Sri Lakshmi Sahasranama stotram – ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ನಾಮ್ನಾಂ ಸಾಷ್ಟಸಹಸ್ರಂ ಚ ಬ್ರೂಹಿ ಗಾರ್ಗ್ಯ ಮಹಾಮತೇ |
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಮಹಾದೇವ್ಯಾಃ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತ್ಯರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ || ೧ ||

ಗಾರ್ಗ್ಯ ಉವಾಚ |
ಸನತ್ಕುಮಾರಮಾಸೀನಂ ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯಸನ್ನಿಭಮ್ |
ಅಪೃಚ್ಛನ್ಯೋಗಿನೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯೋಗಿನಾಮರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ || ೨ ||

ಸರ್ವಲೌಕಿಕಕರ್ಮಭ್ಯೋ ವಿಮುಕ್ತಾನಾಂ ಹಿತಾಯ ವೈ |
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ ಜಪ್ಯಮನುಬ್ರೂಹಿ ದಯಾನಿಧೇ || ೩ ||

ಸನತ್ಕುಮಾರ ಭಗವನ್ ಸರ್ವಜ್ಞೋಽಸಿ ವಿಶೇಷತಃ |
ಆಸ್ತಿಕ್ಯಸಿದ್ಧಯೇ ನೄಣಾಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಧರ್ಮಾರ್ಥಸಾಧನಮ್ || ೪ ||

ಖಿದ್ಯಂತಿ ಮಾನವಾಃ ಸರ್ವೇ ಧನಾಭಾವೇನ ಕೇವಲಮ್ |
ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಧನಿನೋಽನ್ಯಸ್ಯ ನೈವ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮನಾಃ || ೫ ||

ದಾರಿದ್ರ್ಯಧ್ವಂಸಿನೀ ನಾಮ ಕೇನ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ |
ಕೇನ ವಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಽಪಿ ಕೇನ ಮೃತ್ಯುವಿನಾಶಿನೀ || ೬ ||

ಸರ್ವಾಸಾಂ ಸಾರಭೂತೈಕಾ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ಕೇನ ಕೀರ್ತಿತಾ |
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಿದ್ಧಿದಾ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ತಾಮಾಚಕ್ಷ್ವ ದಯಾನಿಧೇ || ೭ ||

ಸನತ್ಕುಮಾರ ಉವಾಚ |
ಸಾಧು ಪೃಷ್ಟಂ ಮಹಾಭಾಗಾಃ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತೈಷಿಣಃ |
ಮಹತಾಮೇಷ ಧರ್ಮಶ್ಚ ನಾನ್ಯೇಷಾಮಿತಿ ಮೇ ಮತಿಃ || ೮ ||

ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹಾದೇವಮಹೇಂದ್ರಾದಿಮಹಾತ್ಮಭಿಃ |
ಸಂಪ್ರೋಕ್ತಂ ಕಥಯಾಮ್ಯದ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ || ೯ ||

ಯಸ್ಯೋಚ್ಚಾರಣಮಾತ್ರೇಣ ದಾರಿದ್ರ್ಯಾನ್ಮುಚ್ಯತೇ ನರಃ |
ಕಿಂ ಪುನಸ್ತಜ್ಜಪಾಜ್ಜಾಪೀ ಸರ್ವೇಷ್ಟಾರ್ಥಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೦ ||

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀದಿವ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಆನಂದಕರ್ದಮಚಿಕ್ಲೀತೇಂದಿರಾಸುತಾದಯೋ ಮಹಾತ್ಮಾನೋ ಮಹರ್ಷಯಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ ಶಕ್ತಿಃ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪರಾ ದೇವತಾ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದದ್ವಾರಾ ಸರ್ವೇಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ | ಶ್ರೀಮಿತ್ಯಾದಿ ಷಡಂಗನ್ಯಾಸಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಪದ್ಮನಾಭಪ್ರಿಯಾಂ ದೇವೀಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀಂ ಪದ್ಮವಾಸಿನೀಮ್ |
ಪದ್ಮವಕ್ತ್ರಾಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಂ ವಂದೇ ಪದ್ಮಾಮಹರ್ನಿಶಮ್ || ೧ ||

ಪೂರ್ಣೇಂದುವದನಾಂ ದಿವ್ಯರತ್ನಾಭರಣಭೂಷಿತಾಮ್ |
ವರದಾಭಯಹಸ್ತಾಢ್ಯಾಂ ಧ್ಯಾಯೇಚ್ಚಂದ್ರಸಹೋದರೀಮ್ || ೨ ||

ಇಚ್ಛಾರೂಪಾಂ ಭಗವತಃ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಿಣೀಮ್ |
ಸರ್ವಜ್ಞಾಂ ಸರ್ವಜನನೀಂ ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಾಲಯಾಮ್ |
ದಯಾಳುಮನಿಶಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸುಖಸಿದ್ಧಿಸ್ವರೂಪಿಣೀಮ್ || ೩ ||

ಸ್ತೋತ್ರಮ್ –
ಓಂ ನಿತ್ಯಾಗತಾಽನಂತನಿತ್ಯಾ ನಂದಿನೀ ಜನರಂಜನೀ |
ನಿತ್ಯಪ್ರಕಾಶಿನೀ ಚೈವ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೧ ||

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಕಾಳೀ ಮಹಾಕನ್ಯಾ ಸರಸ್ವತೀ |
ಭೋಗವೈಭವಸಂಧಾತ್ರೀ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣೀ || ೨ ||

ಈಶಾವಾಸ್ಯಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾದೇವೀ ಮಹೇಶ್ವರೀ |
ಹೃಲ್ಲೇಖಾ ಪರಮಾ ಶಕ್ತಿರ್ಮಾತೃಕಾಬೀಜರೂಪಿಣೀ || ೩ ||

ನಿತ್ಯಾನಂದಾ ನಿತ್ಯಬೋಧಾ ನಾದಿನೀ ಜನಮೋದಿನೀ |
ಸತ್ಯಪ್ರತ್ಯಯನೀ ಚೈವ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮರೂಪಿಣೀ || ೪ ||

ತ್ರಿಪುರಾ ಭೈರವೀ ವಿದ್ಯಾ ಹಂಸಾ ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಶಿವಾ |
ವಾಗ್ದೇವೀ ಚ ಮಹಾರಾತ್ರಿಃ ಕಾಲರಾತ್ರಿಸ್ತ್ರಿಲೋಚನಾ || ೫ ||

ಭದ್ರಕಾಳೀ ಕರಾಳೀ ಚ ಮಹಾಕಾಳೀ ತಿಲೋತ್ತಮಾ |
ಕಾಳೀ ಕರಾಳವಕ್ತ್ರಾಂತಾ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಾಮದಾ ಶುಭಾ || ೬ ||

ಚಂಡಿಕಾ ಚಂಡರೂಪೇಶಾ ಚಾಮುಂಡಾ ಚಕ್ರಧಾರಿಣೀ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಜಯಿನೀ ದೇವೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯೋತ್ತಮಾ || ೭ ||

ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಕ್ರಿಯಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪ್ರಸಾದಿನೀ |
ಉಮಾ ಭಗವತೀ ದುರ್ಗಾ ಚಾಂದ್ರೀ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀ ಶಿವಾ || ೮ ||

ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ಧರಾ ವೇಲಾ ಲೋಕಮಾತಾ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ |
ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮಾ ದೇವೀ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಿನೀ || ೯ ||

ಅರೂಪಾ ಬಹುರೂಪಾ ಚ ವಿರೂಪಾ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಿಕಾ ವಾಣೀ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಿಕಾ ಪರಾ || ೧೦ ||

ಕಾಳೀ ಮಾ ಪಂಚಿಕಾ ವಾಗ್ಮೀ ಹವಿಃಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವತಾ |
ದೇವಮಾತಾ ಸುರೇಶಾನಾ ದೇವಗರ್ಭಾಽಂಬಿಕಾ ಧೃತಿಃ || ೧೧ ||

ಸಂಖ್ಯಾ ಜಾತಿಃ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಮೋಹಿನೀ ಮಹೀ |
ಯಜ್ಞವಿದ್ಯಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಗುಹ್ಯವಿದ್ಯಾ ವಿಭಾವರೀ || ೧೨ ||

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮತೀ ಮಹಾಮಾತಾ ಸರ್ವಮಂತ್ರಫಲಪ್ರದಾ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯಧ್ವಂಸಿನೀ ದೇವೀ ಹೃದಯಗ್ರಂಥಿಭೇದಿನೀ || ೧೩ ||

ಸಹಸ್ರಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಚಂದ್ರರೂಪಿಣೀ |
ಗಾಯತ್ರೀ ಸೋಮಸಂಭೂತಿಃ ಸಾವಿತ್ರೀ ಪ್ರಣವಾತ್ಮಿಕಾ || ೧೪ ||

ಶಾಂಕರೀ ವೈಷ್ಣವೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಸರ್ವದೇವನಮಸ್ಕೃತಾ |
ಸೇವ್ಯದುರ್ಗಾ ಕುಬೇರಾಕ್ಷೀ ಕರವೀರನಿವಾಸಿನೀ || ೧೫ ||

ಜಯಾ ಚ ವಿಜಯಾ ಚೈವ ಜಯಂತೀ ಚಾಽಪರಾಜಿತಾ |
ಕುಬ್ಜಿಕಾ ಕಾಳಿಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ವೀಣಾಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣೀ || ೧೬ ||

ಸರ್ವಜ್ಞಶಕ್ತಿಃ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ |
ಇಡಾಪಿಂಗಳಿಕಾಮಧ್ಯಮೃಣಾಳೀತಂತುರೂಪಿಣೀ || ೧೭ ||

ಯಜ್ಞೇಶಾನೀ ಪ್ರಥಾ ದೀಕ್ಷಾ ದಕ್ಷಿಣಾ ಸರ್ವಮೋಹಿನೀ |
ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಿನೀ ದೇವೀ ನಿರ್ಬೀಜಧ್ಯಾನಗೋಚರಾ || ೧೮ ||

ಸರ್ವತೀರ್ಥಸ್ಥಿತಾ ಶುದ್ಧಾ ಸರ್ವಪರ್ವತವಾಸಿನೀ |
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಭಾ ದೇವೀ ಷಡಂಗಾದಿಪದಕ್ರಮಾ || ೧೯ || [ಪ್ರಮಾ]

ಶಿವಾ ಧಾತ್ರೀ ಶುಭಾನಂದಾ ಯಜ್ಞಕರ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ವ್ರತಿನೀ ಮೇನಕಾ ದೇವೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ || ೨೦ ||

ಏಕಾಕ್ಷರಪರಾ ತಾರಾ ಭವಬಂಧವಿನಾಶಿನೀ |
ವಿಶ್ವಂಭರಾ ಧರಾಧಾರಾ ನಿರಾಧಾರಾಽಧಿಕಸ್ವರಾ || ೨೧ ||

ರಾಕಾ ಕುಹೂರಮಾವಾಸ್ಯಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾಽನುಮತಿರ್ದ್ಯುತಿಃ |
ಸಿನೀವಾಲೀ ಶಿವಾಽವಶ್ಯಾ ವೈಶ್ವದೇವೀ ಪಿಶಂಗಿಲಾ || ೨೨ ||

ಪಿಪ್ಪಲಾ ಚ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ರಕ್ಷೋಘ್ನೀ ವೃಷ್ಟಿಕಾರಿಣೀ |
ದುಷ್ಟವಿದ್ರಾವಿಣೀ ದೇವೀ ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶಿನೀ || ೨೩ ||

ಶಾರದಾ ಶರಸಂಧಾನಾ ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಯುದ್ಧಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೂತಪ್ರಭಂಜನೀ || ೨೪ ||

ಅಯುದ್ಧಾ ಯುದ್ಧರೂಪಾ ಚ ಶಾಂತಾ ಶಾಂತಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಗಂಗಾ ಸರಸ್ವತೀವೇಣೀಯಮುನಾನರ್ಮದಾಪಗಾ || ೨೫ ||

ಸಮುದ್ರವಸನಾವಾಸಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಶ್ರೇಣಿಮೇಖಲಾ |
ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾ ದಶಭುಜಾ ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸನ್ನಿಭಾ || ೨೬ ||

ರಕ್ತಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಸಿತಾ ಪೀತಾ ಸರ್ವವರ್ಣಾ ನಿರೀಶ್ವರೀ |
ಕಾಳಿಕಾ ಚಕ್ರಿಕಾ ದೇವೀ ಸತ್ಯಾ ತು ವಟುಕಾಸ್ಥಿತಾ || ೨೭ ||

ತರುಣೀ ವಾರುಣೀ ನಾರೀ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾದೇವೀ ಸುರೇಶ್ವರೀ |
ವಿಶ್ವಂಭರಾಧರಾ ಕರ್ತ್ರೀ ಗಳಾರ್ಗಳವಿಭಂಜನೀ || ೨೮ ||

ಸಂಧ್ಯಾರಾತ್ರಿದಿವಾಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾ ನಿಮೇಷಿಕಾ |
ಉರ್ವೀ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಶುಭ್ರಾ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣೀ || ೨೯ ||

ಕಪಿಲಾ ಕೀಲಿಕಾಽಶೋಕಾ ಮಲ್ಲಿಕಾನವಮಲ್ಲಿಕಾ |
ದೇವಿಕಾ ನಂದಿಕಾ ಶಾಂತಾ ಭಂಜಿಕಾ ಭಯಭಂಜಿಕಾ || ೩೦ ||

ಕೌಶಿಕೀ ವೈದಿಕೀ ದೇವೀ ಸೌರೀ ರೂಪಾಧಿಕಾಽತಿಭಾ |
ದಿಗ್ವಸ್ತ್ರಾ ನವವಸ್ತ್ರಾ ಚ ಕನ್ಯಕಾ ಕಮಲೋದ್ಭವಾ || ೩೧ ||

ಶ್ರೀಃ ಸೌಮ್ಯಲಕ್ಷಣಾಽತೀತದುರ್ಗಾ ಸೂತ್ರಪ್ರಬೋಧಿಕಾ |
ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಧಾ ಕೃತಿಃ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಧಾರಣಾ ಕಾಂತಿರೇವ ಚ || ೩೨ ||

ಶ್ರುತಿಃ ಸ್ಮೃತಿರ್ಧೃತಿರ್ಧನ್ಯಾ ಭೂತಿರಿಷ್ಟಿರ್ಮನೀಷಿಣೀ |
ವಿರಕ್ತಿರ್ವ್ಯಾಪಿನೀ ಮಾಯಾ ಸರ್ವಮಾಯಾಪ್ರಭಂಜನೀ || ೩೩ ||

ಮಾಹೇಂದ್ರೀ ಮಂತ್ರಿಣೀ ಸಿಂಹೀ ಚೇಂದ್ರಜಾಲಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಗುಣತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾ || ೩೪ ||

ಈಷಣಾತ್ರಯನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಸರ್ವರೋಗವಿವರ್ಜಿತಾ |
ಯೋಗಿಧ್ಯಾನಾಂತಗಮ್ಯಾ ಚ ಯೋಗಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಾ || ೩೫ ||

ತ್ರಯೀಶಿಖಾ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾ ವೇದಾಂತಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೀ |
ಭಾರತೀ ಕಮಲಾ ಭಾಷಾ ಪದ್ಮಾ ಪದ್ಮವತೀ ಕೃತಿಃ || ೩೬ ||

ಗೌತಮೀ ಗೋಮತೀ ಗೌರೀ ಈಶಾನಾ ಹಂಸವಾಹನೀ |
ನಾರಾಯಣೀ ಪ್ರಭಾಧಾರಾ ಜಾಹ್ನವೀ ಶಂಕರಾತ್ಮಜಾ || ೩೭ ||

ಚಿತ್ರಘಂಟಾ ಸುನಂದಾ ಶ್ರೀರ್ಮಾನವೀ ಮನುಸಂಭವಾ |
ಸ್ತಂಭಿನೀ ಕ್ಷೋಭಿಣೀ ಮಾರೀ ಭ್ರಾಮಿಣೀ ಶತ್ರುಮಾರಿಣೀ || ೩೮ ||

ಮೋಹಿನೀ ದ್ವೇಷಿಣೀ ವೀರಾ ಅಘೋರಾ ರುದ್ರರೂಪಿಣೀ |
ರುದ್ರೈಕಾದಶಿನೀ ಪುಣ್ಯಾ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಲಾಭಕಾರಿಣೀ || ೩೯ ||

ದೇವದುರ್ಗಾ ಮಹಾದುರ್ಗಾ ಸ್ವಪ್ನದುರ್ಗಾಽಷ್ಟಭೈರವೀ |
ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾಗ್ನಿರೂಪಾ ಚ ಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರರೂಪಿಣೀ || ೪೦ ||

ಬಿಂದುನಾದಕಳಾತೀತಾ ಬಿಂದುನಾದಕಳಾತ್ಮಿಕಾ |
ದಶವಾಯುಜಯಾಕಾರಾ ಕಳಾಷೋಡಶಸಂಯುತಾ || ೪೧ ||

ಕಾಶ್ಯಪೀ ಕಮಲಾದೇವೀ ನಾದಚಕ್ರನಿವಾಸಿನೀ |
ಮೃಡಾಧಾರಾ ಸ್ಥಿರಾ ಗುಹ್ಯಾ ದೇವಿಕಾ ಚಕ್ರರೂಪಿಣೀ || ೪೨ ||

ಅವಿದ್ಯಾ ಶಾರ್ವರೀ ಭುಂಜಾ ಜಂಭಾಸುರನಿಬರ್ಹಿಣೀ |
ಶ್ರೀಕಾಯಾ ಶ್ರೀಕಲಾ ಶುಭ್ರಾ ಕರ್ಮನಿರ್ಮೂಲಕಾರಿಣೀ || ೪೩ ||

ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಗುಣಾಧಾರಾ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕಾ ಪರಾ |
ಶ್ರುತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಮುಖಾವಾಸಾ ಸರ್ವಸಂಪತ್ತಿರೂಪಿಣೀ || ೪೪ ||

ಮೃತಸಂಜೀವನೀ ಮೈತ್ರೀ ಕಾಮಿನೀ ಕಾಮವರ್ಜಿತಾ |
ನಿರ್ವಾಣಮಾರ್ಗದಾ ದೇವೀ ಹಂಸಿನೀ ಕಾಶಿಕಾ ಕ್ಷಮಾ || ೪೫ ||

ಸಪರ್ಯಾ ಗುಣಿನೀ ಭಿನ್ನಾ ನಿರ್ಗುಣಾ ಖಂಡಿತಾಽಶುಭಾ |
ಸ್ವಾಮಿನೀ ವೇದಿನೀ ಶಕ್ಯಾ ಶಾಂಬರೀ ಚಕ್ರಧಾರಿಣೀ || ೪೬ ||

ದಂಡಿನೀ ಮುಂಡಿನೀ ವ್ಯಾಘ್ರೀ ಶಿಖಿನೀ ಸೋಮಸಂಹತಿಃ |
ಚಿಂತಾಮಣಿಶ್ಚಿದಾನಂದಾ ಪಂಚಬಾಣಪ್ರಬೋಧಿನೀ || ೪೭ ||

ಬಾಣಶ್ರೇಣಿಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೀ ಸಹಸ್ರಭುಜಪಾದುಕಾ |
ಸಂಧ್ಯಾವಲಿಸ್ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾಖ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಣಿಭೂಷಣಾ || ೪೮ ||

ವಾಸವೀ ವಾರುಣೀಸೇನಾ ಕುಲಿಕಾ ಮಂತ್ರರಂಜನೀ |
ಜಿತಪ್ರಾಣಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಕಾಂತಾ ಕಾಮ್ಯವರಪ್ರದಾ || ೪೯ ||

ಮಂತ್ರಬ್ರಾಹ್ಮಣವಿದ್ಯಾರ್ಥಾ ನಾದರೂಪಾ ಹವಿಷ್ಮತೀ |
ಆಥರ್ವಣಿಃ ಶ್ರುತಿಃ ಶೂನ್ಯಾ ಕಲ್ಪನಾವರ್ಜಿತಾ ಸತೀ || ೫೦ ||

ಸತ್ತಾಜಾತಿಃ ಪ್ರಮಾಽಮೇಯಾಽಪ್ರಮಿತಿಃ ಪ್ರಾಣದಾ ಗತಿಃ |
ಅವರ್ಣಾ ಪಂಚವರ್ಣಾ ಚ ಸರ್ವದಾ ಭುವನೇಶ್ವರೀ || ೫೧ ||

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನೀ ವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವಭರ್ತ್ರೀ ಕ್ಷರಾಽಕ್ಷರಾ |
ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾ ಹರಿಣೀ ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶಿನೀ || ೫೨ ||

ಕೈವಲ್ಯಪದವೀರೇಖಾ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ಸೋಮಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ವಹ್ನಿಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾ || ೫೩ ||

ವಾಯುಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ವ್ಯೋಮಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ಚಕ್ರಿಕಾ ಚಕ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಚಕ್ರಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಿನೀ || ೫೪ ||

ಕೋಕಿಲಾಕುಲಚಕ್ರೇಶಾ ಪಕ್ಷತಿಃ ಪಂಕ್ತಿಪಾವನೀ |
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಮಾರ್ಗಸ್ಥಾ ಷಡ್ವರ್ಣಾವರವರ್ಜಿತಾ || ೫೫ ||

ಶರರುದ್ರಹರಾ ಹಂತ್ರೀ ಸರ್ವಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ |
ಪುರುಷಾ ಪೌರುಷೀ ತುಷ್ಟಿಃ ಸರ್ವತಂತ್ರಪ್ರಸೂತಿಕಾ || ೫೬ ||

ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರೀ ದೇವೀ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಭಾರ್ಗವೀ ಯಾಜುಷೀವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವೋಪನಿಷದಾಸ್ಥಿತಾ || ೫೭ || [ಭೂಜುಷೀವಿದ್ಯಾ]

ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಽಖಿಲಪ್ರಾಣಾ ಪಂಚಕೋಶವಿಲಕ್ಷಣಾ |
ಪಂಚಕೋಶಾತ್ಮಿಕಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕಾ ಶಿವಾ || ೫೮ ||

ಜಗಜ್ಜರಾಜನಿತ್ರೀ ಚ ಪಂಚಕರ್ಮಪ್ರಸೂತಿಕಾ |
ವಾಗ್ದೇವ್ಯಾಭರಣಾಕಾರಾ ಸರ್ವಕಾಮ್ಯಸ್ಥಿತಾಸ್ಥಿತಿಃ || ೫೯ ||

ಅಷ್ಟಾದಶಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಪೀಠಿಕಾ ವಿದ್ಯಯಾಯುತಾ |
ಕಾಲಿಕಾಕರ್ಷಣಶ್ಯಾಮಾ ಯಕ್ಷಿಣೀ ಕಿನ್ನರೇಶ್ವರೀ || ೬೦ ||

ಕೇತಕೀ ಮಲ್ಲಿಕಾಽಶೋಕಾ ವಾರಾಹೀ ಧರಣೀ ಧ್ರುವಾ |
ನಾರಸಿಂಹೀ ಮಹೋಗ್ರಾಸ್ಯಾ ಭಕ್ತಾನಾಮಾರ್ತಿನಾಶಿನೀ || ೬೧ ||

ಅಂತರ್ಬಲಾ ಸ್ಥಿರಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜರಾಮರಣನಾಶಿನೀ |
ಶ್ರೀರಂಜಿತಾ ಮಹಾಕಾಯಾ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾ || ೬೨ ||

ಅದಿತಿರ್ದೇವಮಾತಾ ಚ ಅಷ್ಟಪುತ್ರಾಽಷ್ಟಯೋಗಿನೀ |
ಅಷ್ಟಪ್ರಕೃತಿರಷ್ಟಾಷ್ಟವಿಭ್ರಾಜದ್ವಿಕೃತಾಕೃತಿಃ || ೬೩ ||

ದುರ್ಭಿಕ್ಷಧ್ವಂಸಿನೀ ದೇವೀ ಸೀತಾ ಸತ್ಯಾ ಚ ರುಕ್ಮಿಣೀ |
ಖ್ಯಾತಿಜಾ ಭಾರ್ಗವೀ ದೇವೀ ದೇವಯೋನಿಸ್ತಪಸ್ವಿನೀ || ೬೪ ||

ಶಾಕಂಭರೀ ಮಹಾಶೋಣಾ ಗರುಡೋಪರಿಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ಸಿಂಹಗಾ ವ್ಯಾಘ್ರಗಾ ದೇವೀ ವಾಯುಗಾ ಚ ಮಹಾದ್ರಿಗಾ || ೬೫ ||

ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾಂತಾ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಧಿದೇವತಾ |
ಮಂತ್ರವ್ಯಾಖ್ಯಾನನಿಪುಣಾ ಜ್ಯೋತಿಃಶಾಸ್ತ್ರೈಕಲೋಚನಾ || ೬೬ ||

ಇಡಾಪಿಂಗಳಿಕಾಮಧ್ಯಸುಷುಮ್ಣಾ ಗ್ರಂಥಿಭೇದಿನೀ |
ಕಾಲಚಕ್ರಾಶ್ರಯೋಪೇತಾ ಕಾಲಚಕ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ || ೬೭ ||

ವೈಶಾರದೀ ಮತಿಶ್ರೇಷ್ಠಾ ವರಿಷ್ಠಾ ಸರ್ವದೀಪಿಕಾ |
ವೈನಾಯಕೀ ವರಾರೋಹಾ ಶ್ರೋಣಿವೇಲಾ ಬಹಿರ್ವಲಿಃ || ೬೮ ||

ಜಂಭಿನೀ ಜೃಂಭಿಣೀ ಜೃಂಭಕಾರಿಣೀ ಗಣಕಾರಿಕಾ | [ಜಂಭ]
ಶರಣೀ ಚಕ್ರಿಕಾಽನಂತಾ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿಚಿಕಿತ್ಸಕೀ || ೬೯ ||

ದೇವಕೀ ದೇವಸಂಕಾಶಾ ವಾರಿಧಿಃ ಕರುಣಾಕರಾ |
ಶರ್ವರೀ ಸರ್ವಸಂಪನ್ನಾ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಭಂಜಿನೀ || ೭೦ ||

ಏಕಮಾತ್ರಾ ದ್ವಿಮಾತ್ರಾ ಚ ತ್ರಿಮಾತ್ರಾ ಚ ತಥಾ ಪರಾ |
ಅರ್ಧಮಾತ್ರಾ ಪರಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥಾರ್ಥಪರಾಽಪರಾ || ೭೧ ||

ಏಕವೀರಾ ವಿಶೇಷಾಖ್ಯಾ ಷಷ್ಠೀದೇವೀ ಮನಸ್ವಿನೀ |
ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾ ನಿಷ್ಕಲಾಲೋಕಾ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಾಧಿಕಾ ಗುಣಾ || ೭೨ ||

ಸಬಂಧ್ವಾನಂದಸಂದೋಹಾ ವ್ಯೋಮಾಕಾರಾಽನಿರೂಪಿತಾ |
ಗದ್ಯಪದ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ ವಾಣೀ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಸಂಯುತಾ || ೭೩ ||

ಸಾಧುಬಂಧಪದನ್ಯಾಸಾ ಸರ್ವೌಕೋ ಘಟಿಕಾವಳಿಃ |
ಷಟ್ಕರ್ಮಾ ಕರ್ಕಶಾಕಾರಾ ಸರ್ವಕರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾ || ೭೪ ||

ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಾ ಚಾಪರ್ಣಾ ಕಾಮಿನೀ ವರರೂಪಿಣೀ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮಸಂತಾನಾ ವೇದವಾಗೀಶ್ವರೀ ಶಿವಾ || ೭೫ ||

ಪುರಾಣನ್ಯಾಯಮೀಮಾಂಸಾಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾಗಮಶ್ರುತಾ |
ಸದ್ಯೋವೇದವತೀ ಸರ್ವಾ ಹಂಸೀ ವಿದ್ಯಾಧಿದೇವತಾ || ೭೬ ||

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ವಿಶ್ವನಿರ್ಮಾಣಕಾರಿಣೀ |
ವೈದಿಕೀ ವೇದರೂಪಾ ಚ ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಲರೂಪಿಣೀ || ೭೭ ||

ನಾರಾಯಣೀ ಮಹಾದೇವೀ ಸರ್ವತತ್ತ್ವಪ್ರವರ್ತಿನೀ |
ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣರೂಪಾ ಚ ಹಿರಣ್ಯಪದಸಂಭವಾ || ೭೮ ||

ಕೈವಲ್ಯಪದವೀ ಪುಣ್ಯಾ ಕೈವಲ್ಯಜ್ಞಾನಲಕ್ಷಿತಾ |
ಬ್ರಹ್ಮಸಂಪತ್ತಿರೂಪಾ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಪತ್ತಿಕಾರಿಣೀ || ೭೯ ||

ವಾರುಣೀ ವಾರುಣಾರಾಧ್ಯಾ ಸರ್ವಕರ್ಮಪ್ರವರ್ತಿನೀ |
ಏಕಾಕ್ಷರಪರಾಽಽಯುಕ್ತಾ ಸರ್ವದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜಿನೀ || ೮೦ ||

ಪಾಶಾಂಕುಶಾನ್ವಿತಾ ದಿವ್ಯಾ ವೀಣಾವ್ಯಾಖ್ಯಾಕ್ಷಸೂತ್ರಭೃತ್ |
ಏಕಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಿರ್ಮಧುಕೈಟಭಭಂಜಿನೀ || ೮೧ ||

ಸಾಂಖ್ಯಾ ಸಾಂಖ್ಯವತೀ ಜ್ವಾಲಾ ಜ್ವಲಂತೀ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ |
ಜಾಗ್ರಂತೀ ಸರ್ವಸಂಪತ್ತಿಃ ಸುಷುಪ್ತಾ ಸ್ವೇಷ್ಟದಾಯಿನೀ || ೮೨ ||

ಕಪಾಲಿನೀ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾ ಭ್ರುಕುಟೀಕುಟಿಲಾನನಾ |
ಸರ್ವಾವಾಸಾ ಸುವಾಸಾ ಚ ಬೃಹತ್ಯಷ್ಟಿಶ್ಚ ಶಕ್ವರೀ || ೮೩ ||

ಛಂದೋಗಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಚ ಕಲ್ಮಾಷೀ ಕರುಣಾತ್ಮಿಕಾ |
ಚಕ್ಷುಷ್ಮತೀ ಮಹಾಘೋಷಾ ಖಡ್ಗಚರ್ಮಧರಾಽಶನಿಃ || ೮೪ ||

ಶಿಲ್ಪವೈಚಿತ್ರ್ಯವಿದ್ಯೋತಾ ಸರ್ವತೋಭದ್ರವಾಸಿನೀ |
ಅಚಿಂತ್ಯಲಕ್ಷಣಾಕಾರಾ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯನಿಬಂಧನಾ || ೮೫ ||

ಸರ್ವವೇದಾರ್ಥಸಂಪತ್ತಿಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಮಾತೃಕಾ |
ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾಂತಸರ್ವವರ್ಣಕೃತಸ್ಥಲಾ || ೮೬ ||

ಸರ್ವಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸದಾನಂದಾ ಸಾರವಿದ್ಯಾ ಸದಾಶಿವಾ |
ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಖೇಚರೀರೂಪಗೋಚ್ಛ್ರಿತಾ || ೮೭ ||

ಅಣಿಮಾದಿಗುಣೋಪೇತಾ ಪರಾ ಕಾಷ್ಠಾ ಪರಾ ಗತಿಃ |
ಹಂಸಯುಕ್ತವಿಮಾನಸ್ಥಾ ಹಂಸಾರೂಢಾ ಶಶಿಪ್ರಭಾ || ೮೮ ||

ಭವಾನೀ ವಾಸನಾಶಕ್ತಿರಾಕೃತಿಸ್ಥಾಖಿಲಾಽಖಿಲಾ |
ತಂತ್ರಹೇತುರ್ವಿಚಿತ್ರಾಂಗೀ ವ್ಯೋಮಗಂಗಾವಿನೋದಿನೀ || ೮೯ ||

ವರ್ಷಾ ಚ ವಾರ್ಷಿಕಾ ಚೈವ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮರೂಪಿಣೀ |
ಮಹಾನದೀ ನದೀಪುಣ್ಯಾಽಗಣ್ಯಪುಣ್ಯಗುಣಕ್ರಿಯಾ || ೯೦ ||

ಸಮಾಧಿಗತಲಭ್ಯಾರ್ಥಾ ಶ್ರೋತವ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ರಿಯಾ ಘೃಣಾ |
ನಾಮಾಕ್ಷರಪರಾ ದೇವೀ ಉಪಸರ್ಗನಖಾಂಚಿತಾ || ೯೧ ||

ನಿಪಾತೋರುದ್ವಯೀಜಂಘಾ ಮಾತೃಕಾ ಮಂತ್ರರೂಪಿಣೀ |
ಆಸೀನಾ ಚ ಶಯಾನಾ ಚ ತಿಷ್ಠಂತೀ ಧಾವನಾಧಿಕಾ || ೯೨ ||

ಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಣಯೋಗಾಢ್ಯಾ ತಾದ್ರೂಪ್ಯಗಣನಾಕೃತಿಃ |
ಸೈಕರೂಪಾ ನೈಕರೂಪಾ ಸೇಂದುರೂಪಾ ತದಾಕೃತಿಃ || ೯೩ ||

ಸಮಾಸತದ್ಧಿತಾಕಾರಾ ವಿಭಕ್ತಿವಚನಾತ್ಮಿಕಾ |
ಸ್ವಾಹಾಕಾರಾ ಸ್ವಧಾಕಾರಾ ಶ್ರೀಪತ್ಯರ್ಧಾಂಗನಂದಿನೀ || ೯೪ ||

ಗಂಭೀರಾ ಗಹನಾ ಗುಹ್ಯಾ ಯೋನಿಲಿಂಗಾರ್ಧಧಾರಿಣೀ |
ಶೇಷವಾಸುಕಿಸಂಸೇವ್ಯಾ ಚಪಲಾ ವರವರ್ಣಿನೀ || ೯೫ ||

ಕಾರುಣ್ಯಾಕಾರಸಂಪತ್ತಿಃ ಕೀಲಕೃನ್ಮಂತ್ರಕೀಲಿಕಾ |
ಶಕ್ತಿಬೀಜಾತ್ಮಿಕಾ ಸರ್ವಮಂತ್ರೇಷ್ಟಾಽಕ್ಷಯಕಾಮನಾ || ೯೬ ||

ಆಗ್ನೇಯೀ ಪಾರ್ಥಿವಾ ಆಪ್ಯಾ ವಾಯವ್ಯಾ ವ್ಯೋಮಕೇತನಾ |
ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾತ್ಮಿಕಾ ನಂದಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಸನಾತನೀ || ೯೭ ||

ಅವಿದ್ಯಾವಾಸನಾ ಮಾಯಾಪ್ರಕೃತಿಃ ಸರ್ವಮೋಹಿನೀ |
ಶಕ್ತಿರ್ಧಾರಣಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಚಿದಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಯೋಗಿನೀ || ೯೮ ||

ವಕ್ತ್ರಾರುಣಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮರೀಚಿರ್ಮದಮರ್ದಿನೀ |
ವಿರಾಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ವಧಾ ಶುದ್ಧಾ ನಿರುಪಾಸ್ತಿಃ ಸುಭಕ್ತಿಗಾ || ೯೯ ||

ನಿರೂಪಿತಾದ್ವಯೀ ವಿದ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ |
ವೈರಾಜಮಾರ್ಗಸಂಚಾರಾ ಸರ್ವಸತ್ಪಥದರ್ಶಿನೀ || ೧೦೦ ||

ಜಾಲಂಧರೀ ಮೃಡಾನೀ ಚ ಭವಾನೀ ಭವಭಂಜನೀ |
ತ್ರೈಕಾಲಿಕಜ್ಞಾನತಂತುಸ್ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನದಾಯಿನೀ || ೧೦೧ ||

ನಾದಾತೀತಾ ಸ್ಮೃತಿಃ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಧಾತ್ರೀರೂಪಾ ತ್ರಿಪುಷ್ಕರಾ |
ಪರಾಜಿತಾ ವಿಧಾನಜ್ಞಾ ವಿಶೇಷಿತಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ || ೧೦೨ ||

ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿನೀ ಹೇಮಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವಿಚಕ್ಷಣಾ |
ಅಸಂಖ್ಯೇಯಪರಾರ್ಧಾಂತಸ್ವರವ್ಯಂಜನವೈಖರೀ || ೧೦೩ ||

ಮಧುಜಿಹ್ವಾ ಮಧುಮತೀ ಮಧುಮಾಸೋದಯಾ ಮಧುಃ |
ಮಾಧವೀ ಚ ಮಹಾಭಾಗಾ ಮೇಘಗಂಭೀರನಿಸ್ವನಾ || ೧೦೪ ||

ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶಾದಿಜ್ಞಾತವ್ಯಾರ್ಥವಿಶೇಷಗಾ |
ನಾಭೌ ವಹ್ನಿಶಿಖಾಕಾರಾ ಲಲಾಟೇ ಚಂದ್ರಸನ್ನಿಭಾ || ೧೦೫ ||

ಭ್ರೂಮಧ್ಯೇ ಭಾಸ್ಕರಾಕಾರಾ ಸರ್ವತಾರಾಕೃತಿರ್ಹೃದಿ |
ಕೃತ್ತಿಕಾದಿಭರಣ್ಯಂತನಕ್ಷತ್ರೇಷ್ಟ್ಯರ್ಚಿತೋದಯಾ || ೧೦೬ ||

ಗ್ರಹವಿದ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಯೋತಿರ್ವಿನ್ಮತಿಜೀವಿಕಾ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗರ್ಭಿಣೀ ಬಾಲಾ ಸಪ್ತಾವರಣದೇವತಾ || ೧೦೭ ||

ವೈರಾಜೋತ್ತಮಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾ ಕುಮಾರಕುಶಲೋದಯಾ |
ಬಗಲಾ ಭ್ರಮರಾಂಬಾ ಚ ಶಿವದೂತೀ ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ || ೧೦೮ ||

ಮೇರುವಿಂಧ್ಯಾದಿಸಂಸ್ಥಾನಾ ಕಾಶ್ಮೀರಪುರವಾಸಿನೀ |
ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಮಹಾನಿದ್ರಾ ವಿನಿದ್ರಾ ರಾಕ್ಷಸಾಶ್ರಿತಾ || ೧೦೯ ||

ಸುವರ್ಣದಾ ಮಹಾಗಂಗಾ ಪಂಚಾಖ್ಯಾ ಪಂಚಸಂಹತಿಃ |
ಸುಪ್ರಜಾತಾ ಸುವೀರಾ ಚ ಸುಪೋಷಾ ಸುಪತಿಃ ಶಿವಾ || ೧೧೦ ||

ಸುಗೃಹಾ ರಕ್ತಬೀಜಾಂತಾ ಹತಕಂದರ್ಪಜೀವಿಕಾ |
ಸಮುದ್ರವ್ಯೋಮಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಸಮಬಿಂದುಸಮಾಶ್ರಯಾ || ೧೧೧ ||

ಸೌಭಾಗ್ಯರಸಜೀವಾತುಃ ಸಾರಾಸಾರವಿವೇಕದೃಕ್ |
ತ್ರಿವಲ್ಯಾದಿಸುಪುಷ್ಟಾಂಗಾ ಭಾರತೀ ಭರತಾಶ್ರಿತಾ || ೧೧೨ ||

ನಾದಬ್ರಹ್ಮಮಯೀವಿದ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಬ್ರಹ್ಮಮಯೀಪರಾ |
ಬ್ರಹ್ಮನಾಡೀ ನಿರುಕ್ತಿಶ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮಕೈವಲ್ಯಸಾಧನಮ್ || ೧೧೩ ||

ಕಾಲಿಕೇಯಮಹೋದಾರವೀರ್ಯವಿಕ್ರಮರೂಪಿಣೀ |
ಬಡಬಾಗ್ನಿಶಿಖಾವಕ್ತ್ರಾ ಮಹಾಕಬಲತರ್ಪಣಾ || ೧೧೪ ||

ಮಹಾಭೂತಾ ಮಹಾದರ್ಪಾ ಮಹಾಸಾರಾ ಮಹಾಕ್ರತುಃ |
ಪಂಚಭೂತಮಹಾಗ್ರಾಸಾ ಪಂಚಭೂತಾಧಿದೇವತಾ || ೧೧೫ ||

ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣಾ ಸಂಪತ್ತಿಃ ಸರ್ವರೋಗಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಂತರ್ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಾ ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷೋವಿಭೂಷಿಣೀ || ೧೧೬ ||

ಶಾಂಕರೀ ವಿಧಿವಕ್ತ್ರಸ್ಥಾ ಪ್ರವರಾ ವರಹೇತುಕೀ |
ಹೇಮಮಾಲಾ ಶಿಖಾಮಾಲಾ ತ್ರಿಶಿಖಾ ಪಂಚಲೋಚನಾ || ೧೧೭ || [ಪಂಚಮೋಚನಾ]

ಸರ್ವಾಗಮಸದಾಚಾರಮರ್ಯಾದಾ ಯಾತುಭಂಜನೀ |
ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಪ್ರಬಂಧಾಢ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿರೂಪಿಣೀ || ೧೧೮ ||

ಸಾಮಗಾನಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಶ್ರೋತ್ರಕರ್ಣರಸಾಯನಮ್ |
ಜೀವಲೋಕೈಕಜೀವಾತುರ್ಭದ್ರೋದಾರವಿಲೋಕನಾ || ೧೧೯ ||

ತಟಿತ್ಕೋಟಿಲಸತ್ಕಾಂತಿಸ್ತರುಣೀ ಹರಿಸುಂದರೀ |
ಮೀನನೇತ್ರಾ ಚ ಸೇಂದ್ರಾಕ್ಷೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಸುಮಂಗಳಾ || ೧೨೦ ||

ಸರ್ವಮಂಗಳಸಂಪನ್ನಾ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮಂಗಳದೇವತಾ |
ದೇಹಹೃದ್ದೀಪಿಕಾ ದೀಪ್ತಿರ್ಜಿಹ್ಮಪಾಪಪ್ರಣಾಶಿನೀ || ೧೨೧ ||

ಅರ್ಧಚಂದ್ರೋಲ್ಲಸದ್ದಂಷ್ಟ್ರಾ ಯಜ್ಞವಾಟೀವಿಲಾಸಿನೀ |
ಮಹಾದುರ್ಗಾ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾ ಮಹಾದೇವಬಲೋದಯಾ || ೧೨೨ ||

ಡಾಕಿನೀಡ್ಯಾ ಶಾಕಿನೀಡ್ಯಾ ಸಾಕಿನೀಡ್ಯಾ ಸಮಸ್ತಜುಟ್ |
ನಿರಂಕುಶಾ ನಾಕಿವಂದ್ಯಾ ಷಡಾಧಾರಾಧಿದೇವತಾ || ೧೨೩ ||

ಭುವನಜ್ಞಾನಿನಿಃಶ್ರೇಣೀ ಭುವನಾಕಾರವಲ್ಲರೀ |
ಶಾಶ್ವತೀ ಶಾಶ್ವತಾಕಾರಾ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣೀ || ೧೨೪ ||

ಸಾರಸೀ ಮಾನಸೀ ಹಂಸೀ ಹಂಸಲೋಕಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಚಿನ್ಮುದ್ರಾಲಂಕೃತಕರಾ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಾ || ೧೨೫ ||

ಸುಖಪ್ರಾಣಿಶಿರೋರೇಖಾ ಸದದೃಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಸರ್ವಸಾಂಕರ್ಯದೋಷಘ್ನೀ ಗ್ರಹೋಪದ್ರವನಾಶಿನೀ || ೧೨೬ ||

ಕ್ಷುದ್ರಜಂತುಭಯಘ್ನೀ ಚ ವಿಷರೋಗಾದಿಭಂಜನೀ |
ಸದಾಶಾಂತಾ ಸದಾಶುದ್ಧಾ ಗೃಹಚ್ಛಿದ್ರನಿವಾರಿಣೀ || ೧೨೭ ||

ಕಲಿದೋಷಪ್ರಶಮನೀ ಕೋಲಾಹಲಪುರಸ್ಥಿತಾ |
ಗೌರೀ ಲಾಕ್ಷಣಿಕೀ ಮುಖ್ಯಾ ಜಘನ್ಯಾಕೃತಿವರ್ಜಿತಾ || ೧೨೮ ||

ಮಾಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಮೂಲಭೂತಾ ವಾಸವೀ ವಿಷ್ಣುಚೇತನಾ |
ವಾದಿನೀ ವಸುರೂಪಾ ಚ ವಸುರತ್ನಪರಿಚ್ಛದಾ || ೧೨೯ ||

ಛಾಂದಸೀ ಚಂದ್ರಹೃದಯಾ ಮಂತ್ರಸ್ವಚ್ಛಂದಭೈರವೀ |
ವನಮಾಲಾ ವೈಜಯಂತೀ ಪಂಚದಿವ್ಯಾಯುಧಾತ್ಮಿಕಾ || ೧೩೦ ||

ಪೀತಾಂಬರಮಯೀ ಚಂಚತ್ಕೌಸ್ತುಭಾ ಹರಿಕಾಮಿನೀ |
ನಿತ್ಯಾ ತಥ್ಯಾ ರಮಾ ರಾಮಾ ರಮಣೀ ಮೃತ್ಯುಭಂಜನೀ || ೧೩೧ ||

ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಕಾಷ್ಠಾ ಧನಿಷ್ಠಾಂತಾ ಶರಾಂಗೀ ನಿರ್ಗುಣಪ್ರಿಯಾ |
ಮೈತ್ರೇಯಾ ಮಿತ್ರವಿಂದಾ ಚ ಶೇಷ್ಯಶೇಷಕಲಾಶಯಾ || ೧೩೨ ||

ವಾರಾಣಸೀವಾಸರತಾ ಚಾರ್ಯಾವರ್ತಜನಸ್ತುತಾ |
ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಸಂಸ್ಥಾನಸಂಹಾರತ್ರಯಕಾರಣಮ್ || ೧೩೩ ||

ತ್ವಮಂಬ ವಿಷ್ಣುಸರ್ವಸ್ವಂ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಮಹೇಶ್ವರಿ |
ನಮಸ್ತೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಜನನ್ಯೈ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಯೇ || ೧೩೪ ||

ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ |
ಸದ್ಯೋಜಾತಾದಿಪಂಚಾಗ್ನಿರೂಪಾ ಪಂಚಕಪಂಚಕಮ್ || ೧೩೫ ||

ಯಂತ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭವತ್ಯಾದಿರಾದ್ಯಾದ್ಯೇ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ |
ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಕಾರಣಾಕಾರವಿತತೇ ದೋಷವರ್ಜಿತೇ || ೧೩೬ ||

ಜಗಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜಗನ್ಮಾತರ್ವಿಷ್ಣುಪತ್ನಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ |
ನವಕೋಟಿಮಹಾಶಕ್ತಿಸಮುಪಾಸ್ಯಪದಾಂಬುಜೇ || ೧೩೭ ||

ಕನತ್ಸೌವರ್ಣರತ್ನಾಢ್ಯೇ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತೇ |
ಅನಂತನಿತ್ಯಮಹಿಷೀ ಪ್ರಪಂಚೇಶ್ವರನಾಯಕಿ || ೧೩೮ ||

ಅತ್ಯುಚ್ಛ್ರಿತಪದಾಂತಸ್ಥೇ ಪರಮವ್ಯೋಮನಾಯಕಿ |
ನಾಕಪೃಷ್ಠಗತಾರಾಧ್ಯೇ ವಿಷ್ಣುಲೋಕವಿಲಾಸಿನಿ || ೧೩೯ ||

ವೈಕುಂಠರಾಜಮಹಿಷಿ ಶ್ರೀರಂಗನಗರಾಶ್ರಿತೇ |
ರಂಗನಾಯಕಿ ಭೂಪುತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣೇ ವರದವಲ್ಲಭೇ || ೧೪೦ ||

ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸಂಸೇವ್ಯೇ ಕೋಟಿರುದ್ರಾದಿಕೀರ್ತಿತೇ |
ಮಾತುಲುಂಗಮಯಂ ಖೇಟಂ ಸೌವರ್ಣಚಷಕಂ ತಥಾ || ೧೪೧ ||

ಪದ್ಮದ್ವಯಂ ಪೂರ್ಣಕುಂಭಂ ಕೀರಂ ಚ ವರದಾಭಯೇ |
ಪಾಶಮಂಕುಶಕಂ ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಂ ಶೂಲಂ ಕೃಪಾಣಿಕಾಮ್ || ೧೪೨ ||

ಧನುರ್ಬಾಣೌ ಚಾಕ್ಷಮಾಲಾಂ ಚಿನ್ಮುದ್ರಾಮಪಿ ಬಿಭ್ರತೀ |
ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಷ್ಟಾದಶಪೀಠಗೇ || ೧೪೩ ||

ಭೂಮಿನೀಲಾದಿಸಂಸೇವ್ಯೇ ಸ್ವಾಮಿಚಿತ್ತಾನುವರ್ತಿನಿ |
ಪದ್ಮೇ ಪದ್ಮಾಲಯೇ ಪದ್ಮಿ ಪೂರ್ಣಕುಂಭಾಭಿಷೇಚಿತೇ || ೧೪೪ ||

ಇಂದಿರೇಂದೀವರಾಭಾಕ್ಷಿ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಕನ್ಯಕೇ |
ಭಾರ್ಗವಿ ತ್ವಂ ಸ್ವತಂತ್ರೇಚ್ಛಾ ವಶೀಕೃತಜಗತ್ಪತಿಃ || ೧೪೫ ||

ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಾನಾಂ ತ್ವಂ ದೇವತಾನಾಂ ಚ ದೇವತಾ |
ತ್ವಮುತ್ತಮೋತ್ತಮಾನಾಂ ಚ ತ್ವಂ ಶ್ರೇಯಃ ಪರಮಾಮೃತಮ್ || ೧೪೬ ||

ಧನಧಾನ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಶ್ಚ ಸಾರ್ವಭೌಮಸುಖೋಚ್ಛ್ರಯಾ |
ಆಂದೋಳಿಕಾದಿಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಮತ್ತೇಭಾದಿಮಹೋದಯಃ || ೧೪೭ ||

ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿಶ್ಚ ವಿದ್ಯಾಭೋಗಬಲಾದಿಕಮ್ |
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಸಂಪತ್ತಿರಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಂ ತ್ವಮೇವ ಹಿ || ೧೪೮ ||

ಪರಮೇಶವಿಭೂತಿಶ್ಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮತರಾ ಗತಿಃ |
ಸದಯಾಪಾಂಗಸಂದತ್ತಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾದಿಪದಸ್ಥಿತಿಃ || ೧೪೯ ||

ಅವ್ಯಾಹತಮಹಾಭಾಗ್ಯಂ ತ್ವಮೇವಾಕ್ಷೋಭ್ಯವಿಕ್ರಮಃ |
ಸಮನ್ವಯಶ್ಚ ವೇದಾನಾಮವಿರೋಧಸ್ತ್ವಮೇವ ಹಿ || ೧೫೦ ||

ನಿಃಶ್ರೇಯಸಪದಪ್ರಾಪ್ತಿಸಾಧನಂ ಫಲಮೇವ ಚ |
ಶ್ರೀಮಂತ್ರರಾಜರಾಜ್ಞೀ ಚ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷೇಮಕಾರಿಣೀ || ೧೫೧ ||

ಶ್ರೀಂಬೀಜಜಪಸಂತುಷ್ಟಾ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಪಾಲಿಕಾ |
ಪ್ರಪತ್ತಿಮಾರ್ಗಸುಲಭಾ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಥಮಕಿಂಕರೀ || ೧೫೨ ||

ಕ್ಲೀಂಕಾರಾರ್ಥಸವಿತ್ರೀ ಚ ಸೌಮಂಗಳ್ಯಾಧಿದೇವತಾ |
ಶ್ರೀಷೋಡಶಾಕ್ಷರೀವಿದ್ಯಾ ಶ್ರೀಯಂತ್ರಪುರವಾಸಿನೀ || ೧೫೩ ||

ಸರ್ವಮಂಗಳಮಾಂಗಳ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ |
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧೫೪ ||

ಪುನಃ ಪುನರ್ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಸಾಷ್ಟಾಂಗಮಯುತಂ ಪುನಃ |

ಸನತ್ಕುಮಾರ ಉವಾಚ |
ಏವಂ ಸ್ತುತಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಭಿಃ ಸುರೈಃ |
ನಮದ್ಭಿರಾರ್ತೈರ್ದೀನೈಶ್ಚ ನಿಸ್ಸತ್ವೈರ್ಭೋಗವರ್ಜಿತೈಃ || ೧ ||

ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಜುಷ್ಟೈಶ್ಚ ನಿಃಶ್ರೀಕೈಃ ಸಂಸಾರಾತ್ಸ್ವಪರಾಯಣೈಃ |
ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀ ದದೌ ತೇಷಾಂ ದರ್ಶನಂ ದೃಷ್ಟಿತರ್ಪಣಮ್ || ೨ ||

ಶರತ್ಪೂರ್ಣೇಂದುಕೋಟ್ಯಾಭಧವಳಾಪಾಂಗವೀಕ್ಷಣೈಃ |
ಸರ್ವಾನ್ ಸತ್ವಸಮಾವಿಷ್ಟಾಂಶ್ಚಕ್ರೇ ಹೃಷ್ಟಾ ವರಂ ದದೌ || ೩ ||

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರುವಾಚ |
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಾಷ್ಟಸಹಸ್ರಂ ಮೇ ಪ್ರಮಾದಾದ್ವಾಪಿ ಯಃ ಸಕೃತ್ |
ಕೀರ್ತಯೇತ್ತತ್ಕುಲೇ ಸತ್ಯಂ ವಸಾಮ್ಯಾಚಂದ್ರತಾರಕಮ್ || ೪ ||

ಕಿಂ ಪುನರ್ನಿಯಮಾಜ್ಜಪ್ತುರ್ಮದೇಕಶರಣಸ್ಯ ಚ |
ಮಾತೃವತ್ಸಾನುಕಂಪಾಹಂ ಪೋಷಕೀ ಸ್ಯಾಮಹರ್ನಿಶಮ್ || ೫ ||

ಮನ್ನಾಮ ಸ್ತುವತಾಂ ಲೋಕೇ ದುರ್ಲಭಂ ನಾಸ್ತಿ ಚಿಂತಿತಮ್ |
ಮತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಸರ್ವೇಽಪಿ ಸ್ವಸ್ವೇಷ್ಟಾರ್ಥಮವಾಪ್ಸ್ಯಥ || ೬ ||

ಲುಪ್ತವೈಷ್ಣವಧರ್ಮಸ್ಯ ಮದ್ವ್ರತೇಷ್ವವಕೀರ್ಣಿನಃ |
ಭಕ್ತಿಪ್ರಪತ್ತಿಹೀನಸ್ಯ ವಂದ್ಯೋ ನಾಮ್ನಾಂ ಜಪೋಽಪಿ ಮೇ || ೭ ||

ತಸ್ಮಾದವಶ್ಯಂ ತೈರ್ದೋಷೈರ್ವಿಹೀನಃ ಪಾಪವರ್ಜಿತಃ |
ಜಪೇತ್ಸಾಷ್ಟಸಹಸ್ರಂ ಮೇ ನಾಮ್ನಾಂ ಪ್ರತ್ಯಹಮಾದರಾತ್ || ೮ ||

ಸಾಕ್ಷಾದಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರೋಽಪಿ ದುರ್ಭಾಗ್ಯೋಽಪ್ಯಲಸೋಽಪಿ ವಾ |
ಅಪ್ರಯತ್ನೋಽಪಿ ಮೂಢೋಽಪಿ ವಿಕಲಃ ಪತಿತೋಽಪಿ ಚ || ೯ ||

ಅವಶ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾದ್ಭಾಗ್ಯಂ ಮತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಕೇವಲಮ್ |
ಸ್ಪೃಹೇಯಮಚಿರಾದ್ದೇವಾ ವರದಾನಾಯ ಜಾಪಿನಃ |
ದದಾಮಿ ಸರ್ವಮಿಷ್ಟಾರ್ಥಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀತಿ ಸ್ಮರತಾಂ ಧ್ರುವಮ್ || ೧೦ ||

ಸನತ್ಕುಮಾರ ಉವಾಚ |
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾಂತರ್ದಧೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವೈಷ್ಣವೀ ಭಗವತ್ಕಲಾ |
ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಂ ಚ ಸುಕೃತಂ ಭಾಗಧೇಯಂ ಚ ಚಿಂತಿತಮ್ || ೧೧ ||

ಸ್ವಂ ಸ್ವಂ ಸ್ಥಾನಂ ಚ ಭೋಗಂ ಚ ವಿಜಯಂ ಲೇಭಿರೇ ಸುರಾಃ |
ತದೇತದ್ಪ್ರವದಾಮ್ಯದ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ |
ಯೋಗಿನಃ ಪಠತ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಚಿಂತಿತಾರ್ಥಾನವಾಪ್ಸ್ಯಥ || ೧೨ ||

ಗಾರ್ಗ್ಯ ಉವಾಚ |
ಸನತ್ಕುಮಾರಯೋಗೀಂದ್ರ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಸ ದಯಾನಿಧಿಃ |
ಅನುಗೃಹ್ಯ ಯಯೌ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ತಾಂಶ್ಚ ದ್ವಾದಶಯೋಗಿನಃ || ೧೩ ||

ತಸ್ಮಾದೇತದ್ರಹಸ್ಯಂ ಚ ಗೋಪ್ಯಂ ಜಪ್ಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ |
ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಚ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ನವಮ್ಯಾಂ ಭೃಗುವಾಸರೇ || ೧೪ ||

ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಮಮಾಯಾಂ ಚ ಪರ್ವಕಾಲೇ ವಿಶೇಷತಃ |
ಜಪೇದ್ವಾ ನಿತ್ಯಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೧೫ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಂದಪುರಾಣೇ ಸನತ್ಕುಮಾರಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: మా రెండు పుస్తకాలు - "నవగ్రహ స్తోత్రనిధి" మరియు "శ్రీ సూర్య స్తోత్రనిధి", విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: