Sarva Deva Krutha Sri Lakshmi Stotram – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಸರ್ವದೇವ ಕೃತಂ)


ದೇವಾ ಊಚುಃ |
ಕ್ಷಮಸ್ವ ಭಗವತ್ಯಂಬ ಕ್ಷಮಾಶೀಲೇ ಪರಾತ್ಪರೇ |
ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಚ ಕೋಪಾದಿಪರಿವರ್ಜಿತೇ || ೧ ||

ಉಪಮೇ ಸರ್ವಸಾಧ್ವೀನಾಂ ದೇವೀನಾಂ ದೇವಪೂಜಿತೇ |
ತ್ವಯಾ ವಿನಾ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಮೃತತುಲ್ಯಂ ಚ ನಿಷ್ಫಲಮ್ || ೨ ||

ಸರ್ವಸಂಪತ್ಸ್ವರೂಪಾ ತ್ವಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸರ್ವರೂಪಿಣಿ |
ರಾಸೇಶ್ವರ್ಯಧಿದೇವೀ ತ್ವಂ ತ್ವತ್ಕಲಾಃ ಸರ್ವಯೋಷಿತಃ || ೩ ||

ಕೈಲಾಸೇ ಪಾರ್ವತೀ ತ್ವಂ ಚ ಕ್ಷೀರೋದೇ ಸಿಂಧುಕನ್ಯಕಾ |
ಸ್ವರ್ಗೇ ಚ ಸ್ವರ್ಗಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತ್ವಂ ಮರ್ತ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಭೂತಲೇ || ೪ ||

ವೈಕುಂಠೇ ಚ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದೇವದೇವೀ ಸರಸ್ವತೀ |
ಗಂಗಾ ಚ ತುಲಸೀ ತ್ವಂ ಚ ಸಾವಿತ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕತಃ || ೫ ||

ಕೃಷ್ಣಪ್ರಾಣಾಧಿದೇವೀ ತ್ವಂ ಗೋಲೋಕೇ ರಾಧಿಕಾ ಸ್ವಯಮ್ |
ರಾಸೇ ರಾಸೇಶ್ವರೀ ತ್ವಂ ಚ ಬೃಂದಾವನ ವನೇ ವನೇ || ೬ ||

ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾ ತ್ವಂ ಭಾಂಡೀರೇ ಚಂದ್ರಾ ಚಂದನಕಾನನೇ |
ವಿರಜಾ ಚಂಪಕವನೇ ಶತಶೃಂಗೇ ಚ ಸುಂದರೀ || ೭ ||

ಪದ್ಮಾವತೀ ಪದ್ಮವನೇ ಮಾಲತೀ ಮಾಲತೀವನೇ |
ಕುಂದದಂತೀ ಕುಂದವನೇ ಸುಶೀಲಾ ಕೇತಕೀವನೇ || ೮ ||

ಕದಂಬಮಾಲಾ ತ್ವಂ ದೇವಿ ಕದಂಬಕಾನನೇಽಪಿ ಚ |
ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ರಾಜಗೃಹೇ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಗೃಹೇ ಗೃಹೇ || ೯ ||

ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ದೇವತಾಃ ಸರ್ವಾಃ ಮುನಯೋ ಮನವಸ್ತಥಾ |
ರುರುದುರ್ನಮ್ರವದನಾಃ ಶುಷ್ಕಕಂಠೋಷ್ಠತಾಲುಕಾಃ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತವಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವದೇವೈಃ ಕೃತಂ ಶುಭಮ್ |
ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸ ವೈ ಸರ್ವಂ ಲಭೇದ್ಧ್ರುವಮ್ || ೧೧ ||

ಅಭಾರ್ಯೋ ಲಭತೇ ಭಾರ್ಯಾಂ ವಿನೀತಾಂ ಸುಸುತಾಂ ಸತೀಮ್ |
ಸುಶೀಲಾಂ ಸುಂದರೀಂ ರಮ್ಯಾಮತಿಸುಪ್ರಿಯವಾದಿನೀಮ್ || ೧೨ ||

ಪುತ್ರಪೌತ್ರವತೀಂ ಶುದ್ಧಾಂ ಕುಲಜಾಂ ಕೋಮಲಾಂ ವರಾಮ್ |
ಅಪುತ್ರೋ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ವೈಷ್ಣವಂ ಚಿರಜೀವಿನಮ್ || ೧೩ ||

ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಯುಕ್ತಂ ಚ ವಿದ್ಯಾವಂತಂ ಯಶಸ್ವಿನಮ್ |
ಭ್ರಷ್ಟರಾಜ್ಯೋ ಲಭೇದ್ರಾಜ್ಯಂ ಭ್ರಷ್ಟಶ್ರೀರ್ಲಭತೇ ಶ್ರಿಯಮ್ || ೧೪ ||

ಹತಬಂಧುರ್ಲಭೇದ್ಬಂಧುಂ ಧನಭ್ರಷ್ಟೋ ಧನಂ ಲಭೇತ್ |
ಕೀರ್ತಿಹೀನೋ ಲಭೇತ್ಕೀರ್ತಿಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ಚ ಲಭೇದ್ಧ್ರುವಮ್ || ೧೫ ||

ಸರ್ವಮಂಗಳದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಶೋಕಸಂತಾಪನಾಶನಮ್ |
ಹರ್ಷಾನಂದಕರಂ ಶಶ್ವದ್ಧರ್ಮಮೋಕ್ಷಸುಹೃತ್ಪ್ರದಮ್ || ೧೬ ||

ಇತಿ ಸರ್ವದೇವಕೃತ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed