Sri Narayana Hrudaya Stotram – ஶ்ரீ நாராயண ஹ்ருத³ய ஸ்தோத்ரம்


அஸ்ய ஶ்ரீநாராயணஹ்ருத³யஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய பா⁴ர்க³வ ருஷி꞉, அநுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீலக்ஷ்மீநாராயணோ தே³வதா, ஓம் பீ³ஜம், நமஶ்ஶக்தி꞉, நாராயணாயேதி கீலகம், ஶ்ரீலக்ஷ்மீநாராயண ப்ரீத்யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ।

கரந்யாஸ꞉ ।
ஓம் நாராயண꞉ பரம் ஜ்யோதிரிதி அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
நாராயண꞉ பரம் ப்³ரஹ்மேதி தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
நாராயண꞉ பரோ தே³வ இதி மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
நாராயண꞉ பரம் தா⁴மேதி அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
நாராயண꞉ பரோ த⁴ர்ம இதி கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
விஶ்வம் நாராயண இதி கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
அங்க³ந்யாஸ꞉ ।
நாராயண꞉ பரம் ஜ்யோதிரிதி ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
நாராயண꞉ பரம் ப்³ரஹ்மேதி ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
நாராயண꞉ பரோ தே³வ இதி ஶிகா²யை வௌஷட் ।
நாராயண꞉ பரம் தா⁴மேதி கவசாய ஹும் ।
நாராயண꞉ பரோ த⁴ர்ம இதி நேத்ராப்⁴யாம் வௌஷட் ।
விஶ்வம் நாராயண இதி அஸ்த்ராய ப²ட் ।
தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ।
ஓம் ஐந்த்³ர்யாதி³த³ஶதி³ஶம் ஓம் நம꞉ ஸுத³ர்ஶநாய ஸஹஸ்ராராய ஹும் ப²ட் ப³த்⁴நாமி நமஶ்சக்ராய ஸ்வாஹா । இதி ப்ரதிதி³ஶம் யோஜ்யம் ।

அத² த்⁴யாநம் ।
உத்³யாதா³தி³த்யஸங்காஶம் பீதவாஸம் சதுர்பு⁴ஜம் ।
ஶங்க²சக்ரக³தா³பாணிம் த்⁴யாயேல்லக்ஷ்மீபதிம் ஹரிம் ॥ 1 ॥

த்ரைலோக்யாதா⁴ரசக்ரம் தது³பரி கமட²ம் தத்ர சாநந்தபோ⁴கீ³
தந்மத்⁴யே பூ⁴மிபத்³மாங்குஶஶிக²ரத³லம் கர்ணிகாபூ⁴தமேரும் ।
தத்ரஸ்த²ம் ஶாந்தமூர்திம் மணிமயமகுடம் குண்ட³லோத்³பா⁴ஸிதாங்க³ம்
லக்ஷ்மீநாராயணாக்²யம் ஸரஸிஜநயநம் ஸந்ததம் சிந்தயாமி ॥ 2 ॥

அத² மூலாஷ்டகம் ।
ஓம் ॥ நாராயண꞉ பரம் ஜ்யோதிராத்மா நாராயண꞉ பர꞉ ।
நாராயண꞉ பரம் ப்³ரஹ்ம நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 1 ॥

நாராயண꞉ பரோ தே³வோ தா⁴தா நாராயண꞉ பர꞉ ।
நாராயண꞉ பரோ தா⁴தா நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 2 ॥

நாராயண꞉ பரம் தா⁴ம த்⁴யாநம் நாராயண꞉ பர꞉ ।
நாராயண பரோ த⁴ர்மோ நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 3 ॥

நாராயண꞉ பரோவேத்³ய꞉ வித்³யா நாராயண꞉ பர꞉ ।
விஶ்வம் நாராயண꞉ ஸாக்ஷாந்நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 4 ॥

நாராயணாத்³விதி⁴ர்ஜாதோ ஜாதோ நாராயணாத்³ப⁴வ꞉ ।
ஜாதோ நாராயணாதி³ந்த்³ரோ நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 5 ॥

ரவிர்நாராயணஸ்தேஜ꞉ சந்த்³ரோ நாராயணோ மஹ꞉ ।
வஹ்நிர்நாராயண꞉ ஸாக்ஷாந்நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 6 ॥

நாராயண உபாஸ்ய꞉ ஸ்யாத்³கு³ருர்நாராயண꞉ பர꞉ ।
நாராயண꞉ பரோ போ³தோ⁴ நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 7 ॥

நாராயண꞉ ப²லம் முக்²யம் ஸித்³தி⁴ர்நாராயண꞉ ஸுக²ம் ।
ஸேவ்யோநாராயண꞉ ஶுத்³தோ⁴ நாராயண நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 8 ॥ [ஹரி]

அத² ப்ரார்த²நாத³ஶகம் ।
நாராயண த்வமேவாஸி த³ஹராக்²யே ஹ்ருதி³ ஸ்தி²த꞉ ।
ப்ரேரக꞉ ப்ரேர்யமாணாநாம் த்வயா ப்ரேரிதமாநஸ꞉ ॥ 9 ॥

த்வதா³ஜ்ஞாம் ஶிரஸா த்⁴ருத்வா ஜபாமி ஜநபாவநம் ।
நாநோபாஸநமார்கா³ணாம் ப⁴வக்ருத்³பா⁴வபோ³த⁴க꞉ ॥ 10 ॥

பா⁴வார்த²க்ருத்³ப⁴வாதீதோ ப⁴வ ஸௌக்²யப்ரதோ³ மம ।
த்வந்மாயாமோஹிதம் விஶ்வம் த்வயைவ பரிகல்பிதம் ॥ 11 ॥

த்வத³தி⁴ஷ்டா²நமாத்ரேண ஸா வை ஸர்வார்த²காரிணீ ।
த்வமேதாம் ச புரஸ்க்ருத்ய ஸர்வகாமாந்ப்ரத³ர்ஶய ॥ 12 ॥

ந மே த்வத³ந்யஸ்த்ராதாஸ்தி த்வத³ந்யந்ந ஹி தை³வதம் ।
த்வத³ந்யம் ந ஹி ஜாநாமி பாலகம் புண்யவர்த⁴நம் ॥ 13 ॥

யாவத்ஸாம்ஸாரிகோ பா⁴வோ மநஸ்ஸ்தோ² பா⁴வநாத்மக꞉ ।
தாவத்ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வேத்ஸாத்⁴யா ஸர்வதா² ஸர்வதா³ விபோ⁴ ॥ 14 ॥

பாபிநாமஹமேவாக்³ர்யோ த³யாலூநாம் த்வமக்³ரணீ꞉ ।
த³யநீயோ மத³ந்யோ(அ)ஸ்தி தவ கோ(அ)த்ர ஜக³த்த்ரயே ॥ 15 ॥

த்வயாஹம் நைவ ஸ்ருஷ்டஶ்சேந்ந ஸ்யாத்தவ த³யாலுதா ।
ஆமயோ வா ந ஸ்ருஷ்டஶ்சேதௌ³ஷத⁴ஸ்ய வ்ருதோ²த³ய꞉ ॥ 16 ॥

பாபஸங்க⁴பரிஶ்ராந்த꞉ பாபாத்மா பாபரூபத்⁴ருத் ।
த்வத³ந்ய꞉ கோ(அ)த்ர பாபேப்⁴யஸ்த்ராதாஸ்தி ஜக³தீதலே ॥ 17 ॥

த்வமேவ மாதா ச பிதா த்வமேவ
த்வமேவ ப³ந்து⁴ஶ்ச ஸகா² த்வமேவ ।
த்வமேவ ஸேவ்யஶ்ச கு³ருஸ்த்வமேவ
த்வமேவ ஸர்வம் மம தே³வ தே³வ ॥ 18 ॥

ப்ரார்த²நாத³ஶகம் சைவ மூலாஷ்டகமத꞉ பரம் ।
ய꞉ படே²ச்ச்²ருணுயாந்நித்யம் தஸ்ய லக்ஷ்மீ꞉ ஸ்தி²ரா ப⁴வேத் ॥ 19 ॥

நாராயணஸ்ய ஹ்ருத³யம் ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரத³ம் ।
லக்ஷ்மீஹ்ருத³யகம் ஸ்தோத்ரம் யதி³ சேத்தத்³விநாக்ருதம் ॥ 20 ॥

தத்ஸர்வம் நிஷ்ப²லம் ப்ரோக்தம் லக்ஷ்மீ꞉ க்ருத்³த்⁴யதி ஸர்வதா³ ।
ஏதத்ஸங்கலிதம் ஸ்தோத்ரம் ஸர்வகாமப²லப்ரத³ம் ॥ 21 ॥

லக்ஷ்மீஹ்ருத³யகம் சைவ ததா² நாராயணாத்மகம் ।
ஜபேத்³ய꞉ ஸங்கலீக்ருத்ய ஸர்வாபீ⁴ஷ்டமவாப்நுயாத் ॥ 22 ॥

நாராயணஸ்ய ஹ்ருத³யமாதௌ³ ஜப்த்வா தத꞉ பரம் ।
லக்ஷ்மீஹ்ருத³யகம் ஸ்தோத்ரம் ஜபேந்நாராயணம் புந꞉ ॥ 23 ॥

புநர்நாராயணம் ஜப்த்வா புநர்லக்ஷ்மீநுதிம் ஜபேத் ।
புநர்நாராயணம் ஜாப்யம் ஸங்கலீகரணம் ப⁴வேத் ॥ 24 ॥

ஏவம் மத்⁴யே த்³விவாரேண ஜபேத்ஸங்கலிதம் து தத் ।
லக்ஷ்மீஹ்ருத³யகம் ஸ்தோத்ரம் ஸர்வகாமப்ரகாஶிதம் ॥ 25 ॥

தத்³வஜ்ஜபாதி³கம் குர்யாதே³தத்ஸங்கலிதம் ஶுப⁴ம் ।
ஸர்வாந்காமாநவாப்நோதி ஆதி⁴வ்யாதி⁴ப⁴யம் ஹரேத் ॥ 26 ॥

கோ³ப்யமேதத்ஸதா³ குர்யாந்ந ஸர்வத்ர ப்ரகாஶயேத் ।
இதி கு³ஹ்யதமம் ஶாஸ்த்ரம் ப்ராப்தம் ப்³ரஹ்மாதி³கை꞉ புரா ॥ 27 ॥

தஸ்மாத்ஸர்வப்ரயத்நேந கோ³பயேத்ஸாத⁴யேஸுதீ⁴꞉ ।
யத்ரைதத்புஸ்தகம் திஷ்டே²ல்லக்ஷ்மீநாராயணாத்மகம் ॥ 28 ॥

பூ⁴தபைஶாசவேதால ப⁴யம் நைவ து ஸர்வதா³ ।
லக்ஷ்மீஹ்ருத³யகம் ப்ரோக்தம் விதி⁴நா ஸாத⁴யேத்ஸுதீ⁴꞉ ॥ 29 ॥

ப்⁴ருகு³வாரே ச ராத்ரௌ ச பூஜயேத்புஸ்தகத்³வயம் ।
ஸர்வதா² ஸர்வதா³ ஸத்யம் கோ³பயேத்ஸாத⁴யேத்ஸுதீ⁴꞉ ।
கோ³பநாத்ஸாத⁴நால்லோகே த⁴ந்யோ ப⁴வதி தத்த்வத꞉ ॥ 30 ॥

இத்யத²ர்வரஹஸ்யே உத்தரபா⁴கே³ நாராயணஹ்ருத³யம் ஸம்பூர்ணம் ।

ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ ஹ்ருத³ய ஸ்தோத்ரம் >>


மேலும் ஶ்ரீ விஷ்ணு ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed