Sri Lakshmi Gayatri Mantra Stuti – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಾಯತ್ರೀಮಂತ್ರ ಸ್ತುತಿಃ


ಶ್ರೀರ್ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಮಲಾ ಕಮಲಾಲಯಾ ಪದ್ಮಾ |
ಮಾಮಕಚೇತಃ ಸದ್ಮನಿ ಹೃತ್ಪದ್ಮೇ ವಸತು ವಿಷ್ಣುನಾ ಸಾಕಮ್ || ೧ ||

ತತ್ಸದೋಂ ಶ್ರೀಮಿತಿಪದೈಶ್ಚತುರ್ಭಿಶ್ಚತುರಾಗಮೈಃ |
ಚತುರ್ಮುಖಸ್ತುತಾ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೨ ||

ಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖತ್ರಯೀಮೂರ್ತಿ ಸರ್ವಪುಣ್ಯಫಲಾತ್ಮಿಕಾ |
ಸರ್ವೇಶಮಹಿಷೀ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೩ ||

ವಿದ್ಯಾ ವೇದಾಂತಸಿದ್ಧಾಂತವಿವೇಚನವಿಚಾರಜಾ |
ವಿಷ್ಣುಸ್ವರೂಪಿಣೀ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೪ ||

ತುರೀಯಾಽದ್ವೈತವಿಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧಿಸತ್ತಾಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಸರ್ವತತ್ತ್ವಮಯೀ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೫ ||

ವರದಾಽಭಯದಾಂಭೋಜಧರ ಪಾಣಿಚತುಷ್ಟಯಾ |
ವಾಗೀಶಜನನೀ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೬ ||

ರೇಚಕೈಃ ಪೂರಕೈಃ ಪೂರ್ಣಕುಂಭಕೈಃ ಪೂತದೇಹಿಭಿಃ |
ಮುನಿಭಿರ್ಭಾವಿತಾ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೭ ||

ಣೀತ್ಯಕ್ಷರಮುಪಾಸಂತೋ ಯತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಸಂತತಿಮ್ |
ಕುಲಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ನುಯುರ್ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೮ ||

ಯಂತ್ರಮಂತ್ರಕ್ರಿಯಾಸಿದ್ಧಿರೂಪಾ ಸರ್ವಸುಖಾತ್ಮಿಕಾ |
ಯಜನಾದಿಮಯೀ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೯ ||

ಭಗವತ್ಯಚ್ಯುತೇ ವಿಷ್ಣಾವನಂತೇ ನಿತ್ಯವಾಸಿನೀ |
ಭಗವತ್ಯಮಲಾ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೧೦ ||

ಗೋವಿಪ್ರವೇದಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಗಂಗಾಬಿಲ್ವಸುವರ್ಣಗಾ |
ಸಾಲಗ್ರಾಮಮಯೀ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೧೧ ||

ದೇವತಾ ದೇವತಾನಾಂ ಚ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಸಂಭವಾ |
ಕಲ್ಯಾಣೀ ಭಾರ್ಗವೀ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೧೨ ||

ವಕ್ತಿ ಯೋ ವಚಸಾ ನಿತ್ಯಂ ಸತ್ಯಮೇವ ನ ಚಾನೃತಮ್ |
ತಸ್ಮಿನ್ಯಾ ರಮತೇ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೧೩ ||

ಸ್ಯಮಂತಕಾದಿಮಣಯೋ ಯತ್ಪ್ರಸಾದಾಂಶಕಾಂಶಕಾಃ |
ಅನಂತವಿಭವಾ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೧೪ ||

ಧೀರಾಣಾಂ ವ್ಯಾಸವಾಲ್ಮೀಕಿಪೂರ್ವಾಣಾಂ ವಾಚಕಂ ತಪಃ |
ಯತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಫಲಕಂ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೧೫ ||

ಮಹಾನುಭಾವೈರ್ಮುನಿಭಿಃ ಮಹಾಭಾಗೈಸ್ತಪಸ್ವಿಭಿಃ |
ಆರಾಧ್ಯಪ್ರಾರ್ಥಿತಾ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೧೬ ||

ಹಿಮಾಚಲಸುತಾವಾಣೀಸಖ್ಯಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷಣಾ |
ಯಾ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರ್ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೧೭ ||

ಧಿಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭಿಯಾ ವಾಚಾ ತಪಃ ಶೌಚಕ್ರಿಯಾರ್ಜವೈಃ |
ಸದ್ಭಿಃ ಸಮರ್ಚಿತಾ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೧೮ ||

ಯೋಗೇನ ಕರ್ಮಣಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಶ್ರೀಃ ಸಮಾಪ್ಯತೇ |
ಸತ್ಯಶೌಚಪರೈರ್ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೧೯ ||

ಯೋಗಕ್ಷೇಮೌ ಸುಖಾದೀನಾಂ ಪುಣ್ಯಜಾನಾಂ ನಿಜಾರ್ಥಿನೇ |
ದದಾತಿ ದಯಯಾ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೨೦ ||

ನಃ ಶರೀರಾಣಿ ಚೇತಾಂಸಿ ಕರಣಾನಿ ಸುಖಾನಿ ಚ |
ಯದಧೀನಾನಿ ಸಾ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೨೧ ||

ಪ್ರಜ್ಞಾಮಾಯುರ್ಬಲಂ ವಿತ್ತಂ ಪ್ರಜಾಮಾರೋಗ್ಯಮೀಶತಾಮ್ |
ಯಶಃ ಪುಣ್ಯಂ ಸುಖಂ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೨೨ ||

ಚೋರಾರಿವ್ಯಾಲರೋಗಾರ್ಣಗ್ರಹಪೀಡಾನಿವಾರಿಣೀ |
ಅನೀತೀರಭಯಂ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೨೩ ||

ದಯಾಮಾಶ್ರಿತವಾತ್ಸಲ್ಯಂ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಂ ಸತ್ಯಶೀಲತಾಮ್ |
ನಿತ್ಯಂ ಯಾ ವಹತೇ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೨೪ ||

ಯಾ ದೇವ್ಯವ್ಯಾಜಕರುಣಾ ಯಾ ಜಗಜ್ಜನನೀ ರಮಾ |
ಸ್ವತಂತ್ರಶಕ್ತಿರ್ಯಾ ಮಹ್ಯಮಿಂದಿರೇಷ್ಟಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತು || ೨೫ ||

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋಕ್ತಾಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯಕ್ಷರಸಮ್ಮಿತಾಮ್ |
ಇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಪಠತಾಮಿಂದಿರಾಸ್ತುತಿಮ್ || ೨೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಾಯತ್ರೀಮಂತ್ರ ಸ್ತುತಿಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed