Sri Mahalakshmi Stava – ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತವಃ


ನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ |
ದೇವಿ ತ್ವಾಂ ಸ್ತೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ನ ಕ್ಷಮಾಃ ಸ್ತೋತುಮೀಶ್ವರಾಃ |
ಬುದ್ಧೇರಗೋಚರಾಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂ ತೇಜೋರೂಪಾಂ ಸನಾತನೀಮ್ |
ಅತ್ಯನಿರ್ವಚನೀಯಾಂ ಚ ಕೋ ವಾ ನಿರ್ವಕ್ತುಮೀಶ್ವರಃ || ೧ ||

ಸ್ವೇಚ್ಛಾಮಯೀಂ ನಿರಾಕಾರಾಂ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹವಿಗ್ರಹಾಮ್ |
ಸ್ತೌಮಿ ವಾಙ್ಮನಸೋಃ ಪಾರಾಂ ಕಿಂ ವಾಽಹಂ ಜಗದಂಬಿಕೇ || ೨ ||

ಪರಾಂ ಚತುರ್ಣಾಂ ವೇದಾನಾಂ ಪಾರಬೀಜಂ ಭವಾರ್ಣವೇ |
ಸರ್ವಸಸ್ಯಾಽಧಿದೇವೀಂ ಚ ಸರ್ವಾಸಾಮಪಿ ಸಂಪದಾಮ್ || ೩ ||

ಯೋಗಿನಾಂ ಚೈವ ಯೋಗಾನಾಂ ಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ತಥಾ |
ವೇದಾನಾಂ ವೈ ವೇದವಿದಾಂ ಜನನೀಂ ವರ್ಣಯಾಮಿ ಕಿಮ್ || ೪ ||

ಯಯಾ ವಿನಾ ಜಗತ್ಸರ್ವಮಬೀಜಂ ನಿಷ್ಫಲಂ ಧ್ರುವಮ್ |
ಯಥಾ ಸ್ತನಂಧಯಾನಾಂ ಚ ವಿನಾ ಮಾತ್ರಾ ಸುಖಂ ಭವೇತ್ || ೫ ||

ಪ್ರಸೀದ ಜಗತಾಂ ಮಾತಾ ರಕ್ಷಾಸ್ಮಾನತಿಕಾತರಾನ್ |
ವಯಂ ತ್ವಚ್ಚರಣಾಂಭೋಜೇ ಪ್ರಪನ್ನಾಃ ಶರಣಂ ಗತಾಃ || ೬ ||

ನಮಃ ಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಾಯೈ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ಜ್ಞಾನದಾಯೈ ಬುದ್ಧಿದಾಯೈ ಸರ್ವದಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೭ ||

ಹರಿಭಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ಮುಕ್ತಿದಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ಸರ್ವದಾಯೈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ || ೮ ||

ಕುಪುತ್ರಾಃ ಕುತ್ರಚಿತ್ಸಂತಿ ನ ಕುತ್ರಾಽಪಿ ಕುಮಾತರಃ |
ಕುತ್ರ ಮಾತಾ ಪುತ್ರದೋಷಂ ತಂ ವಿಹಾಯ ಚ ಗಚ್ಛತಿ || ೯ ||

ಸ್ತನಂಧಯೇಭ್ಯ ಇವ ಮೇ ಹೇ ಮಾತರ್ದೇಹಿ ದರ್ಶನಮ್ |
ಕೃಪಾಂ ಕುರು ಕೃಪಾಸಿಂಧೋ ತ್ವಮಸ್ಮಾನ್ಭಕ್ತವತ್ಸಲೇ || ೧೦ ||

ಇತ್ಯೇವಂ ಕಥಿತಂ ವತ್ಸ ಪದ್ಮಾಯಾಶ್ಚ ಶುಭಾವಹಮ್ |
ಸುಖದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ಸಾರಂ ಶುಭದಂ ಸಂಪದಃ ಪ್ರದಮ್ || ೧೧ ||

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಪೂಜಾಕಾಲೇ ಚ ಯಃ ಪಠೇತ್ |
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಗೃಹಂ ತಸ್ಯ ನ ಜಹಾತಿ ಕದಾಚನ || ೧೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತಮಹಾಪುರಾಣೇ ಗಣಪತಿಖಂಡೇ ದ್ವಾವಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯೇ ನಾರದನಾರಾಯಣಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತವಃ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed