Sri Lakshmi Sahasranamavali – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ


ಓಂ ನಿತ್ಯಾಗತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನರಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕಾಳ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೋಗವೈಭವಸಂಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಶಾವಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃಲ್ಲೇಖಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತೃಕಾಬೀಜರುಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೨೦

ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಬೋಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಮೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಪ್ರತ್ಯಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಗೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಗ್ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭದ್ರಕಾಳ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರಾಳ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕಾಳ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಿಲೋತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ | ೪೦

ಓಂ ಕಾಳ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರಾಳವಕ್ತ್ರಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಡರೂಪೇಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯೋತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರಿಯಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಸಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾಂದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ | ೬೦

ಓಂ ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಹುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಳ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಗ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ | ೮೦

ಓಂ ಹವಿಃಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರೇಶಾನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹ್ಯವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಭಾವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಧ್ವಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೦೦

ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃದಯಗ್ರಂಥಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೋಮಸಂಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಣವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದೇವನಮಸ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೇವ್ಯದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಬೇರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರವೀರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೧೨೦

ಓಂ ಕುಬ್ಜಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಳಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀಣಾಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಡಾಪಿಂಗಳಿಕಾಮಧ್ಯಮೃಣಾಳೀತಂತುರುಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞೇಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಬೀಜಧ್ಯಾನಗೋಚರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಪರ್ವತವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ | ೧೪೦

ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡಂಗಾದಿಪದಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞಕರ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ರತಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇನಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕಾಕ್ಷರಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಬಂಧವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಂಭರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಧಿಕಸ್ವರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಹ್ವೇ ನಮಃ | ೧೬೦

ಓಂ ಅಮಾವಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ಣಿಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನುಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿನೀವಾಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಶ್ವದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿಶಂಗಿಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿಪ್ಪಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ಷೋಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೃಷ್ಟಿಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದುಷ್ಟವಿದ್ರಾವಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಸಂಧಾನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯುದ್ಧಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೧೮೦

ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಪ್ರಭಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಯುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯುದ್ಧರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರಸ್ವತೀವೇಣೀಯಮುನಾನರ್ಮದಾಪಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮುದ್ರವಸನಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಶ್ರೇಣಿಮೇಖಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಶಭುಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸನ್ನಿಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಳಿಕಾಯೈ ನಮಃ | ೨೦೦

ಓಂ ಚಕ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಟುಕಾಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತರುಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರುಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಂಭರಾಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಲಾರ್ಗಳವಿಭಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಧ್ಯಾರಾತ್ರಿರ್ದಿವಾಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಮೇಷಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉರ್ವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪಿಲಾಯೈ ನಮಃ | ೨೨೦

ಓಂ ಕೀಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಶೋಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಲ್ಲಿಕಾನವಮಲ್ಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಂದಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಂಜಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಯಭಂಜಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೌಶಿಕ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈದಿಕ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರೂಪಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅತಿಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿಗ್ವಸ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನವವಸ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕನ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಲೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ | ೨೪೦

ಓಂ ಅತೀತದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂತ್ರಪ್ರಬೋಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧಾರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರುತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಮೃತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೃತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನೀಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಕ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಾಯಾಪ್ರಭಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಹೇಂದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ | ೨೬೦

ಓಂ ಮಂತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿಂಹ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದ್ರಜಾಲಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಷಣತ್ರಯನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವರೋಗವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಿಧ್ಯಾನಾಂತಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಯೀಶಿಖಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಾಂತಜ್ಞಾನರುಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾರತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೌತಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಮತ್ಯೈ ನಮಃ | ೨೮೦

ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಈಶಾನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಭಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾಹ್ನವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಕರಾತ್ಮಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ರಘಂಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾನವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನುಸಂಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ತಂಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೋಭಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭ್ರಾಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತ್ರುಮಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವೇಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರಾಯೈ ನಮಃ | ೩೦೦

ಓಂ ಅಘೋರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರುದ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರುದ್ರೈಕಾದಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಾಭಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಪ್ನದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾಗ್ನಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಿಂದುನಾದಕಳಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಿಂದುನಾದಕಳಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಶವಾಯುಜಯಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಳಾಷೋಡಶಸಂಯುತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಶ್ಯಪ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಮಲಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾದಚಕ್ರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಡಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ | ೩೨೦

ಓಂ ಸ್ಥಿರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾರ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುಂಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಂಭಾಸುರನಿಬರ್ಹಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಕಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಕಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರ್ಮನಿರ್ಮೂಲಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರುತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಮುಖಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ತಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃತಸಂಜೀವನ್ಯೈ ನಮಃ | ೩೪೦

ಓಂ ಮೈತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ವಾಣಮಾರ್ಗದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಶಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಂಡಿತಾಶುಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂಬರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂಡಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಂಡಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೩೬೦

ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಖಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೋಮಸಂಹತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿಂತಾಮಣಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿದಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಬಾಣಪ್ರಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಾಣಶ್ರೇಣಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಹಸ್ರಭುಜಪಾದುಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಧ್ಯಾವಲಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಣಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಸವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರುಣೀಸೇನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರರಂಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತಪ್ರಾಣಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮ್ಯವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣವಿದ್ಯಾರ್ಥಾಯೈ ನಮಃ | ೩೮೦

ಓಂ ನಾದರುಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹವಿಷ್ಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಥರ್ವಣಿಃ ಶ್ರುತಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೂನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಪನಾವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ತಾಜಾತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಮೇಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪ್ರಮಿತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಾಣದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಭರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷರಾಯೈ ನಮಃ | ೪೦೦

ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಪದವೀರೇಖಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೋಮಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಹ್ನಿಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಯುಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯೋಮಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಕಿಲಾಕುಲಚಕ್ರೇಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಕ್ಷತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಕ್ತಿಪಾವನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಮಾರ್ಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡ್ವರ್ಣಾವರವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶತರುದ್ರಹರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ | ೪೨೦

ಓಂ ಸರ್ವಸಂಹಾರಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರುಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೌರುಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತುಷ್ಟಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರಪ್ರಸೂತಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾರ್ಗವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಾಜುಷೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | [** ಭೂಜುಷೀವಿದ್ಯಾಯೈ **]
ಓಂ ಸರ್ವೋಪನಿಷದಾಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಖಿಲಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಕೋಶವಿಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಕೋಶಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರತೀಚೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗಜ್ಜರಾಜನಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಕರ್ಮಪ್ರಸೂತಿಕಾಯೈ ನಮಃ | ೪೪೦

ಓಂ ವಾಗ್ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಭರಣಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಕಾಮ್ಯಸ್ಥಿತಾಸ್ಥಿತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಾದಶಚತುಃಷಷ್ಟಿಪೀಠಿಕಾವಿದ್ಯಾಯುತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಿಕಾಕರ್ಷಣಶ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಿನ್ನರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೇತಕ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಲ್ಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಶೋಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧ್ರುವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರಸಿಂಹ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೋಗ್ರಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತಾನಾಮಾರ್ತಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂತರ್ಬಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥಿರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜರಾಮರಣನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೪೬೦

ಓಂ ಶ್ರೀರಂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅದಿತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಪುತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಪ್ರಕೃತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಾಷ್ಟವಿಭ್ರಾಜದ್ವಿಕೃತಾಕೃತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಧ್ವಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರುಕ್ಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಖ್ಯಾತಿಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾರ್ಗವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಯೋನಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತಪಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಕಂಭರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಶೋಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರುಡೋಪರಿಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೪೮೦

ಓಂ ಸಿಂಹಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಯುಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದ್ರಿಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಧಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನನಿಪುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಶಾಸ್ತ್ರೈಕಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಡಾಪಿಂಗಳಿಕಾಮಧ್ಯಸುಷುಮ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗ್ರಂಥಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಚಕ್ರಾಶ್ರಯೋಪೇತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಚಕ್ರಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಶಾರದ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತಿಶ್ರೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈನಾಯಕ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಾರೋಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೋಣಿವೇಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಹಿರ್ವಳಯೇ ನಮಃ | ೫೦೦

ಓಂ ಜಂಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜೃಂಭಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಂಭಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಕಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿಚಿಕಿತ್ಸಕ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಕ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಸಂಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರುಣಾಕರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಂಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಭಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕಮಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವಿಮಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಮಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರ್ಧಮಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ | ೫೨೦

ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥಾರ್ಥಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕವೀರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶೇಷಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಷ್ಠೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಾಲೋಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಬಂಧ್ವಾನಂದಸಂದೋಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯೋಮಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಿರೂಪಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗದ್ಯಪದ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಸಂಯುತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಧುಬಂಧಪದನ್ಯಾಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೌಕಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಘಟಿಕಾವಳಯೇ ನಮಃ | ೫೪೦

ಓಂ ಷಟ್ಕರ್ಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರ್ಕಶಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಕರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಪರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಂತಾನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದವಾಗೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಾಣನ್ಯಾಯಮೀಮಾಂಸಾಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾಗಮಶ್ರುತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದ್ಯೋವೇದವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಧಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವನಿರ್ಮಾಣಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈದಿಕ್ಯೈ ನಮಃ | ೫೬೦

ಓಂ ವೇದರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಪ್ರವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಪದಸಂಭವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಪದವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಜ್ಞಾನಲಕ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಪತ್ತಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಪತ್ತಿಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರುಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರುಣಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಕರ್ಮಪ್ರವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕಾಕ್ಷರಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಶಾಂಕುಶಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೫೮೦

ಓಂ ದಿವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀಣಾವ್ಯಾಖ್ಯಾಕ್ಷಸೂತ್ರಭೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಯೀಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುಕೈಟಭಭಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಂಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಂಖ್ಯವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ವಲಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾಗ್ರಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಷುಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವೇಷ್ಟದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭ್ರುಕುಟೀಕುಟಿಲಾನನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುವಾಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹತ್ಯೈ ನಮಃ | ೬೦೦

ಓಂ ಅಷ್ಟಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಛಂದೋಗಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಮಾಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕರುಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ಷುಷ್ಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಘೋಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಖಡ್ಗಚರ್ಮಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಶನಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಲ್ಪವೈಚಿತ್ರ್ಯವಿದ್ಯೋತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತೋಭದ್ರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯಲಕ್ಷಣಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯನಿಬಂಧನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವೇದಾರ್ಥಸಂಪತ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾಂತಸರ್ವವರ್ಣಕೃತಸ್ಥಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾರವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯೈ ನಮಃ | ೬೨೦

ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಖೇಚರೀರೂಪಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಚ್ಛ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಣಿಮಾದಿಗುಣೋಪೇತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಕಾಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಗತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸಯುಕ್ತವಿಮಾನಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಶಿಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಸನಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಕೃತಿಸ್ಥಾಖಿಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಖಿಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಂತ್ರಹೇತವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಚಿತ್ರಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯೋಮಗಂಗಾವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರ್ಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರ್ಷಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೬೪೦

ಓಂ ಮಹಾನದ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನದೀಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗಣ್ಯಪುಣ್ಯಗುಣಕ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಾಧಿಗತಲಭ್ಯಾರ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೋತವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಘೃಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಮಾಕ್ಷರಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಪಸರ್ಗನಖಾಂಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಪಾತೋರುದ್ವಯೀಜಂಘಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಸೀನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಯಾನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಿಷ್ಠಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧಾವನಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಣಯೋಗಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾದ್ರೂಪ್ಯಗಣನಾಕೃತಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಏಕರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನೈಕರೂಪಾಯೈ ನಮಃ | ೬೬೦

ಓಂ ತಸ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತದಾಕೃತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಾಸತದ್ಧಿತಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಭಕ್ತಿವಚನಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಧಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಪತ್ಯರ್ಧಾಂಗನಂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಂಭೀರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಹನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋನಿಲಿಂಗಾರ್ಧಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೇಷವಾಸುಕಿಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಪಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರವರ್ಣಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾರುಣ್ಯಾಕಾರಸಂಪತ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೀಲಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರಕೀಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತಿಬೀಜಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರೇಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ | ೬೮೦

ಓಂ ಅಕ್ಷಯಕಾಮನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಗ್ನೇಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರ್ಥಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಪ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಯವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವ್ಯೋಮಕೇತನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾತ್ಮಿಕಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ | [** ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾತ್ಮಿಕಾಯೈ, ನಂದಾಯೈ **]
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನಾತನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವಿದ್ಯಾವಾಸನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಯಾಪ್ರಕೃತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಧಾರಣಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿದಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಕ್ತ್ರಾರುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮರೀಚಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೭೦೦

ಓಂ ವಿರಾಜೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರುಪಾಸ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಭಕ್ತಿಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರೂಪಿತಾದ್ವಯೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈರಾಜಮಾರ್ಗಸಂಚಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸತ್ಪಥದರ್ಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾಲಂಧರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಡಾನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಭಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರೈಕಾಲಿಕಜ್ಞಾನತಂತವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾದಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಮೃತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧಾತ್ರೀರೂಪಾಯೈ ನಮಃ | ೭೨೦

ಓಂ ತ್ರಿಪುಷ್ಕರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಧಾನಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶೇಷಿತಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇಮಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವಿಚಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಸಂಖ್ಯೇಯಪರಾರ್ಧಾಂತಸ್ವರವ್ಯಂಜನವೈಖರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುಮಾಸೋದಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಧವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಭಾಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇಘಗಂಭೀರನಿಸ್ವನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶಾದಿಜ್ಞಾತವ್ಯಾರ್ಥವಿಶೇಷಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಭೌವಹ್ನಿಶಿಖಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಲಾಟೇಚಂದ್ರಸನ್ನಿಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭ್ರೂಮಧ್ಯೇಭಾಸ್ಕರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃದಿಸರ್ವತಾರಾಕೃತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತ್ತಿಕಾದಿಭರಣ್ಯಂತ ನಕ್ಷತ್ರೇಷ್ಟ್ಯರ್ಚಿತೋದಯಾಯೈ ನಮಃ | ೭೪೦

ಓಂ ಗ್ರಹವಿದ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತಿಜೀವಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗರ್ಭಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪ್ತಾವರಣದೇವತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈರಾಜೋತ್ತಮಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಮಾರಕುಶಲೋದಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಗಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭ್ರಮರಾಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವದೂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೇರುವಿಂಧ್ಯಾತಿಸಂಸ್ಥಾನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಶ್ಮೀರಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯೋಗನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುವರ್ಣದಾಯೈ ನಮಃ | ೭೬೦

ಓಂ ಮಹಾಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಸಂಹತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಪ್ರಜಾತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುವೀರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಪೋಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಗೃಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಕ್ತಬೀಜಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹತಕಂದರ್ಪಜೀವಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮುದ್ರವ್ಯೋಮಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಬಿಂದುಸಮಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಭಾಗ್ಯರಸಜೀವಾತವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾರಾಸಾರವಿವೇಕದೃಶೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿವಲ್ಯಾದಿಸುಪುಷ್ಟಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾರತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭರತಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾದಬ್ರಹ್ಮಮಯೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಞಾನಬ್ರಹ್ಮಮಯೀಪರಾಯೈ ನಮಃ | ೭೮೦

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮನಾಡ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರುಕ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಕೈವಲ್ಯಸಾಧನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಲಿಕೇಯಮಹೋದಾರವೀರ್ಯವಿಕ್ರಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಡಬಾಗ್ನಿಶಿಖಾವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕಬಲತರ್ಪಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಭೂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದರ್ಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಸಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕ್ರತವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಭೂತಮಹಾಗ್ರಾಸಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಭೂತಾಧಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಪತ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವರೋಗಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಂತರ್ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷೋವಿಭೂಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಧಿವಕ್ತ್ರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರವರಾಯೈ ನಮಃ | ೮೦೦

ಓಂ ವರಹೇತುಕ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇಮಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಖಾಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಶಿಖಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಗಮಸದಾಚಾರಮರ್ಯಾದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಾತುಭಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಪ್ರಬಂಧಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಮಗಾನಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೋತ್ರಕರ್ಣರಸಾಯನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜೀವಲೋಕೈಕಜೀವಾತವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭದ್ರೋದಾರವಿಲೋಕನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಡಿತ್ಕೋಟಿಲಸತ್ಕಾಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತರುಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೀನನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮಂಗಳಾಯೈ ನಮಃ | ೮೨೦

ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಳಸಂಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮಂಗಳದೇವತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇಹಹೃದ್ದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ದೀಪ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿಹ್ಮಪಾಪಪ್ರಣಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅರ್ಧಚಂದ್ರೋಲ್ಲಸದ್ದಂಷ್ಟ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞವಾಟೀವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದೇವಬಲೋದಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಡಾಕಿನೀಡ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಕಿನೀಡ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾಕಿನೀಡ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಸ್ತಜುಷೇ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರಂಕುಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಕಿವಂದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಷಡಾಧಾರಾಧಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುವನಜ್ಞಾನನಿಃಶ್ರೇಣಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭುವನಾಕಾರವಲ್ಲರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಶ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ | ೮೪೦

ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾರಸ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾನಸ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಂಸಲೋಕಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿನ್ಮುದ್ರಾಲಂಕೃತಕರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಖಪ್ರಾಣಿಶಿರೋರೇಖಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದದೃಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಾಂಕರ್ಯದೋಷಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗ್ರಹೋಪದ್ರವನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷುದ್ರಜಂತುಭಯಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷರೋಗಾದಿಭಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾಶಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೃಹಚ್ಛಿದ್ರನಿವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲಿದೋಷಪ್ರಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಲಾಹಲಪುರಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ | ೮೬೦

ಓಂ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಘನ್ಯಾಕೃತಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೂಲಭೂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಸವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಚೇತನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಸುರತ್ನಪರಿಚ್ಛದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಛಾಂದಸ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂದ್ರಹೃದಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂತ್ರಸ್ವಚ್ಛಂದಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವನಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಜಯಂತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚದಿವ್ಯಾಯುಧಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೀತಾಂಬರಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಂಚತ್ಕೌಸ್ತುಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಿಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೮೮೦

ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತಥ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಮಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃತ್ಯುಭಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನಿಷ್ಠಾಂತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೈತ್ರೇಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಿತ್ರವಿಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೇಷ್ಯಶೇಷಕಲಾಶಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾರಾಣಸೀವಾಸಲಭ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | [** ವಾರಾಣಸೀವಾಸರತಾಯೈ **]
ಓಂ ಆರ್ಯಾವರ್ತಜನಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಸಂಸ್ಥಾನಸಂಹಾರತ್ರಯಕಾರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಬಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಸರ್ವಸ್ವಾಯೈ ನಮಃ | ೯೦೦

ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕಾಳ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದ್ಯೋಜಾತಾದಿಪಂಚಾಗ್ನಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಂಚಕಪಂಚಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಂತ್ರಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದ್ಯಾದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಕಾರಣಾಕಾರವಿತತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದೋಷವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗಲ್ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನವಕೋಟಿಮಹಾಶಕ್ತಿಸಮುಪಾಸ್ಯಪದಾಂಬುಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕನತ್ಸೌವರ್ಣರತ್ನಾಢ್ಯಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ | ೯೨೦

ಓಂ ಅನಂತಾನಿತ್ಯಮಹಿಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಪಂಚೇಶ್ವರನಾಯಕ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅತ್ಯುಚ್ಛ್ರಿತಪದಾಂತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮವ್ಯೋಮನಾಯಕ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾಕಪೃಷ್ಠಗತಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಲೋಕವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಕುಂಠರಾಜಮಹಿಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀರಂಗನಗರಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ರಂಗನಾಯಕ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂಪುತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರದವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೋಟಿರುದ್ರಾದಿಕೀರ್ತಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾತುಲುಂಗಮಯಂ ಖೇಟಂ ಬಿಭ್ರತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌವರ್ಣಚಷಕಂ ಬಿಭ್ರತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮದ್ವಯಂ ದಧಾನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ಣಕುಂಭಂ ಬಿಭ್ರತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೀರಂ ದಧಾನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವರದಾಭಯೇ ದಧಾನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಶಂ ಬಿಭ್ರತ್ಯೈ ನಮಃ | ೯೪೦

ಓಂ ಅಂಕುಶಂ ಬಿಭ್ರತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಖಂ ವಹನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರಂ ವಹನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೂಲಂ ವಹನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಪಾಣಿಕಾಂ ವಹನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನುರ್ಬಾಣೌ ಬಿಭ್ರತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾಂ ದಧಾನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿನ್ಮುದ್ರಾಂ ಬಿಭ್ರತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಷ್ಟಾದಶಪೀಠಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂಮಿನೀಲಾದಿಸಂಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಾಮಿಚಿತ್ತಾನುವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ಣಕುಂಭಾಭಿಷೇಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದಿರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಇಂದಿರಾಭಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಕನ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ | ೯೬೦

ಓಂ ಭಾರ್ಗವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವತಂತ್ರೇಚ್ಛಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಶೀಕೃತಜಗತ್ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಂಗಳಾನಾಂಮಂಗಳಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವತಾನಾಂದೇವತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಉತ್ತಮಾನಾಮುತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೇಯಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾಮೃತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಾರ್ವಭೌಮಸುಖೋಚ್ಛ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಂದೋಳಿಕಾದಿಸೌಭಾಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತ್ತೇಭಾದಿಮಹೋದಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಭೋಗಬಲಾದಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಸಂಪತ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮೇಶವಿಭೂತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮತರಾಗತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಯಾಪಾಂಗಸಂದತ್ತಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾದಿಪದಸ್ಥಿತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಾಹತಮಹಾಭಾಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೯೮೦

ಓಂ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯವಿಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಾನಾಮ್ಸಮನ್ವಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಾನಾಮವಿರೋಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಃಶ್ರೇಯಸಪದಪ್ರಾಪ್ತಿಸಾಧನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಿಃಶ್ರೇಯಸಪದಪ್ರಾಪ್ತಿಫಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮಂತ್ರರಾಜರಾಜ್ಞ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೇಮಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಬೀಜ ಜಪಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಪಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಪತ್ತಿಮಾರ್ಗಸುಲಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಥಮಕಿಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂಕಾರಾರ್ಥಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೌಮಂಗಳ್ಯಾಧಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಷೋಡಶಾಕ್ಷರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಯಂತ್ರಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಳಮಾಂಗಳ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೧೦೦೦

ಓಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే ఆషాఢ నవరాత్రుల సందర్భంగా "శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed