7.Sri Vidyalakshmi Ashtottara Shatanamavali – ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ


ಓಂ ಐಂ ಓಂ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ವಾಗ್ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಪರದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ನಿರವದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಪುಸ್ತಕಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ವಿದ್ಯಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರನಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ಐಂ ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ವಾಣಿಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಯಶಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಪರಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಕವಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ನಿತ್ಯಬುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ನಿಗಮಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ನಿರ್ಗುಣರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ನಿಷ್ಕಲರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ನಿರ್ಮಲರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ನಿರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ಐಂ ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಬುದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಮುಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ನಿರಹಂಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ನಿರಾತಂಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ನಿಷ್ಕಳಂಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ನಿಷ್ಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಐಂ ಓಂ ನಿಖಿಲಕಾರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ನಿರೀಶ್ವರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ನಿತ್ಯಜ್ಞಾನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ನಿಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ನಿಖಿಲವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಗುಣದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಸುಗುಣದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಸಜ್ಜನಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಸಕಲದೇವ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಮೋಹವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಮೋಹನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಶೋಕಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಶೋಕನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಕಾಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಕಾಲಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಕಾಲಪ್ರತೀತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಅಖಿಲಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಅಖಿಲನಿದಾನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಅಜರಾಮರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಅಜಹಿತಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಭೇದವಿಹೀನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಭೇದಕಾರಣಾಯೈ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಶಬ್ದಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಶಬ್ದಭಂಡಾರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಶಬ್ದಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಸ್ಪರ್ಶಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಸ್ಪರ್ಶವಿಹೀನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ರೂಪವಿಹೀನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ರೂಪಕಾರಣಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ರಸಗಂಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ಐಂ ಓಂ ರಸವಿಹೀನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಮಾಯಾರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಪ್ರಣವಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಮಾತೃಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಓಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಶಬ್ದಶರೀರಾಯೈ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಭಾಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಭಾಷಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ವಿಶ್ವಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ತೈಜಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಐಂ ಓಂ ವಿದುಷಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಮುನಿಗಣಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಧ್ಯಾನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಹಂಸವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಹಸಿತವದನಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಮಂದಸ್ಮಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಅಂಬುಜವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಮಯೂರಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಗುರುಜನವಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಸುಹಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ಮಂಗಳಾಯೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಂ ಓಂ ವೀಣಾಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ | ೧೦೩


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳು ನೋಡಿ.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed