6.Sri Vijayalakshmi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ


ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಅಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಅಂಬಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಅಂಬುಧಿಶಯನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಅಂಬುಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಅಂತಕಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಅಂತಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಅಂತಿಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಅಂತಕರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಈಡ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಇಭಾಸ್ಯನುತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಈಶಾನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಊತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಉದ್ಯದ್ಭಾನುಕೋಟಿಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಉದಾರಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಕೇಲಿಪರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಕಲಹಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಕಾಂತಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಕಾಂಚ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಕನಕಧಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಕಲ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಕನಕಕುಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಖಟ್ವಾಂಗವರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಖೇಟಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಗಂಧಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಗೋಪಸಖ್ಯೈ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಗಾರುಡ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಗತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಗೋಹಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಗೋಪ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಚಿದಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಚತುರಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಚಕೋರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಚಾರುಹಾಸಾಯೈ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಗೋವರ್ಧನಧರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಗುರ್ವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಗೋಕುಲಾಭಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ತಪೋಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ತಪಸ್ವಿಕುಲವಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ತಾಪಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ತಾರ್ಕ್ಷಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಜಪ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಜರಾಯವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಜವನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಜನನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಜಾಂಬೂನದವಿಭೂಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ದಯಾನಿಧ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಜಂಭವಧೋದ್ಯತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ದುಃಖಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ದಾಂತಾಯೈ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ದ್ರುತೇಷ್ಟದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ದೀನಾರ್ತಿಶಮನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ನೀಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ನಾಗೇಂದ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ನಾರಸಿಂಹ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ನಂದಿನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ನಂದ್ಯಾವರ್ತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ನಿಧಯೇ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಪರಮಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಪಿಕಸ್ವರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಪ್ರೌಢಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಬಲಿಸಂಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಬಾಲೇಂದುಶೇಖರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಬಂದ್ಯೈ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಬಾಲಗ್ರಹವಿನಾಶನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಬೃಹತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಬಾಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಮಧುಸ್ರವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಮತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಮನೀಷಾಯೈ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಮೃತ್ಯುಮಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಮೃಗತ್ವಚೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಯೋಗಿಜನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಯೋಗಾಂಗಧ್ಯಾನಶೀಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಯಜ್ಞಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಯಜ್ಞವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ರಾಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ರಾಕೇಂದುವದನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ರಣಿತನೂಪುರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ರಕ್ಷೋಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ರತಿದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಲತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಲೀಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಲೀಲಾನರವಪುಷೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಲೋಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ವರೇಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ವಸುಧಾಯೈ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ವೀರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ವರಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಶಾತಕುಂಭಮಯ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಶೀಲವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಹೋರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಓಂ ಹಯಗಾಯೈ ನಮಃ | ೧೦೮


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: రాబోయే హనుమజ్జయంతి సందర్భంగా హనుమాన్ స్తోత్రాలతో కూడిన "శ్రీ రామ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed