Indra Krutha Sri Lakshmi Stotram – శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రం (ఇంద్ర కృతం)

నమః కమలవాసిన్యై నారాయణ్యై నమో నమః |
కృష్ణప్రియాయై సతతం మహాలక్ష్మై నమో నమః || ౧ ||

పద్మపత్రేక్షణాయై చ పద్మాస్యాయై నమో నమః |
పద్మాసనాయై పద్మిన్యై వైష్ణవ్యై చ నమో నమః || ౨ ||

సర్వసంపత్స్వరూపిణ్యై సర్వారాధ్యై నమో నమః |
హరిభక్తిప్రదాత్ర్యై చ హర్షదాత్ర్యై నమో నమః || ౩ ||

కృష్ణవక్షఃస్థితాయై చ కృష్ణేశాయై నమో నమః |
చంద్రశోభాస్వరూపాయై రత్నపద్మే చ శోభనే || ౪ ||

సంపత్యధిష్ఠాతృదేవ్యై మహాదేవ్యై నమో నమః |
నమో వృద్ధిస్వరూపాయై వృద్ధిదాయై నమో నమః || ౫ ||

వైకుంఠే యా మహాలక్ష్మీః యా లక్ష్మీః క్షీరసాగరే |
స్వర్గలక్ష్మీరింద్రగేహే రాజ్యలక్ష్మీః నృపాలయే || ౬ ||

గృహలక్ష్మీశ్చ గృహిణాం గేహే చ గృహదేవతా |
సురభిస్సాగరే జాతా దక్షిణా యజ్ఞకామనీ || ౭ ||

అదితిర్దేవమాతా త్వం కమలా కమలాలయే |
స్వాహా త్వం చ హవిర్ధానే కవ్యదానే స్వధా స్మృతా || ౮ ||

త్వం హి విష్ణుస్వరూపా చ సర్వాధారా వసుంధరా |
శుద్ధసత్త్వస్వరూపా త్వం నారాయణపరాయాణా || ౯ ||

క్రోధహింసావర్జితా చ వరదా శారదా శుభా |
పరమార్థప్రదా త్వం చ హరిదాస్యప్రదా పరా || ౧౦ ||

యయా వినా జగత్సర్వం భస్మీభూతమసారకమ్ |
జీవన్మృతం చ విశ్వం చ శశ్వత్సర్వం యయా వినా || ౧౧ ||

సర్వేషాం చ పరా మాతా సర్వబాంధవరూపిణీ |
ధర్మార్థకామమోక్షాణాం త్వం చ కారణరూపిణీ || ౧౨ ||

యథా మాతా స్తనాంధానాం శిశూనాం శైశవే సదా |
తథా త్వం సర్వదా మాతా సర్వేషాం సర్వరూపతః || ౧౩ ||

మాతృహీనస్స్తనాన్ధస్తు స చ జీవతి దైవతః |
త్వయా హీనో జనః కోఽపి న జీవత్యేవ నిశ్చితమ్ || ౧౪ ||

సుప్రసన్నస్వరూపా త్వం మాం ప్రసన్నా భవాంబికే |
వైరిగ్రస్తం చ విషయం దేహి మహ్యం సనాతని || ౧౫ ||

అహం యావత్త్వయా హీనః బంధుహీనశ్చ భిక్షుకః |
సర్వసంపద్విహీనశ్చ తావదేవ హరిప్రియే || ౧౬ ||

రాజ్యం దేహి శ్రియం దేహి బలం దేహి సురేశ్వరి |
కీర్తి దేహి ధనం దేహి యశో మహ్యం చ దేహి వై || ౧౭ ||

కామం దేహి మతిం దేహి భోగాన్దేహి హరిప్రియే |
జ్ఞానం దేహి చ ధర్మం చ సర్వసౌభాగ్యమీప్సితమ్ || ౧౮ ||

ప్రభావం చ ప్రతాపం చ సర్వాధికారమేవ చ |
జయం పరాక్రమం యుద్ధే పరమైశ్వర్యమైవ చ || ౧౯ ||

[* అధిక పాఠం –
ఇత్యుక్త్వా చ మహేంద్రశ్చ సర్వైః సురగణైః సహ |
ప్రణమామ సాశ్రునేత్రో మూర్ధ్నా చైవ పునః పునః || ౨౦ ||

బ్రహ్మా చ శంకరశ్చైవ శేషో ధర్మశ్చ కేశవః |
సర్వేచక్రుః పరిహారం సురార్థే చ పునః పునః || ౨౧ ||

దేవేభ్యశ్చ వరం దత్వా పుష్పమాలాం మనోహరామ్ |
కేశవాయ దదా లక్ష్మీః సంతుష్టా సురసంసది || ౨౨ ||

యయుదైవాశ్చ సంతుష్టాః స్వం స్వం స్థానం చ నారద |
దేవీ యయౌ హరేః క్రోడం దృష్టా క్షీరోదశాయినః || ౨౩ ||

యయతుశ్చైయ స్వగృహం బ్రహ్మేశానీ చ నారద |
దత్వా శుభాశిషం తౌ చ దేవేభ్యః ప్రీతిపూర్వకమ్ || ౨౪ ||

ఇదం స్తోత్రం మహాపుణ్యం త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః |
కుబేరతుల్యః స భవేత్ రాజరాజేశ్వరో మహాన్ || ౨౫ ||

సిద్ధస్తోత్రం యది పఠేత్ సోఽపి కల్పతరూర్నరః |
పంచలక్షజపేనైవ స్తోత్రసిద్ధిర్భవేన్నృణామ్ || ౨౬ ||

సిద్ధస్తోత్రం యది పఠేన్మాసమేకం చ సంయుతః |
మహాసుఖీ చ రాజేంద్రో భవిష్యతి న సంశయః || ౨౭ ||
*]

ఇతి శ్రీ ఇంద్రకృతం లక్ష్మీస్తోత్రమ్ |


మరిన్ని శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రాలు చూడండి.

Facebook Comments

You may also like...

10 వ్యాఖ్యలు

 1. B V S Ananda rao అంటున్నారు:

  please tell the meaning of laxmi stotram by Indra.. Stotram cheppetappudu ardham tho telisthe baaguntundi

 2. వంశీకష్ణ అంటున్నారు:

  ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను.

 3. b s v krishna prasad అంటున్నారు:

  Excellent stotra. Thank you very much. Please inform how to download or print out

 4. Rajesh kumar అంటున్నారు:

  I would like to have Godess maha lakshmi Stotram which is of maha lakshmi evolved during ksheera saagaram,Stothram must and should be from bhaagavatham ,Kindly provide me with stotram from bhaagavatham which is of Ksheera sagaram

 5. PV Rao అంటున్నారు:

  ఒక అద్భుతమైన స్తోత్రాన్ని మంచి కంట స్వరంతో పాడాలని వుంది

స్పందించండి

మీ ఈమెయిలు చిరునామా ప్రచురించబడదు. తప్పనిసరి ఖాళీలు *‌తో గుర్తించబడ్డాయి

error: Not allowed
%d bloggers like this: