Sri Narayana Hrudaya Stotram – ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಹೃದಯಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ಭಾರ್ಗವ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣೋ ದೇವತಾ, ಓಂ ಬೀಜಂ, ನಮಶ್ಶಕ್ತಿಃ, ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಕೀಲಕಂ, ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಕರನ್ಯಾಸಃ |
ಓಂ ನಾರಾಯಣಃ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರಿತಿ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ನಾರಾಯಣಃ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ನಾರಾಯಣಃ ಪರೋ ದೇವ ಇತಿ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ನಾರಾಯಣಃ ಪರಂ ಧಾಮೇತಿ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ನಾರಾಯಣಃ ಪರೋ ಧರ್ಮ ಇತಿ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ವಿಶ್ವಂ ನಾರಾಯಣ ಇತಿ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ |
ನಾರಾಯಣಃ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರಿತಿ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ನಾರಾಯಣಃ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ನಾರಾಯಣಃ ಪರೋ ದೇವ ಇತಿ ಶಿಖಾಯೈ ವೌಷಟ್ |
ನಾರಾಯಣಃ ಪರಂ ಧಾಮೇತಿ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ನಾರಾಯಣಃ ಪರೋ ಧರ್ಮ ಇತಿ ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ವೌಷಟ್ |
ವಿಶ್ವಂ ನಾರಾಯಣ ಇತಿ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ದಿಗ್ಬಂಧಃ |
ಓಂ ಐಂದ್ರ್ಯಾದಿದಶದಿಶಂ ಓಂ ನಮಃ ಸುದರ್ಶನಾಯ ಸಹಸ್ರಾರಾಯ ಹುಂ ಫಟ್ ಬಧ್ನಾಮಿ ನಮಶ್ಚಕ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹಾ | ಇತಿ ಪ್ರತಿದಿಶಂ ಯೋಜ್ಯಮ್ |

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಉದ್ಯಾದಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಂ ಪೀತವಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಮ್ |
ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಪಾಣಿಂ ಧ್ಯಾಯೇಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಂ ಹರಿಮ್ || ೧ ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಧಾರಚಕ್ರಂ ತದುಪರಿ ಕಮಠಂ ತತ್ರ ಚಾನಂತಭೋಗೀ
ತನ್ಮಧ್ಯೇ ಭೂಮಿಪದ್ಮಾಂಕುಶಶಿಖರದಳಂ ಕರ್ಣಿಕಾಭೂತಮೇರುಮ್ |
ತತ್ರಸ್ಥಂ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿಂ ಮಣಿಮಯಮಕುಟಂ ಕುಂಡಲೋದ್ಭಾಸಿತಾಂಗಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಂ ಸರಸಿಜನಯನಂ ಸಂತತಂ ಚಿಂತಯಾಮಿ || ೨ ||

ಅಥ ಮೂಲಾಷ್ಟಕಮ್ |
ಓಂ || ನಾರಾಯಣಃ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರಾತ್ಮಾ ನಾರಾಯಣಃ ಪರಃ |
ನಾರಾಯಣಃ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರಾಯಣ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧ ||

ನಾರಾಯಣಃ ಪರೋ ದೇವೋ ಧಾತಾ ನಾರಾಯಣಃ ಪರಃ |
ನಾರಾಯಣಃ ಪರೋ ಧಾತಾ ನಾರಾಯಣ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨ ||

ನಾರಾಯಣಃ ಪರಂ ಧಾಮ ಧ್ಯಾನಂ ನಾರಾಯಣಃ ಪರಃ |
ನಾರಾಯಣ ಪರೋ ಧರ್ಮೋ ನಾರಾಯಣ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೩ ||

ನಾರಾಯಣಃ ಪರೋವೇದ್ಯಃ ವಿದ್ಯಾ ನಾರಾಯಣಃ ಪರಃ |
ವಿಶ್ವಂ ನಾರಾಯಣಃ ಸಾಕ್ಷಾನ್ನಾರಾಯಣ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೪ ||

ನಾರಾಯಣಾದ್ವಿಧಿರ್ಜಾತೋ ಜಾತೋ ನಾರಾಯಣಾದ್ಭವಃ |
ಜಾತೋ ನಾರಾಯಣಾದಿಂದ್ರೋ ನಾರಾಯಣ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೫ ||

ರವಿರ್ನಾರಾಯಣಸ್ತೇಜಃ ಚಂದ್ರೋ ನಾರಾಯಣೋ ಮಹಃ |
ವಹ್ನಿರ್ನಾರಾಯಣಃ ಸಾಕ್ಷಾನ್ನಾರಾಯಣ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೬ ||

ನಾರಾಯಣ ಉಪಾಸ್ಯಃ ಸ್ಯಾದ್ಗುರುರ್ನಾರಾಯಣಃ ಪರಃ |
ನಾರಾಯಣಃ ಪರೋ ಬೋಧೋ ನಾರಾಯಣ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೭ ||

ನಾರಾಯಣಃ ಫಲಂ ಮುಖ್ಯಂ ಸಿದ್ಧಿರ್ನಾರಾಯಣಃ ಸುಖಮ್ |
ಸೇವ್ಯೋನಾರಾಯಣಃ ಶುದ್ಧೋ ನಾರಾಯಣ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೮ || [ಹರಿ]

ಅಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾದಶಕಮ್ |
ನಾರಾಯಣ ತ್ವಮೇವಾಸಿ ದಹರಾಖ್ಯೇ ಹೃದಿ ಸ್ಥಿತಃ |
ಪ್ರೇರಕಃ ಪ್ರೇರ್ಯಮಾಣಾನಾಂ ತ್ವಯಾ ಪ್ರೇರಿತಮಾನಸಃ || ೯ ||

ತ್ವದಾಜ್ಞಾಂ ಶಿರಸಾ ಧೃತ್ವಾ ಜಪಾಮಿ ಜನಪಾವನಮ್ |
ನಾನೋಪಾಸನಮಾರ್ಗಾಣಾಂ ಭವಕೃದ್ಭಾವಬೋಧಕಃ || ೧೦ ||

ಭಾವಾರ್ಥಕೃದ್ಭವಾತೀತೋ ಭವ ಸೌಖ್ಯಪ್ರದೋ ಮಮ |
ತ್ವನ್ಮಾಯಾಮೋಹಿತಂ ವಿಶ್ವಂ ತ್ವಯೈವ ಪರಿಕಲ್ಪಿತಮ್ || ೧೧ ||

ತ್ವದಧಿಷ್ಠಾನಮಾತ್ರೇಣ ಸಾ ವೈ ಸರ್ವಾರ್ಥಕಾರಿಣೀ |
ತ್ವಮೇತಾಂ ಚ ಪುರಸ್ಕೃತ್ಯ ಸರ್ವಕಾಮಾನ್ಪ್ರದರ್ಶಯ || ೧೨ ||

ನ ಮೇ ತ್ವದನ್ಯಸ್ತ್ರಾತಾಸ್ತಿ ತ್ವದನ್ಯನ್ನ ಹಿ ದೈವತಮ್ |
ತ್ವದನ್ಯಂ ನ ಹಿ ಜಾನಾಮಿ ಪಾಲಕಂ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನಮ್ || ೧೩ ||

ಯಾವತ್ಸಾಂಸಾರಿಕೋ ಭಾವೋ ಮನಸ್ಸ್ಥೋ ಭಾವನಾತ್ಮಕಃ |
ತಾವತ್ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇತ್ಸಾಧ್ಯಾ ಸರ್ವಥಾ ಸರ್ವದಾ ವಿಭೋ || ೧೪ ||

ಪಾಪಿನಾಮಹಮೇವಾಗ್ರ್ಯೋ ದಯಾಳೂನಾಂ ತ್ವಮಗ್ರಣೀಃ |
ದಯನೀಯೋ ಮದನ್ಯೋಽಸ್ತಿ ತವ ಕೋಽತ್ರ ಜಗತ್ತ್ರಯೇ || ೧೫ ||

ತ್ವಯಾಹಂ ನೈವ ಸೃಷ್ಟಶ್ಚೇನ್ನ ಸ್ಯಾತ್ತವ ದಯಾಳುತಾ |
ಆಮಯೋ ವಾ ನ ಸೃಷ್ಟಶ್ಚೇದೌಷಧಸ್ಯ ವೃಥೋದಯಃ || ೧೬ ||

ಪಾಪಸಂಘಪರಿಶ್ರಾಂತಃ ಪಾಪಾತ್ಮಾ ಪಾಪರೂಪಧೃತ್ |
ತ್ವದನ್ಯಃ ಕೋಽತ್ರ ಪಾಪೇಭ್ಯಸ್ತ್ರಾತಾಸ್ತಿ ಜಗತೀತಲೇ || ೧೭ ||

ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ
ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ |
ತ್ವಮೇವ ಸೇವ್ಯಶ್ಚ ಗುರುಸ್ತ್ವಮೇವ
ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವ || ೧೮ ||

ಪ್ರಾರ್ಥನಾದಶಕಂ ಚೈವ ಮೂಲಾಷ್ಟಕಮತಃ ಪರಮ್ |
ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾನ್ನಿತ್ಯಂ ತಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸ್ಥಿರಾ ಭವೇತ್ || ೧೯ ||

ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಹೃದಯಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಮ್ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀಹೃದಯಕಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯದಿ ಚೇತ್ತದ್ವಿನಾಕೃತಮ್ || ೨೦ ||

ತತ್ಸರ್ವಂ ನಿಷ್ಫಲಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕ್ರುದ್ಧ್ಯತಿ ಸರ್ವದಾ |
ಏತತ್ಸಂಕಲಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಮ್ || ೨೧ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀಹೃದಯಕಂ ಚೈವ ತಥಾ ನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕಮ್ |
ಜಪೇದ್ಯಃ ಸಂಕಲೀಕೃತ್ಯ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೨೨ ||

ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಹೃದಯಮಾದೌ ಜಪ್ತ್ವಾ ತತಃ ಪರಮ್ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀಹೃದಯಕಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಜಪೇನ್ನಾರಾಯಣಂ ಪುನಃ || ೨೩ ||

ಪುನರ್ನಾರಾಯಣಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಪುನರ್ಲಕ್ಷ್ಮೀನುತಿಂ ಜಪೇತ್ |
ಪುನರ್ನಾರಾಯಣಂ ಜಾಪ್ಯಂ ಸಂಕಲೀಕರಣಂ ಭವೇತ್ || ೨೪ ||

ಏವಂ ಮಧ್ಯೇ ದ್ವಿವಾರೇಣ ಜಪೇತ್ಸಂಕಲಿತಂ ತು ತತ್ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀಹೃದಯಕಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ || ೨೫ ||

ತದ್ವಜ್ಜಪಾದಿಕಂ ಕುರ್ಯಾದೇತತ್ಸಂಕಲಿತಂ ಶುಭಮ್ |
ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಆಧಿವ್ಯಾಧಿಭಯಂ ಹರೇತ್ || ೨೬ ||

ಗೋಪ್ಯಮೇತತ್ಸದಾ ಕುರ್ಯಾನ್ನ ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಕಾಶಯೇತ್ |
ಇತಿ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಕೈಃ ಪುರಾ || ೨೭ ||

ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಗೋಪಯೇತ್ಸಾಧಯೇಸುಧೀಃ |
ಯತ್ರೈತತ್ಪುಸ್ತಕಂ ತಿಷ್ಠೇಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕಮ್ || ೨೮ ||

ಭೂತಪೈಶಾಚವೇತಾಳ ಭಯಂ ನೈವ ತು ಸರ್ವದಾ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀಹೃದಯಕಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ವಿಧಿನಾ ಸಾಧಯೇತ್ಸುಧೀಃ || ೨೯ ||

ಭೃಗುವಾರೇ ಚ ರಾತ್ರೌ ಚ ಪೂಜಯೇತ್ಪುಸ್ತಕದ್ವಯಮ್ |
ಸರ್ವಥಾ ಸರ್ವದಾ ಸತ್ಯಂ ಗೋಪಯೇತ್ಸಾಧಯೇತ್ಸುಧೀಃ |
ಗೋಪನಾತ್ಸಾಧನಾಲ್ಲೋಕೇ ಧನ್ಯೋ ಭವತಿ ತತ್ತ್ವತಃ || ೩೦ ||

ಇತ್ಯಥರ್ವರಹಸ್ಯೇ ಉತ್ತರಭಾಗೇ ನಾರಾಯಣಹೃದಯಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ >>


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed