Sri Varahi Dhyana Slokah – శ్రీ వారాహీ స్వరూప ధ్యాన శ్లోకాః


[గమనిక: ఈ స్తోత్రము “శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి” పారాయణ గ్రంథములో కూడా ఉన్నది. Click here to buy.]
౧. వార్తాలీ –
రక్తాంభోరుహకర్ణికోపరిగతే శావాసనే సంస్థితాం
ముండస్రక్పరిరాజమానహృదయాం నీలాశ్మసద్రోచిషమ్ |
హస్తాబ్జైర్ముసలంహలాఽభయవరాన్ సంబిభ్రతీం సత్కుచాం
వార్తాలీమరుణాంబరాం త్రినయనాం వందే వరాహాననామ్ ||
వార్తాలీ వారాహీ దేవ్యై నమః |

౨. అశ్వారూఢా –
రక్తామశ్వాధిరూఢాం శశిధరశకలాబద్ధమౌలిం త్రినేత్రాం
పాశేనాబధ్య సాధ్యాం స్మరశరవివశాం దక్షిణేనానయంతీమ్ |
హస్తేనాన్యేన వేత్రం వరకనకమయం ధారయంతీం మనోజ్ఞాం
దేవీం ధ్యాయేదజస్రం కుచభరనమితాం దివ్యహారాభిరామామ్ ||
అశ్వారూఢా వారాహీ దేవ్యై నమః |

౩. ధూమ్ర వారాహీ –
వారాహీ ధూమ్రవర్ణా చ భక్షయంతీ రిపూన్ సదా |
పశురూపాన్ మునిసురైర్వందితాం ధూమ్రరూపిణీమ్ ||
ధూమ్ర వారాహీ దేవ్యై నమః |

౪. అస్త్ర వారాహీ –
నమస్తే అస్త్రవారాహి వైరిప్రాణాపహారిణి |
గోకంఠమివ శార్దూలో గజకంఠం యథా హరిః ||
శత్రురూపపశూన్ హత్వా ఆశు మాంసం చ భక్షయ |
వారాహి త్వాం సదా వందే వంద్యే చాస్త్రస్వరూపిణీ ||
అస్త్ర వారాహీ దేవ్యై నమః |

౫. సుముఖీ వారాహీ –
గుంజానిర్మితహారభూషితకుచాం సద్యౌవనోల్లాసినీం
హస్తాభ్యాం నృకపాలఖడ్గలతికే రమ్యే ముదా బిభ్రతీమ్ |
రక్తాలంకృతివస్త్రలేపనలసద్దేహప్రభాం ధ్యాయతాం
నౄణాం శ్రీసుముఖీం శవాసనగతాం స్యుః సర్వదా సంపదః ||
సుముఖీ వారాహీ దేవ్యై నమః |

౬. నిగ్రహ వారాహీ –
విద్యుద్రోచిర్హస్తపద్మైర్దధానా
పాశం శక్తిం ముద్గరం చాంకుశం చ |
నేత్రోద్భూతైర్వీతిహోత్రైస్త్రినేత్రా
వారాహీ నః శత్రువర్గం క్షిణోతు ||
నిగ్రహ వారాహీ దేవ్యై నమః |

౭. స్వప్న వారాహీ –
మేఘశ్యామరుచిం మనోహరకుచాం నేత్రత్రయోద్భాసితాం
కోలాస్యాం శశిశేఖరామచలయా దంష్ట్రాతలే శోభినీమ్ |
బిభ్రాణాం స్వకరాంబుజైరసిలతాం చర్మాసి పాశం సృణిం
వారాహీమనుచింతయేద్ధయవరారూఢాం శుభాలంకృతిమ్ ||
స్వప్న వారాహీ దేవ్యై నమః |

౮. వశ్య వారాహీ –
తారే తారిణి దేవి విశ్వజననీ ప్రౌఢప్రతాపాన్వితే
తారే దిక్షు విపక్షపక్షదలిని వాచాచలా వారుణీ |
లక్ష్మీకారిణీ కీర్తిధారిణి మహాసౌభాగ్యసంధాయిని
రూపం దేహి యశశ్చ సతతం వశ్యం జగత్యావృతమ్ ||
వశ్య వారాహీ దేవ్యై నమః |

౯. కిరాత వారాహీ –
ఘోణీ ఘర్ఘర నిస్వనాంచితముఖాం కౌటిల్య చింతాం పరాం
ఉగ్రాం కాలిమకాలమేఘపటలచ్ఛన్నోరు తేజస్వినీం |
క్రూరాం దీర్ఘవినీల రోమపటలామశ్రూయతామీశ్వరీం
ధ్యాయేత్క్రోడముఖీం త్రిలోకజననీముగ్రాసి దండాన్వితా ||
కిరాత వారాహీ దేవ్యై నమః |

౧౦. లఘు వారాహీ –
మహార్ణవే నిపతితాం ఉద్ధరంతీం వసుంధరామ్ |
మహాదంష్ట్రాం మహాకాయాం నమామ్యున్మత్తభైరవీమ్ ||
ముసలాసిలసద్ఘంటాహలోద్యత్కర పంకజామ్ |
గదావరదసంయుక్తాం వారాహీం నీరదప్రభామ్ ||
లఘు వారాహీ దేవతాయై నమః |

౧౧. బృహద్వారాహీ –
రక్తాంబుజే ప్రేతవరాసనస్థామర్థోరుకామార్భటికాసనస్థామ్ |
దంష్ట్రోల్లసత్పోత్రిముఖారవిందాం కోటీరసంచ్ఛిన్న హిమాంశురేఖామ్ |
హలం కపాలం దధతీం కరాభ్యాం వామేతరాభ్యాం ముసలేష్టదౌ చ |
రక్తాంబరాం రక్తపటోత్తరీయాం ప్రవాలకర్ణాభరణాం త్రినేత్రామ్ |
శ్యామాం సమస్తాభరణం సృగాఢ్యాం వారాహి సంజ్ఞాం ప్రణమామి నిత్యమ్ ||
బృహద్వారాహీ దేవతాయై నమః |

౧౨. మహావారాహీ –
ప్రత్యగ్రారుణసంకాశపద్మాంతర్గర్భసంస్థితామ్ |
ఇంద్రనీలమహాతేజః ప్రకాశాం విశ్వమాతరమ్ ||
కదంబముండమాలాఢ్యాం నవరత్నవిభూషితామ్ |
అనర్ఘ్యరత్నఘటితముకుటశ్రీవిరాజితామ్ ||
కౌశేయార్ధోరుకాం చారుప్రవాలమణిభూషణామ్ |
దండేన ముసలేనాపి వరదేనాఽభయేన చ ||
విరాజితచతుర్బాహుం కపిలాక్షీం సుమధ్యమామ్ |
నితంబినీముత్పలాభాం కఠోరఘనసత్కుచామ్ ||
మహావారాహీ దేవతాయై నమః |


గమనిక: పైన ఇవ్వబడిన స్తోత్రము, ఈ పుస్తకములో కూడా ఉన్నది.

శ్రీ వారాహీ స్తోత్రనిధి

(నిత్య పారాయణ గ్రంథము)

Click here to buy


మరిన్ని శ్రీ వారాహీ స్తోత్రాలు చూడండి.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed