Sri Narayana Hrudaya Stotram – శ్రీ నారాయణ హృదయ స్తోత్రం


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో లో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]

అస్య శ్రీనారాయణహృదయస్తోత్రమంత్రస్య భార్గవ ఋషిః, అనుష్టుప్ఛందః, శ్రీలక్ష్మీనారాయణో దేవతా, ఓం బీజం, నమశ్శక్తిః, నారాయణాయేతి కీలకం, శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః |

కరన్యాసః |
ఓం నారాయణః పరం జ్యోతిరితి అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
నారాయణః పరం బ్రహ్మేతి తర్జనీభ్యాం నమః |
నారాయణః పరో దేవ ఇతి మధ్యమాభ్యాం నమః |
నారాయణః పరం ధామేతి అనామికాభ్యాం నమః |
నారాయణః పరో ధర్మ ఇతి కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
విశ్వం నారాయణ ఇతి కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |
అంగన్యాసః |
నారాయణః పరం జ్యోతిరితి హృదయాయ నమః |
నారాయణః పరం బ్రహ్మేతి శిరసే స్వాహా |
నారాయణః పరో దేవ ఇతి శిఖాయై వౌషట్ |
నారాయణః పరం ధామేతి కవచాయ హుమ్ |
నారాయణః పరో ధర్మ ఇతి నేత్రాభ్యాం వౌషట్ |
విశ్వం నారాయణ ఇతి అస్త్రాయ ఫట్ |
దిగ్బంధః |
ఓం ఐంద్ర్యాదిదశదిశం ఓం నమః సుదర్శనాయ సహస్రారాయ హుం ఫట్ బధ్నామి నమశ్చక్రాయ స్వాహా | ఇతి ప్రతిదిశం యోజ్యమ్ |

అథ ధ్యానమ్ |
ఉద్యాదాదిత్యసంకాశం పీతవాసం చతుర్భుజమ్ |
శంఖచక్రగదాపాణిం ధ్యాయేల్లక్ష్మీపతిం హరిమ్ || ౧ ||

త్రైలోక్యాధారచక్రం తదుపరి కమఠం తత్ర చానంతభోగీ
తన్మధ్యే భూమిపద్మాంకుశశిఖరదళం కర్ణికాభూతమేరుమ్ |
తత్రస్థం శాంతమూర్తిం మణిమయమకుటం కుండలోద్భాసితాంగం
లక్ష్మీనారాయణాఖ్యం సరసిజనయనం సంతతం చింతయామి || ౨ ||

అథ మూలాష్టకమ్ |
ఓం || నారాయణః పరం జ్యోతిరాత్మా నారాయణః పరః |
నారాయణః పరం బ్రహ్మ నారాయణ నమోఽస్తు తే || ౧ ||

నారాయణః పరో దేవో ధాతా నారాయణః పరః |
నారాయణః పరో ధాతా నారాయణ నమోఽస్తు తే || ౨ ||

నారాయణః పరం ధామ ధ్యానం నారాయణః పరః |
నారాయణ పరో ధర్మో నారాయణ నమోఽస్తు తే || ౩ ||

నారాయణః పరోవేద్యః విద్యా నారాయణః పరః |
విశ్వం నారాయణః సాక్షాన్నారాయణ నమోఽస్తు తే || ౪ ||

నారాయణాద్విధిర్జాతో జాతో నారాయణాద్భవః |
జాతో నారాయణాదింద్రో నారాయణ నమోఽస్తు తే || ౫ ||

రవిర్నారాయణస్తేజః చంద్రో నారాయణో మహః |
వహ్నిర్నారాయణః సాక్షాన్నారాయణ నమోఽస్తు తే || ౬ ||

నారాయణ ఉపాస్యః స్యాద్గురుర్నారాయణః పరః |
నారాయణః పరో బోధో నారాయణ నమోఽస్తు తే || ౭ ||

నారాయణః ఫలం ముఖ్యం సిద్ధిర్నారాయణః సుఖమ్ |
సేవ్యోనారాయణః శుద్ధో నారాయణ నమోఽస్తు తే || ౮ || [హరి]

అథ ప్రార్థనాదశకమ్ |
నారాయణ త్వమేవాసి దహరాఖ్యే హృది స్థితః |
ప్రేరకః ప్రేర్యమాణానాం త్వయా ప్రేరితమానసః || ౯ ||

త్వదాజ్ఞాం శిరసా ధృత్వా జపామి జనపావనమ్ |
నానోపాసనమార్గాణాం భవకృద్భావబోధకః || ౧౦ ||

భావార్థకృద్భవాతీతో భవ సౌఖ్యప్రదో మమ |
త్వన్మాయామోహితం విశ్వం త్వయైవ పరికల్పితమ్ || ౧౧ ||

త్వదధిష్ఠానమాత్రేణ సా వై సర్వార్థకారిణీ |
త్వమేతాం చ పురస్కృత్య సర్వకామాన్ప్రదర్శయ || ౧౨ ||

న మే త్వదన్యస్త్రాతాస్తి త్వదన్యన్న హి దైవతమ్ |
త్వదన్యం న హి జానామి పాలకం పుణ్యవర్ధనమ్ || ౧౩ ||

యావత్సాంసారికో భావో మనస్స్థో భావనాత్మకః |
తావత్సిద్ధిర్భవేత్సాధ్యా సర్వథా సర్వదా విభో || ౧౪ ||

పాపినామహమేవాగ్ర్యో దయాళూనాం త్వమగ్రణీః |
దయనీయో మదన్యోఽస్తి తవ కోఽత్ర జగత్త్రయే || ౧౫ ||

త్వయాహం నైవ సృష్టశ్చేన్న స్యాత్తవ దయాళుతా |
ఆమయో వా న సృష్టశ్చేదౌషధస్య వృథోదయః || ౧౬ ||

పాపసంఘపరిశ్రాంతః పాపాత్మా పాపరూపధృత్ |
త్వదన్యః కోఽత్ర పాపేభ్యస్త్రాతాస్తి జగతీతలే || ౧౭ ||

త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ
త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ |
త్వమేవ సేవ్యశ్చ గురుస్త్వమేవ
త్వమేవ సర్వం మమ దేవ దేవ || ౧౮ ||

ప్రార్థనాదశకం చైవ మూలాష్టకమతః పరమ్ |
యః పఠేచ్ఛృణుయాన్నిత్యం తస్య లక్ష్మీః స్థిరా భవేత్ || ౧౯ ||

నారాయణస్య హృదయం సర్వాభీష్టఫలప్రదమ్ |
లక్ష్మీహృదయకం స్తోత్రం యది చేత్తద్వినాకృతమ్ || ౨౦ ||

తత్సర్వం నిష్ఫలం ప్రోక్తం లక్ష్మీః క్రుద్ధ్యతి సర్వదా |
ఏతత్సంకలితం స్తోత్రం సర్వకామఫలప్రదమ్ || ౨౧ ||

లక్ష్మీహృదయకం చైవ తథా నారాయణాత్మకమ్ |
జపేద్యః సంకలీకృత్య సర్వాభీష్టమవాప్నుయాత్ || ౨౨ ||

నారాయణస్య హృదయమాదౌ జప్త్వా తతః పరమ్ |
లక్ష్మీహృదయకం స్తోత్రం జపేన్నారాయణం పునః || ౨౩ ||

పునర్నారాయణం జప్త్వా పునర్లక్ష్మీనుతిం జపేత్ |
పునర్నారాయణం జాప్యం సంకలీకరణం భవేత్ || ౨౪ ||

ఏవం మధ్యే ద్వివారేణ జపేత్సంకలితం తు తత్ |
లక్ష్మీహృదయకం స్తోత్రం సర్వకామప్రకాశితమ్ || ౨౫ ||

తద్వజ్జపాదికం కుర్యాదేతత్సంకలితం శుభమ్ |
సర్వాన్కామానవాప్నోతి ఆధివ్యాధిభయం హరేత్ || ౨౬ ||

గోప్యమేతత్సదా కుర్యాన్న సర్వత్ర ప్రకాశయేత్ |
ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం ప్రాప్తం బ్రహ్మాదికైః పురా || ౨౭ ||

తస్మాత్సర్వప్రయత్నేన గోపయేత్సాధయేసుధీః |
యత్రైతత్పుస్తకం తిష్ఠేల్లక్ష్మీనారాయణాత్మకమ్ || ౨౮ ||

భూతపైశాచవేతాళ భయం నైవ తు సర్వదా |
లక్ష్మీహృదయకం ప్రోక్తం విధినా సాధయేత్సుధీః || ౨౯ ||

భృగువారే చ రాత్రౌ చ పూజయేత్పుస్తకద్వయమ్ |
సర్వథా సర్వదా సత్యం గోపయేత్సాధయేత్సుధీః |
గోపనాత్సాధనాల్లోకే ధన్యో భవతి తత్త్వతః || ౩౦ ||

ఇత్యథర్వరహస్యే ఉత్తరభాగే నారాయణహృదయం సంపూర్ణమ్ |

శ్రీ లక్ష్మీ హృదయ స్తోత్రం >>


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ క్రింది పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ విష్ణు స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

6 thoughts on “Sri Narayana Hrudaya Stotram – శ్రీ నారాయణ హృదయ స్తోత్రం

స్పందించండి

error: Not allowed