Sri Budha Stotram – ಶ್ರೀ ಬುಧ ಸ್ತೋತ್ರಂ


(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಸ್ತೋತ್ರವು “ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ” ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದೆ. Click here to buy.)

ಧ್ಯಾನಂ |
ಭುಜೈಶ್ಚತುರ್ಭಿರ್ವರದಾಭಯಾಸಿ-
ಗದಾ ವಹಂತಂ ಸುಮುಖಂ ಪ್ರಶಾಂತಮ್ |
ಪೀತಪ್ರಭಂ ಚಂದ್ರಸುತಂ ಸುರೇಢ್ಯಂ
ಸಿಂಹೇ ನಿಷಣ್ಣಂ ಬುಧಮಾಶ್ರಯಾಮಿ ||

ಪೀತಾಂಬರಃ ಪೀತವಪುಃ ಕಿರೀಟೀ ಚ ಚತುರ್ಭುಜಃ |
ಪೀತಧ್ವಜಪತಾಕೀ ಚ ರೋಹಿಣೀಗರ್ಭಸಂಭವಃ ||

ಈಶಾನ್ಯಾದಿಷುದೇಶೇಷು ಬಾಣಾಸನ ಉದಙ್ಮುಖಃ |
ನಾಥೋ ಮಗಧದೇಶಸ್ಯ ಮಂತ್ರ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ತತ್ತ್ವವಿತ್ ||

ಸುಖಾಸನಃ ಕರ್ಣಿಕಾರೋ ಜೈತ್ತ್ರಶ್ಚಾತ್ರೇಯ ಗೋತ್ರವಾನ್ |
ಭರದ್ವಾಜಋಷಿಪ್ರಖ್ಯೈರ್ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಂಡಲಮಂಡಿತಃ ||

ಅಧಿಪ್ರತ್ಯಧಿದೇವಾಭ್ಯಾಮನ್ಯತೋ ಗ್ರಹಮಂಡಲೇ |
ಪ್ರವಿಷ್ಟಸ್ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪೇಣ ಸಮಸ್ತವರದಸ್ಸುಖೀ ||

ಸದಾ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಮೇರೋಃ ಕುರ್ವಾಣಃ ಕಾಮರೂಪವಾನ್ |
ಅಸಿದಂಡೌ ಚ ಬಿಭ್ರಾಣಃ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಸುಫಲಪ್ರದಃ ||

ಕನ್ಯಾಯಾ ಮಿಥುನಸ್ಯಾಪಿ ರಾಶೇರಧಿಪತಿರ್ದ್ವಯೋ |
ಮುದ್ಗಧಾನ್ಯಪ್ರದೋ ನಿತ್ಯಂ ಮರ್ತ್ಯಾಮರ್ತ್ಯಸುರಾರ್ಚಿತಃ ||

ಯಸ್ತು ಸೌಮ್ಯೇನ ಮನಸಾ ಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರಪೂಜಯೇತ್ |
ತಸ್ಯ ವಶ್ಯೋ ಭವೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸೌಮ್ಯನಾಮಧರೋ ಬುಧಃ ||

ಬುಧಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಗುಹ್ಯಂ ವಸಿಷ್ಠೇನೋದಿತಂ ಪುರಾ |
ದಿಲೀಪಾಯ ಚ ಭಕ್ತಾಯ ಯಾಚಮಾನಾಯ ಭೂಭೃತೇ ||

ಯಃ ಪಠೇದೇಕವಾರಂ ಚಾ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಸ್ತೋತ್ರರಾಜಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತಮಂ ಮಹತ್ ||

ಏಕವಾರಂ ದ್ವಿವಾರಂ ವಾ ತ್ರಿವಾರಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ |
ತಸ್ಯಾಪಸ್ಮಾರಕುಷ್ಠಾದಿವ್ಯಾಧಿಬಾಧಾ ನ ವಿದ್ಯತೇ ||

ಸರ್ವಗ್ರಹಕೃತಾಪೀಡಾ ಪಠಿತೇಽಸ್ಮಿನ್ನವಿದ್ಯತೇ |
ಕೃತ್ರಿಮೌಷಧದುರ್ಮಂತ್ರಂ ಕೃತ್ರಿಮಾದಿನಿಶಾಚರೈಃ ||

ಯದ್ಯದ್ಭಯಂ ಭವೇತ್ತತ್ರ ಪಠಿತೇಽಸ್ಮಿನ್ನವಿದ್ಯತೇ |
ಪ್ರತಿಮಾ ಯಾ ಸುವರ್ಣೇನ ಲಿಖಿತಾ ತಿ ಭುಜಾಷ್ಟಕಾ ||

ಮುದ್ಗಧಾನ್ಯೋಪರಿನ್ಯಸ್ತ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾನ್ವಿತೇ ಘಟೇ |
ವಿನ್ಯಸ್ಯ ವಿಧಿನಾ ಸಮ್ಯಕ್ ಮಾಸಮೇಕಂ ನಿರಂತರಂ ||

ಯೇ ಪೂಜಯಂತಿ ತೇ ಯಾಂತಿ ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ ಪ್ರಜಾಂ ಧನಮ್ |
ಆರೋಗ್ಯಂ ಭಸ್ಮಗುಲ್ಮಾದಿಸರ್ವವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶನಮ್ ||

ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಯತೇ ಸಮ್ಯಕ್ ತತ್ತದಾಪ್ನೋತ್ಯಸಂಶಯಃ ||


ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸ್ತೋತ್ರವು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಇದೆ.

ಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರನಿಧಿ

(ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಗ್ರಂಥ)

Click here to buy


ಇನ್ನಷ್ಟು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: "శ్రీ కాళికా స్తోత్రనిధి" విడుదల చేశాము. కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంది. Click here to buy.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ

error: Not allowed