Sri Subramanya Moola Mantra Stava – ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮೂಲಮಂತ್ರ ಸ್ತವಃ


ಅಥಾತಃ ಸಂಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಮೂಲಮಂತ್ರಸ್ತವಂ ಶಿವಮ್ |
ಜಪತಾಂ ಶೃಣ್ವತಾಂ ನೄಣಾಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ || ೧ ||

ಸರ್ವಶತ್ರುಕ್ಷಯಕರಂ ಸರ್ವರೋಗನಿವಾರಣಮ್ |
ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಂ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕಪಾವನಮ್ || ೨ ||

ಶರಾರಣ್ಯೋದ್ಭವಂ ಸ್ಕಂದಂ ಶರಣಾಗತಪಾಲಕಮ್ |
ಶರಣಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಸ್ಯ ದೇಹಿ ಮೇ ವಿಪುಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮ್ || ೩ ||

ರಾಜರಾಜಸಖೋದ್ಭೂತಂ ರಾಜೀವಾಯತಲೋಚನಮ್ |
ರತೀಶಕೋಟಿಸೌಂದರ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ವಿಪುಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮ್ || ೪ ||

ವಲಾರಿಪ್ರಮುಖೈರ್ವಂದ್ಯ ವಲ್ಲೀಂದ್ರಾಣೀಸುತಾಪತೇ |
ವರದಾಶ್ರಿತಲೋಕಾನಾಂ ದೇಹಿ ಮೇ ವಿಪುಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮ್ || ೫ ||

ನಾರದಾದಿಮಹಾಯೋಗಿಸಿದ್ಧಗಂಧರ್ವಸೇವಿತಮ್ |
ನವವೀರೈಃ ಪೂಜಿತಾಂಘ್ರೇ ದೇಹಿ ಮೇ ವಿಪುಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮ್ || ೬ ||

ಭಗವನ್ ಪಾರ್ವತೀಸೂನೋ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನ |
ಭವತ್ಪಾದಾಬ್ಜಯೋರ್ಭಕ್ತಿಂ ದೇಹಿ ಮೇ ವಿಪುಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮ್ || ೭ ||

ವಸು ಧಾನ್ಯಂ ಯಶಃ ಕೀರ್ತಿಂ ಅವಿಚ್ಛೇದಂ ಚ ಸಂತತೇಃ |
ಶತ್ರುನಾಶನಮದ್ಯಾಶು ದೇಹಿ ಮೇ ವಿಪುಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮ್ || ೮ ||

ಇದಂ ಷಡಕ್ಷರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ಯ ಸಂತತಮ್ |
ಯಃ ಪಠೇತ್ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಸಂಪದಶ್ಚಿಂತಿತಾಧಿಕಾಃ || ೯ ||

ಹೃದಬ್ಜೇ ಭಕ್ತಿತೋ ನಿತ್ಯಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸ್ಮರನ್ ಬುಧಃ |
ಯೋ ಜಪೇತ್ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಕುಮಾರತಂತ್ರಾರ್ಗತಂ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮೂಲಮಂತ್ರ ಸ್ತವಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed