Indra Krutha Sri Maha Lakshmi Stotram – శ్రీ మహాలక్ష్మీ స్తోత్రం (మహేంద్ర కృతం)


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో లో కూడా ఉన్నది.]

మహేంద్ర ఉవాచ |
నమః కమలవాసిన్యై నారాయణ్యై నమో నమః |
కృష్ణప్రియాయై సారాయై పద్మాయై చ నమో నమః || ౧ ||

పద్మపత్రేక్షణాయై చ పద్మాస్యాయై నమో నమః |
పద్మాసనాయై పద్మిన్యై వైష్ణవ్యై చ నమో నమః || ౨ ||

సర్వసంపత్స్వరూపాయై సర్వదాత్ర్యై నమో నమః |
సుఖదాయై మోక్షదాయై సిద్ధిదాయై నమో నమః || ౩ ||

హరిభక్తిప్రదాత్ర్యై చ హర్షదాత్ర్యై నమో నమః |
కృష్ణవక్షఃస్థితాయై చ కృష్ణేశాయై నమో నమః || ౪ ||

కృష్ణశోభాస్వరూపాయై రత్నాఢ్యాయై నమో నమః |
సంపత్యధిష్ఠాతృదేవ్యై మహాదేవ్యై నమో నమః || ౫ ||

సస్యాధిష్ఠాతృదేవ్యై చ సస్యలక్ష్మ్యై నమో నమః |
నమో బుద్ధిస్వరూపాయై బుద్ధిదాయై నమో నమః || ౬ ||

వైకుంఠే చ మహాలక్ష్మీర్లక్ష్మీః క్షీరోదసాగరే |
స్వర్గలక్ష్మీరింద్రగేహే రాజలక్ష్మీర్నృపాలయే || ౭ ||

గృహలక్ష్మీశ్చ గృహిణాం గేహే చ గృహదేవతా |
సురభిః సా గవాం మాతా దక్షిణా యజ్ఞకామినీ || ౮ ||

అదితిర్దేవమాతా త్వం కమలా కమలాలయే |
స్వాహా త్వం చ హవిర్దానే కవ్యదానే స్వధా స్మృతా || ౯ ||

త్వం హి విష్ణుస్వరూపా చ సర్వాధారా వసుంధరా |
శుద్ధసత్త్వస్వరూపా త్వం నారాయణపరాయాణా || ౧౦ ||

క్రోధహింసావర్జితా చ వరదా చ శుభాననా |
పరమార్థప్రదా త్వం చ హరిదాస్యప్రదా పరా || ౧౧ ||

యయా వినా జగత్సర్వం భస్మీభూతమసారకమ్ |
జీవన్మృతం చ విశ్వం చ శవతుల్యం యయా వినా || ౧౨ ||

సర్వేషాం చ పరా త్వం హి సర్వబాంధవరూపిణీ |
యయా వినా న సంభాష్యో బాంధవైర్బాంధవః సదా || ౧౩ ||

త్వయా హీనో బంధుహీనస్త్వయా యుక్తః సబాంధవః |
ధర్మార్థకామమోక్షాణాం త్వం చ కారణరూపిణీ || ౧౪ ||

స్తనంధయానాం త్వం మాతా శిశూనాం శైశవే యథా |
తథా త్వం సర్వదా మాతా సర్వేషాం సర్వవిశ్వతః || ౧౫ ||

త్యక్తస్తనో మాతృహీనః స చేజ్జీవతి దైవతః |
త్వయా హీనో జనః కోఽపి న జీవత్యేవ నిశ్చితమ్ || ౧౬ ||

సుప్రసన్నస్వరూపా త్వం మే ప్రసన్నా భవాంబికే |
వైరిగ్రస్తం చ విషయం దేహి మహ్యం సనాతని || ౧౭ ||

వయం యావత్త్వయా హీనా బంధుహీనాశ్చ భిక్షుకాః |
సర్వసంపద్విహీనాశ్చ తావదేవ హరిప్రియే || ౧౮ ||

రాజ్యం దేహి శ్రియం దేహి బలం దేహి సురేశ్వరి |
కీర్తిం దేహి ధనం దేహి పుత్రాన్మహ్యం చ దేహి వై || ౧౯ ||

కామం దేహి మతిం దేహి భోగాన్ దేహి హరిప్రియే |
జ్ఞానం దేహి చ ధర్మం చ సర్వసౌభాగ్యమీప్సితమ్ || ౨౦ ||

సర్వాధికారమేవం వై ప్రభావాం చ ప్రతాపకమ్ |
జయం పరాక్రమం యుద్ధే పరమైశ్వర్యమైవ చ || ౨౧ ||

ఇత్యుక్త్వా తు మహేంద్రశ్చ సర్వైః సురగణైః సహ |
ననామ సాశ్రునేత్రోఽయం మూర్ధ్నా చైవ పునః పునః || ౨౨ ||

బ్రహ్మా చ శంకరశ్చైవ శేషో ధర్మశ్చ కేశవః |
సర్వే చక్రుః పరీహారం సురార్థే చ పునః పునః || ౨౩ ||

దేవేభ్యశ్చ వరం దత్త్వా పుష్పమాలాం మనోహరామ్ |
కేశవాయ దదౌ లక్ష్మీః సంతుష్టా సురసంసది || ౨౪ ||

యయుర్దైవాశ్చ సంతుష్టాః స్వం స్వం స్థానం చ నారద |
దేవీ యయౌ హరేః క్రోడం హృష్టా క్షీరోదశాయినః || ౨౫ ||

యయతుస్తౌ స్వస్వగృహం బ్రహ్మేశానౌ చ నారద |
దత్త్వా శుభాశిషం తౌ చ దేవేభ్యః ప్రీతిపూర్వకమ్ || ౨౬ ||

ఇదం స్తోత్రం మహాపుణ్యం త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః |
కుబేరతుల్యః స భవేద్రాజరాజేశ్వరో మహాన్ || ౨౭ ||

సిద్ధస్తోత్రం యది పఠేత్ సోఽపి కల్పతరుర్నరః |
పంచలక్షజపేనైవ స్తోత్రసిద్ధిర్భవేన్నృణామ్ || ౨౮ ||

సిద్ధస్తోత్రం యది పఠేన్మాసమేకం చ సంయతః |
మహాసుఖీ చ రాజేంద్రో భవిష్యతి న సంశయః || ౨౯ ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మవైవర్తే మహాపురాణే ద్వితీయే ప్రకృతిఖండే నారదనారాయణసంవాదే ఏకోనచత్వారింశత్తమోఽధ్యాయే మహేంద్ర కృత శ్రీ మహాలక్ష్మీ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

10 thoughts on “Indra Krutha Sri Maha Lakshmi Stotram – శ్రీ మహాలక్ష్మీ స్తోత్రం (మహేంద్ర కృతం)

  1. I would like to have Godess maha lakshmi Stotram which is of maha lakshmi evolved during ksheera saagaram,Stothram must and should be from bhaagavatham ,Kindly provide me with stotram from bhaagavatham which is of Ksheera sagaram

స్పందించండి

error: Not allowed