Panchastavi 5. Sakalajanani Stava – பஞ்சஸ்தவி – 5। ஸகலஜநநீஸ்தவ꞉


அஜாநந்தோ யாந்தி க்ஷயமவஶமந்யோந்யகலஹை-
-ரமீ மாயாக்³ரந்தௌ² தவ பரிலுட²ந்த꞉ ஸமயிந꞉ ।
ஜக³ந்மாதர்ஜந்மஜ்வரப⁴யதம꞉ கௌமுதி³ வயம்
நமஸ்தே குர்வாணா꞉ ஶரணமுபயாமோ ப⁴க³வதீம் ॥ 1 ॥

வசஸ்தர்காக³ம்யஸ்வரஸபரமாநந்த³விப⁴வ-
-ப்ரபோ³தா⁴காராய த்³யுதிதுலிதநீலோத்பலருசே ।
ஶிவாத்³யாராத்⁴யாய ஸ்தநப⁴ரவிநம்ராய ஸததம்
நமஸ்தஸ்மை கஸ்மைசந ப⁴வது முக்³தா⁴ய மஹஸே ॥ 2 ॥

அநாத்³யந்தாபே⁴த³ப்ரணயரஸிகாபி ப்ரணயிநீ
ஶிவஸ்யாஸீர்யத்த்வம் பரிணயவிதௌ⁴ தே³வி க்³ருஹிணீ ।
ஸவித்ரீ பூ⁴தாநாமபி யது³த³பூ⁴꞉ ஶைலதநயா
ததே³தத்ஸம்ஸாரப்ரணயநமஹாநாடகமுக²ம் ॥ 3 ॥

ப்³ருவந்த்யேகே தத்த்வம் ப⁴க³வதி ஸத³ந்யே விது³ரஸ-
-த்பரே மாத꞉ ப்ராஹுஸ்தவ ஸத³ஸத³ந்யே ஸுகவய꞉ ।
பரே நைதத்ஸர்வம் ஸமபி⁴த³த⁴தே தே³வி ஸுதி⁴ய-
-ஸ்ததே³தத்த்வந்மாயாவிளஸிதமஶேஷம் நநு ஶிவே ॥ 4 ॥

லுட²த்³கு³ஞ்ஜாஹாரஸ்தநப⁴ரநமந்மத்⁴யலதிகா-
-முத³ஞ்சத்³த⁴ர்மாம்ப⁴꞉ கணகு³ணிதவக்த்ராம்பு³ஜருசம் ।
ஶிவம் பார்த²த்ராணப்ரவணம்ருக³யாகாரகு³ணிதம்
ஶிவாமந்வக்³யாந்தீம் ஶரணமஹமந்வேமி ஶப³ரீம் ॥ 5 ॥

மித²꞉ கேஶாகேஶிப்ரத²நநித⁴நாஸ்தர்கக⁴டநா꞉
ப³ஹுஶ்ரத்³தா⁴ப⁴க்திப்ரணதிவிஷயா꞉ ஶாஸ்த்ரவித⁴ய꞉ ।
ப்ரஸீத³ ப்ரத்யக்ஷீப⁴வ கி³ரிஸுதே தே³ஹி ஶரணம்
நிராளம்ப³ம் சேத꞉ பரிலுட²தி பாரிப்லவமித³ம் ॥ 6 ॥

ஶுநாம் வா வஹ்நேர்வா க²க³பரிஷதோ³ வா யத³ஶநம்
கதா³ கேந க்வேதி க்வசித³பி ந கஶ்சித்கலயதி ।
அமுஷ்மிந்விஶ்வாஸம் விஜஹிஹி மமாஹ்நாய வபுஷி
ப்ரபத்³யேதா²ஶ்சேத꞉ ஸகலஜநநீமேவ ஶரணம் ॥ 7 ॥

தடித்கோடிஜ்யோதிர்த்³யுதித³ளிதஷட்³க்³ரந்தி²க³ஹநம்
ப்ரவிஷ்டம் ஸ்வாதா⁴ரம் புநரபி ஸுதா⁴வ்ருஷ்டிவபுஷா ।
கிமப்யஷ்டாவிம்ஶத்கிரணஸகலீபூ⁴தமநிஶம்
ப⁴ஜே தா⁴ம ஶ்யாமம் குசப⁴ரநதம் ப³ர்ப³ரகசம் ॥ 8 ॥

சதுஷ்பத்ராந்த꞉ ஷட்³த³ளபுடப⁴கா³ந்தஸ்த்ரிவலய-
-ஸ்பு²ரத்³வித்³யுத்³வஹ்நித்³யுமணிநியுதாப⁴த்³யுதிலதே ।
ஷட³ஶ்ரம் பி⁴த்த்வாதௌ³ த³ஶத³ளமத² த்³வாத³ஶத³ளம்
கலாஶ்ரம் ச த்³வ்யஶ்ரம் க³தவதி நமஸ்தே கி³ரிஸுதே ॥ 9 ॥

குலம் கேசித்ப்ராஹுர்வபுரகுலமந்யே தவ பு³தா⁴꞉
பரே தத்ஸம்பே⁴த³ம் ஸமபி⁴த³த⁴தே கௌலமபரே ।
சதுர்ணாமப்யேஷாமுபரி கிமபி ப்ராஹுரபரே
மஹாமாயே தத்த்வம் தவ கத²மமீ நிஶ்சிநுமஹே ॥ 10 ॥

ஷட³த்⁴வாரண்யாநீம் ப்ரளயரவிகோடிப்ரதிருசா
ருசா ப⁴ஸ்மீக்ருத்ய ஸ்வபத³கமலப்ரஹ்வஶிரஸாம் ।
விதந்வாந꞉ ஶைவம் கிமபி வபுரிந்தீ³வரருசி꞉
குசாப்⁴யாமாநம்ரஸ்தவ புருஷகாரோ விஜயதே ॥ 11 ॥

ப்ரகாஶாநந்தா³ப்⁴யாமவிதி³தசரீம் மத்⁴யபத³வீம்
ப்ரவிஶ்யைதத்³த்³வந்த்³வம் ரவிஶஶிஸமாக்²யம் கப³லயன் ।
ப்ரபத்³யோர்த்⁴வம் நாத³ம் லயத³ஹநப⁴ஸ்மீக்ருதகுல꞉
ப்ரஸாதா³த்தே ஜந்து꞉ ஶிவமகுலமம்ப³ ப்ரவிஶதி ॥ 12 ॥

மநுஷ்யாஸ்திர்யஞ்சோ மருத இதி லோகத்ரயமித³ம்
ப⁴வாம்போ⁴தௌ⁴ மக்³நம் த்ரிகு³ணலஹரீகோடிலுடி²தம் ।
கடாக்ஷஶ்சேத்³யத்ர க்வசந தவ மாத꞉ கருணயா
ஶரீரீ ஸத்³யோ(அ)யம் வ்ரஜதி பரமாநந்த³தநுதாம் ॥ 13 ॥

ப்ரியங்கு³ஶ்யாமாங்கீ³மருணதரவாஸம் கிஸலயாம்
ஸமுந்மீலந்முக்தாப²லவஹலநேபத்²யஸுப⁴கா³ம் ।
ஸ்தநத்³வந்த்³வஸ்பா²ரஸ்தப³கநமிதாம் கல்பலதிகாம்
ஸக்ருத்³த்⁴யாயந்தஸ்த்வாம் த³த⁴தி ஶிவசிந்தாமணிபத³ம் ॥ 14 ॥

ஷடா³தா⁴ராவர்தைரபரிமிதமந்த்ரோர்மிபடலை꞉
லஸந்முத்³ராபே²நைர்ப³ஹுவித⁴ளஸத்³தை³வதஜ²ஷை꞉ ।
க்ரமஸ்ரோதோபி⁴ஸ்த்வம் வஹஸி பரநாதா³ம்ருதநதீ³
ப⁴வாநி ப்ரத்யக்³ரா ஶிவசித³ம்ருதாப்³தி⁴ப்ரணயிநீ ॥ 15 ॥

மஹீபாதோ²வஹ்நிஶ்வஸநவியதா³த்மேந்து³ரவிபி⁴-
-ர்வபுர்பி⁴க்³ரஸ்தாஶைரபி தவ கியாநம்ப³ மஹிமா ।
அமூந்யாளோக்யந்தே ப⁴க³வதி ந குத்ராப்யணுதமா-
-மவஸ்தா²ம் ப்ராப்தாநி த்வயி து பரமவ்யோமவபுஷி ॥ 16 ॥

கலாமாஜ்ஞாம் ப்ரஜ்ஞாம் ஸமயமநுபூ⁴திம் ஸமரஸம்
கு³ரும் பாரம்பர்யம் விநயமுபதே³ஶம் ஶிவபத³ம் ।
ப்ரமாணம் நிர்வாணம் ப்ரக்ருதிமபி⁴பூ⁴திம் பரகு³ஹாம்
விதி⁴ம் வித்³யாமாஹு꞉ ஸகலஜநநீமேவ முநய꞉ ॥ 17 ॥

ப்ரளீநே ஶப்³தௌ³கே⁴ தத³நு விரதே பி³ந்து³விப⁴வே
ததஸ்தத்த்வே சாஷ்டத்⁴வநிபி⁴ரநபாயிந்யதி⁴க³தே ।
ஶ்ரிதே ஶாக்தே பர்வண்யநுகலிதசிந்மாத்ர க³ஹநாம்
ஸ்வஸம்வித்திம் யோகீ³ ரஸயதி ஶிவாக்²யாம் ப⁴க³வதீம் ॥ 18 ॥

பராநந்தா³காராம் நிரவதி⁴ஶிவைஶ்வர்யவபுஷம்
நிராகாராம் ஜ்ஞாநப்ரக்ருதிமபரிச்சி²ந்நகருணாம் ।
ஸவித்ரீம் லோகாநாம் நிரதிஶயதா⁴மாஸ்பத³பதா³ம்
ப⁴வோ வா மோக்ஷோ வா ப⁴வது ப⁴வதீமேவ ப⁴ஜதாம் ॥ 19 ॥

ஜக³த்காயே க்ருத்வா தத³பி ஹ்ருத³யே தச்ச புருஷே
புமாம்ஸம் பி³ந்து³ஸ்த²ம் தத³பி வியதா³க்²யே ச க³ஹநே ।
ததே³தத்³ஜ்ஞாநாக்²யே தத³பி பரமாநந்த³க³ஹநே
மஹாவ்யோமாகாரே த்வத³நுப⁴வஶீலோ விஜயதே ॥ 20 ॥

விதே⁴ வேத்³யே வித்³யே விவித⁴ஸமயே வேத³கு³ளிகே
விசித்ரே விஶ்வாத்³யே விநயஸுலபே⁴ வேத³ஜநநி ।
ஶிவஜ்ஞே ஶூலஸ்தே² ஶிவபத³வதா³ந்யே ஶிவநிதே⁴
ஶிவே மாதர்மஹ்யம் த்வயி விதர ப⁴க்திம் நிருபமாம் ॥ 21 ॥

விதே⁴ர்முண்ட³ம் ஹ்ருத்வா யத³குருத பாத்ரம் கரதலே
ஹரிம் ஶூலப்ரோதம் யத³க³மயத³ம்ஸாப⁴ரணதாம் ।
அலஞ்சக்ரே கண்ட²ம் யத³பி க³ரளேநாம்ப³ கி³ரிஶ꞉
ஶிவஸ்தா²யா꞉ ஶக்தேஸ்ததி³த³மகி²லம் தே விளஸிதம் ॥ 22 ॥

விரிஞ்ச்யாக்²யா மாத꞉ ஸ்ருஜஸி ஹரிஸஞ்ஜ்ஞா த்வமவஸி
த்ரிலோகீம் ருத்³ராக்²யா ஹரஸி வித³தா⁴ஸீஶ்வரத³ஶாம் ।
ப⁴வந்தீ நாதா³க்²யா விஹரஸி ச பாஶௌக⁴த³ளநீ
த்வமேவைகா(அ)நேகா ப⁴வஸி க்ருதிபே⁴தை³ர்கி³ரிஸுதே ॥ 23 ॥

முநீநாம் சேதோபி⁴꞉ ப்ரம்ருதி³தகஷாயைரபி மநா-
-க³ஶக்யம் ஸம்ஸ்ப்ரஷ்டும் சகிதசகிதைரம்ப³ ஸததம் ।
ஶ்ருதீநாம் மூர்தா⁴ந꞉ ப்ரக்ருதிகடி²நா꞉ கோமளதரே
கத²ம் தே விந்த³ந்தே பத³கிஸலயே பார்வதி பத³ம் ॥ 24 ॥

தடித்³வல்லீம் நித்யாமம்ருதஸரிதம் பாரரஹிதாம்
மலோத்தீர்ணாம் ஜ்யோத்ஸ்நாம் ப்ரக்ருதிமகு³ணக்³ரந்தி²க³ஹநாம் ।
கி³ராம் தூ³ராம் வித்³யாமவிநதகுசாம் விஶ்வஜநநீ-
-மபர்யந்தாம் லக்ஷ்மீமபி⁴த³த⁴தி ஸந்தோ ப⁴க³வதீம் ॥ 25 ॥

ஶரீரம் க்ஷித்யம்ப⁴꞉ ப்ரப்⁴ருதிரசிதம் கேவலமசித்
ஸுக²ம் து³꞉க²ம் சாயம் கலயதி புமாம்ஶ்சேதந இதி ।
ஸ்பு²டம் ஜாநாநோ(அ)பி ப்ரப⁴வதி ந தே³ஹீ ரஹயிதும்
ஶரீராஹங்காரம் தவ ஸமயபா³ஹ்யோ கி³ரிஸுதே ॥ 26 ॥

பிதா மாதா ப்⁴ராதா ஸுஹ்ருத³நுசர꞉ ஸத்³ம க்³ருஹிணீ
வபு꞉ க்ஷேத்ரம் மித்ரம் த⁴நமபி யதா³ மாம் விஜஹதி ।
ததா³ மே பி⁴ந்தா³நா ஸபதி³ ப⁴யமோஹாந்த⁴தமஸம்
மஹாஜ்யோத்ஸ்நே மாதர்ப⁴வ கருணயா ஸந்நிதி⁴கரீ ॥ 27 ॥

ஸுதா த³க்ஷஸ்யாதௌ³ கில ஸகலமாதஸ்த்வமுத³பூ⁴꞉
ஸதோ³ஷம் தம் ஹித்வா தத³நு கி³ரிராஜஸ்ய து³ஹிதா ।
அநாத்³யந்தா ஶம்போ⁴ரப்ருத²க³பி ஶக்திர்ப⁴க³வதீ
விவாஹாஜ்ஜாயாஸீத்யஹஹ சரிதம் வேத்தி தவ க꞉ ॥ 28 ॥

கணாஸ்த்வத்³தீ³ப்தீநாம் ரவிஶஶிக்ருஶாநுப்ரப்⁴ருதய꞉
பரம் ப்³ரஹ்ம க்ஷுத்³ரம் தவ நியதமாநந்த³கணிகா ।
ஶிவாதி³ க்ஷித்யந்தம் த்ரிவலயதநோ꞉ ஸர்வமுத³ரே
தவாஸ்தே ப⁴க்தஸ்ய ஸ்பு²ரஸி ஹ்ருதி³ சித்ரம் ப⁴க³வதி ॥ 29 ॥

புர꞉ பஶ்சாத³ந்தர்ப³ஹிரபரிமேயம் பரிமிதம்
பரம் ஸ்தூ²லம் ஸூக்ஷ்மம் ஸகலமகுலம் கு³ஹ்யமகு³ஹம் ।
த³வீயோ நேதீ³ய꞉ ஸத³ஸதி³தி விஶ்வம் ப⁴க³வதீ
ஸதா³ பஶ்யந்த்யாக்²யாம் வஹஸி பு⁴வநக்ஷோப⁴ஜநநீம் ॥ 30 ॥

ப்ரவிஶ்ய த்வந்மார்க³ம் ஸஹஜத³யயா தே³ஶிகத்³ருஶா
ஷட³த்⁴வத்⁴வாந்தௌக⁴ச்சி²து³ரக³ணநாதீதகருணாம் ।
பராமாஜ்ஞாகாராம் ஸபதி³ ஶிவயந்தீம் ஶிவதநும்
ஸ்வமாத்மாநம் த⁴ந்யாஶ்சிரமுபலப⁴ந்தே ப⁴க³வதீம் ॥ 31 ॥

மயூகா²꞉ பூஷ்ணீவ ஜ்வலந இவ தத்³தீ³ப்திகணிகா꞉
பயோதௌ⁴ கல்லோலா꞉ ப்ரதிஹதமஹிம்நீவ ப்ருஷத꞉ ।
உதே³த்யோதே³த்யாம்ப³ த்வயி ஸஹ நிஜை꞉ ஸாத்த்விககு³ணை-
-ர்ப⁴ஜந்தே தத்த்வௌகா⁴꞉ ப்ரஶமமநுகல்பம் பரவஶா꞉ ॥ 32 ॥

விது⁴ர்விஷ்ணுர்ப்³ரஹ்மா ப்ரக்ருதிரணுராத்மா தி³நகர꞉
ஸ்வபா⁴வோ ஜைநேந்த்³ர꞉ ஸுக³தமுநிராகாஶமலிந꞉ ।
ஶிவ꞉ ஶக்திஶ்சேதி ஶ்ருதிவிஷயதாம் தாமுபக³தாம்
விகல்பைரேபி⁴ஸ்த்வாமபி⁴த³த⁴தி ஸந்தோ ப⁴க³வதீம் ॥ 33 ॥

ஶிவஸ்த்வம் ஶக்திஸ்த்வம் த்வமஸி ஸமயா த்வம் ஸமயிநீ
த்வமாத்மா த்வம் தீ³க்ஷா த்வமயமணிமாதி³ர்கு³ணக³ண꞉ ।
அவித்³யா த்வம் வித்³யா த்வமஸி நிகி²லம் த்வம் கிமபரம்
ப்ருத²க்தத்த்வம் த்வத்தோ ப⁴க³வதி ந வீக்ஷாமஹ இமே ॥ 34 ॥

த்வயாஸௌ ஜாநீதே ரசயதி ப⁴வத்யைவ ஸததம்
த்வயைவேச்ச²த்யம்ப³ த்வமஸி நிகி²லா யஸ்ய தநவ꞉ ।
ஜக³த்ஸாம்யம் ஶம்போ⁴ர்வஹஸி பரமவ்யோமவபுஷ꞉
ததா²ப்யர்த⁴ம் பூ⁴த்வா விஹரஸி ஶிவஸ்யேதி கிமித³ம் ॥ 35 ॥

அஸங்க்²யை꞉ ப்ராசீநைர்ஜநநி ஜநநை꞉ கர்மவிளயா-
-த்ஸக்ருஜ்ஜந்மந்யந்தே கு³ருவபுஷமாஸாத்³ய கி³ரிஶம் ।
அவாப்யாஜ்ஞாம் ஶைவீம் ஶிவதநுமபி த்வாம் விதி³தவா-
-ந்நயேயம் த்வத்பூஜாஸ்துதிவிரசநேநைவ தி³வஸான் ॥ 36 ॥

யத்ஷட்பத்ரம் கமலமுதி³தம் தஸ்ய யா கர்ணிகாக்²யா
யோநிஸ்தஸ்யா꞉ ப்ரதி²தமுத³ரே யத்ததோ³ங்காரபீட²ம் ।
தஸ்யாப்யந்த꞉ குசப⁴ரநதாம் குண்ட³லீதி ப்ரஸித்³தா⁴ம்
ஶ்யாமாகாராம் ஸகலஜநநீம் ஸந்ததம் பா⁴வயாமி ॥ 37 ॥

பு⁴வி பயஸி க்ருஶாநௌ மாருதே கே² ஶஶாங்கே
ஸவிதரி யஜமாநே(அ)ப்யஷ்டதா⁴ ஶக்திரேகா ।
வஹஸி குசப⁴ராப்⁴யாம் யாவநம்ராபி விஶ்வம்
ஸகலஜநநி ஸா த்வம் பாஹி மாமித்யவாச்யம் ॥ 38 ॥

இதி ஶ்ரீகாளிதா³ஸ விரசித பஞ்சஸ்தவ்யாம் பஞ்சம꞉ ஸகலஜநநீஸ்தவ꞉ ।


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed