Sri Siddha Lakshmi Stotram (Variation) – ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಪಾಠಾಂತರಂ)


ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಬ್ರಾಹ್ಮೀಂ ಚ ವೈಷ್ಣವೀಂ ಭದ್ರಾಂ ಷಡ್ಭುಜಾಂ ಚ ಚತುರ್ಮುಖೀಮ್ |
ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ಖಡ್ಗತ್ರಿಶೂಲಪದ್ಮಚಕ್ರಗದಾಧರಾಮ್ ||
ಪೀತಾಂಬರಧರಾಂ ದೇವೀಂ ನಾನಾಽಲಂಕಾರಭೂಷಿತಾಮ್ |
ತೇಜಃಪುಂಜಧರೀಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ಬಾಲಕುಮಾರಿಕಾಮ್ ||

ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |
ಓಂಕಾರಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀರೂಪಂ ತು ವಿಷ್ಣುಂ ವಾಗ್ಭವಮವ್ಯಯಮ್ |
ವಿಷ್ಣುಮಾನಂದಮವ್ಯಕ್ತಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಬೀಜರೂಪಿಣೀಮ್ ||

ಕ್ಲೀಂ ಅಮೃತಾ ನಂದಿನೀಂ ಭದ್ರಾಂ ಸತ್ಯಾನಂದದಾಯಿನೀಮ್ |
ಶ್ರೀಂ ದೈತ್ಯಶಮನೀಂ ಶಕ್ತೀಂ ಮಾಲಿನೀಂ ಶತ್ರುಮರ್ದಿನೀಮ್ ||

ತೇಜಃಪ್ರಕಾಶಿನೀಂ ದೇವೀ ವರದಾಂ ಶುಭಕಾರಿಣೀಮ್ |
ಬ್ರಾಹ್ಮೀಂ ಚ ವೈಷ್ಣವೀಂ ರೌದ್ರೀಂ ಕಾಲಿಕಾರೂಪಶೋಭಿನೀಮ್ ||

ಅಕಾರೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀರೂಪಂ ತು ಉಕಾರೇ ವಿಷ್ಣುಮವ್ಯಯಮ್ |
ಮಕಾರಃ ಪುರುಷೋಽವ್ಯಕ್ತೋ ದೇವೀ ಪ್ರಣವ ಉಚ್ಯತೇ |

ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಚಂದ್ರಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಮ್ |
ತನ್ಮಧ್ಯೇ ನಿಕರಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಬ್ರಹ್ಮರುಪಂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಮ್ |

ಓಂಕಾರಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಸದೈವ ಸುರಸುಂದರೀಮ್ |
ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆದ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ |

ಐಂಕಾರಂ ಪರಮಂ ಸಿದ್ಧಂ ಸರ್ವಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ಸೌಭಾಗ್ಯಾಽಮೃತಾ ಕಮಲಾ ಸತ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ |

ಹ್ರೀಂಕಾರಂ ಪರಮಂ ಶುದ್ಧಂ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯದಾಯಕಮ್ |
ಕಮಲಾ ಧನದಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭೋಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ |

ಕ್ಲೀಂಕಾರಂ ಕಾಮರೂಪಿಣ್ಯಂ ಕಾಮನಾಪರಿಪೂರ್ತಿದಮ್ |
ಚಪಲಾ ಚಂಚಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ||

ಶ್ರೀಂಕಾರಂ ಸಿದ್ಧಿರೂಪಿಣ್ಯಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ |
ಪದ್ಮಾನನಾಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ಅಷ್ಟಲಕ್ಮೀಂ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ |

ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಳ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇ |
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣೀ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ |

ಪ್ರಥಮಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾ ಗೌರೀ ದ್ವಿತೀಯಂ ವೈಷ್ಣವೀ ತಥಾ |
ತೃತೀಯಂ ಕಮಲಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಚತುರ್ಥಂ ಸುಂದರೀ ತಥಾ |

ಪಂಚಮಂ ವಿಷ್ಣುಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಷಷ್ಠಂ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ತಥಾ |
ವಾರಾಹೀ ಸಪ್ತಮಂ ಚೈವ ಹ್ಯಷ್ಟಮಂ ಹರಿವಲ್ಲಭಾ |

ನವಮಂ ಖಡ್ಗಿನೀ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ದಶಮಂ ಚೈವ ದೇವಿಕಾ |
ಏಕಾದಶಂ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದ್ವಾದಶಂ ಹಂಸವಾಹಿನೀ |

ಏತತ್ ಸ್ತೋತ್ರ ವರಂ ದೇವ್ಯಾ ಯೇ ಪಠಂತಿ ಸದಾ ನರಾಃ |
ಸರ್ವಾಪದ್ಭ್ಯೋ ವಿಮುಚ್ಯಂತೇ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ |

ಏಕಮಾಸಂ ದ್ವಿಮಾಸಂ ಚ ತ್ರಿಮಾಸಂ ಮಾಸಚತುಷ್ಟಯಮ್ |
ಪಂಚಮಾಸಂ ಚ ಷಣ್ಮಾಸಂ ತ್ರಿಕಾಲಂ ಯಃ ಸದಾ ಪಠೇತ್ |

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಕ್ಲೇಶಿತೋ ದುಃಖೀ ದಾರಿದ್ರ್ಯಭಯಪೀಡಿತಃ |
ಜನ್ಮಾಂತರ ಸಹಸ್ರೋತ್ಥೈರ್ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಕಿಲ್ಬಷೈಃ |

ದರಿದ್ರೋ ಲಭತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಪುತ್ರಃ ಪುತ್ರವಾನ್ ಭವೇತ್ |
ಧನ್ಯೋ ಯಶಸ್ವೀ ಶತ್ರುಘ್ನೋ ವಹ್ನಿಚೌರಭಯೇಷು ಚ |

ಶಾಕಿನೀ ಭೂತ ವೇತಾಲ ಸರ್ಪ ವ್ಯಾಘ್ರ ನಿಪಾತನೇ |
ರಾಜದ್ವಾರೇ ಸಭಾಸ್ಥಾನೇ ಕಾರಾಗೃಹ ನಿಬಂಧನೇ |

ಈಶ್ವರೇಣ ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಹಿತಕಾರಕಮ್ |
ಸ್ತುವಂತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ನಿತ್ಯಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ನ ಚ ಬಾಧತೇ |

ಸರ್ವಪಾಪಹರಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನೀಮ್ |
ಸಾಧಕಾಃ ಲಭತೇ ಸರ್ವಂ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನಿರಂತರಮ್ |

ಯಾ ಶ್ರೀಃ ಪದ್ಮವನೇ ಕದಮ್ಬಶಿಖರೇ ರಾಜಗೃಹೇ ಕುಂಜರೇ
ಶ್ವೇತೇ ಚಾಶ್ವಯುತೇ ವೃಷೇ ಚ ಯುಗಲೇ ಯಜ್ಞೇ ಚ ಯೂಪಸ್ಥಿತೇ |
ಶಂಖೇ ದೈವಕುಲೇ ನರೇಂದ್ರಭವನೇ ಗಂಗಾತಟೇ ಗೋಕುಲೇ
ಸಾ ಶ್ರೀಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ಸರ್ವದಾ ಮಮ ಗೃಹೇ ಭೂಯಾತ್ ಸದಾ ನಿಶ್ಚಲಾ ||

ಯಾ ಸಾ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾ ವಿಪುಲಕಟಿತಟೀ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷೀ
ಗಮ್ಭೀರಾವರ್ತನಾಭಿಃ ಸ್ತನಭರನಮಿತಾ ಶುದ್ಧವಸ್ತ್ರೋತ್ತರೀಯಾ |
ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದಿವ್ಯೈರ್ಗಜೇಂದ್ರೈರ್ಮಣಿಗಣಖಚಿತೈಃ ಸ್ನಾಪಿತಾ ಹೇಮಕುಂಭೈಃ
ನಿತ್ಯಂ ಸಾ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ಮಮ ವಸತು ಗೃಹೇ ಸರ್ವಮಾಂಗಳ್ಯಯುಕ್ತಾ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed