Sri Bala Trishati Stotram – ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ತ್ರಿಶತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ತ್ರಿಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಆನಂದಭೈರವ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ದೇವತಾ, ಐಂ ಬೀಜಂ, ಸೌಃ ಶಕ್ತಿಃ, ಕ್ಲೀಂ ಕೀಲಕಂ, ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ತ್ರಿಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಪಾರಾಯಣೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಐಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಕ್ಲೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಸೌಃ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಐಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಕ್ಲೀಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಸೌಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ –
ಐಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಕ್ಲೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಸೌಃ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಐಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಕ್ಲೀಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಸೌಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಂ ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ||

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ರಕ್ತಾಂಬರಾಂ ಚಂದ್ರಕಲಾವತಂಸಾಂ
ಸಮುದ್ಯದಾದಿತ್ಯನಿಭಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಮ್ |
ವಿದ್ಯಾಕ್ಷಮಾಲಾಭಯದಾಮಹಸ್ತಾಂ
ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಬಾಲಾಮರುಣಾಂಬುಜಸ್ಥಾಮ್ ||

ಸ್ತೋತ್ರಮ್ –
ಐಂಕಾರರೂಪಾ ಐಂಕಾರನಿಲಯಾ ಐಂಪದಪ್ರಿಯಾ |
ಐಂಕಾರರೂಪಿಣೀ ಚೈವ ಐಂಕಾರವರವರ್ಣಿನೀ || ೧ ||

ಐಂಕಾರಬೀಜಸರ್ವಸ್ವಾ ಐಂಕಾರಾಕಾರಶೋಭಿತಾ |
ಐಂಕಾರವರದಾನಾಢ್ಯಾ ಐಂಕಾರವರರೂಪಿಣೀ || ೨ ||

ಐಂಕಾರಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಚ ಐಂಕಾರಪ್ರಚುರೇಶ್ವರೀ |
ಐಂಕಾರಜಪಸಂತುಷ್ಟಾ ಐಂಕಾರಾಮೃತಸುಂದರೀ || ೩ ||

ಐಂಕಾರಕಮಲಾಸೀನಾ ಐಂಕಾರಗುಣರೂಪಿಣೀ |
ಐಂಕಾರಬ್ರಹ್ಮಸದನಾ ಐಂಕಾರಪ್ರಕಟೇಶ್ವರೀ || ೪ ||

ಐಂಕಾರಶಕ್ತಿವರದಾ ಐಂಕಾರಾಪ್ಲುತವೈಭವಾ |
ಐಂಕಾರಾಮಿತಸಂಪನ್ನಾ ಐಂಕಾರಾಚ್ಯುತರೂಪಿಣೀ || ೫ ||

ಐಂಕಾರಜಪಸುಪ್ರೀತಾ ಐಂಕಾರಪ್ರಭವಾ ತಥಾ |
ಐಂಕಾರವಿಶ್ವಜನನೀ ಐಂಕಾರಬ್ರಹ್ಮವಂದಿತಾ || ೬ ||

ಐಂಕಾರವೇದ್ಯಾ ಐಂಕಾರಪೂಜ್ಯಾ ಐಂಕಾರಪೀಠಿಕಾ |
ಐಂಕಾರವಾಚ್ಯಾ ಐಂಕಾರಚಿಂತ್ಯಾ ಐಂ ಐಂ ಶರೀರಿಣೀ || ೭ ||

ಐಂಕಾರಾಮೃತರೂಪಾ ಚ ಐಂಕಾರವಿಜಯೇಶ್ವರೀ |
ಐಂಕಾರಭಾರ್ಗವೀವಿದ್ಯಾ ಐಂಕಾರಜಪವೈಭವಾ || ೮ ||

ಐಂಕಾರಗುಣರೂಪಾ ಚ ಐಂಕಾರಪ್ರಿಯರೂಪಿಣೀ |
ಕ್ಲೀಂಕಾರರೂಪಾ ಕ್ಲೀಂಕಾರನಿಲಯಾ ಕ್ಲೀಂಪದಪ್ರಿಯಾ || ೯ ||

ಕ್ಲೀಂಕಾರಕೀರ್ತಿಚಿದ್ರೂಪಾ ಕ್ಲೀಂಕಾರಕೀರ್ತಿದಾಯಿನೀ |
ಕ್ಲೀಂಕಾರಕಿನ್ನರೀಪೂಜ್ಯಾ ಕ್ಲೀಂಕಾರಕಿಂಶುಕಪ್ರಿಯಾ || ೧೦ ||

ಕ್ಲೀಂಕಾರಕಿಲ್ಬಿಷಹರೀ ಕ್ಲೀಂಕಾರವಿಶ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಕ್ಲೀಂಕಾರವಶಿನೀ ಚೈವ ಕ್ಲೀಂಕಾರಾನಂಗರೂಪಿಣೀ || ೧೧ ||

ಕ್ಲೀಂಕಾರವದನಾ ಚೈವ ಕ್ಲೀಂಕಾರಾಖಿಲವಶ್ಯದಾ |
ಕ್ಲೀಂಕಾರಮೋದಿನೀ ಚೈವ ಕ್ಲೀಂಕಾರಹರವಂದಿತಾ || ೧೨ ||

ಕ್ಲೀಂಕಾರಶಂಬರರಿಪುಃ ಕ್ಲೀಂಕಾರಕೀರ್ತಿದಾ ತಥಾ |
ಕ್ಲೀಂಕಾರಮನ್ಮಥಸಖೀ ಕ್ಲೀಂಕಾರವಂಶವರ್ಧಿನೀ || ೧೩ ||

ಕ್ಲೀಂಕಾರಪುಷ್ಟಿದಾ ಚೈವ ಕ್ಲೀಂಕಾರಕುಧರಪ್ರಿಯಾ |
ಕ್ಲೀಂಕಾರಕೃಷ್ಣಸಂಪೂಜ್ಯಾ ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಿಂಜಲ್ಕಸನ್ನಿಭಾ || ೧೪ ||

ಕ್ಲೀಂಕಾರವಶಗಾ ಚೈವ ಕ್ಲೀಂಕಾರನಿಖಿಲೇಶ್ವರೀ |
ಕ್ಲೀಂಕಾರಧಾರಿಣೀ ಚೈವ ಕ್ಲೀಂಕಾರಬ್ರಹ್ಮಪೂಜಿತಾ || ೧೫ ||

ಕ್ಲೀಂಕಾರಾಲಾಪವದನಾ ಕ್ಲೀಂಕಾರನೂಪುರಪ್ರಿಯಾ |
ಕ್ಲೀಂಕಾರಭವನಾಂತಸ್ಥಾ ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಾಲಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧೬ ||

ಕ್ಲೀಂಕಾರಸೌಧಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕ್ಲೀಂಕಾರಕೃತ್ತಿವಾಸಿನೀ |
ಕ್ಲೀಂಕಾರಚಕ್ರನಿಲಯಾ ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕಿಂಪುರುಷಾರ್ಚಿತಾ || ೧೭ ||

ಕ್ಲೀಂಕಾರಕಮಲಾಸೀನಾ ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗಂಧರ್ವಪೂಜಿತಾ |
ಕ್ಲೀಂಕಾರವಾಸಿನೀ ಚೈವ ಕ್ಲೀಂಕಾರಕ್ರುದ್ಧನಾಶಿನೀ || ೧೮ ||

ಕ್ಲೀಂಕಾರತಿಲಕಾಮೋದಾ ಕ್ಲೀಂಕಾರಕ್ರೀಡಸಂಭ್ರಮಾ |
ಕ್ಲೀಂಕಾರವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟ್ಯಂಬಾ ಕ್ಲೀಂಕಾರವಿಶ್ವಮಾಲಿನೀ || ೧೯ ||

ಕ್ಲೀಂಕಾರಕೃತ್ಸ್ನಸಂಪೂರ್ಣಾ ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕೃಪೀಟವಾಸಿನೀ |
ಕ್ಲೀಂ ಮಾಯಾಕ್ರೀಡವಿದ್ವೇಷೀ ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂಕಾರಕೃಪಾನಿಧಿಃ || ೨೦ ||

ಕ್ಲೀಂಕಾರವಿಶ್ವಾ ಕ್ಲೀಂಕಾರವಿಶ್ವಸಂಭ್ರಮಕಾರಿಣೀ |
ಕ್ಲೀಂಕಾರವಿಶ್ವರೂಪಾ ಚ ಕ್ಲೀಂಕಾರವಿಶ್ವಮೋಹಿನೀ || ೨೧ ||

ಕ್ಲೀಂ ಮಾಯಾಕೃತ್ತಿಮದನಾ ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ವಂಶವಿವರ್ಧಿನೀ |
ಕ್ಲೀಂಕಾರಸುಂದರೀರೂಪಾ ಕ್ಲೀಂಕಾರಹರಿಪೂಜಿತಾ || ೨೨ ||

ಕ್ಲೀಂಕಾರಗುಣರೂಪಾ ಚ ಕ್ಲೀಂಕಾರಕಮಲಪ್ರಿಯಾ |
ಸೌಃಕಾರರೂಪಾ ಸೌಃಕಾರನಿಲಯಾ ಸೌಃಪದಪ್ರಿಯಾ || ೨೩ ||

ಸೌಃಕಾರಸಾರಸದನಾ ಸೌಃಕಾರಸತ್ಯವಾದಿನೀ |
ಸೌಃಪ್ರಾಸಾದಸಮಾಸೀನಾ ಸೌಃಕಾರಸಾಧನಪ್ರಿಯಾ || ೨೪ ||

ಸೌಃಕಾರಕಲ್ಪಲತಿಕಾ ಸೌಃಕಾರಭಕ್ತತೋಷಿಣೀ |
ಸೌಃಕಾರಸೌಭರೀಪೂಜ್ಯಾ ಸೌಃಕಾರಪ್ರಿಯಸಾಧಿನೀ || ೨೫ ||

ಸೌಃಕಾರಪರಮಾಶಕ್ತಿಃ ಸೌಃಕಾರರತ್ನದಾಯಿನೀ |
ಸೌಃಕಾರಸೌಮ್ಯಸುಭಗಾ ಸೌಃಕಾರವರದಾಯಿನೀ || ೨೬ ||

ಸೌಃಕಾರಸುಭಗಾನಂದಾ ಸೌಃಕಾರಭಗಪೂಜಿತಾ |
ಸೌಃಕಾರಸಂಭವಾ ಚೈವ ಸೌಃಕಾರನಿಖಿಲೇಶ್ವರೀ || ೨೭ ||

ಸೌಃಕಾರವಿಶ್ವಾ ಸೌಃಕಾರವಿಶ್ವಸಂಭ್ರಮಕಾರಿಣೀ |
ಸೌಃಕಾರವಿಭವಾನಂದಾ ಸೌಃಕಾರವಿಭವಪ್ರದಾ || ೨೮ ||

ಸೌಃಕಾರಸಂಪದಾಧಾರಾ ಸೌಃ ಸೌಃ ಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧಿನೀ |
ಸೌಃಕಾರಸತ್ತ್ವಸಂಪನ್ನಾ ಸೌಃಕಾರಸರ್ವವಂದಿತಾ || ೨೯ ||

ಸೌಃಕಾರಸರ್ವವರದಾ ಸೌಃಕಾರಸನಕಾರ್ಚಿತಾ |
ಸೌಃಕಾರಕೌತುಕಪ್ರೀತಾ ಸೌಃಕಾರಮೋಹನಾಕೃತಿಃ || ೩೦ ||

ಸೌಃಕಾರಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾ ಸೌಃಕಾರರಿಪುನಾಶಿನೀ |
ಸೌಃಕಾರಸಾಂದ್ರಹೃದಯಾ ಸೌಃಕಾರಬ್ರಹ್ಮಪೂಜಿತಾ || ೩೧ ||

ಸೌಃಕಾರವೇದ್ಯಾ ಸೌಃಕಾರಸಾಧಕಾಭೀಷ್ಟದಾಯಿನೀ |
ಸೌಃಕಾರಸಾಧ್ಯಸಂಪೂಜ್ಯಾ ಸೌಃಕಾರಸುರಪೂಜಿತಾ || ೩೨ ||

ಸೌಃಕಾರಸಕಲಾಕಾರಾ ಸೌಃಕಾರಹರಿಪೂಜಿತಾ |
ಸೌಃಕಾರಮಾತೃಚಿದ್ರೂಪಾ ಸೌಃಕಾರಪಾಪನಾಶಿನೀ || ೩೩ ||

ಸೌಃಕಾರಯುಗಲಾಕಾರಾ ಸೌಃಕಾರಸೂರ್ಯವಂದಿತಾ |
ಸೌಃಕಾರಸೇವ್ಯಾ ಸೌಃಕಾರಮಾನಸಾರ್ಚಿತಪಾದುಕಾ || ೩೪ ||

ಸೌಃಕಾರವಶ್ಯಾ ಸೌಃಕಾರಸಖೀಜನವರಾರ್ಚಿತಾ |
ಸೌಃಕಾರಸಂಪ್ರದಾಯಜ್ಞಾ ಸೌಃ ಸೌಃ ಬೀಜಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೩೫ ||

ಸೌಃಕಾರಸಂಪದಾಧಾರಾ ಸೌಃಕಾರಸುಖರೂಪಿಣೀ |
ಸೌಃಕಾರಸರ್ವಚೈತನ್ಯಾ ಸೌಃ ಸರ್ವಾಪದ್ವಿನಾಶಿನೀ || ೩೬ ||

ಸೌಃಕಾರಸೌಖ್ಯನಿಲಯಾ ಸೌಃಕಾರಸಕಲೇಶ್ವರೀ |
ಸೌಃಕಾರರೂಪಕಲ್ಯಾಣೀ ಸೌಃಕಾರಬೀಜವಾಸಿನೀ || ೩೭ ||

ಸೌಃಕಾರವಿದ್ರುಮಾರಾಧ್ಯಾ ಸೌಃ ಸೌಃ ಸದ್ಭಿರ್ನಿಷೇವಿತಾ |
ಸೌಃಕಾರರಸಸಲ್ಲಾಪಾ ಸೌಃ ಸೌಃ ಸೌರಮಂಡಲಗಾ || ೩೮ ||

ಸೌಃಕಾರರಸಸಂಪೂರ್ಣಾ ಸೌಃಕಾರಸಿಂಧುರೂಪಿಣೀ |
ಸೌಃಕಾರಪೀಠನಿಲಯಾ ಸೌಃಕಾರಸಗುಣೇಶ್ವರೀ || ೩೯ ||

ಸೌಃ ಸೌಃ ಪರಾಶಕ್ತಿಃ ಸೌಃ ಸೌಃ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಿಜಯಪ್ರದಾ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಬೀಜನಿಲಯಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಪದಭೂಷಿತಾ || ೪೦ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಐಂದ್ರಭವನಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸಫಲಾತ್ಮಿಕಾ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸಂಸಾರಾಂತಸ್ಥಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಯೋಗಿನೀಪ್ರಿಯಾ || ೪೧ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಬ್ರಹ್ಮಪೂಜ್ಯಾ ಚ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಹರಿವಂದಿತಾ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಶಾಂತನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವಶ್ಯಮಾರ್ಗಗಾ || ೪೨ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಕುಲಕುಂಭಸ್ಥಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಪಟುಪಂಚಮೀ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಪೈಲವಂಶಸ್ಥಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಕಲ್ಪಕಾಸನಾ || ೪೩ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಚಿತ್ಪ್ರಭಾ ಚೈವ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಚಿಂತಿತಾರ್ಥದಾ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಕುರುಕುಲ್ಲಾಂಬಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಧರ್ಮಚಾರಿಣೀ || ೪೪ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಕುಣಪಾರಾಧ್ಯಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸೌಮ್ಯಸುಂದರೀ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಷೋಡಶಕಲಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸುಕುಮಾರಿಣೀ || ೪೫ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮಂತ್ರಮಹಿಷೀ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮಂತ್ರಮಂದಿರಾ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮಾನುಷಾರಾಧ್ಯಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮಾಗಧೇಶ್ವರೀ || ೪೬ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮೌನಿವರದಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮಂಜುಭಾಷಿಣೀ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮಧುರಾರಾಧ್ಯಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಶೋಣಿತಪ್ರಿಯಾ || ೪೭ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮಂಗಳಾಕಾರಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮದನಾವತೀ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸಾಧ್ಯಗಮಿತಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮಾನಸಾರ್ಚಿತಾ || ೪೮ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ರಾಜ್ಯರಸಿಕಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ರಾಮಪೂಜಿತಾ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ರಾತ್ರಿಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಚ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ರಾತ್ರಿಲಾಲಿನೀ || ೪೯ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ರಥಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ರಮ್ಯವಿಗ್ರಹಾ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಪೂರ್ವಪುಣ್ಯೇಶಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಪೃಥುಕಪ್ರಿಯಾ || ೫೦ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವಟುಕಾರಾಧ್ಯಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವಟವಾಸಿನೀ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವರದಾನಾಢ್ಯಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವಜ್ರವಲ್ಲಕೀ || ೫೧ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ನಾರದನತಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ನಂದಿಪೂಜಿತಾ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಉತ್ಪಲಾಂಗೀ ಚ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಉದ್ಭವೇಶ್ವರೀ || ೫೨ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ನಾಗಗಮನಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ನಾಮರೂಪಿಣೀ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸೋಮಭೂಷಣಾ || ೫೩ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಯೋಗಪೂಜ್ಯಾ ಚ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಯೋಗಗೋಚರಾ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಯೋಗಿವಂದ್ಯಾ ಚ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಯೋಗಿಪೂಜಿತಾ || ೫೪ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಬ್ರಹ್ಮಗಾಯತ್ರೀ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಬ್ರಹ್ಮವಂದಿತಾ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ರತ್ನಭವನಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ರುದ್ರಪೂಜಿತಾ || ೫೫ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಚಿತ್ರವದನಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಚಾರುಹಾಸಿನೀ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಚಿಂತಿತಾಕಾರಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಚಿಂತಿತಾರ್ಥದಾ || ೫೬ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವೈಶ್ವದೇವೇಶೀ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವಿಶ್ವನಾಯಿಕಾ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಓಘವಂದ್ಯಾ ಚ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಓಘರೂಪಿಣೀ || ೫೭ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ದಂಡಿನೀಪೂಜ್ಯಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ದುರತಿಕ್ರಮಾ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮಂತ್ರಿಣೀಸೇವ್ಯಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮಾನವರ್ಧಿನೀ || ೫೮ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವಾಣೀವಂದ್ಯಾ ಚ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವಾಗಧೀಶ್ವರೀ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವಾಮಮಾರ್ಗಸ್ಥಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವಾರುಣೀಪ್ರಿಯಾ || ೫೯ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಲೋಕಸೌಂದರ್ಯಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಲೋಕನಾಯಿಕಾ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಹಂಸಗಮನಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಹಂಸಪೂಜಿತಾ || ೬೦ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮದಿರಾಮೋದಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮಹದರ್ಚಿತಾ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಜ್ಞಾನವರ್ಧಿನೀ || ೬೧ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಧನಧಾನ್ಯಾಢ್ಯಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಧೈರ್ಯದಾಯಿನೀ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸಾಧ್ಯವರದಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸಾಧುವಂದಿತಾ || ೬೨ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವಿಜಯಪ್ರಖ್ಯಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವಿಜಯಪ್ರದಾ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವೀರಸಂಸೇವ್ಯಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವೀರಪೂಜಿತಾ || ೬೩ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವೀರಮಾತಾ ಚ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವೀರಸನ್ನುತಾ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸದ್ಗತಿಪ್ರದಾ || ೬೪ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಭಂಡಪುತ್ರಘ್ನೀ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ದೈತ್ಯಮರ್ದಿನೀ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಭಂಡದರ್ಪಘ್ನೀ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಭಂಡನಾಶಿನೀ || ೬೫ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಶರಭದಮನಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಶತ್ರುಮರ್ದಿನೀ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸತ್ಯಸಂತುಷ್ಟಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೀ || ೬೬ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸಂಪ್ರದಾಯಜ್ಞಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸಕಲೇಷ್ಟದಾ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸಜ್ಜನನುತಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಹತದಾನವಾ || ೬೭ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವಿಶ್ವಜನನೀ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವಿಶ್ವಮೋಹಿನೀ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸರ್ವದೇವೇಶೀ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸರ್ವಮಂಗಳಾ || ೬೮ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮಾರಮಂತ್ರಸ್ಥಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮದನಾರ್ಚಿತಾ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮದಘೂರ್ಣಾಂಗೀ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಕಾಮಪೂಜಿತಾ || ೬೯ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮಂತ್ರಕೋಶಸ್ಥಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮಂತ್ರಪೀಠಗಾ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮಣಿದಾಮಾಢ್ಯಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಕುಲಸುಂದರೀ || ೭೦ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮಾತೃಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮೋಕ್ಷದಾಯಿನೀ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮೀನನಯನಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ದಮನಪೂಜಿತಾ || ೭೧ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಕಾಲಿಕಾರಾಧ್ಯಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಕೌಲಿಕಪ್ರಿಯಾ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮೋಹನಾಕಾರಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಸರ್ವಮೋಹಿನೀ || ೭೨ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ತ್ರಿಪುರಾದೇವೀ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ದೇಶಿಕಾರಾಧ್ಯಾ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ದೇಶಿಕಪ್ರಿಯಾ || ೭೩ ||

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ಮಾತೃಚಕ್ರೇಶೀ ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ವರ್ಣರೂಪಿಣೀ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌಃ ತ್ರಿಬೀಜಾತ್ಮಕಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ || ೭೪ ||

ಇತ್ಯೇವಂ ತ್ರಿಶತೀಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಶಿವಾತ್ಮಕಮ್ |
ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಂ ಚೈವ ಸರ್ವದೌರ್ಭಾಗ್ಯನಾಶನಮ್ || ೭೫ ||

ಆಯುಷ್ಕರಂ ಪುಷ್ಟಿಕರಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಚೇಪ್ಸಿತಪ್ರದಮ್ |
ಧರ್ಮಜ್ಞತ್ವ ಧನೇಶತ್ವ ವಿಶ್ವಾದ್ಯತ್ವ ವಿವೇಕದಮ್ || ೭೬ ||

ವಿಶ್ವಪ್ರಕಾಶದಂ ಚೈವ ವಿಜ್ಞಾನವಿಜಯಪ್ರದಮ್ |
ವಿಧಾತೃತ್ವಂ ವೈಷ್ಣವತ್ವಂ ಶಿವತ್ವಂ ಲಭತೇ ಯತಃ || ೭೭ ||

ಸರ್ವಮಂಗಳಮಾಂಗಳ್ಯಂ ಸರ್ವಮಂಗಳದಾಯಕಮ್ |
ಸರ್ವದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನಂ ಸರ್ವದಾ ತುಷ್ಟಿವರ್ಧನಮ್ || ೭೮ ||

ಪೂರ್ಣಿಮಾಯಾಂ ದಿನೇ ಶುಕ್ರೇ ಉಚ್ಚರೇಚ್ಚ ವಿಶೇಷತಃ |
ಅಥೋ ವಿಶೇಷಪೂಜಾಂ ಚ ಪೌಷ್ಯಸ್ನಾನಂ ಸಮಾಚರೇತ್ || ೭೯ ||

ಸಾಯಾಹ್ನೇಽಪ್ಯಥ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ದೇವೀಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಮನುಂ ಜಪೇತ್ |
ಜಪೇತ್ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಪರ್ಯಂತಂ ಮೌನೀ ಭೂತ್ವಾ ಮಹಾಮನುಮ್ || ೮೦ ||

ಪರೇಽಹನಿ ತು ಸಂತರ್ಪ್ಯ ಏಲಾವಾಸಿತಸಜ್ಜಲೈಃ |
ಜುಹುಯಾತ್ಸರ್ವಸಾಮಗ್ರ್ಯಾ ಪಾಯಸಾನ್ನಫಲೈಃ ಸುಮೈಃ || ೮೧ ||

ದಧ್ನಾ ಮಧುಘೃತೈರ್ಯುಕ್ತಲಾಜೈಃ ಪೃಥುಕಸಂಯುತೈಃ |
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಭೋಜಯೇತ್ಪಶ್ಚಾತ್ ಸುವಾಸಿನ್ಯಾ ಸಮನ್ವಿತಾನ್ || ೮೨ ||

ಸಂಪೂಜ್ಯ ಮಂತ್ರಮಾರಾಧ್ಯ ಕುಲಮಾರ್ಗೇಣ ಸಂಭ್ರಮೈಃ |
ಏವಮಾರಾಧ್ಯ ದೇವೇಶೀಂ ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಮಭೀಚ್ಛತಿ || ೮೩ ||

ತತ್ತತ್ಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ದೇವ್ಯಾಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸರ್ವದಾ |
ತ್ರಿಶತೀಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಂ ವಿಶೇಷತಃ || ೮೪ ||

ಗ್ರಹಣೇ ಸಂಕ್ರಮೇ ಚೈವ ಶುಕ್ರವಾರೇ ಶುಭೇ ದಿನೇ |
ಸುಂದರೀಂ ಚಕ್ರಮಧ್ಯೇ ತು ಸಮಾರಾಧ್ಯ ಸದಾ ಶುಚಿಃ || ೮೫ ||

ಸುವಾಸಿನ್ಯರ್ಚನಂ ಕುರ್ಯಾತ್ಕನ್ಯಾಂ ವಾ ಸಮವರ್ಣಿನೀಮ್ |
ಚಕ್ರಮಧ್ಯೇ ನಿವೇಶ್ಯಾಥ ಘಟೀಂ ಕರತಲೇ ನ್ಯಸೇತ್ || ೮೬ ||

ಸಂಪೂಜ್ಯ ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಾಂಗೈಃ ಸಾವರಣೈಃ ಸಹ |
ಷೋಡಶೈರುಪಚಾರೈಶ್ಚ ಪೂಜಯೇತ್ಪರದೇವತಾಮ್ || ೮೭ ||

ಸಂತರ್ಪ್ಯ ಕೌಲಮಾರ್ಗೇಣ ತ್ರಿಶತೀಪಾದಪೂಜನೇ |
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸಾಧಕೋಽಭೀಷ್ಟಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೮೮ ||

ಉತ್ತರ ಕರನ್ಯಾಸಃ –
ಐಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಕ್ಲೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಸೌಃ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಐಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಕ್ಲೀಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಸೌಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಉತ್ತರ ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ –
ಐಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ಕ್ಲೀಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಸೌಃ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಐಂ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಕ್ಲೀಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಸೌಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ |
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಂ ಇತಿ ದಿಗ್ವಿಮೋಕಃ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಕುಲಾವರ್ಣವತಂತ್ರೇ ಯೋಗಿನೀರಹಸ್ಯೇ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ತ್ರಿಶತೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಬಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed