Agastya Kruta Sri Lakshmi Stotram – శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రం (అగస్త్య కృతం)


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో లో కూడా ఉన్నది.]

జయ పద్మపలాశాక్షి జయ త్వం శ్రీపతిప్రియే |
జయ మాతర్మహాలక్ష్మి సంసారార్ణవతారిణి || ౧ ||

మహాలక్ష్మి నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం సురేశ్వరి |
హరిప్రియే నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం దయానిధే || ౨ ||

పద్మాలయే నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం చ సర్వదే |
సర్వభూతహితార్థాయ వసువృష్టిం సదా కురు || ౩ ||

జగన్మాతర్నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం దయానిధే |
దయావతి నమస్తుభ్యం విశ్వేశ్వరి నమోఽస్తు తే || ౪ ||

నమః క్షీరార్ణవసుతే నమస్త్రైలోక్యధారిణి |
వసువృష్టే నమస్తుభ్యం రక్ష మాం శరణాగతమ్ || ౫ ||

రక్ష త్వం దేవదేవేశి దేవదేవస్య వల్లభే |
దారిద్ర్యాత్త్రాహి మాం లక్ష్మి కృపాం కురు మమోపరి || ౬ ||

నమస్త్రైలోక్యజనని నమస్త్రైలోక్యపావని |
బ్రహ్మాదయో నమంతి త్వాం జగదానందదాయిని || ౭ ||

విష్ణుప్రియే నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం జగద్ధితే |
ఆర్తిహంత్రి నమస్తుభ్యం సమృద్ధిం కురు మే సదా || ౮ ||

అబ్జవాసే నమస్తుభ్యం చపలాయై నమో నమః |
చంచలాయై నమస్తుభ్యం లలితాయై నమో నమః || ౯ ||

నమః ప్రద్యుమ్నజనని మాతస్తుభ్యం నమో నమః |
పరిపాలయ మాం మాతః మాం తుభ్యం శరణాగతమ్ || ౧౦ ||

శరణ్యే త్వాం ప్రపన్నోఽస్మి కమలే కమలాలయే |
త్రాహి త్రాహి మహాలక్ష్మి పరిత్రాణపరాయణే || ౧౧ ||

పాండిత్యం శోభతే నైవ న శోభంతే గుణా నరే |
శీలత్వం నైవ శోభేత మహాలక్ష్మి త్వయా వినా || ౧౨ ||

తావద్విరాజతే రూపం తావచ్ఛీలం విరాజతే |
తావద్గుణా నరాణాం చ యావల్లక్ష్మీః ప్రసీదతి || ౧౩ ||

లక్ష్మి త్వయాఽలంకృతమానవా యే
పాపైర్విముక్తా నృపలోకమాన్యాః |
గుణైర్విహీనా గుణినో భవంతి
దుశ్శీలినః శీలవతాం వరిష్ఠాః || ౧౪ ||

లక్ష్మీర్భూషయతే రూపం లక్ష్మీర్భూషయతే కులమ్ |
లక్ష్మీర్భూషయతే విద్యాం సర్వా లక్ష్మీర్విశిష్యతే || ౧౫ ||

లక్ష్మీ త్వద్గుణకీర్తనేన కమలా భూర్యాత్యలం జిహ్మతామ్
రుద్రాద్యా రవిచంద్రదేవపతయో వక్తుం చ నైవ క్షమాః |
అస్మాభిస్తవ రూపలక్షణగుణాన్వక్తుం కథం శక్యతే
మాతర్మాం పరిపాహి విశ్వజననీ కృత్వా మమేష్టం ధ్రువమ్ || ౧౬ ||

దీనార్తిభీతం భవతాపపీడితం
ధనైర్విహీనం తవ పార్శ్వమాగతమ్ |
కృపానిధిత్వాన్మమ లక్ష్మి సత్వరం
ధనప్రదానాద్ధననాయకం కురు || ౧౭ ||

మాం విలోక్య జననీ హరిప్రియే
నిర్ధనం తవ సమీపమాగతమ్ |
దేహి మే ఝటితి లక్ష్మి కరాగ్రం
వస్త్రకాంచనవరాన్నమద్భుతమ్ || ౧౮ ||

త్వమేవ జననీ లక్ష్మీః పితా లక్ష్మీస్త్వమేవ చ |
భ్రాతా త్వం చ సఖా లక్ష్మీర్విద్యా లక్ష్మీస్త్వమేవ చ || ౧౯ ||

త్రాహి త్రాహి మహాలక్ష్మి త్రాహి త్రాహి సురేశ్వరి |
త్రాహి త్రాహి జగన్మాతః దారిద్ర్యాత్త్రాహి వేగతః || ౨౦ ||

నమస్తుభ్యం జగద్ధాత్రి నమస్తుభ్యం నమో నమః |
ధర్మాధారే నమస్తుభ్యం నమః సంపత్తిదాయినీ || ౨౧ ||

దారిద్ర్యార్ణవమగ్నోఽహం నిమగ్నోఽహం రసాతలే |
మజ్జంతం మాం కరే ధృత్వా తూద్ధర త్వం రమే ద్రుతమ్ || ౨౨ ||

కిం లక్ష్మి బహునోక్తేన జల్పితేన పునః పునః |
అన్యన్మే శరణం నాస్తి సత్యం సత్యం హరిప్రియే || ౨౩ ||

ఏతచ్ఛ్రుత్వాఽగస్త్యవాక్యం హృష్యమాణా హరిప్రియా |
ఉవాచ మధురాం వాణీం తుష్టాఽహం తవ సర్వదా || ౨౪ ||

శ్రీలక్ష్మీరువాచ |
యత్త్వయోక్తమిదం స్తోత్రం యః పఠిష్యతి మానవః |
శృణోతి చ మహాభాగస్తస్యాహం వశవర్తినీ || ౨౫ ||

నిత్యం పఠతి యో భక్త్యా త్వలక్ష్మీస్తస్య నశ్యతి |
ఋణం చ నశ్యతే తీవ్రం వియోగం నైవ పశ్యతి || ౨౬ ||

యః పఠేత్ప్రాతరుత్థాయ శ్రద్ధాభక్తిసమన్వితః |
గృహే తస్య సదా తిష్టేన్నిత్యం శ్రీః పతినా సహ || ౨౭ ||

సుఖసౌభాగ్యసంపన్నో మనస్వీ బుద్ధిమాన్భవేత్ |
పుత్రవాన్ గుణవాన్ శ్రేష్ఠో భోగభోక్తా చ మానవః || ౨౮ ||

ఇదం స్తోత్రం మహాపుణ్యం లక్ష్మ్యాగస్త్యప్రకీర్తితమ్ |
విష్ణుప్రసాదజననం చతుర్వర్గఫలప్రదమ్ || ౨౯ ||

రాజద్వారే జయశ్చైవ శత్రోశ్చైవ పరాజయః |
భూతప్రేతపిశాచానాం వ్యాఘ్రాణాం న భయం తథా || ౩౦ ||

న శస్త్రానలతోయౌఘాద్భయం తస్య ప్రజాయతే |
దుర్వృత్తానాం చ పాపానాం బహుహానికరం పరమ్ || ౩౧ ||

మందురాకరిశాలాసు గవాం గోష్ఠే సమాహితః |
పఠేత్తద్దోషశాంత్యర్థం మహాపాతకనాశనమ్ || ౩౨ ||

సర్వసౌఖ్యకరం నౄణామాయురారోగ్యదం తథా |
అగస్త్యమునినా ప్రోక్తం ప్రజానాం హితకామ్యయా || ౩౩ ||

ఇత్యగస్త్యవిరచితం శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రమ్ |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

3 thoughts on “Agastya Kruta Sri Lakshmi Stotram – శ్రీ లక్ష్మీ స్తోత్రం (అగస్త్య కృతం)

  1. THE APP IS INCREDIBLE, HATTS OFF TO THE CREATOR OF THIS APPLICATION. VERY USEFUL, YOU CAN ALSO TRY TO DO IT IN SANSKRIT LIPI. THEN IT WILL BE MORE POPULAR IN NORTH INDIA. LET ME KNOW IF YOU ARE DOING IT. MORE OVER I FEEL THE PAYMENT $1.99 IS VERY LESS. CUDOS TO THE CREATOR. THANKS.

స్పందించండి

error: Not allowed