Panchastavi 5. Sakalajanani Stava – ಪಂಚಸ್ತವಿ – ೫. ಸಕಲಜನನೀಸ್ತವಃ


<< ಪಂಚಸ್ತವಿ ೪. ಅಂಬಾಸ್ತವಃ

ಅಜಾನಂತೋ ಯಾಂತಿ ಕ್ಷಯಮವಶಮನ್ಯೋನ್ಯಕಲಹೈ-
-ರಮೀ ಮಾಯಾಗ್ರಂಥೌ ತವ ಪರಿಲುಠಂತಃ ಸಮಯಿನಃ |
ಜಗನ್ಮಾತರ್ಜನ್ಮಜ್ವರಭಯತಮಃ ಕೌಮುದಿ ವಯಂ
ನಮಸ್ತೇ ಕುರ್ವಾಣಾಃ ಶರಣಮುಪಯಾಮೋ ಭಗವತೀಮ್ || ೧ ||

ವಚಸ್ತರ್ಕಾಗಮ್ಯಸ್ವರಸಪರಮಾನಂದವಿಭವ-
-ಪ್ರಬೋಧಾಕಾರಾಯ ದ್ಯುತಿತುಲಿತನೀಲೋತ್ಪಲರುಚೇ |
ಶಿವಾದ್ಯಾರಾಧ್ಯಾಯ ಸ್ತನಭರವಿನಮ್ರಾಯ ಸತತಂ
ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಕಸ್ಮೈಚನ ಭವತು ಮುಗ್ಧಾಯ ಮಹಸೇ || ೨ ||

ಅನಾದ್ಯಂತಾಭೇದಪ್ರಣಯರಸಿಕಾಪಿ ಪ್ರಣಯಿನೀ
ಶಿವಸ್ಯಾಸೀರ್ಯತ್ತ್ವಂ ಪರಿಣಯವಿಧೌ ದೇವಿ ಗೃಹಿಣೀ |
ಸವಿತ್ರೀ ಭೂತಾನಾಮಪಿ ಯದುದಭೂಃ ಶೈಲತನಯಾ
ತದೇತತ್ಸಂಸಾರಪ್ರಣಯನಮಹಾನಾಟಕಮುಖಮ್ || ೩ ||

ಬ್ರುವಂತ್ಯೇಕೇ ತತ್ತ್ವಂ ಭಗವತಿ ಸದನ್ಯೇ ವಿದುರಸ-
-ತ್ಪರೇ ಮಾತಃ ಪ್ರಾಹುಸ್ತವ ಸದಸದನ್ಯೇ ಸುಕವಯಃ |
ಪರೇ ನೈತತ್ಸರ್ವಂ ಸಮಭಿದಧತೇ ದೇವಿ ಸುಧಿಯ-
-ಸ್ತದೇತತ್ತ್ವನ್ಮಾಯಾವಿಲಸಿತಮಶೇಷಂ ನನು ಶಿವೇ || ೪ ||

ಲುಠದ್ಗುಂಜಾಹಾರಸ್ತನಭರನಮನ್ಮಧ್ಯಲತಿಕಾ-
-ಮುದಂಚದ್ಧರ್ಮಾಂಭಃ ಕಣಗುಣಿತವಕ್ತ್ರಾಂಬುಜರುಚಮ್ |
ಶಿವಂ ಪಾರ್ಥತ್ರಾಣಪ್ರವಣಮೃಗಯಾಕಾರಗುಣಿತಂ
ಶಿವಾಮನ್ವಗ್ಯಾಂತೀಂ ಶರಣಮಹಮನ್ವೇಮಿ ಶಬರೀಮ್ || ೫ ||

ಮಿಥಃ ಕೇಶಾಕೇಶಿಪ್ರಥನನಿಧನಾಸ್ತರ್ಕಘಟನಾಃ
ಬಹುಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಪ್ರಣತಿವಿಷಯಾಃ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಯಃ |
ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಭವ ಗಿರಿಸುತೇ ದೇಹಿ ಶರಣಂ
ನಿರಾಲಂಬಂ ಚೇತಃ ಪರಿಲುಠತಿ ಪಾರಿಪ್ಲವಮಿದಮ್ || ೬ ||

ಶುನಾಂ ವಾ ವಹ್ನೇರ್ವಾ ಖಗಪರಿಷದೋ ವಾ ಯದಶನಂ
ಕದಾ ಕೇನ ಕ್ವೇತಿ ಕ್ವಚಿದಪಿ ನ ಕಶ್ಚಿತ್ಕಲಯತಿ |
ಅಮುಷ್ಮಿನ್ವಿಶ್ವಾಸಂ ವಿಜಹಿಹಿ ಮಮಾಹ್ನಾಯ ವಪುಷಿ
ಪ್ರಪದ್ಯೇಥಾಶ್ಚೇತಃ ಸಕಲಜನನೀಮೇವ ಶರಣಮ್ || ೭ ||

ತಟಿತ್ಕೋಟಿಜ್ಯೋತಿರ್ದ್ಯುತಿದಲಿತಷಡ್ಗ್ರಂಥಿಗಹನಂ
ಪ್ರವಿಷ್ಟಂ ಸ್ವಾಧಾರಂ ಪುನರಪಿ ಸುಧಾವೃಷ್ಟಿವಪುಷಾ |
ಕಿಮಪ್ಯಷ್ಟಾವಿಂಶತ್ಕಿರಣಸಕಲೀಭೂತಮನಿಶಂ
ಭಜೇ ಧಾಮ ಶ್ಯಾಮಂ ಕುಚಭರನತಂ ಬರ್ಬರಕಚಮ್ || ೮ ||

ಚತುಷ್ಪತ್ರಾಂತಃ ಷಡ್ದಲಪುಟಭಗಾಂತಸ್ತ್ರಿವಲಯ-
-ಸ್ಫುರದ್ವಿದ್ಯುದ್ವಹ್ನಿದ್ಯುಮಣಿನಿಯುತಾಭದ್ಯುತಿಲತೇ |
ಷಡಶ್ರಂ ಭಿತ್ತ್ವಾದೌ ದಶದಲಮಥ ದ್ವಾದಶದಲಂ
ಕಲಾಶ್ರಂ ಚ ದ್ವ್ಯಶ್ರಂ ಗತವತಿ ನಮಸ್ತೇ ಗಿರಿಸುತೇ || ೯ ||

ಕುಲಂ ಕೇಚಿತ್ಪ್ರಾಹುರ್ವಪುರಕುಲಮನ್ಯೇ ತವ ಬುಧಾಃ
ಪರೇ ತತ್ಸಂಭೇದಂ ಸಮಭಿದಧತೇ ಕೌಲಮಪರೇ |
ಚತುರ್ಣಾಮಪ್ಯೇಷಾಮುಪರಿ ಕಿಮಪಿ ಪ್ರಾಹುರಪರೇ
ಮಹಾಮಾಯೇ ತತ್ತ್ವಂ ತವ ಕಥಮಮೀ ನಿಶ್ಚಿನುಮಹೇ || ೧೦ ||

ಷಡಧ್ವಾರಣ್ಯಾನೀಂ ಪ್ರಲಯರವಿಕೋಟಿಪ್ರತಿರುಚಾ
ರುಚಾ ಭಸ್ಮೀಕೃತ್ಯ ಸ್ವಪದಕಮಲಪ್ರಹ್ವಶಿರಸಾಮ್ |
ವಿತನ್ವಾನಃ ಶೈವಂ ಕಿಮಪಿ ವಪುರಿಂದೀವರರುಚಿಃ
ಕುಚಾಭ್ಯಾಮಾನಮ್ರಸ್ತವ ಪುರುಷಕಾರೋ ವಿಜಯತೇ || ೧೧ ||

ಪ್ರಕಾಶಾನಂದಾಭ್ಯಾಮವಿದಿತಚರೀಂ ಮಧ್ಯಪದವೀಂ
ಪ್ರವಿಶ್ಯೈತದ್ದ್ವಂದ್ವಂ ರವಿಶಶಿಸಮಾಖ್ಯಂ ಕಬಲಯನ್ |
ಪ್ರಪದ್ಯೋರ್ಧ್ವಂ ನಾದಂ ಲಯದಹನಭಸ್ಮೀಕೃತಕುಲಃ
ಪ್ರಸಾದಾತ್ತೇ ಜಂತುಃ ಶಿವಮಕುಲಮಂಬ ಪ್ರವಿಶತಿ || ೧೨ ||

ಮನುಷ್ಯಾಸ್ತಿರ್ಯಂಚೋ ಮರುತ ಇತಿ ಲೋಕತ್ರಯಮಿದಂ
ಭವಾಂಭೋಧೌ ಮಗ್ನಂ ತ್ರಿಗುಣಲಹರೀಕೋಟಿಲುಠಿತಮ್ |
ಕಟಾಕ್ಷಶ್ಚೇದ್ಯತ್ರ ಕ್ವಚನ ತವ ಮಾತಃ ಕರುಣಯಾ
ಶರೀರೀ ಸದ್ಯೋಽಯಂ ವ್ರಜತಿ ಪರಮಾನಂದತನುತಾಮ್ || ೧೩ ||

ಪ್ರಿಯಂಗುಶ್ಯಾಮಾಂಗೀಮರುಣತರವಾಸಂ ಕಿಸಲಯಾಂ
ಸಮುನ್ಮೀಲನ್ಮುಕ್ತಾಫಲವಹಲನೇಪಥ್ಯಸುಭಗಾಮ್ |
ಸ್ತನದ್ವಂದ್ವಸ್ಫಾರಸ್ತಬಕನಮಿತಾಂ ಕಲ್ಪಲತಿಕಾಂ
ಸಕೃದ್ಧ್ಯಾಯಂತಸ್ತ್ವಾಂ ದಧತಿ ಶಿವಚಿಂತಾಮಣಿಪದಮ್ || ೧೪ ||

ಷಡಾಧಾರಾವರ್ತೈರಪರಿಮಿತಮಂತ್ರೋರ್ಮಿಪಟಲೈಃ
ಲಸನ್ಮುದ್ರಾಫೇನೈರ್ಬಹುವಿಧಲಸದ್ದೈವತಝಷೈಃ |
ಕ್ರಮಸ್ರೋತೋಭಿಸ್ತ್ವಂ ವಹಸಿ ಪರನಾದಾಮೃತನದೀ
ಭವಾನಿ ಪ್ರತ್ಯಗ್ರಾ ಶಿವಚಿದಮೃತಾಬ್ಧಿಪ್ರಣಯಿನೀ || ೧೫ ||

ಮಹೀಪಾಥೋವಹ್ನಿಶ್ವಸನವಿಯದಾತ್ಮೇಂದುರವಿಭಿ-
-ರ್ವಪುರ್ಭಿಗ್ರಸ್ತಾಶೈರಪಿ ತವ ಕಿಯಾನಂಬ ಮಹಿಮಾ |
ಅಮೂನ್ಯಾಲೋಕ್ಯಂತೇ ಭಗವತಿ ನ ಕುತ್ರಾಪ್ಯಣುತಮಾ-
-ಮವಸ್ಥಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾನಿ ತ್ವಯಿ ತು ಪರಮವ್ಯೋಮವಪುಷಿ || ೧೬ ||

ಕಲಾಮಾಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಸಮಯಮನುಭೂತಿಂ ಸಮರಸಂ
ಗುರುಂ ಪಾರಂಪರ್ಯಂ ವಿನಯಮುಪದೇಶಂ ಶಿವಪದಮ್ |
ಪ್ರಮಾಣಂ ನಿರ್ವಾಣಂ ಪ್ರಕೃತಿಮಭಿಭೂತಿಂ ಪರಗುಹಾಂ
ವಿಧಿಂ ವಿದ್ಯಾಮಾಹುಃ ಸಕಲಜನನೀಮೇವ ಮುನಯಃ || ೧೭ ||

ಪ್ರಲೀನೇ ಶಬ್ದೌಘೇ ತದನು ವಿರತೇ ಬಿಂದುವಿಭವೇ
ತತಸ್ತತ್ತ್ವೇ ಚಾಷ್ಟಧ್ವನಿಭಿರನಪಾಯಿನ್ಯಧಿಗತೇ |
ಶ್ರಿತೇ ಶಾಕ್ತೇ ಪರ್ವಣ್ಯನುಕಲಿತಚಿನ್ಮಾತ್ರ ಗಹನಾಂ
ಸ್ವಸಂವಿತ್ತಿಂ ಯೋಗೀ ರಸಯತಿ ಶಿವಾಖ್ಯಾಂ ಭಗವತೀಮ್ || ೧೮ ||

ಪರಾನಂದಾಕಾರಾಂ ನಿರವಧಿಶಿವೈಶ್ವರ್ಯವಪುಷಂ
ನಿರಾಕಾರಾಂ ಜ್ಞಾನಪ್ರಕೃತಿಮಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಕರುಣಾಮ್ |
ಸವಿತ್ರೀಂ ಲೋಕಾನಾಂ ನಿರತಿಶಯಧಾಮಾಸ್ಪದಪದಾಂ
ಭವೋ ವಾ ಮೋಕ್ಷೋ ವಾ ಭವತು ಭವತೀಮೇವ ಭಜತಾಮ್ || ೧೯ ||

ಜಗತ್ಕಾಯೇ ಕೃತ್ವಾ ತದಪಿ ಹೃದಯೇ ತಚ್ಚ ಪುರುಷೇ
ಪುಮಾಂಸಂ ಬಿಂದುಸ್ಥಂ ತದಪಿ ವಿಯದಾಖ್ಯೇ ಚ ಗಹನೇ |
ತದೇತದ್ಜ್ಞಾನಾಖ್ಯೇ ತದಪಿ ಪರಮಾನಂದಗಹನೇ
ಮಹಾವ್ಯೋಮಾಕಾರೇ ತ್ವದನುಭವಶೀಲೋ ವಿಜಯತೇ || ೨೦ ||

ವಿಧೇ ವೇದ್ಯೇ ವಿದ್ಯೇ ವಿವಿಧಸಮಯೇ ವೇದಗುಲಿಕೇ
ವಿಚಿತ್ರೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯೇ ವಿನಯಸುಲಭೇ ವೇದಜನನಿ |
ಶಿವಜ್ಞೇ ಶೂಲಸ್ಥೇ ಶಿವಪದವದಾನ್ಯೇ ಶಿವನಿಧೇ
ಶಿವೇ ಮಾತರ್ಮಹ್ಯಂ ತ್ವಯಿ ವಿತರ ಭಕ್ತಿಂ ನಿರುಪಮಾಮ್ || ೨೧ ||

ವಿಧೇರ್ಮುಂಡಂ ಹೃತ್ವಾ ಯದಕುರುತ ಪಾತ್ರಂ ಕರತಲೇ
ಹರಿಂ ಶೂಲಪ್ರೋತಂ ಯದಗಮಯದಂಸಾಭರಣತಾಮ್ |
ಅಲಂಚಕ್ರೇ ಕಂಠಂ ಯದಪಿ ಗರಲೇನಾಂಬ ಗಿರಿಶಃ
ಶಿವಸ್ಥಾಯಾಃ ಶಕ್ತೇಸ್ತದಿದಮಖಿಲಂ ತೇ ವಿಲಸಿತಮ್ || ೨೨ ||

ವಿರಿಂಚ್ಯಾಖ್ಯಾ ಮಾತಃ ಸೃಜಸಿ ಹರಿಸಂಜ್ಞಾ ತ್ವಮವಸಿ
ತ್ರಿಲೋಕೀಂ ರುದ್ರಾಖ್ಯಾ ಹರಸಿ ವಿದಧಾಸೀಶ್ವರದಶಾಮ್ |
ಭವಂತೀ ನಾದಾಖ್ಯಾ ವಿಹರಸಿ ಚ ಪಾಶೌಘದಲನೀ
ತ್ವಮೇವೈಕಾಽನೇಕಾ ಭವಸಿ ಕೃತಿಭೇದೈರ್ಗಿರಿಸುತೇ || ೨೩ ||

ಮುನೀನಾಂ ಚೇತೋಭಿಃ ಪ್ರಮೃದಿತಕಷಾಯೈರಪಿ ಮನಾ-
-ಗಶಕ್ಯಂ ಸಂಸ್ಪ್ರಷ್ಟುಂ ಚಕಿತಚಕಿತೈರಂಬ ಸತತಮ್ |
ಶ್ರುತೀನಾಂ ಮೂರ್ಧಾನಃ ಪ್ರಕೃತಿಕಠಿನಾಃ ಕೋಮಲತರೇ
ಕಥಂ ತೇ ವಿಂದಂತೇ ಪದಕಿಸಲಯೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪದಮ್ || ೨೪ ||

ತಟಿದ್ವಲ್ಲೀಂ ನಿತ್ಯಾಮಮೃತಸರಿತಂ ಪಾರರಹಿತಾಂ
ಮಲೋತ್ತೀರ್ಣಾಂ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಮಗುಣಗ್ರಂಥಿಗಹನಾಮ್ |
ಗಿರಾಂ ದೂರಾಂ ವಿದ್ಯಾಮವಿನತಕುಚಾಂ ವಿಶ್ವಜನನೀ-
-ಮಪರ್ಯಂತಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಭಿದಧತಿ ಸಂತೋ ಭಗವತೀಮ್ || ೨೫ ||

ಶರೀರಂ ಕ್ಷಿತ್ಯಂಭಃ ಪ್ರಭೃತಿರಚಿತಂ ಕೇವಲಮಚಿತ್
ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಚಾಯಂ ಕಲಯತಿ ಪುಮಾಂಶ್ಚೇತನ ಇತಿ |
ಸ್ಫುಟಂ ಜಾನಾನೋಽಪಿ ಪ್ರಭವತಿ ನ ದೇಹೀ ರಹಯಿತುಂ
ಶರೀರಾಹಂಕಾರಂ ತವ ಸಮಯಬಾಹ್ಯೋ ಗಿರಿಸುತೇ || ೨೬ ||

ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಭ್ರಾತಾ ಸುಹೃದನುಚರಃ ಸದ್ಮ ಗೃಹಿಣೀ
ವಪುಃ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಮಿತ್ರಂ ಧನಮಪಿ ಯದಾ ಮಾಂ ವಿಜಹತಿ |
ತದಾ ಮೇ ಭಿಂದಾನಾ ಸಪದಿ ಭಯಮೋಹಾಂಧತಮಸಂ
ಮಹಾಜ್ಯೋತ್ಸ್ನೇ ಮಾತರ್ಭವ ಕರುಣಯಾ ಸನ್ನಿಧಿಕರೀ || ೨೭ ||

ಸುತಾ ದಕ್ಷಸ್ಯಾದೌ ಕಿಲ ಸಕಲಮಾತಸ್ತ್ವಮುದಭೂಃ
ಸದೋಷಂ ತಂ ಹಿತ್ವಾ ತದನು ಗಿರಿರಾಜಸ್ಯ ದುಹಿತಾ |
ಅನಾದ್ಯಂತಾ ಶಂಭೋರಪೃಥಗಪಿ ಶಕ್ತಿರ್ಭಗವತೀ
ವಿವಾಹಾಜ್ಜಾಯಾಸೀತ್ಯಹಹ ಚರಿತಂ ವೇತ್ತಿ ತವ ಕಃ || ೨೮ ||

ಕಣಾಸ್ತ್ವದ್ದೀಪ್ತೀನಾಂ ರವಿಶಶಿಕೃಶಾನುಪ್ರಭೃತಯಃ
ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷುದ್ರಂ ತವ ನಿಯತಮಾನಂದಕಣಿಕಾ |
ಶಿವಾದಿ ಕ್ಷಿತ್ಯಂತಂ ತ್ರಿವಲಯತನೋಃ ಸರ್ವಮುದರೇ
ತವಾಸ್ತೇ ಭಕ್ತಸ್ಯ ಸ್ಫುರಸಿ ಹೃದಿ ಚಿತ್ರಂ ಭಗವತಿ || ೨೯ ||

ಪುರಃ ಪಶ್ಚಾದಂತರ್ಬಹಿರಪರಿಮೇಯಂ ಪರಿಮಿತಂ
ಪರಂ ಸ್ಥೂಲಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಸಕಲಮಕುಲಂ ಗುಹ್ಯಮಗುಹಮ್ |
ದವೀಯೋ ನೇದೀಯಃ ಸದಸದಿತಿ ವಿಶ್ವಂ ಭಗವತೀ
ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತ್ಯಾಖ್ಯಾಂ ವಹಸಿ ಭುವನಕ್ಷೋಭಜನನೀಮ್ || ೩೦ ||

ಪ್ರವಿಶ್ಯ ತ್ವನ್ಮಾರ್ಗಂ ಸಹಜದಯಯಾ ದೇಶಿಕದೃಶಾ
ಷಡಧ್ವಧ್ವಾಂತೌಘಚ್ಛಿದುರಗಣನಾತೀತಕರುಣಾಮ್ |
ಪರಾಮಾಜ್ಞಾಕಾರಾಂ ಸಪದಿ ಶಿವಯಂತೀಂ ಶಿವತನುಂ
ಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ಧನ್ಯಾಶ್ಚಿರಮುಪಲಭಂತೇ ಭಗವತೀಮ್ || ೩೧ ||

ಮಯೂಖಾಃ ಪೂಷ್ಣೀವ ಜ್ವಲನ ಇವ ತದ್ದೀಪ್ತಿಕಣಿಕಾಃ
ಪಯೋಧೌ ಕಲ್ಲೋಲಾಃ ಪ್ರತಿಹತಮಹಿಮ್ನೀವ ಪೃಷತಃ |
ಉದೇತ್ಯೋದೇತ್ಯಾಂಬ ತ್ವಯಿ ಸಹ ನಿಜೈಃ ಸಾತ್ತ್ವಿಕಗುಣೈ-
-ರ್ಭಜಂತೇ ತತ್ತ್ವೌಘಾಃ ಪ್ರಶಮಮನುಕಲ್ಪಂ ಪರವಶಾಃ || ೩೨ ||

ವಿಧುರ್ವಿಷ್ಣುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಪ್ರಕೃತಿರಣುರಾತ್ಮಾ ದಿನಕರಃ
ಸ್ವಭಾವೋ ಜೈನೇಂದ್ರಃ ಸುಗತಮುನಿರಾಕಾಶಮಲಿನಃ |
ಶಿವಃ ಶಕ್ತಿಶ್ಚೇತಿ ಶ್ರುತಿವಿಷಯತಾಂ ತಾಮುಪಗತಾಂ
ವಿಕಲ್ಪೈರೇಭಿಸ್ತ್ವಾಮಭಿದಧತಿ ಸಂತೋ ಭಗವತೀಮ್ || ೩೩ ||

ಶಿವಸ್ತ್ವಂ ಶಕ್ತಿಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಮಸಿ ಸಮಯಾ ತ್ವಂ ಸಮಯಿನೀ
ತ್ವಮಾತ್ಮಾ ತ್ವಂ ದೀಕ್ಷಾ ತ್ವಮಯಮಣಿಮಾದಿರ್ಗುಣಗಣಃ |
ಅವಿದ್ಯಾ ತ್ವಂ ವಿದ್ಯಾ ತ್ವಮಸಿ ನಿಖಿಲಂ ತ್ವಂ ಕಿಮಪರಂ
ಪೃಥಕ್ತತ್ತ್ವಂ ತ್ವತ್ತೋ ಭಗವತಿ ನ ವೀಕ್ಷಾಮಹ ಇಮೇ || ೩೪ ||

ತ್ವಯಾಸೌ ಜಾನೀತೇ ರಚಯತಿ ಭವತ್ಯೈವ ಸತತಂ
ತ್ವಯೈವೇಚ್ಛತ್ಯಂಬ ತ್ವಮಸಿ ನಿಖಿಲಾ ಯಸ್ಯ ತನವಃ |
ಜಗತ್ಸಾಮ್ಯಂ ಶಂಭೋರ್ವಹಸಿ ಪರಮವ್ಯೋಮವಪುಷಃ
ತಥಾಪ್ಯರ್ಧಂ ಭೂತ್ವಾ ವಿಹರಸಿ ಶಿವಸ್ಯೇತಿ ಕಿಮಿದಮ್ || ೩೫ ||

ಅಸಂಖ್ಯೈಃ ಪ್ರಾಚೀನೈರ್ಜನನಿ ಜನನೈಃ ಕರ್ಮವಿಲಯಾ-
-ತ್ಸಕೃಜ್ಜನ್ಮನ್ಯಂತೇ ಗುರುವಪುಷಮಾಸಾದ್ಯ ಗಿರಿಶಮ್ |
ಅವಾಪ್ಯಾಜ್ಞಾಂ ಶೈವೀಂ ಶಿವತನುಮಪಿ ತ್ವಾಂ ವಿದಿತವಾ-
-ನ್ನಯೇಯಂ ತ್ವತ್ಪೂಜಾಸ್ತುತಿವಿರಚನೇನೈವ ದಿವಸಾನ್ || ೩೬ ||

ಯತ್ಷಟ್ಪತ್ರಂ ಕಮಲಮುದಿತಂ ತಸ್ಯ ಯಾ ಕರ್ಣಿಕಾಖ್ಯಾ
ಯೋನಿಸ್ತಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಥಿತಮುದರೇ ಯತ್ತದೋಂಕಾರಪೀಠಮ್ |
ತಸ್ಯಾಪ್ಯಂತಃ ಕುಚಭರನತಾಂ ಕುಂಡಲೀತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಂ
ಶ್ಯಾಮಾಕಾರಾಂ ಸಕಲಜನನೀಂ ಸಂತತಂ ಭಾವಯಾಮಿ || ೩೭ ||

ಭುವಿ ಪಯಸಿ ಕೃಶಾನೌ ಮಾರುತೇ ಖೇ ಶಶಾಂಕೇ
ಸವಿತರಿ ಯಜಮಾನೇಽಪ್ಯಷ್ಟಧಾ ಶಕ್ತಿರೇಕಾ |
ವಹಸಿ ಕುಚಭರಾಭ್ಯಾಂ ಯಾವನಮ್ರಾಪಿ ವಿಶ್ವಂ
ಸಕಲಜನನಿ ಸಾ ತ್ವಂ ಪಾಹಿ ಮಾಮಿತ್ಯವಾಚ್ಯಮ್ || ೩೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಕಾಳಿದಾಸ ವಿರಚಿತ ಪಂಚಸ್ತವ್ಯಾಂ ಪಂಚಮಃ ಸಕಲಜನನೀಸ್ತವಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed