Sri Bala Makaranda Stava – శ్రీ బాలా మకరంద స్తవః


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ బాలా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

శ్రీరుద్ర ఉవాచ |
శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి మకరందస్తవం శుభమ్ |
గోప్యాద్గోప్యతరం గోప్యం మహాకౌతూహలం పరమ్ || ౧ ||

బాలాయాః పరమేశాన్యాః స్తోత్రచూడామణిః శివే |
మకరందస్య స్తోత్రస్య ఋషిర్నారదసంజ్ఞకః || ౨ ||

ఛందోఽనుష్టుపుదాఖ్యాతం శ్రీబాలా దేవతా స్మృతా |
ఐం బీజం శక్తిః సౌః ప్రోక్తం కీలకం క్లీం తథైవ చ || ౩ ||

భోగమోక్షస్య సిద్ధ్యర్థే వినియోగః ప్రకీర్తితః |
నమస్తేఽస్తు పరాం శక్తిం నమస్తే భక్తవత్సలే || ౪ ||

నమస్తేఽస్తు గుణాతీతాం బాలాం సిద్ధిప్రదాంబికామ్ |
భవదుఃఖాబ్ధితరణీం పరం నిర్వాణదాయినీమ్ || ౫ ||

ధనదాం జ్ఞానదాం సత్యాం శ్రీబాలాం ప్రణమామ్యహమ్ |
సిద్ధిప్రదాం జ్ఞానరూపాం చతుర్వర్గఫలప్రదామ్ || ౬ ||

ఆధివ్యాధిహరాం వందే శ్రీబాలాం పరమేశ్వరీమ్ |
ఐంకారరూపిణీం భద్రాం క్లీంకారగుణసంభవామ్ || ౭ ||

సౌఃకారరూపరూపేశీం బాలాం బాలార్కసన్నిభామ్ |
ఊర్ధ్వామ్నాయేశ్వరీం దేవీం రక్తాం రక్తవిలేపనామ్ || ౮ ||

రక్తవస్త్రధరాం సౌమ్యాం శ్రీబాలాం ప్రణమామ్యహమ్ |
రాజరాజేశ్వరీం దేవీం రజోగుణాత్మికాం భజే || ౯ ||

బ్రహ్మవిద్యాం మహామాయాం త్రిగుణాత్మకరూపిణీమ్ |
పంచప్రేతాసనస్థాం చ పంచమకారభక్షకామ్ || ౧౦ ||

పంచభూతాత్మికాం చైవ నమస్తే కరుణామయీమ్ |
సర్వదుఃఖహరాం దివ్యాం సర్వసౌఖ్యప్రదాయినీమ్ || ౧౧ ||

సిద్ధిదాం మోక్షదాం భద్రాం శ్రీబాలాం భావయామ్యహమ్ |
నమస్తస్యై మహాదేవ్యై దేవదేవేశ్వరి పరే || ౧౨ ||

సర్వోపద్రవనాశిన్యై బాలాయై సతతం నమః |
గుహ్యాద్గుహ్యతరాం గుప్తాం గుహ్యేశీం దేవపూజితామ్ || ౧౩ ||

హరమౌళిస్థితాం దేవీం బాలాం వాక్సిద్ధిదాం శివామ్ |
వ్రణహాం సోమతిలకాం సోమపానరతాం పరామ్ || ౧౪ ||

సోమసూర్యాగ్నినేత్రాం చ వందేఽహం హరవల్లభామ్ |
అచింత్యాకారరూపాఖ్యాం ఓంకారాక్షరరూపిణీమ్ || ౧౫ ||

త్రికాలసంధ్యారూపాఖ్యాం భజామి భక్తతారిణీమ్ |
కీర్తిదాం యోగదాం రాదాం సౌఖ్యనిర్వాణదాం తథా || ౧౬ ||

మంత్రసిద్ధిప్రదామీడే సృష్టిస్థిత్యంతకారిణీమ్ |
నమస్తుభ్యం జగద్ధాత్రి జగత్తారిణి చాంబికే || ౧౭ ||

సర్వవృద్ధిప్రదే దేవి శ్రీవిద్యాయై నమోఽస్తు తే |
దయారూప్యై నమస్తేఽస్తు కృపారూప్యై నమోఽస్తు తే || ౧౮ ||

శాంతిరూప్యై నమస్తేఽస్తు ధర్మరూప్యై నమో నమః |
పూర్ణబ్రహ్మస్వరూపిణ్యై నమస్తేఽస్తు నమో నమః || ౧౯ ||

జ్ఞానార్ణవాయై సర్వాయై నమస్తేఽస్తు నమో నమః |
పూతాత్మాయై పరాత్మాయై మహాత్మాయై నమో నమః || ౨౦ ||

ఆధారకుండలీదేవ్యై భూయో భూయో నమామ్యహమ్ |
షట్చక్రభేదినీ పూర్ణా షడామ్నాయేశ్వరీ పరా || ౨౧ ||

పరాపరాత్మికా సిద్ధా శ్రీబాలా శరణం మమ |
ఇదం శ్రీమకరందాఖ్యం స్తోత్రం సర్వాగమోక్తకమ్ || ౨౨ ||

స్తోత్రరాజమిదం దేవి ధారయ త్వం కులేశ్వరి |
పుణ్యం యశస్యమాయుష్యం దేవానామపి దుర్లభమ్ |
పాఠమాత్రేణ దేవేశి సర్వారిష్టం వినశ్యతి || ౨౩ ||

ఇతి శ్రీరుద్రయామలే శ్రీ బాలా మకరంద స్తవః |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ బాలా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

See DetailsClick here to buy


మరిన్ని శ్రీ బాలా స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed