Sri Varahi Dhyana Slokah – ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಸ್ವರೂಪ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಾಃ


೧. ವಾರ್ತಾಲೀ –
ರಕ್ತಾಂಭೋರುಹಕರ್ಣಿಕೋಪರಿಗತೇ ಶಾವಾಸನೇ ಸಂಸ್ಥಿತಾಂ
ಮುಂಡಸ್ರಕ್ಪರಿರಾಜಮಾನಹೃದಯಾಂ ನೀಲಾಶ್ಮಸದ್ರೋಚಿಷಮ್ |
ಹಸ್ತಾಬ್ಜೈರ್ಮುಸಲಂಹಲಾಽಭಯವರಾನ್ ಸಂಬಿಭ್ರತೀಂ ಸತ್ಕುಚಾಂ
ವಾರ್ತಾಲೀಮರುಣಾಂಬರಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ವಂದೇ ವರಾಹಾನನಾಮ್ ||
ವಾರ್ತಾಲೀ ವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |

೨. ಅಶ್ವಾರೂಢಾ –
ರಕ್ತಾಮಶ್ವಾಧಿರೂಢಾಂ ಶಶಿಧರಶಕಲಾಬದ್ಧಮೌಲಿಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ
ಪಾಶೇನಾಬಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯಾಂ ಸ್ಮರಶರವಿವಶಾಂ ದಕ್ಷಿಣೇನಾನಯಂತೀಮ್ |
ಹಸ್ತೇನಾನ್ಯೇನ ವೇತ್ರಂ ವರಕನಕಮಯಂ ಧಾರಯಂತೀಂ ಮನೋಜ್ಞಾಂ
ದೇವೀಂ ಧ್ಯಾಯೇದಜಸ್ರಂ ಕುಚಭರನಮಿತಾಂ ದಿವ್ಯಹಾರಾಭಿರಾಮಾಮ್ ||
ಅಶ್ವಾರೂಢಾ ವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |

೩. ಧೂಮ್ರ ವಾರಾಹೀ –
ವಾರಾಹೀ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಾ ಚ ಭಕ್ಷಯಂತೀ ರಿಪೂನ್ ಸದಾ |
ಪಶುರೂಪಾನ್ ಮುನಿಸುರೈರ್ವಂದಿತಾಂ ಧೂಮ್ರರೂಪಿಣೀಮ್ ||
ಧೂಮ್ರ ವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |

೪. ಅಸ್ತ್ರ ವಾರಾಹೀ –
ನಮಸ್ತೇ ಅಸ್ತ್ರವಾರಾಹಿ ವೈರಿಪ್ರಾಣಾಪಹಾರಿಣಿ |
ಗೋಕಂಠಮಿವ ಶಾರ್ದೂಲೋ ಗಜಕಂಠಂ ಯಥಾ ಹರಿಃ ||
ಶತ್ರುರೂಪಪಶೂನ್ ಹತ್ವಾ ಆಶು ಮಾಂಸಂ ಚ ಭಕ್ಷಯ |
ವಾರಾಹಿ ತ್ವಾಂ ಸದಾ ವಂದೇ ವಂದ್ಯೇ ಚಾಸ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ||
ಅಸ್ತ್ರ ವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |

೫. ಸುಮುಖೀ ವಾರಾಹೀ –
ಗುಂಜಾನಿರ್ಮಿತಹಾರಭೂಷಿತಕುಚಾಂ ಸದ್ಯೌವನೋಲ್ಲಾಸಿನೀಂ
ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ನೃಕಪಾಲಖಡ್ಗಲತಿಕೇ ರಮ್ಯೇ ಮುದಾ ಬಿಭ್ರತೀಮ್ |
ರಕ್ತಾಲಂಕೃತಿವಸ್ತ್ರಲೇಪನಲಸದ್ದೇಹಪ್ರಭಾಂ ಧ್ಯಾಯತಾಂ
ನೄಣಾಂ ಶ್ರೀಸುಮುಖೀಂ ಶವಾಸನಗತಾಂ ಸ್ಯುಃ ಸರ್ವದಾ ಸಂಪದಃ ||
ಸುಮುಖೀ ವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |

೬. ನಿಗ್ರಹ ವಾರಾಹೀ –
ವಿದ್ಯುದ್ರೋಚಿರ್ಹಸ್ತಪದ್ಮೈರ್ದಧಾನಾ
ಪಾಶಂ ಶಕ್ತಿಂ ಮುದ್ಗರಂ ಚಾಂಕುಶಂ ಚ |
ನೇತ್ರೋದ್ಭೂತೈರ್ವೀತಿಹೋತ್ರೈಸ್ತ್ರಿನೇತ್ರಾ
ವಾರಾಹೀ ನಃ ಶತ್ರುವರ್ಗಂ ಕ್ಷಿಣೋತು ||
ನಿಗ್ರಹ ವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |

೭. ಸ್ವಪ್ನ ವಾರಾಹೀ –
ಮೇಘಶ್ಯಾಮರುಚಿಂ ಮನೋಹರಕುಚಾಂ ನೇತ್ರತ್ರಯೋದ್ಭಾಸಿತಾಂ
ಕೋಲಾಸ್ಯಾಂ ಶಶಿಶೇಖರಾಮಚಲಯಾ ದಂಷ್ಟ್ರಾತಲೇ ಶೋಭಿನೀಮ್ |
ಬಿಭ್ರಾಣಾಂ ಸ್ವಕರಾಂಬುಜೈರಸಿಲತಾಂ ಚರ್ಮಾಸಿ ಪಾಶಂ ಸೃಣಿಂ
ವಾರಾಹೀಮನುಚಿಂತಯೇದ್ಧಯವರಾರೂಢಾಂ ಶುಭಾಲಂಕೃತಿಮ್ ||
ಸ್ವಪ್ನ ವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |

೮. ವಶ್ಯ ವಾರಾಹೀ –
ತಾರೇ ತಾರಿಣಿ ದೇವಿ ವಿಶ್ವಜನನೀ ಪ್ರೌಢಪ್ರತಾಪಾನ್ವಿತೇ
ತಾರೇ ದಿಕ್ಷು ವಿಪಕ್ಷಪಕ್ಷದಲಿನಿ ವಾಚಾಚಲಾ ವಾರುಣೀ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾರಿಣೀ ಕೀರ್ತಿಧಾರಿಣಿ ಮಹಾಸೌಭಾಗ್ಯಸಂಧಾಯಿನಿ
ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಯಶಶ್ಚ ಸತತಂ ವಶ್ಯಂ ಜಗತ್ಯಾವೃತಮ್ ||
ವಶ್ಯ ವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |

೯. ಕಿರಾತ ವಾರಾಹೀ –
ಘೋಣೀ ಘರ್ಘರ ನಿಸ್ವನಾಂಚಿತಮುಖಾಂ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಚಿಂತಾಂ ಪರಾಂ
ಉಗ್ರಾಂ ಕಾಲಿಮಕಾಲಮೇಘಪಟಲಚ್ಛನ್ನೋರು ತೇಜಸ್ವಿನೀಂ |
ಕ್ರೂರಾಂ ದೀರ್ಘವಿನೀಲ ರೋಮಪಟಲಾಮಶ್ರೂಯತಾಮೀಶ್ವರೀಂ
ಧ್ಯಾಯೇತ್ಕ್ರೋಡಮುಖೀಂ ತ್ರಿಲೋಕಜನನೀಮುಗ್ರಾಸಿ ದಂಡಾನ್ವಿತಾ ||
ಕಿರಾತ ವಾರಾಹೀ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |

೧೦. ಲಘು ವಾರಾಹೀ –
ಮಹಾರ್ಣವೇ ನಿಪತಿತಾಂ ಉದ್ಧರಂತೀಂ ವಸುಂಧರಾಮ್ |
ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾಂ ಮಹಾಕಾಯಾಂ ನಮಾಮ್ಯುನ್ಮತ್ತಭೈರವೀಮ್ ||
ಮುಸಲಾಸಿಲಸದ್ಘಂಟಾಹಲೋದ್ಯತ್ಕರ ಪಂಕಜಾಮ್ |
ಗದಾವರದಸಂಯುಕ್ತಾಂ ವಾರಾಹೀಂ ನೀರದಪ್ರಭಾಮ್ ||
ಲಘು ವಾರಾಹೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ |

೧೧. ಬೃಹದ್ವಾರಾಹೀ –
ರಕ್ತಾಂಬುಜೇ ಪ್ರೇತವರಾಸನಸ್ಥಾಮರ್ಥೋರುಕಾಮಾರ್ಭಟಿಕಾಸನಸ್ಥಾಮ್ |
ದಂಷ್ಟ್ರೋಲ್ಲಸತ್ಪೋತ್ರಿಮುಖಾರವಿಂದಾಂ ಕೋಟೀರಸಂಚ್ಛಿನ್ನ ಹಿಮಾಂಶುರೇಖಾಮ್ |
ಹಲಂ ಕಪಾಲಂ ದಧತೀಂ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ವಾಮೇತರಾಭ್ಯಾಂ ಮುಸಲೇಷ್ಟದೌ ಚ |
ರಕ್ತಾಂಬರಾಂ ರಕ್ತಪಟೋತ್ತರೀಯಾಂ ಪ್ರವಾಲಕರ್ಣಾಭರಣಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಮ್ |
ಶ್ಯಾಮಾಂ ಸಮಸ್ತಾಭರಣಂ ಸೃಗಾಢ್ಯಾಂ ವಾರಾಹಿ ಸಂಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಮ್ ||
ಬೃಹದ್ವಾರಾಹೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ |

೧೨. ಮಹಾವಾರಾಹೀ –
ಪ್ರತ್ಯಗ್ರಾರುಣಸಂಕಾಶಪದ್ಮಾಂತರ್ಗರ್ಭಸಂಸ್ಥಿತಾಮ್ |
ಇಂದ್ರನೀಲಮಹಾತೇಜಃ ಪ್ರಕಾಶಾಂ ವಿಶ್ವಮಾತರಮ್ ||
ಕದಂಬಮುಂಡಮಾಲಾಢ್ಯಾಂ ನವರತ್ನವಿಭೂಷಿತಾಮ್ |
ಅನರ್ಘ್ಯರತ್ನಘಟಿತಮುಕುಟಶ್ರೀವಿರಾಜಿತಾಮ್ ||
ಕೌಶೇಯಾರ್ಧೋರುಕಾಂ ಚಾರುಪ್ರವಾಲಮಣಿಭೂಷಣಾಮ್ |
ದಂಡೇನ ಮುಸಲೇನಾಪಿ ವರದೇನಾಽಭಯೇನ ಚ ||
ವಿರಾಜಿತಚತುರ್ಬಾಹುಂ ಕಪಿಲಾಕ್ಷೀಂ ಸುಮಧ್ಯಮಾಮ್ |
ನಿತಂಬಿನೀಮುತ್ಪಲಾಭಾಂ ಕಠೋರಘನಸತ್ಕುಚಾಮ್ ||
ಮಹಾವಾರಾಹೀ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಾರಾಹೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed