Panchastavi 4. Amba Stava – ಪಂಚಸ್ತವಿ – ೪. ಅಂಬಾಸ್ತವಃ


ಯಾಮಾಮನಂತಿ ಮುನಯಃ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪುರಾಣೀಂ
ವಿದ್ಯೇತಿ ಯಾಂ ಶ್ರುತಿರಹಸ್ಯವಿದೋ ವದಂತಿ |
ತಾಮರ್ಧಪಲ್ಲವಿತಶಂಕರರೂಪಮುದ್ರಾಂ
ದೇವೀಮನನ್ಯಶರಣಃ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೧ ||

ಅಂಬ ಸ್ತವೇಷು ತವ ತಾವದಕರ್ತೃಕಾಣಿ
ಕುಂಠೀಭವಂತಿ ವಚಸಾಮಪಿ ಗುಂಭನಾನಿ |
ಡಿಂಭಸ್ಯ ಮೇ ಸ್ತುತಿರಸಾವಸಮಂಜಸಾಪಿ
ವಾತ್ಸಲ್ಯನಿಘ್ನಹೃದಯಾಂ ಭವತೀಂ ಧಿನೋತು || ೨ ||

ವ್ಯೋಮೇತಿ ಬಿಂದುರಿತಿ ನಾದ ಇತೀಂದುಲೇಖಾ-
-ರೂಪೇತಿ ವಾಗ್ಭವತನೂರಿತಿ ಮಾತೃಕೇತಿ |
ನಿಃಸ್ಯಂದಮಾನಸುಖಬೋಧಸುಧಾಸ್ವರೂಪಾ
ವಿದ್ಯೋತಸೇ ಮನಸಿ ಭಾಗ್ಯವತಾಂ ಜನಾನಾಮ್ || ೩ ||

ಆವಿರ್ಭವತ್ಪುಲಕಸಂತತಿಭಿಃ ಶರೀರೈ-
-ರ್ನಿಃಸ್ಯಂದಮಾನಸಲಿಲೈರ್ನಯನೈಶ್ಚ ನಿತ್ಯಮ್ |
ವಾಗ್ಭಿಶ್ಚ ಗದ್ಗದಪದಾಭಿರುಪಾಸತೇ ಯೇ
ಪಾದೌ ತವಾಂಬ ಭುವನೇಷು ತ ಏವ ಧನ್ಯಾಃ || ೪ ||

ವಕ್ತ್ರಂ ಯದುದ್ಯತಮಭಿಷ್ಟುತಯೇ ಭವತ್ಯಾ-
-ಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ಯದಪಿ ದೇವಿ ಶಿರಃ ಕರೋತಿ |
ಚೇತಶ್ಚ ಯತ್ತ್ವಯಿ ಪರಾಯಣಮಂಬ ತಾನಿ
ಕಸ್ಯಾಪಿ ಕೈರಪಿ ಭವಂತಿ ತಪೋವಿಶೇಷೈಃ || ೫ ||

ಮೂಲಾಲವಾಲಕುಹರಾದುದಿತಾ ಭವಾನಿ
ನಿರ್ಭಿದ್ಯ ಷಟ್ಸರಸಿಜಾನಿ ತಟಿಲ್ಲತೇವ |
ಭೂಯೋಽಪಿ ತತ್ರ ವಿಶಸಿ ಧ್ರುವಮಂಡಲೇಂದು-
-ನಿಃಸ್ಯಂದಮಾನಪರಮಾಮೃತತೋಯರೂಪಾ || ೬ ||

ದಗ್ಧಂ ಯದಾ ಮದನಮೇಕಮನೇಕಧಾ ತೇ
ಮುಗ್ಧಃ ಕಟಾಕ್ಷವಿಧಿರಂಕುರಯಾಂಚಕಾರ |
ಧತ್ತೇ ತದಾಪ್ರಭೃತಿ ದೇವಿ ಲಲಾಟನೇತ್ರಂ
ಸತ್ಯಂ ಹ್ರಿಯೈವ ಮುಕುಲೀಕೃತಮಿಂದುಮೌಲೇಃ || ೭ ||

ಅಜ್ಞಾತಸಂಭವಮನಾಕಲಿತಾನ್ವವಾಯಂ
ಭಿಕ್ಷುಂ ಕಪಾಲಿನಮವಾಸಸಮದ್ವಿತೀಯಮ್ |
ಪೂರ್ವಂ ಕರಗ್ರಹಣಮಂಗಲತೋ ಭವತ್ಯಾಃ
ಶಂಭುಂ ಕ ಏವ ಬುಬುಧೇ ಗಿರಿರಾಜಕನ್ಯೇ || ೮ ||

ಚರ್ಮಾಂಬರಂ ಚ ಶವಭಸ್ಮವಿಲೇಪನಂ ಚ
ಭಿಕ್ಷಾಟನಂ ಚ ನಟನಂ ಚ ಪರೇತಭೂಮೌ |
ವೇತಾಲಸಂಹತಿಪರಿಗ್ರಹತಾ ಚ ಶಂಭೋಃ
ಶೋಭಾಂ ಬಿಭರ್ತಿ ಗಿರಿಜೇ ತವ ಸಾಹಚರ್ಯಾತ್ || ೯ ||

ಕಲ್ಪೋಪಸಂಹರಣಕೇಲಿಷು ಪಂಡಿತಾನಿ
ಚಂಡಾನಿ ಖಂಡಪರಶೋರಪಿ ತಾಂಡವಾನಿ |
ಆಲೋಕನೇನ ತವ ಕೋಮಲಿತಾನಿ ಮಾತ-
-ರ್ಲಾಸ್ಯಾತ್ಮನಾ ಪರಿಣಮಂತಿ ಜಗದ್ವಿಭೂತ್ಯೈ || ೧೦ ||

ಜಂತೋರಪಶ್ಚಿಮತನೋಃ ಸತಿ ಕರ್ಮಸಾಮ್ಯೇ
ನಿಃಶೇಷಪಾಶಪಟಲಚ್ಛಿದುರಾ ನಿಮೇಷಾತ್ |
ಕಲ್ಯಾಣಿ ದೇಶಿಕಕಟಾಕ್ಷಸಮಾಶ್ರಯೇಣ
ಕಾರುಣ್ಯತೋ ಭವತಿ ಶಾಂಭವವೇದದೀಕ್ಷಾ || ೧೧ ||

ಮುಕ್ತಾವಿಭೂಷಣವತೀ ನವವಿದ್ರುಮಾಭಾ
ಯಚ್ಚೇತಸಿ ಸ್ಫುರಸಿ ತಾರಕಿತೇವ ಸಂಧ್ಯಾ |
ಏಕಃ ಸ ಏವ ಭುವನತ್ರಯಸುಂದರೀಣಾಂ
ಕಂದರ್ಪತಾಂ ವ್ರಜತಿ ಪಂಚಶರೀಂ ವಿನಾಪಿ || ೧೨ ||

ಯೇ ಭಾವಯಂತ್ಯಮೃತವಾಹಿಭಿರಂಶುಜಾಲೈ-
-ರಾಪ್ಯಾಯಮಾನಭುವನಾಮಮೃತೇಶ್ವರೀಂ ತ್ವಾಮ್ |
ತೇ ಲಂಘಯಂತಿ ನನು ಮಾತರಲಂಘನೀಯಾಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭಿಃ ಸುರವರೈರಪಿ ಕಾಲಕಕ್ಷಾಮ್ || ೧೩ ||

ಯಃ ಸ್ಫಾಟಿಕಾಕ್ಷಗುಣಪುಸ್ತಕಕುಂಡಿಕಾಢ್ಯಾಂ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸಮುದ್ಯತಕರಾಂ ಶರದಿಂದುಶುಭ್ರಾಮ್ |
ಪದ್ಮಾಸನಾಂ ಚ ಹೃದಯೇ ಭವತೀಮುಪಾಸ್ತೇ
ಮಾತಃ ಸ ವಿಶ್ವಕವಿತಾರ್ಕಿಕಚಕ್ರವರ್ತೀ || ೧೪ ||

ಬರ್ಹಾವತಂಸಯುತಬರ್ಬರಕೇಶಪಾಶಾಂ
ಗುಂಜಾವಲೀಕೃತಘನಸ್ತನಹಾರಶೋಭಾಮ್ |
ಶ್ಯಾಮಾಂ ಪ್ರವಾಲವದನಾಂ ಸುಕುಮಾರಹಸ್ತಾಂ
ತ್ವಾಮೇವ ನೌಮಿ ಶಬರೀಂ ಶಬರಸ್ಯ ಜಾಯಾಮ್ || ೧೫ ||

ಅರ್ಧೇನ ಕಿಂ ನವಲತಾಲಲಿತೇನ ಮುಗ್ಧೇ
ಕ್ರೀತಂ ವಿಭೋಃ ಪರುಷಮರ್ಧಮಿದಂ ತ್ವಯೇತಿ |
ಆಲೀಜನಸ್ಯ ಪರಿಹಾಸವಚಾಂಸಿ ಮನ್ಯೇ
ಮಂದಸ್ಮಿತೇನ ತವ ದೇವಿ ಜಡೀ ಭವಂತಿ || ೧೬ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಬುದ್ಬುದಕದಂಬಕಸಂಕುಲೋಽಯಂ
ಮಾಯೋದಧಿರ್ವಿವಿಧದುಃಖತರಂಗಮಾಲಃ |
ಆಶ್ಚರ್ಯಮಂಬ ಝಟಿತಿ ಪ್ರಲಯಂ ಪ್ರಯಾತಿ
ತ್ವದ್ಧ್ಯಾನಸಂತತಿಮಹಾಬಡಬಾಮುಖಾಗ್ನೌ || ೧೭ ||

ದಾಕ್ಷಾಯಣೀತಿ ಕುಟಿಲೇತಿ ಕುಹಾರಿಣೀತಿ
ಕಾತ್ಯಾಯನೀತಿ ಕಮಲೇತಿ ಕಲಾವತೀತಿ |
ಏಕಾ ಸತೀ ಭಗವತೀ ಪರಮಾರ್ಥತೋಽಪಿ
ಸಂದೃಶ್ಯಸೇ ಬಹುವಿಧಾ ನನು ನರ್ತಕೀವ || ೧೮ ||

ಆನಂದಲಕ್ಷಣಮನಾಹತನಾಮ್ನಿ ದೇಶೇ
ನಾದಾತ್ಮನಾ ಪರಿಣತಂ ತವ ರೂಪಮೀಶೇ |
ಪ್ರತ್ಯಙ್ಮುಖೇನ ಮನಸಾ ಪರಿಚೀಯಮಾನಂ
ಶಂಸಂತಿ ನೇತ್ರಸಲಿಲೈಃ ಪುಲಕೈಶ್ಚ ಧನ್ಯಾಃ || ೧೯ ||

ತ್ವಂ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಶಶಿನಿ ತಿಗ್ಮರುಚೌ ರುಚಿಸ್ತ್ವಂ
ತ್ವಂ ಚೇತನಾಸಿ ಪುರುಷೇ ಪವನೇ ಬಲಂ ತ್ವಮ್ |
ತ್ವಂ ಸ್ವಾದುತಾಸಿ ಸಲಿಲೇ ಶಿಖಿನಿ ತ್ವಮೂಷ್ಮಾ
ನಿಃಸಾರಮೇವ ನಿಖಿಲಂ ತ್ವದೃತೇ ಯದಿ ಸ್ಯಾತ್ || ೨೦ ||

ಜ್ಯೋತೀಂಷಿ ಯದ್ದಿವಿ ಚರಂತಿ ಯದಂತರಿಕ್ಷಂ
ಸೂತೇ ಪಯಾಂಸಿ ಯದಹಿರ್ಧರಣೀಂ ಚ ಧತ್ತೇ |
ಯದ್ವಾತಿ ವಾಯುರನಲೋ ಯದುದರ್ಚಿರಾಸ್ತೇ
ತತ್ಸರ್ವಮಂಬ ತವ ಕೇವಲಮಾಜ್ಞಯೈವ || ೨೧ ||

ಸಂಕೋಚಮಿಚ್ಛಸಿ ಯದಾ ಗಿರಿಜೇ ತದಾನೀಂ
ವಾಕ್ತರ್ಕಯೋಸ್ತ್ವಮಸಿ ಭೂಮಿರನಾಮರೂಪಾ |
ಯದ್ವಾ ವಿಕಾಸಮುಪಯಾಸಿ ಯದಾ ತದಾನೀಂ
ತ್ವನ್ನಾಮರೂಪಗಣನಾಃ ಸುಕರಾ ಭವಂತಿ || ೨೨ ||

ಭೋಗಾಯ ದೇವಿ ಭವತೀಂ ಕೃತಿನಃ ಪ್ರಣಮ್ಯ
ಭ್ರೂಕಿಂಕರೀಕೃತಸರೋಜಗೃಹಾಃ ಸಹಸ್ರಮ್ |
ಚಿಂತಾಮಣಿಪ್ರಚಯಕಲ್ಪಿತಕೇಲಿಶೈಲೇ
ಕಲ್ಪದ್ರುಮೋಪವನ ಏವ ಚಿರಂ ರಮಂತೇ || ೨೩ ||

ಹರ್ತುಂ ತ್ವಮೇವ ಭವಸಿ ತ್ವದಧೀನಮೀಶೇ
ಸಂಸಾರತಾಪಮಖಿಲಂ ದಯಯಾ ಪಶೂನಾಮ್ |
ವೈಕರ್ತನೀ ಕಿರಣಸಂಹತಿರೇವ ಶಕ್ತಾ
ಧರ್ಮಂ ನಿಜಂ ಶಮಯಿತುಂ ನಿಜಯೈವ ವೃಷ್ಟ್ಯಾ || ೨೪ ||

ಶಕ್ತಿಃ ಶರೀರಮಧಿದೈವತಮಂತರಾತ್ಮಾ
ಜ್ಞಾನಂ ಕ್ರಿಯಾ ಕರಣಮಾಸನಜಾಲಮಿಚ್ಛಾ |
ಐಶ್ವರ್ಯಮಾಯತನಮಾವರಣಾನಿ ಚ ತ್ವಂ
ಕಿಂ ತನ್ನ ಯದ್ಭವಸಿ ದೇವಿ ಶಶಾಂಕಮೌಲೇಃ || ೨೫ ||

ಭೂಮೌ ನಿವೃತ್ತಿರುದಿತಾ ಪಯಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ
ವಿದ್ಯಾಽನಲೇ ಮರುತಿ ಶಾಂತಿರತೀವಕಾಂತಿಃ |
ವ್ಯೋಮ್ನೀತಿ ಯಾಃ ಕಿಲ ಕಲಾಃ ಕಲಯಂತಿ ವಿಶ್ವಂ
ತಾಸಾಂ ಹಿ ದೂರತರಮಂಬ ಪದಂ ತ್ವದೀಯಮ್ || ೨೬ ||

ಯಾವತ್ಪದಂ ಪದಸರೋಜಯುಗಂ ತ್ವದೀಯಂ
ನಾಂಗೀಕರೋತಿ ಹೃದಯೇಷು ಜಗಚ್ಛರಣ್ಯೇ |
ತಾವದ್ವಿಕಲ್ಪಜಟಿಲಾಃ ಕುಟಿಲಪ್ರಕಾರಾ-
-ಸ್ತರ್ಕಗ್ರಹಾಃ ಸಮಯಿನಾಂ ಪ್ರಲಯಂ ನ ಯಾಂತಿ || ೨೭ ||

ನಿರ್ದೇವಯಾನಪಿತೃಯಾನವಿಹಾರಮೇಕೇ
ಕೃತ್ವಾ ಮನಃ ಕರಣಮಂಡಲಸಾರ್ವಭೌಮಮ್ |
ಧ್ಯಾನೇ ನಿವೇಶ್ಯ ತವ ಕಾರಣಪಂಚಕಸ್ಯ
ಪರ್ವಾಣಿ ಪಾರ್ವತಿ ನಯಂತಿ ನಿಜಾಸನತ್ವಮ್ || ೨೮ ||

ಸ್ಥೂಲಾಸು ಮೂರ್ತಿಷು ಮಹೀಪ್ರಮುಖಾಸು ಮೂರ್ತೇಃ
ಕಸ್ಯಾಶ್ಚನಾಪಿ ತವ ವೈಭವಮಂಬ ಯಸ್ಯಾಃ |
ಪತ್ಯಾ ಗಿರಾಮಪಿ ನ ಶಕ್ಯತ ಏವ ವಕ್ತುಂ
ಸಾಪಿ ಸ್ತುತಾ ಕಿಲ ಮಯೇತಿ ತಿತಿಕ್ಷಿತವ್ಯಮ್ || ೨೯ ||

ಕಾಲಾಗ್ನಿಕೋಟಿರುಚಿಮಂಬ ಷಡಧ್ವಶುದ್ಧೌ
ಆಪ್ಲಾವನೇಷು ಭವತೀಮಮೃತೌಘವೃಷ್ಟಿಮ್ |
ಶ್ಯಾಮಾಂ ಘನಸ್ತನತಟಾಂ ಶಕಲೀಕೃತಾಘಾಂ
ಧ್ಯಾಯಂತ ಏವ ಜಗತಾಂ ಗುರವೋ ಭವಂತಿ || ೩೦ ||

ವಿದ್ಯಾಂ ಪರಾಂ ಕತಿಚಿದಂಬರಮಂಬ ಕೇಚಿ-
-ದಾನಂದಮೇವ ಕತಿಚಿತ್ಕತಿಚಿಚ್ಚ ಮಾಯಾಮ್ |
ತ್ವಾಂ ವಿಶ್ವಮಾಹುರಪರೇ ವಯಮಾಮನಾಮಃ
ಸಾಕ್ಷಾದಪಾರಕರುಣಾಂ ಗುರುಮೂರ್ತಿಮೇವ || ೩೧ ||

ಕುವಲಯದಲನೀಲಂ ಬರ್ಬರಸ್ನಿಗ್ಧಕೇಶಂ
ಪೃಥುತರಕುಚಭಾರಾಕ್ರಾಂತಕಾಂತಾವಲಗ್ನಮ್ |
ಕಿಮಿಹ ಬಹುಭಿರುಕ್ತೈಸ್ತ್ವತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಪರಂ ನಃ
ಸಕಲಜನನಿ ಮಾತಃ ಸಂತತಂ ಸನ್ನಿಧತ್ತಾಮ್ || ೩೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಕಾಳಿದಾಸ ವಿರಚಿತ ಪಂಚಸ್ತವ್ಯಾಂ ಚತುರ್ಥಃ ಅಂಬಾಸ್ತವಃ |


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed