Indra Krutha Sri Maha Lakshmi Stotram – ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಮಹೇಂದ್ರ ಕೃತಂ)


ಮಹೇಂದ್ರ ಉವಾಚ |
ನಮಃ ಕಮಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾಯೈ ಸಾರಾಯೈ ಪದ್ಮಾಯೈ ಚ ನಮೋ ನಮಃ || ೧ ||

ಪದ್ಮಪತ್ರೇಕ್ಷಣಾಯೈ ಚ ಪದ್ಮಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪದ್ಮಾಸನಾಯೈ ಪದ್ಮಿನ್ಯೈ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ಚ ನಮೋ ನಮಃ || ೨ ||

ಸರ್ವಸಂಪತ್ಸ್ವರೂಪಾಯೈ ಸರ್ವದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸುಖದಾಯೈ ಮೋಕ್ಷದಾಯೈ ಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೩ ||

ಹರಿಭಕ್ತಿಪ್ರದಾತ್ರ್ಯೈ ಚ ಹರ್ಷದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಕೃಷ್ಣವಕ್ಷಃಸ್ಥಿತಾಯೈ ಚ ಕೃಷ್ಣೇಶಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೪ ||

ಕೃಷ್ಣಶೋಭಾಸ್ವರೂಪಾಯೈ ರತ್ನಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸಂಪತ್ಯಧಿಷ್ಠಾತೃದೇವ್ಯೈ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೫ ||

ಸಸ್ಯಾಧಿಷ್ಠಾತೃದೇವ್ಯೈ ಚ ಸಸ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ನಮೋ ಬುದ್ಧಿಸ್ವರೂಪಾಯೈ ಬುದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೬ ||

ವೈಕುಂಠೇ ಚ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕ್ಷೀರೋದಸಾಗರೇ |
ಸ್ವರ್ಗಲಕ್ಷ್ಮೀರಿಂದ್ರಗೇಹೇ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನೃಪಾಲಯೇ || ೭ ||

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಗೃಹಿಣಾಂ ಗೇಹೇ ಚ ಗೃಹದೇವತಾ |
ಸುರಭಿಃ ಸಾ ಗವಾಂ ಮಾತಾ ದಕ್ಷಿಣಾ ಯಜ್ಞಕಾಮಿನೀ || ೮ ||

ಅದಿತಿರ್ದೇವಮಾತಾ ತ್ವಂ ಕಮಲಾ ಕಮಲಾಲಯೇ |
ಸ್ವಾಹಾ ತ್ವಂ ಚ ಹವಿರ್ದಾನೇ ಕವ್ಯದಾನೇ ಸ್ವಧಾ ಸ್ಮೃತಾ || ೯ ||

ತ್ವಂ ಹಿ ವಿಷ್ಣುಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಸರ್ವಾಧಾರಾ ವಸುಂಧರಾ |
ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವಸ್ವರೂಪಾ ತ್ವಂ ನಾರಾಯಣಪರಾಯಾಣಾ || ೧೦ ||

ಕ್ರೋಧಹಿಂಸಾವರ್ಜಿತಾ ಚ ವರದಾ ಚ ಶುಭಾನನಾ |
ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರದಾ ತ್ವಂ ಚ ಹರಿದಾಸ್ಯಪ್ರದಾ ಪರಾ || ೧೧ ||

ಯಯಾ ವಿನಾ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಭಸ್ಮೀಭೂತಮಸಾರಕಮ್ |
ಜೀವನ್ಮೃತಂ ಚ ವಿಶ್ವಂ ಚ ಶವತುಲ್ಯಂ ಯಯಾ ವಿನಾ || ೧೨ ||

ಸರ್ವೇಷಾಂ ಚ ಪರಾ ತ್ವಂ ಹಿ ಸರ್ವಬಾಂಧವರೂಪಿಣೀ |
ಯಯಾ ವಿನಾ ನ ಸಂಭಾಷ್ಯೋ ಬಾಂಧವೈರ್ಬಾಂಧವಃ ಸದಾ || ೧೩ ||

ತ್ವಯಾ ಹೀನೋ ಬಂಧುಹೀನಸ್ತ್ವಯಾ ಯುಕ್ತಃ ಸಬಾಂಧವಃ |
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಣಾಂ ತ್ವಂ ಚ ಕಾರಣರೂಪಿಣೀ || ೧೪ ||

ಸ್ತನಂಧಯಾನಾಂ ತ್ವಂ ಮಾತಾ ಶಿಶೂನಾಂ ಶೈಶವೇ ಯಥಾ |
ತಥಾ ತ್ವಂ ಸರ್ವದಾ ಮಾತಾ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸರ್ವವಿಶ್ವತಃ || ೧೫ ||

ತ್ಯಕ್ತಸ್ತನೋ ಮಾತೃಹೀನಃ ಸ ಚೇಜ್ಜೀವತಿ ದೈವತಃ |
ತ್ವಯಾ ಹೀನೋ ಜನಃ ಕೋಽಪಿ ನ ಜೀವತ್ಯೇವ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ || ೧೬ ||

ಸುಪ್ರಸನ್ನಸ್ವರೂಪಾ ತ್ವಂ ಮೇ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭವಾಂಬಿಕೇ |
ವೈರಿಗ್ರಸ್ತಂ ಚ ವಿಷಯಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಂ ಸನಾತನಿ || ೧೭ ||

ವಯಂ ಯಾವತ್ತ್ವಯಾ ಹೀನಾ ಬಂಧುಹೀನಾಶ್ಚ ಭಿಕ್ಷುಕಾಃ |
ಸರ್ವಸಂಪದ್ವಿಹೀನಾಶ್ಚ ತಾವದೇವ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ || ೧೮ ||

ರಾಜ್ಯಂ ದೇಹಿ ಶ್ರಿಯಂ ದೇಹಿ ಬಲಂ ದೇಹಿ ಸುರೇಶ್ವರಿ |
ಕೀರ್ತಿಂ ದೇಹಿ ಧನಂ ದೇಹಿ ಪುತ್ರಾನ್ಮಹ್ಯಂ ಚ ದೇಹಿ ವೈ || ೧೯ ||

ಕಾಮಂ ದೇಹಿ ಮತಿಂ ದೇಹಿ ಭೋಗಾನ್ ದೇಹಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ |
ಜ್ಞಾನಂ ದೇಹಿ ಚ ಧರ್ಮಂ ಚ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯಮೀಪ್ಸಿತಮ್ || ೨೦ ||

ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಮೇವಂ ವೈ ಪ್ರಭಾವಾಂ ಚ ಪ್ರತಾಪಕಮ್ |
ಜಯಂ ಪರಾಕ್ರಮಂ ಯುದ್ಧೇ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಮೈವ ಚ || ೨೧ ||

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ತು ಮಹೇಂದ್ರಶ್ಚ ಸರ್ವೈಃ ಸುರಗಣೈಃ ಸಹ |
ನನಾಮ ಸಾಶ್ರುನೇತ್ರೋಽಯಂ ಮೂರ್ಧ್ನಾ ಚೈವ ಪುನಃ ಪುನಃ || ೨೨ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾ ಚ ಶಂಕರಶ್ಚೈವ ಶೇಷೋ ಧರ್ಮಶ್ಚ ಕೇಶವಃ |
ಸರ್ವೇ ಚಕ್ರುಃ ಪರೀಹಾರಂ ಸುರಾರ್ಥೇ ಚ ಪುನಃ ಪುನಃ || ೨೩ ||

ದೇವೇಭ್ಯಶ್ಚ ವರಂ ದತ್ತ್ವಾ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾಂ ಮನೋಹರಾಮ್ |
ಕೇಶವಾಯ ದದೌ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸಂತುಷ್ಟಾ ಸುರಸಂಸದಿ || ೨೪ ||

ಯಯುರ್ದೈವಾಶ್ಚ ಸಂತುಷ್ಟಾಃ ಸ್ವಂ ಸ್ವಂ ಸ್ಥಾನಂ ಚ ನಾರದ |
ದೇವೀ ಯಯೌ ಹರೇಃ ಕ್ರೋಡಂ ಹೃಷ್ಟಾ ಕ್ಷೀರೋದಶಾಯಿನಃ || ೨೫ ||

ಯಯತುಸ್ತೌ ಸ್ವಸ್ವಗೃಹಂ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾನೌ ಚ ನಾರದ |
ದತ್ತ್ವಾ ಶುಭಾಶಿಷಂ ತೌ ಚ ದೇವೇಭ್ಯಃ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಮ್ || ೨೬ ||

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ |
ಕುಬೇರತುಲ್ಯಃ ಸ ಭವೇದ್ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೋ ಮಹಾನ್ || ೨೭ ||

ಸಿದ್ಧಸ್ತೋತ್ರಂ ಯದಿ ಪಠೇತ್ ಸೋಽಪಿ ಕಲ್ಪತರುರ್ನರಃ |
ಪಂಚಲಕ್ಷಜಪೇನೈವ ಸ್ತೋತ್ರಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇನ್ನೃಣಾಮ್ || ೨೮ ||

ಸಿದ್ಧಸ್ತೋತ್ರಂ ಯದಿ ಪಠೇನ್ಮಾಸಮೇಕಂ ಚ ಸಂಯತಃ |
ಮಹಾಸುಖೀ ಚ ರಾಜೇಂದ್ರೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂಶಯಃ || ೨೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ದ್ವಿತೀಯೇ ಪ್ರಕೃತಿಖಂಡೇ ನಾರದನಾರಾಯಣಸಂವಾದೇ ಏಕೋನಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ತಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಮಹೇಂದ್ರ ಕೃತ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed