್ರಭೋ ಪಾಹಿ ಸಂಪೂರ್ಣದೃಷ್ಟ್ಯಾನುಗೃಹ್ಯ |
ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಮೇಕಂ
ವಿಭೋ ಮೇಽಪರಾಧಂ ಕ್ಷಮಸ್ವಾಖಿಲೇಶ || ೩೦ ||

ಇದಂ ತಾರಕಾರೇರ್ಗುಣಸ್ತೋತ್ರರಾಜಂ
ಪಠಂತಸ್ತ್ರಿಕಾಲಂ ಪ್ರಪನ್ನಾ ಜನಾ ಯೇ |
ಸುಪುತ್ರಾಷ್ಟಭೋಗಾನಿಹ ತ್ವೇವ ಭುಕ್ತ್ವಾ
ಲಭಂತೇ ತದಂತೇ ಪರಂ ಸ್ವರ್ಗಭೋಗಮ್ || ೩೧ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed