Indra Krutha Sri Maha Lakshmi Stotram – ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ ஸ்தோத்ரம் (மஹேந்த்³ர க்ருதம்)


மஹேந்த்³ர உவாச ।
நம꞉ கமலவாஸிந்யை நாராயண்யை நமோ நம꞉ ।
க்ருஷ்ணப்ரியாயை ஸாராயை பத்³மாயை ச நமோ நம꞉ ॥ 1 ॥

பத்³மபத்ரேக்ஷணாயை ச பத்³மாஸ்யாயை நமோ நம꞉ ।
பத்³மாஸநாயை பத்³மிந்யை வைஷ்ணவ்யை ச நமோ நம꞉ ॥ 2 ॥

ஸர்வஸம்பத்ஸ்வரூபாயை ஸர்வதா³த்ர்யை நமோ நம꞉ ।
ஸுக²தா³யை மோக்ஷதா³யை ஸித்³தி⁴தா³யை நமோ நம꞉ ॥ 3 ॥

ஹரிப⁴க்திப்ரதா³த்ர்யை ச ஹர்ஷதா³த்ர்யை நமோ நம꞉ ।
க்ருஷ்ணவக்ஷ꞉ஸ்தி²தாயை ச க்ருஷ்ணேஶாயை நமோ நம꞉ ॥ 4 ॥

க்ருஷ்ணஶோபா⁴ஸ்வரூபாயை ரத்நாட்⁴யாயை நமோ நம꞉ ।
ஸம்பத்யதி⁴ஷ்டா²த்ருதே³வ்யை மஹாதே³வ்யை நமோ நம꞉ ॥ 5 ॥

ஸஸ்யாதி⁴ஷ்டா²த்ருதே³வ்யை ச ஸஸ்யலக்ஷ்ம்யை நமோ நம꞉ ।
நமோ பு³த்³தி⁴ஸ்வரூபாயை பு³த்³தி⁴தா³யை நமோ நம꞉ ॥ 6 ॥

வைகுண்டே² ச மஹாலக்ஷ்மீர்லக்ஷ்மீ꞉ க்ஷீரோத³ஸாக³ரே ।
ஸ்வர்க³ளக்ஷ்மீரிந்த்³ரகே³ஹே ராஜலக்ஷ்மீர்ந்ருபாலயே ॥ 7 ॥

க்³ருஹலக்ஷ்மீஶ்ச க்³ருஹிணாம் கே³ஹே ச க்³ருஹதே³வதா ।
ஸுரபி⁴꞉ ஸா க³வாம் மாதா த³க்ஷிணா யஜ்ஞகாமிநீ ॥ 8 ॥

அதி³திர்தே³வமாதா த்வம் கமலா கமலாலயே ।
ஸ்வாஹா த்வம் ச ஹவிர்தா³நே கவ்யதா³நே ஸ்வதா⁴ ஸ்ம்ருதா ॥ 9 ॥

த்வம் ஹி விஷ்ணுஸ்வரூபா ச ஸர்வாதா⁴ரா வஸுந்த⁴ரா ।
ஶுத்³த⁴ஸத்த்வஸ்வரூபா த்வம் நாராயணபராயாணா ॥ 10 ॥

க்ரோத⁴ஹிம்ஸாவர்ஜிதா ச வரதா³ ச ஶுபா⁴நநா ।
பரமார்த²ப்ரதா³ த்வம் ச ஹரிதா³ஸ்யப்ரதா³ பரா ॥ 11 ॥

யயா விநா ஜக³த்ஸர்வம் ப⁴ஸ்மீபூ⁴தமஸாரகம் ।
ஜீவந்ம்ருதம் ச விஶ்வம் ச ஶவதுல்யம் யயா விநா ॥ 12 ॥

ஸர்வேஷாம் ச பரா த்வம் ஹி ஸர்வபா³ந்த⁴வரூபிணீ ।
யயா விநா ந ஸம்பா⁴ஷ்யோ பா³ந்த⁴வைர்பா³ந்த⁴வ꞉ ஸதா³ ॥ 13 ॥

த்வயா ஹீநோ ப³ந்து⁴ஹீநஸ்த்வயா யுக்த꞉ ஸபா³ந்த⁴வ꞉ ।
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷாணாம் த்வம் ச காரணரூபிணீ ॥ 14 ॥

ஸ்தநந்த⁴யாநாம் த்வம் மாதா ஶிஶூநாம் ஶைஶவே யதா² ।
ததா² த்வம் ஸர்வதா³ மாதா ஸர்வேஷாம் ஸர்வவிஶ்வத꞉ ॥ 15 ॥

த்யக்தஸ்தநோ மாத்ருஹீந꞉ ஸ சேஜ்ஜீவதி தை³வத꞉ ।
த்வயா ஹீநோ ஜந꞉ கோ(அ)பி ந ஜீவத்யேவ நிஶ்சிதம் ॥ 16 ॥

ஸுப்ரஸந்நஸ்வரூபா த்வம் மே ப்ரஸந்நா ப⁴வாம்பி³கே ।
வைரிக்³ரஸ்தம் ச விஷயம் தே³ஹி மஹ்யம் ஸநாதநி ॥ 17 ॥

வயம் யாவத்த்வயா ஹீநா ப³ந்து⁴ஹீநாஶ்ச பி⁴க்ஷுகா꞉ ।
ஸர்வஸம்பத்³விஹீநாஶ்ச தாவதே³வ ஹரிப்ரியே ॥ 18 ॥

ராஜ்யம் தே³ஹி ஶ்ரியம் தே³ஹி ப³லம் தே³ஹி ஸுரேஶ்வரி ।
கீர்திம் தே³ஹி த⁴நம் தே³ஹி புத்ராந்மஹ்யம் ச தே³ஹி வை ॥ 19 ॥

காமம் தே³ஹி மதிம் தே³ஹி போ⁴கா³ன் தே³ஹி ஹரிப்ரியே ।
ஜ்ஞாநம் தே³ஹி ச த⁴ர்மம் ச ஸர்வஸௌபா⁴க்³யமீப்ஸிதம் ॥ 20 ॥

ஸர்வாதி⁴காரமேவம் வை ப்ரபா⁴வாம் ச ப்ரதாபகம் ।
ஜயம் பராக்ரமம் யுத்³தே⁴ பரமைஶ்வர்யமைவ ச ॥ 21 ॥

இத்யுக்த்வா து மஹேந்த்³ரஶ்ச ஸர்வை꞉ ஸுரக³ணை꞉ ஸஹ ।
நநாம ஸாஶ்ருநேத்ரோ(அ)யம் மூர்த்⁴நா சைவ புந꞉ புந꞉ ॥ 22 ॥

ப்³ரஹ்மா ச ஶங்கரஶ்சைவ ஶேஷோ த⁴ர்மஶ்ச கேஶவ꞉ ।
ஸர்வே சக்ரு꞉ பரீஹாரம் ஸுரார்தே² ச புந꞉ புந꞉ ॥ 23 ॥

தே³வேப்⁴யஶ்ச வரம் த³த்த்வா புஷ்பமாலாம் மநோஹராம் ।
கேஶவாய த³தௌ³ லக்ஷ்மீ꞉ ஸந்துஷ்டா ஸுரஸம்ஸதி³ ॥ 24 ॥

யயுர்தை³வாஶ்ச ஸந்துஷ்டா꞉ ஸ்வம் ஸ்வம் ஸ்தா²நம் ச நாரத³ ।
தே³வீ யயௌ ஹரே꞉ க்ரோட³ம் ஹ்ருஷ்டா க்ஷீரோத³ஶாயிந꞉ ॥ 25 ॥

யயதுஸ்தௌ ஸ்வஸ்வக்³ருஹம் ப்³ரஹ்மேஶாநௌ ச நாரத³ ।
த³த்த்வா ஶுபா⁴ஶிஷம் தௌ ச தே³வேப்⁴ய꞉ ப்ரீதிபூர்வகம் ॥ 26 ॥

இத³ம் ஸ்தோத்ரம் மஹாபுண்யம் த்ரிஸந்த்⁴யம் ய꞉ படே²ந்நர꞉ ।
குபே³ரதுல்ய꞉ ஸ ப⁴வேத்³ராஜராஜேஶ்வரோ மஹான் ॥ 27 ॥

ஸித்³த⁴ஸ்தோத்ரம் யதி³ படே²த் ஸோ(அ)பி கல்பதருர்நர꞉ ।
பஞ்சலக்ஷஜபேநைவ ஸ்தோத்ரஸித்³தி⁴ர்ப⁴வேந்ந்ருணாம் ॥ 28 ॥

ஸித்³த⁴ஸ்தோத்ரம் யதி³ படே²ந்மாஸமேகம் ச ஸம்யத꞉ ।
மஹாஸுகீ² ச ராஜேந்த்³ரோ ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 29 ॥

இதி ஶ்ரீப்³ரஹ்மவைவர்தே மஹாபுராணே த்³விதீயே ப்ரக்ருதிக²ண்டே³ நாரத³நாராயணஸம்வாதே³ ஏகோநசத்வாரிம்ஶத்தமோ(அ)த்⁴யாயே மஹேந்த்³ர க்ருத ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ ஸ்தோத்ரம் ।


மேலும் ஶ்ரீ லக்ஷ்மீ ஸ்தோத்திரங்கள் பார்க்க.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

மறுமொழி இடவும்

error: Not allowed