Srinivasa Vidya Mantra – ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿದ್ಯಾ ಮನ್ತ್ರಾಃ


(ಧನ್ಯವಾದಃ – ಶ್ರೀ ನಣ್ಡೂರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ)

(ಸೂಚನಾ – ಪ್ರತಿದಿನ ಶ್ಲೋಕಪಠನಾನನ್ತರಂ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಕವಚಮ್, ಕನಕಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಚ ಪಠತು ।)

ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೇ

ಹಿರ॑ಣ್ಯವರ್ಣಾಂ॒ ಹರಿ॑ಣೀಂ ಸು॒ವರ್ಣ॑ರಜ॒ತಸ್ರ॑ಜಾಮ್ ।
ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವ॑ಹ ॥ ಶ್ರೀ।1 ॥
ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಶೀರ್ಷಾ॒ ಪುರು॑ಷಃ । ಸ॒ಹ॒ಸ್ರಾ॒ಕ್ಷಃ ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಪಾತ್ ।
ಸ ಭೂಮಿಂ॑ ವಿ॒ಶ್ವತೋ॑ ವೃ॒ತ್ವಾ । ಅತ್ಯ॑ತಿಷ್ಠದ್ದಶಾಙ್ಗು॒ಲಮ್ ॥ ಪು।1 ॥

ತಾಂ ಮ॒ ಆವ॑ಹ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಮನ॑ಪಗಾ॒ಮಿನೀ᳚ಮ್ ।
ಯಸ್ಯಾಂ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯಂ ವಿ॒ನ್ದೇಯಂ॒ ಗಾಮಶ್ವಂ॒ ಪುರು॑ಷಾನ॒ಹಮ್ ॥ ಶ್ರೀ।2 ॥
ಪುರು॑ಷ ಏ॒ವೇದಗ್ಂ ಸರ್ವಮ್᳚ । ಯದ್ಭೂ॒ತಂ ಯಚ್ಚ॒ ಭವ್ಯಮ್᳚ ।
ಉ॒ತಾಮೃ॑ತ॒ತ್ವಸ್ಯೇಶಾ॑ನಃ । ಯ॒ದನ್ನೇ॑ನಾತಿ॒ರೋಹ॑ತಿ ॥ ಪು।2 ॥

ಅ॒ಶ್ವ॒ಪೂ॒ರ್ವಾಂ ರ॑ಥಮ॒ಧ್ಯಾಂ ಹ॒ಸ್ತಿನಾ॑ದಪ್ರ॒ಬೋಧಿ॑ನೀಮ್ ।
ಶ್ರಿಯಂ॑ ದೇ॒ವೀಮುಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರೀರ್ಮಾ॑ದೇ॒ವೀರ್ಜು॑ಷತಾಮ್ ॥ ಶ್ರೀ।3 ॥
ಏ॒ತಾವಾ॑ನಸ್ಯ ಮಹಿ॒ಮಾ । ಅತೋ॒ ಜ್ಯಾಯಾಗ್॑ಶ್ಚ॒ ಪೂರು॑ಷಃ ।
ಪಾದೋ᳚ಽಸ್ಯ॒ ವಿಶ್ವಾ॑ ಭೂ॒ತಾನಿ॑ । ತ್ರಿ॒ಪಾದ॑ಸ್ಯಾ॒ಮೃತಂ॑ ದಿ॒ವಿ ॥ ಪು।3 ॥

ಕಾಂ॒ ಸೋ᳚ಸ್ಮಿ॒ತಾಂ ಹಿರ॑ಣ್ಯಪ್ರಾ॒ಕಾರಾ॑ಮಾ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಜ್ವಲ॑ನ್ತೀಂ ತೃ॒ಪ್ತಾಂ ತ॒ರ್ಪಯ॑ನ್ತೀಮ್ ।
ಪ॒ದ್ಮೇ॒ ಸ್ಥಿ॒ತಾಂ ಪ॒ದ್ಮವ॑ರ್ಣಾಂ॒ ತಾಮಿ॒ಹೋಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥ ಶ್ರೀ।4 ॥
ತ್ರಿ॒ಪಾದೂ॒ರ್ಧ್ವ ಉದೈ॒ತ್ಪುರು॑ಷಃ । ಪಾದೋ᳚ಽಸ್ಯೇ॒ಹಾಽಽಭ॑ವಾ॒ತ್ಪುನ॑: ।
ತತೋ॒ ವಿಷ್ವ॒ಙ್ವ್ಯ॑ಕ್ರಾಮತ್ । ಸಾ॒ಶ॒ನಾ॒ನ॒ಶ॒ನೇ ಅ॒ಭಿ ॥ ಪು।4 ॥

ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಪ್ರ॑ಭಾ॒ಸಾಂ ಯ॒ಶಸಾ॒ ಜ್ವಲ॑ನ್ತೀಂ॒ ಶ್ರಿಯಂ॑ ಲೋ॒ಕೇ ದೇ॒ವಜು॑ಷ್ಟಾಮುದಾ॒ರಾಮ್ ।
ತಾಂ ಪ॒ದ್ಮಿನೀ॑ಮೀಂ॒ ಶರ॑ಣಮ॒ಹಂ ಪ್ರಪ॑ದ್ಯೇಽಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೇ॑ ನಶ್ಯತಾಂ॒ ತ್ವಾಂ ವೃ॑ಣೇ ॥ ಶ್ರೀ।5 ॥
ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ವಿ॒ರಾಡ॑ಜಾಯತ । ವಿ॒ರಾಜೋ॒ ಅಧಿ॒ ಪೂರು॑ಷಃ ।
ಸ ಜಾ॒ತೋ ಅತ್ಯ॑ರಿಚ್ಯತ । ಪ॒ಶ್ಚಾದ್ಭೂಮಿ॒ಮಥೋ॑ ಪು॒ರಃ ॥ ಪು।5 ॥

ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯವ॑ರ್ಣೇ॒ ತಪ॒ಸೋಽಧಿ॑ಜಾ॒ತೋ ವನ॒ಸ್ಪತಿ॒ಸ್ತವ॑ ವೃ॒ಕ್ಷೋಽಥ ಬಿ॒ಲ್ವಃ ।
ತಸ್ಯ॒ ಫಲಾ॑ನಿ॒ ತಪ॒ಸಾ ನು॑ದನ್ತು ಮಾ॒ಯಾನ್ತ॑ರಾ॒ಯಾಶ್ಚ॑ ಬಾ॒ಹ್ಯಾ ಅ॑ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಃ ॥ ಶ್ರೀ।6 ॥
ಯತ್ಪುರು॑ಷೇಣ ಹ॒ವಿಷಾ᳚ । ದೇ॒ವಾ ಯ॒ಜ್ಞಮತ॑ನ್ವತ ।
ವ॒ಸ॒ನ್ತೋ ಅ॑ಸ್ಯಾಸೀ॒ದಾಜ್ಯಮ್᳚ । ಗ್ರೀ॒ಷ್ಮ ಇ॒ಧ್ಮಶ್ಶ॒ರದ್ಧ॒ವಿಃ ॥ ಪು।6 ॥

ಉಪೈ॑ತು॒ ಮಾಂ ದೇ॑ವಸ॒ಖಃ ಕೀ॒ರ್ತಿಶ್ಚ॒ ಮಣಿ॑ನಾ ಸ॒ಹ ।
ಪ್ರಾ॒ದು॒ರ್ಭೂ॒ತೋಽಸ್ಮಿ॑ ರಾಷ್ಟ್ರೇ॒ಽಸ್ಮಿನ್ ಕೀ॒ರ್ತಿಮೃ॑ದ್ಧಿಂ ದ॒ದಾತು॑ ಮೇ ॥ ಶ್ರೀ।7 ॥
ಸ॒ಪ್ತಾಸ್ಯಾ॑ಸನ್ಪರಿ॒ಧಯ॑: । ತ್ರಿಃ ಸ॒ಪ್ತ ಸ॒ಮಿಧ॑: ಕೃ॒ತಾಃ ।
ದೇ॒ವಾ ಯದ್ಯ॒ಜ್ಞಂ ತ॑ನ್ವಾ॒ನಾಃ । ಅಬ॑ಧ್ನ॒ನ್ಪುರು॑ಷಂ ಪ॒ಶುಮ್ ॥ ಪು।7 ॥

ಕ್ಷುತ್ಪಿ॑ಪಾ॒ಸಾಮ॑ಲಾಂ ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠಾಮ॑ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ನಾ॑ಶಯಾ॒ಮ್ಯಹಮ್ ।
ಅಭೂ॑ತಿ॒ಮಸ॑ಮೃದ್ಧಿಂ॒ ಚ ಸರ್ವಾಂ॒ ನಿರ್ಣು॑ದ ಮೇ॒ ಗೃಹಾ॑ತ್ ॥ ಶ್ರೀ।8 ॥
ತಂ ಯ॒ಜ್ಞಂ ಬ॒ರ್ಹಿಷಿ॒ ಪ್ರೌಕ್ಷನ್॑ । ಪುರು॑ಷಂ ಜಾ॒ತಮ॑ಗ್ರ॒ತಃ ।
ತೇನ॑ ದೇ॒ವಾ ಅಯ॑ಜನ್ತ । ಸಾ॒ಧ್ಯಾ ಋಷ॑ಯಶ್ಚ॒ ಯೇ ॥ ಪು।8 ॥

ಗ॒ನ್ಧ॒ದ್ವಾ॒ರಾಂ ದು॑ರಾಧ॒ರ್ಷಾಂ॒ ನಿ॒ತ್ಯಪು॑ಷ್ಟಾಂ ಕರೀ॒ಷಿಣೀ᳚ಮ್ ।
ಈ॒ಶ್ವರೀ॑ಗ್ಂ ಸರ್ವ॑ಭೂತಾ॒ನಾಂ॒ ತಾಮಿ॒ಹೋಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥ ಶ್ರೀ।9 ॥
ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ಯ॒ಜ್ಞಾತ್ಸ॑ರ್ವ॒ಹುತ॑: । ಸಮ್ಭೃ॑ತಂ ಪೃಷದಾ॒ಜ್ಯಮ್ ।
ಪ॒ಶೂಗ್ಸ್ತಾಗ್ಶ್ಚ॑ಕ್ರೇ ವಾಯ॒ವ್ಯಾನ್॑ । ಆ॒ರ॒ಣ್ಯಾನ್ಗ್ರಾ॒ಮ್ಯಾಶ್ಚ॒ ಯೇ ॥ ಪು।9 ॥

ಮನ॑ಸ॒: ಕಾಮ॒ಮಾಕೂ॑ತಿಂ ವಾ॒ಚಃ ಸ॒ತ್ಯಮ॑ಶೀಮಹಿ ।
ಪ॒ಶೂ॒ನಾಂ ರೂ॒ಪಮನ್ನ॑ಸ್ಯ॒ ಮಯಿ॒ ಶ್ರೀಃ ಶ್ರ॑ಯತಾಂ॒ ಯಶ॑: ॥ ಶ್ರೀ।10 ॥
ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ಯ॒ಜ್ಞಾತ್ಸ॑ರ್ವ॒ಹುತ॑: । ಋಚ॒: ಸಾಮಾ॑ನಿ ಜಜ್ಞಿರೇ ।
ಛನ್ದಾಗ್ಂ॑ಸಿ ಜಜ್ಞಿರೇ॒ ತಸ್ಮಾ᳚ತ್ । ಯಜು॒ಸ್ತಸ್ಮಾ॑ದಜಾಯತ ॥ ಪು।10 ॥

ಕ॒ರ್ದಮೇ॑ನ ಪ್ರ॑ಜಾಭೂ॒ತಾ॒ ಮ॒ಯಿ॒ ಸಮ್ಭ॑ವ ಕ॒ರ್ದಮ ।
ಶ್ರಿಯಂ॑ ವಾ॒ಸಯ॑ ಮೇ ಕು॒ಲೇ ಮಾ॒ತರಂ॑ ಪದ್ಮ॒ಮಾಲಿ॑ನೀಮ್ ॥ ಶ್ರೀ।11 ॥
ತಸ್ಮಾ॒ದಶ್ವಾ॑ ಅಜಾಯನ್ತ । ಯೇ ಕೇ ಚೋ॑ಭ॒ಯಾದ॑ತಃ ।
ಗಾವೋ॑ ಹ ಜಜ್ಞಿರೇ॒ ತಸ್ಮಾ᳚ತ್ । ತಸ್ಮಾ᳚ಜ್ಜಾ॒ತಾ ಅ॑ಜಾ॒ವಯ॑: ॥ ಪು।11 ॥

ಆಪ॑: ಸೃ॒ಜನ್ತು॑ ಸ್ನಿ॒ಗ್ಧಾ॒ನಿ॒ ಚಿ॒ಕ್ಲೀ॒ತ ವ॑ಸ ಮೇ॒ ಗೃಹೇ ।
ನಿ ಚ॑ ದೇ॒ವೀಂ ಮಾ॒ತರಂ॒ ಶ್ರಿಯಂ॑ ವಾ॒ಸಯ॑ ಮೇ ಕು॒ಲೇ ॥ ಶ್ರೀ।12 ॥
ಯತ್ಪುರು॑ಷಂ॒ ವ್ಯ॑ದಧುಃ । ಕ॒ತಿ॒ಧಾ ವ್ಯ॑ಕಲ್ಪಯನ್ ।
ಮುಖಂ॒ ಕಿಮ॑ಸ್ಯ॒ ಕೌ ಬಾ॒ಹೂ । ಕಾವೂ॒ರೂ ಪಾದಾ॑ವುಚ್ಯೇತೇ ॥ ಪು।12 ॥

ಆ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಪು॒ಷ್ಕರಿ॑ಣೀಂ ಪು॒ಷ್ಟಿಂ॒ ಪಿ॒ಙ್ಗ॒ಲಾಂ ಪ॑ದ್ಮಮಾ॒ಲಿನೀಮ್।
ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವ॑ಹ ॥ ಶ್ರೀ।13 ॥
ಬ್ರಾ॒ಹ್ಮ॒ಣೋ᳚ಽಸ್ಯ॒ ಮುಖ॑ಮಾಸೀತ್ । ಬಾ॒ಹೂ ರಾ॑ಜ॒ನ್ಯ॑: ಕೃ॒ತಃ ।
ಊ॒ರೂ ತದ॑ಸ್ಯ॒ ಯದ್ವೈಶ್ಯ॑: । ಪ॒ದ್ಭ್ಯಾಗ್ಂ ಶೂ॒ದ್ರೋ ಅ॑ಜಾಯತ ॥ ಪು।13 ॥

ಆ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಯ॒: ಕರಿ॑ಣೀಂ ಯ॒ಷ್ಟಿಂ॒ ಸು॒ವ॒ರ್ಣಾಂ ಹೇ॑ಮಮಾ॒ಲಿನೀಮ್ ।
ಸೂ॒ರ್ಯಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವಹ ॥ ಶ್ರೀ।14 ॥
ಚ॒ನ್ದ್ರಮಾ॒ ಮನ॑ಸೋ ಜಾ॒ತಃ । ಚಕ್ಷೋ॒: ಸೂರ್ಯೋ॑ ಅಜಾಯತ ।
ಮುಖಾ॒ದಿನ್ದ್ರ॑ಶ್ಚಾ॒ಗ್ನಿಶ್ಚ॑ । ಪ್ರಾ॒ಣಾದ್ವಾ॒ಯುರ॑ಜಾಯತ ॥ ಪು।14 ॥

ತಾಂ ಮ॒ ಆವ॑ಹ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಮನ॑ಪಗಾ॒ಮಿನೀ᳚ಮ್ ।
ಯಸ್ಯಾಂ॒ ಹಿ॑ರಣ್ಯಂ॒ ಪ್ರಭೂ॑ತಂ॒ ಗಾವೋ॑ ದಾ॒ಸ್ಯೋಽಶ್ವಾ᳚ನ್ವಿ॒ನ್ದೇಯಂ॒ ಪುರು॑ಷಾನ॒ಹಮ್ ॥ ಶ್ರೀ।15 ॥
ನಾಭ್ಯಾ॑ ಆಸೀದ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಮ್ । ಶೀ॒ರ್ಷ್ಣೋ ದ್ಯೌಃ ಸಮ॑ವರ್ತತ ।
ಪ॒ದ್ಭ್ಯಾಂ ಭೂಮಿ॒ರ್ದಿಶ॒: ಶ್ರೋತ್ರಾ᳚ತ್ । ತಥಾ॑ ಲೋ॒ಕಾಗ್ಂ ಅ॑ಕಲ್ಪಯನ್ ॥ ಪು।15 ॥

(ಸೂಚನಾ – ಪ್ರತಿದಿನ ಶ್ಲೋಕಪಠನಾನನ್ತರಂ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಕವಚಮ್, ಕನಕಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಚ ಪಠತು ।)

ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷೇ

ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಶೀರ್ಷಾ॒ ಪುರು॑ಷಃ । ಸ॒ಹ॒ಸ್ರಾ॒ಕ್ಷಃ ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಪಾತ್ ।
ಸ ಭೂಮಿಂ॑ ವಿ॒ಶ್ವತೋ॑ ವೃ॒ತ್ವಾ । ಅತ್ಯ॑ತಿಷ್ಠದ್ದಶಾಙ್ಗು॒ಲಮ್ ॥ ಪು।1 ॥
ಹಿರ॑ಣ್ಯವರ್ಣಾಂ॒ ಹರಿ॑ಣೀಂ ಸು॒ವರ್ಣ॑ರಜ॒ತಸ್ರ॑ಜಾಮ್ ।
ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವ॑ಹ ॥ ಶ್ರೀ।1 ॥

ಪುರು॑ಷ ಏ॒ವೇದಗ್ಂ ಸರ್ವಮ್᳚ । ಯದ್ಭೂ॒ತಂ ಯಚ್ಚ॒ ಭವ್ಯಮ್᳚ ।
ಉ॒ತಾಮೃ॑ತ॒ತ್ವಸ್ಯೇಶಾ॑ನಃ । ಯ॒ದನ್ನೇ॑ನಾತಿ॒ರೋಹ॑ತಿ ॥ ಪು।2 ॥
ತಾಂ ಮ॒ ಆವ॑ಹ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಮನ॑ಪಗಾ॒ಮಿನೀ᳚ಮ್ ।
ಯಸ್ಯಾಂ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯಂ ವಿ॒ನ್ದೇಯಂ॒ ಗಾಮಶ್ವಂ॒ ಪುರು॑ಷಾನ॒ಹಮ್ ॥ ಶ್ರೀ।2 ॥

ಏ॒ತಾವಾ॑ನಸ್ಯ ಮಹಿ॒ಮಾ । ಅತೋ॒ ಜ್ಯಾಯಾಗ್॑ಶ್ಚ॒ ಪೂರು॑ಷಃ ।
ಪಾದೋ᳚ಽಸ್ಯ॒ ವಿಶ್ವಾ॑ ಭೂ॒ತಾನಿ॑ । ತ್ರಿ॒ಪಾದ॑ಸ್ಯಾ॒ಮೃತಂ॑ ದಿ॒ವಿ ॥ ಪು।3 ॥
ಅ॒ಶ್ವ॒ಪೂ॒ರ್ವಾಂ ರ॑ಥಮ॒ಧ್ಯಾಂ ಹ॒ಸ್ತಿನಾ॑ದಪ್ರ॒ಬೋಧಿ॑ನೀಮ್ ।
ಶ್ರಿಯಂ॑ ದೇ॒ವೀಮುಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರೀರ್ಮಾ॑ದೇ॒ವೀರ್ಜು॑ಷತಾಮ್ ॥ ಶ್ರೀ।3 ॥

ತ್ರಿ॒ಪಾದೂ॒ರ್ಧ್ವ ಉದೈ॒ತ್ಪುರು॑ಷಃ । ಪಾದೋ᳚ಽಸ್ಯೇ॒ಹಾಽಽಭ॑ವಾ॒ತ್ಪುನ॑: ।
ತತೋ॒ ವಿಷ್ವ॒ಙ್ವ್ಯ॑ಕ್ರಾಮತ್ । ಸಾ॒ಶ॒ನಾ॒ನ॒ಶ॒ನೇ ಅ॒ಭಿ ॥ ಪು।4 ॥
ಕಾಂ॒ ಸೋ᳚ಸ್ಮಿ॒ತಾಂ ಹಿರ॑ಣ್ಯಪ್ರಾ॒ಕಾರಾ॑ಮಾ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಜ್ವಲ॑ನ್ತೀಂ ತೃ॒ಪ್ತಾಂ ತ॒ರ್ಪಯ॑ನ್ತೀಮ್ ।
ಪ॒ದ್ಮೇ॒ ಸ್ಥಿ॒ತಾಂ ಪ॒ದ್ಮವ॑ರ್ಣಾಂ॒ ತಾಮಿ॒ಹೋಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥ ಶ್ರೀ।4 ॥

ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ವಿ॒ರಾಡ॑ಜಾಯತ । ವಿ॒ರಾಜೋ॒ ಅಧಿ॒ ಪೂರು॑ಷಃ ।
ಸ ಜಾ॒ತೋ ಅತ್ಯ॑ರಿಚ್ಯತ । ಪ॒ಶ್ಚಾದ್ಭೂಮಿ॒ಮಥೋ॑ ಪು॒ರಃ ॥ ಪು।5 ॥
ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಪ್ರ॑ಭಾ॒ಸಾಂ ಯ॒ಶಸಾ॒ ಜ್ವಲ॑ನ್ತೀಂ॒ ಶ್ರಿಯಂ॑ ಲೋ॒ಕೇ ದೇ॒ವಜು॑ಷ್ಟಾಮುದಾ॒ರಾಮ್ ।
ತಾಂ ಪ॒ದ್ಮಿನೀ॑ಮೀಂ॒ ಶರ॑ಣಮ॒ಹಂ ಪ್ರಪ॑ದ್ಯೇಽಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೇ॑ ನಶ್ಯತಾಂ॒ ತ್ವಾಂ ವೃ॑ಣೇ ॥ ಶ್ರೀ।5 ॥

ಯತ್ಪುರು॑ಷೇಣ ಹ॒ವಿಷಾ᳚ । ದೇ॒ವಾ ಯ॒ಜ್ಞಮತ॑ನ್ವತ ।
ವ॒ಸ॒ನ್ತೋ ಅ॑ಸ್ಯಾಸೀ॒ದಾಜ್ಯಮ್᳚ । ಗ್ರೀ॒ಷ್ಮ ಇ॒ಧ್ಮಶ್ಶ॒ರದ್ಧ॒ವಿಃ ॥ ಪು।6 ॥
ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯವ॑ರ್ಣೇ॒ ತಪ॒ಸೋಽಧಿ॑ಜಾ॒ತೋ ವನ॒ಸ್ಪತಿ॒ಸ್ತವ॑ ವೃ॒ಕ್ಷೋಽಥ ಬಿ॒ಲ್ವಃ ।
ತಸ್ಯ॒ ಫಲಾ॑ನಿ॒ ತಪ॒ಸಾ ನು॑ದನ್ತು ಮಾ॒ಯಾನ್ತ॑ರಾ॒ಯಾಶ್ಚ॑ ಬಾ॒ಹ್ಯಾ ಅ॑ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಃ ॥ ಶ್ರೀ।6 ॥

ಸ॒ಪ್ತಾಸ್ಯಾ॑ಸನ್ಪರಿ॒ಧಯ॑: । ತ್ರಿಃ ಸ॒ಪ್ತ ಸ॒ಮಿಧ॑: ಕೃ॒ತಾಃ ।
ದೇ॒ವಾ ಯದ್ಯ॒ಜ್ಞಂ ತ॑ನ್ವಾ॒ನಾಃ । ಅಬ॑ಧ್ನ॒ನ್ಪುರು॑ಷಂ ಪ॒ಶುಮ್ ॥ ಪು।7 ॥
ಉಪೈ॑ತು॒ ಮಾಂ ದೇ॑ವಸ॒ಖಃ ಕೀ॒ರ್ತಿಶ್ಚ॒ ಮಣಿ॑ನಾ ಸ॒ಹ ।
ಪ್ರಾ॒ದು॒ರ್ಭೂ॒ತೋಽಸ್ಮಿ॑ ರಾಷ್ಟ್ರೇ॒ಽಸ್ಮಿನ್ ಕೀ॒ರ್ತಿಮೃ॑ದ್ಧಿಂ ದ॒ದಾತು॑ ಮೇ ॥ ಶ್ರೀ।7 ॥

ತಂ ಯ॒ಜ್ಞಂ ಬ॒ರ್ಹಿಷಿ॒ ಪ್ರೌಕ್ಷನ್॑ । ಪುರು॑ಷಂ ಜಾ॒ತಮ॑ಗ್ರ॒ತಃ ।
ತೇನ॑ ದೇ॒ವಾ ಅಯ॑ಜನ್ತ । ಸಾ॒ಧ್ಯಾ ಋಷ॑ಯಶ್ಚ॒ ಯೇ ॥ ಪು।8 ॥
ಕ್ಷುತ್ಪಿ॑ಪಾ॒ಸಾಮ॑ಲಾಂ ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠಾಮ॑ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ನಾ॑ಶಯಾ॒ಮ್ಯಹಮ್ ।
ಅಭೂ॑ತಿ॒ಮಸ॑ಮೃದ್ಧಿಂ॒ ಚ ಸರ್ವಾಂ॒ ನಿರ್ಣು॑ದ ಮೇ॒ ಗೃಹಾ॑ತ್ ॥ ಶ್ರೀ।8 ॥

ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ಯ॒ಜ್ಞಾತ್ಸ॑ರ್ವ॒ಹುತ॑: । ಸಮ್ಭೃ॑ತಂ ಪೃಷದಾ॒ಜ್ಯಮ್ ।
ಪ॒ಶೂಗ್ಸ್ತಾಗ್ಶ್ಚ॑ಕ್ರೇ ವಾಯ॒ವ್ಯಾನ್॑ । ಆ॒ರ॒ಣ್ಯಾನ್ಗ್ರಾ॒ಮ್ಯಾಶ್ಚ॒ ಯೇ ॥ ಪು।9 ॥
ಗ॒ನ್ಧ॒ದ್ವಾ॒ರಾಂ ದು॑ರಾಧ॒ರ್ಷಾಂ॒ ನಿ॒ತ್ಯಪು॑ಷ್ಟಾಂ ಕರೀ॒ಷಿಣೀ᳚ಮ್ ।
ಈ॒ಶ್ವರೀ॑ಗ್ಂ ಸರ್ವ॑ಭೂತಾ॒ನಾಂ॒ ತಾಮಿ॒ಹೋಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥ ಶ್ರೀ।9 ॥

ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ಯ॒ಜ್ಞಾತ್ಸ॑ರ್ವ॒ಹುತ॑: । ಋಚ॒: ಸಾಮಾ॑ನಿ ಜಜ್ಞಿರೇ ।
ಛನ್ದಾಗ್ಂ॑ಸಿ ಜಜ್ಞಿರೇ॒ ತಸ್ಮಾ᳚ತ್ । ಯಜು॒ಸ್ತಸ್ಮಾ॑ದಜಾಯತ ॥ ಪು।10 ॥
ಮನ॑ಸ॒: ಕಾಮ॒ಮಾಕೂ॑ತಿಂ ವಾ॒ಚಃ ಸ॒ತ್ಯಮ॑ಶೀಮಹಿ ।
ಪ॒ಶೂ॒ನಾಂ ರೂ॒ಪಮನ್ನ॑ಸ್ಯ॒ ಮಯಿ॒ ಶ್ರೀಃ ಶ್ರ॑ಯತಾಂ॒ ಯಶ॑: ॥ ಶ್ರೀ।10 ॥

ತಸ್ಮಾ॒ದಶ್ವಾ॑ ಅಜಾಯನ್ತ । ಯೇ ಕೇ ಚೋ॑ಭ॒ಯಾದ॑ತಃ ।
ಗಾವೋ॑ ಹ ಜಜ್ಞಿರೇ॒ ತಸ್ಮಾ᳚ತ್ । ತಸ್ಮಾ᳚ಜ್ಜಾ॒ತಾ ಅ॑ಜಾ॒ವಯ॑: ॥ ಪು।11 ॥
ಕ॒ರ್ದಮೇ॑ನ ಪ್ರ॑ಜಾಭೂ॒ತಾ॒ ಮ॒ಯಿ॒ ಸಮ್ಭ॑ವ ಕ॒ರ್ದಮ ।
ಶ್ರಿಯಂ॑ ವಾ॒ಸಯ॑ ಮೇ ಕು॒ಲೇ ಮಾ॒ತರಂ॑ ಪದ್ಮ॒ಮಾಲಿ॑ನೀಮ್ ॥ ಶ್ರೀ।11 ॥

ಯತ್ಪುರು॑ಷಂ॒ ವ್ಯ॑ದಧುಃ । ಕ॒ತಿ॒ಧಾ ವ್ಯ॑ಕಲ್ಪಯನ್ ।
ಮುಖಂ॒ ಕಿಮ॑ಸ್ಯ॒ ಕೌ ಬಾ॒ಹೂ । ಕಾವೂ॒ರೂ ಪಾದಾ॑ವುಚ್ಯೇತೇ ॥ ಪು।12 ॥
ಆಪ॑: ಸೃ॒ಜನ್ತು॑ ಸ್ನಿ॒ಗ್ಧಾ॒ನಿ॒ ಚಿ॒ಕ್ಲೀ॒ತ ವ॑ಸ ಮೇ॒ ಗೃಹೇ ।
ನಿ ಚ॑ ದೇ॒ವೀಂ ಮಾ॒ತರಂ॒ ಶ್ರಿಯಂ॑ ವಾ॒ಸಯ॑ ಮೇ ಕು॒ಲೇ ॥ ಶ್ರೀ।12 ॥

ಬ್ರಾ॒ಹ್ಮ॒ಣೋ᳚ಽಸ್ಯ॒ ಮುಖ॑ಮಾಸೀತ್ । ಬಾ॒ಹೂ ರಾ॑ಜ॒ನ್ಯ॑: ಕೃ॒ತಃ ।
ಊ॒ರೂ ತದ॑ಸ್ಯ॒ ಯದ್ವೈಶ್ಯ॑: । ಪ॒ದ್ಭ್ಯಾಗ್ಂ ಶೂ॒ದ್ರೋ ಅ॑ಜಾಯತ ॥ ಪು।13 ॥
ಆ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಪು॒ಷ್ಕರಿ॑ಣೀಂ ಪು॒ಷ್ಟಿಂ॒ ಪಿ॒ಙ್ಗ॒ಲಾಂ ಪ॑ದ್ಮಮಾ॒ಲಿನೀಮ್।
ಚ॒ನ್ದ್ರಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವ॑ಹ ॥ ಶ್ರೀ।13 ॥

ಚ॒ನ್ದ್ರಮಾ॒ ಮನ॑ಸೋ ಜಾ॒ತಃ । ಚಕ್ಷೋ॒: ಸೂರ್ಯೋ॑ ಅಜಾಯತ ।
ಮುಖಾ॒ದಿನ್ದ್ರ॑ಶ್ಚಾ॒ಗ್ನಿಶ್ಚ॑ । ಪ್ರಾ॒ಣಾದ್ವಾ॒ಯುರ॑ಜಾಯತ ॥ ಪು।14 ॥
ಆ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಯ॒: ಕರಿ॑ಣೀಂ ಯ॒ಷ್ಟಿಂ॒ ಸು॒ವ॒ರ್ಣಾಂ ಹೇ॑ಮಮಾ॒ಲಿನೀಮ್ ।
ಸೂ॒ರ್ಯಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವಹ ॥ ಶ್ರೀ।14 ॥

ನಾಭ್ಯಾ॑ ಆಸೀದ॒ನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಮ್ । ಶೀ॒ರ್ಷ್ಣೋ ದ್ಯೌಃ ಸಮ॑ವರ್ತತ ।
ಪ॒ದ್ಭ್ಯಾಂ ಭೂಮಿ॒ರ್ದಿಶ॒: ಶ್ರೋತ್ರಾ᳚ತ್ । ತಥಾ॑ ಲೋ॒ಕಾಗ್ಂ ಅ॑ಕಲ್ಪಯನ್ ॥ ಪು।15 ॥
ತಾಂ ಮ॒ ಆವ॑ಹ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಮನ॑ಪಗಾ॒ಮಿನೀ᳚ಮ್ ।
ಯಸ್ಯಾಂ॒ ಹಿ॑ರಣ್ಯಂ॒ ಪ್ರಭೂ॑ತಂ॒ ಗಾವೋ॑ ದಾ॒ಸ್ಯೋಽಶ್ವಾ᳚ನ್ವಿ॒ನ್ದೇಯಂ॒ ಪುರು॑ಷಾನ॒ಹಮ್ ॥ ಶ್ರೀ।15 ॥

(ಸೂಚನಾ – ಪ್ರತಿದಿನ ಶ್ಲೋಕಪಠನಾನನ್ತರಂ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಕವಚಮ್, ಕನಕಧಾರಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಚ ಪಠತು ।)


ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ನೋಡಿ.


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed