Agastya Kruta Sri Lakshmi Stotram – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಅಗಸ್ತ್ಯ ಕೃತಂ)


ಜಯ ಪದ್ಮಪಲಾಶಾಕ್ಷಿ ಜಯ ತ್ವಂ ಶ್ರೀಪತಿಪ್ರಿಯೇ |
ಜಯ ಮಾತರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣಿ || ೧ ||

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸುರೇಶ್ವರಿ |
ಹರಿಪ್ರಿಯೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ದಯಾನಿಧೇ || ೨ ||

ಪದ್ಮಾಲಯೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಚ ಸರ್ವದೇ |
ಸರ್ವಭೂತಹಿತಾರ್ಥಾಯ ವಸುವೃಷ್ಟಿಂ ಸದಾ ಕುರು || ೩ ||

ಜಗನ್ಮಾತರ್ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ದಯಾನಿಧೇ |
ದಯಾವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೪ ||

ನಮಃ ಕ್ಷೀರಾರ್ಣವಸುತೇ ನಮಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಧಾರಿಣಿ |
ವಸುವೃಷ್ಟೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಶರಣಾಗತಮ್ || ೫ ||

ರಕ್ಷ ತ್ವಂ ದೇವದೇವೇಶಿ ದೇವದೇವಸ್ಯ ವಲ್ಲಭೇ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯಾತ್ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪಾಂ ಕುರು ಮಮೋಪರಿ || ೬ ||

ನಮಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಜನನಿ ನಮಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪಾವನಿ |
ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ನಮಂತಿ ತ್ವಾಂ ಜಗದಾನಂದದಾಯಿನಿ || ೭ ||

ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಜಗದ್ಧಿತೇ |
ಆರ್ತಿಹಂತ್ರಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸಮೃದ್ಧಿಂ ಕುರು ಮೇ ಸದಾ || ೮ ||

ಅಬ್ಜವಾಸೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಚಪಲಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಚಂಚಲಾಯೈ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಲಲಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೯ ||

ನಮಃ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಜನನಿ ಮಾತಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ನಮಃ |
ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ಮಾತಃ ಮಾಂ ತುಭ್ಯಂ ಶರಣಾಗತಮ್ || ೧೦ ||

ಶರಣ್ಯೇ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಮಲೇ ಕಮಲಾಲಯೇ |
ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣೇ || ೧೧ ||

ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಶೋಭತೇ ನೈವ ನ ಶೋಭಂತೇ ಗುಣಾ ನರೇ |
ಶೀಲತ್ವಂ ನೈವ ಶೋಭೇತ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತ್ವಯಾ ವಿನಾ || ೧೨ ||

ತಾವದ್ವಿರಾಜತೇ ರೂಪಂ ತಾವಚ್ಛೀಲಂ ವಿರಾಜತೇ |
ತಾವದ್ಗುಣಾ ನರಾಣಾಂ ಚ ಯಾವಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪ್ರಸೀದತಿ || ೧೩ ||

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತ್ವಯಾಽಲಂಕೃತಮಾನವಾ ಯೇ
ಪಾಪೈರ್ವಿಮುಕ್ತಾ ನೃಪಲೋಕಮಾನ್ಯಾಃ |
ಗುಣೈರ್ವಿಹೀನಾ ಗುಣಿನೋ ಭವಂತಿ
ದುಶ್ಶೀಲಿನಃ ಶೀಲವತಾಂ ವರಿಷ್ಠಾಃ || ೧೪ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭೂಷಯತೇ ರೂಪಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭೂಷಯತೇ ಕುಲಮ್ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭೂಷಯತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಸರ್ವಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವಿಶಿಷ್ಯತೇ || ೧೫ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತ್ವದ್ಗುಣಕೀರ್ತನೇನ ಕಮಲಾ ಭೂರ್ಯಾತ್ಯಲಂ ಜಿಹ್ಮತಾಮ್
ರುದ್ರಾದ್ಯಾ ರವಿಚಂದ್ರದೇವಪತಯೋ ವಕ್ತುಂ ಚ ನೈವ ಕ್ಷಮಾಃ |
ಅಸ್ಮಾಭಿಸ್ತವ ರೂಪಲಕ್ಷಣಗುಣಾನ್ವಕ್ತುಂ ಕಥಂ ಶಕ್ಯತೇ
ಮಾತರ್ಮಾಂ ಪರಿಪಾಹಿ ವಿಶ್ವಜನನೀ ಕೃತ್ವಾ ಮಮೇಷ್ಟಂ ಧ್ರುವಮ್ || ೧೬ ||

ದೀನಾರ್ತಿಭೀತಂ ಭವತಾಪಪೀಡಿತಂ
ಧನೈರ್ವಿಹೀನಂ ತವ ಪಾರ್ಶ್ವಮಾಗತಮ್ |
ಕೃಪಾನಿಧಿತ್ವಾನ್ಮಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸತ್ವರಂ
ಧನಪ್ರದಾನಾದ್ಧನನಾಯಕಂ ಕುರು || ೧೭ ||

ಮಾಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಜನನೀ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ
ನಿರ್ಧನಂ ತವ ಸಮೀಪಮಾಗತಮ್ |
ದೇಹಿ ಮೇ ಝಟಿತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕರಾಗ್ರಂ
ವಸ್ತ್ರಕಾಂಚನವರಾನ್ನಮದ್ಭುತಮ್ || ೧೮ ||

ತ್ವಮೇವ ಜನನೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತ್ವಮೇವ ಚ |
ಭ್ರಾತಾ ತ್ವಂ ಚ ಸಖಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವಿದ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತ್ವಮೇವ ಚ || ೧೯ ||

ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಸುರೇಶ್ವರಿ |
ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಜಗನ್ಮಾತಃ ದಾರಿದ್ರ್ಯಾತ್ತ್ರಾಹಿ ವೇಗತಃ || ೨೦ ||

ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮೋ ನಮಃ |
ಧರ್ಮಾಧಾರೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ ಸಂಪತ್ತಿದಾಯಿನೀ || ೨೧ ||

ದಾರಿದ್ರ್ಯಾರ್ಣವಮಗ್ನೋಽಹಂ ನಿಮಗ್ನೋಽಹಂ ರಸಾತಲೇ |
ಮಜ್ಜಂತಂ ಮಾಂ ಕರೇ ಧೃತ್ವಾ ತೂದ್ಧರ ತ್ವಂ ರಮೇ ದ್ರುತಮ್ || ೨೨ ||

ಕಿಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ಜಲ್ಪಿತೇನ ಪುನಃ ಪುನಃ |
ಅನ್ಯನ್ಮೇ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ || ೨೩ ||

ಏತಚ್ಛ್ರುತ್ವಾಽಗಸ್ತ್ಯವಾಕ್ಯಂ ಹೃಷ್ಯಮಾಣಾ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ |
ಉವಾಚ ಮಧುರಾಂ ವಾಣೀಂ ತುಷ್ಟಾಽಹಂ ತವ ಸರ್ವದಾ || ೨೪ ||

ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀರುವಾಚ |
ಯತ್ತ್ವಯೋಕ್ತಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠಿಷ್ಯತಿ ಮಾನವಃ |
ಶೃಣೋತಿ ಚ ಮಹಾಭಾಗಸ್ತಸ್ಯಾಹಂ ವಶವರ್ತಿನೀ || ೨೫ ||

ನಿತ್ಯಂ ಪಠತಿ ಯೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತಸ್ಯ ನಶ್ಯತಿ |
ಋಣಂ ಚ ನಶ್ಯತೇ ತೀವ್ರಂ ವಿಯೋಗಂ ನೈವ ಪಶ್ಯತಿ || ೨೬ ||

ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಃ |
ಗೃಹೇ ತಸ್ಯ ಸದಾ ತಿಷ್ಟೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೀಃ ಪತಿನಾ ಸಹ || ೨೭ ||

ಸುಖಸೌಭಾಗ್ಯಸಂಪನ್ನೋ ಮನಸ್ವೀ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ಭವೇತ್ |
ಪುತ್ರವಾನ್ ಗುಣವಾನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಭೋಗಭೋಕ್ತಾ ಚ ಮಾನವಃ || ೨೮ ||

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಗಸ್ತ್ಯಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ |
ವಿಷ್ಣುಪ್ರಸಾದಜನನಂ ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಮ್ || ೨೯ ||

ರಾಜದ್ವಾರೇ ಜಯಶ್ಚೈವ ಶತ್ರೋಶ್ಚೈವ ಪರಾಜಯಃ |
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾನಾಂ ವ್ಯಾಘ್ರಾಣಾಂ ನ ಭಯಂ ತಥಾ || ೩೦ ||

ನ ಶಸ್ತ್ರಾನಲತೋಯೌಘಾದ್ಭಯಂ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಯತೇ |
ದುರ್ವೃತ್ತಾನಾಂ ಚ ಪಾಪಾನಾಂ ಬಹುಹಾನಿಕರಂ ಪರಮ್ || ೩೧ ||

ಮಂದುರಾಕರಿಶಾಲಾಸು ಗವಾಂ ಗೋಷ್ಠೇ ಸಮಾಹಿತಃ |
ಪಠೇತ್ತದ್ದೋಷಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ || ೩೨ ||

ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಕರಂ ನೄಣಾಮಾಯುರಾರೋಗ್ಯದಂ ತಥಾ |
ಅಗಸ್ತ್ಯಮುನಿನಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಹಿತಕಾಮ್ಯಯಾ || ೩೩ ||

ಇತ್ಯಗಸ್ತ್ಯವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed