Sri Bala Vimsathi Stava – శ్రీ బాలా వింశతి స్తవః


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ బాలా స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

ఐంద్రస్యేవ శరాసనస్య దధతీ మధ్యేలలాటం ప్రభాం
శౌక్లీం కాంతిమనుష్ణగోరివ శిరస్యాతన్వతీ సర్వతః |
ఏషాఽసౌ త్రిపురా హృది ద్యుతిరివోష్ణాంశోః సదాహః స్థితా
ఛిద్యాన్నః సహసా పదైస్త్రిభిరఘం జ్యోతిర్మయీ వాఙ్మయీ || ౧ ||

యా మాత్రా త్రపుషీలతాతనులసత్తంతుస్థితిస్పర్ధినీ
వాగ్బీజే ప్రథమే స్థితా తవ సదా తాం మన్మహే తే వయమ్ |
శక్తిః కుండలినీతి విశ్వజననవ్యాపారబద్ధోద్యమాం
జ్ఞాత్వేత్థం న పునః స్పృశంతి జననీగర్భేఽర్భకత్వం నరాః || ౨ ||

దృష్ట్వా సంభ్రమకారి వస్తు సహసా ఐ ఐ ఇతి వ్యాహృతం
యేనాకూతవశాదపీహ వరదే బిందుం వినాప్యక్షరమ్ |
తస్యాపి ధ్రువమేవ దేవి తరసా జాతే తవానుగ్రహే
వాచః సూక్తిసుధారసద్రవముచో నిర్యాంతి వక్త్రాంబుజాత్ || ౩ ||

యన్నిత్యే తవ కామరాజమపరం మంత్రాక్షరం నిష్కలం
తత్సారస్వతమిత్యవైతి విరలః కశ్చిద్బుధశ్చేద్భువి |
ఆఖ్యానం ప్రతిపర్వ సత్యతపసో యత్కీర్తయంతో ద్విజాః
ప్రారంభే ప్రణవాస్పదప్రణయినీం నీత్వోచ్చరంతి స్ఫుటమ్ || ౪ ||

యత్సద్యో వచసాం ప్రవృత్తికరణే దృష్టప్రభావం బుధైః
తార్తీయం తదహం నమామి మనసా త్వద్బీజమిందుప్రభమ్ |
అస్త్వౌర్వోఽపి సరస్వతీమనుగతో జాడ్యాంబువిచ్ఛిత్తయే
గౌః శబ్దో గిరి వర్తతే సునియతం యోగం వినా సిద్ధిదః || ౫ ||

ఏకైకం తవ దేవి బీజమనఘం సవ్యంజనావ్యంజనం
కూటస్థం యది వా పృథక్క్రమగతం యద్వా స్థితం వ్యుత్క్రమాత్ |
యం యం కామమపేక్ష్య యేన విధినా కేనాపి వా చింతితం
జప్తం వా సఫలీకరోతి తరసా తం తం సమస్తం నృణామ్ || ౬ ||

వామే పుస్తకధారిణీమభయదాం సాక్షస్రజం దక్షిణే
భక్తేభ్యో వరదానపేశలకరాం కర్పూరకుందోజ్జ్వలామ్ |
ఉజ్జృంభాంబుజపత్రకాంతినయనస్నిగ్ధప్రభాఽఽలోకినీం
యే త్వామంబ న శీలయంతి మనసా తేషాం కవిత్వం కుతః || ౭ ||

యే త్వాం పాండరపుండరీకపటలస్పష్టాభిరామప్రభాం
సించంతీమమృతద్రవైరివ శిరో ధ్యాయంతి మూర్ధ్ని స్థితామ్ |
అశ్రాంతం వికచస్ఫుటాక్షరపదా నిర్యాతి వక్త్రాంబుజాత్
తేషాం భారతి భారతీ సురసరిత్కల్లోలలోలోర్మివత్ || ౮ ||

యే సిందూరపరాగపుంజపిహితాం త్వత్తేజసా ద్యామిమాం
ఉర్వీం చాపి విలీనయావకరసప్రస్తారమగ్నామివ |
పశ్యంతి క్షణమప్యనన్యమనసస్తేషామనంగజ్వర-
-క్లాంతాస్త్రస్తకురంగశావకదృశో వశ్యా భవంతి స్త్రియః || ౯ ||

చంచత్కాంచనకుండలాంగదధరామాబద్ధకాంచీస్రజం
యే త్వాం చేతసి తద్గతే క్షణమపి ధ్యాయంతి కృత్వా స్థిరామ్ |
తేషాం వేశ్మసు విభ్రమాదహరహః స్ఫారీభవంత్యశ్చిరమ్ |
మాద్యత్కుంజరకర్ణతాలతరలాః స్థైర్యం భజంతే శ్రియః || ౧౦ ||

ఆర్భట్యా శశిఖండమండితజటాజూటాం నృముండస్రజం
బంధూకప్రసవారుణాంబరధరాం ప్రేతాసనాధ్యాసినీమ్ |
త్వాం ధ్యాయంతి చతుర్భుజాం త్రినయనామాపీనతుంగస్తనీం
మధ్యే నిమ్నవలిత్రయాంకితతనుం త్వద్రూపసాంవేత్తయే || ౧౧ ||

జాతోఽప్యల్పపరిచ్ఛదే క్షితిభుజాం సామాన్యమాత్రే కులే
నిశ్శేషావనిచక్రవర్తిపదవీం లబ్ధ్వా ప్రతాపోన్నతః |
యద్విద్యాధరవృందవందితపదః శ్రీవత్సరాజోఽభవ-
-దేవి త్వచ్చరణాంబుజప్రణతిజః సోఽయం ప్రసాదోదయః || ౧౨ ||

చండి త్వచ్చరణాంబుజార్చనకృతే బిల్వీదలోల్లుంఠన –
-త్రుట్యత్కంటకకోటిభిః పరిచయం యేషాం న జగ్ముః కరాః |
తే దండాంకుశచక్రచాపకులిశ శ్రీవత్సమత్స్యాంకితైః
జాయంతే పృథివీభుజః కథమివాంభోజప్రభైః పాణిభిః || ౧౩ ||

విప్రాః క్షోణిభుజో విశస్తదితరే క్షీరాజ్యమధ్వాసవైః |
త్వాం దేవి త్రిపురే పరాపరకలాం సంతర్ప్య పూజావిధౌ |
యాం యాం ప్రార్థయతే మనః స్థిరధియాం తేషాం త ఏవ ధ్రువం
తాం తాం సిద్ధిమవాప్నువంతి తరసా విఘ్నైరవిఘ్నీకృతాః || ౧౪ ||

శబ్దానాం జననీ త్వమత్ర భువనే వాగ్వాదినీత్యుచ్యసే
త్వత్తః కేశవవాసవప్రభృతయోఽప్యావిర్భవంతి ధ్రువమ్ |
లీయంతే ఖలు యత్ర కల్పవిరమే బ్రహ్మాదయస్తేఽప్యమీ
సా త్వం కాచిదచింత్యరూపమహిమా శక్తిః పరా గీయసే || ౧౫ ||

దేవానాం త్రితయం త్రయీ హుతభుజాం శక్తిత్రయం త్రిస్వరాః
త్రైలోక్యం త్రిపదీ త్రిపుష్కరమథో త్రిబ్రహ్మ వర్ణాస్త్రయః |
యత్కించిజ్జగతి త్రిధా నియమితం వస్తు త్రివర్గాదికం
తత్సర్వం త్రిపురేతి నామ భగవత్యన్వేతి తే తత్త్వతః || ౧౬ ||

లక్ష్మీం రాజకులే జయాం రణముఖే క్షేమంకరీమధ్వని
క్రవ్యాదద్విపసర్పభాజి శబరీం కాంతారదుర్గే గిరౌ |
భూతప్రేతపిశాచజంభకభయే స్మృత్వా మహాభైరవీం
వ్యామోహే త్రిపురాం తరంతి విపదస్తారాంచ తోయప్లవే || ౧౭ ||

మాయా కుండలినీ క్రియా మధుమతీ కాలీ కలామాలినీ
మాతంగీ విజయా జయా భగవతీ దేవీ శివా శాంభవీ |
శక్తిః శంకరవల్లభా త్రినయనా వాగ్వాదినీ భైరవీ
హ్రీంకారీ త్రిపురా పరాపరమయీ మాతా కుమారీత్యసి || ౧౮ ||

ఆఈపల్లవితైః పరస్పరయుతైర్ద్విద్విక్రమాదక్షరైః
కాద్యైః క్షాంతగతైః స్వరాదిభిరథ క్షాంతైశ్చ తైః సస్వరైః |
నామాని త్రిపురే భవంతి ఖలు యాన్యత్యంతగుహ్యాని తే
తేభ్యో భైరవపత్ని వింశతిసహస్రేభ్యః పరేభ్యో నమః || ౧౯ ||

బోద్ధవ్యా నిపుణం బుధైః స్తుతిరియం కృత్వా మనస్తద్గతం
భారత్యాస్త్రిపురేత్యనన్యమనసో యత్రాద్యవృత్తే స్ఫుటమ్ |
ఏకద్విత్రిపదక్రమేణ కథితస్తత్పాదసంఖ్యాక్షరైః
మంత్రోద్ధారవిధిర్విశేషసహితః సత్సంప్రదాయాన్వితః || ౨౦ ||

సావద్యం నిరవద్యమస్తు యది వా కిం వానయా చింతయా
నూనం స్తోత్రమిదం పఠిష్యతి జనో యస్యాస్తి భక్తిస్త్వయి |
సంచింత్యాపి లఘుత్వమాత్మని దృఢం సంజాయమానం హఠాత్
త్వద్భక్త్యా ముఖరీకృతేన రచితం యస్మాన్మయాపి ధ్రువమ్ || ౨౧ ||

ఇతి కాలిదాసవిరచితః శ్రీ బాలా వింశతి స్తవః |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ బాలా స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

See DetailsClick here to buy


మరిన్ని శ్రీ బాలా స్తోత్రాలు చూడండి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed