Yagnopaveetha Dharana Vidhi – ಯಜ್ಞೋಪವೀತಧಾರಣ ವಿಧಿಃ


ಹರಿಃ ಓಂ । ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ । ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ।

ಶುಕ್ಲಾಮ್ಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ।
ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ॥

ಆಚಮ್ಯ –
ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಥೋಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಪೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ।

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಮ್ –
ಓಂ ಭೂಃ । ಓಂ ಭುವಃ । ಓಗ್ಂ ಸುವಃ । ಓಂ ಮಹಃ । ಓಂ ಜನಃ । ಓಂ ತಪಃ । ಓಗ್ಂ ಸತ್ಯಂ । ಓಂ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ । ಓಮಾಪೋ ಜ್ಯೋತೀ ರಸೋಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮ್ ।

ಸಂಕಲ್ಪಮ್ –
ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತಕ್ಷಯ ದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಶುಭಾಭ್ಯಾಂ ಶುಭೇ ಶೋಭನೇ ಮುಹೂರ್ತೇ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋರಾಜ್ಞಯಾ ಪ್ರವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ಅದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಥೇ ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪೇ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರೇ ಕಲಿಯುಗೇ ಪ್ರಥಮಪಾದೇ ಜಂಬೂದ್ವೀಪೇ ಭಾರತವರ್ಷೇ ಭರತಖಂಡೇ ಮೇರೋಃ _____ ದಿಗ್ಭಾಗೇ ಶ್ರೀಶೈಲಸ್ಯ ___ ಪ್ರದೇಶೇ ___, ___ ನದ್ಯೋಃ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶೇ ಶೋಭನ ಗೃಹೇ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಚಾರ್ಯ ಹರಿಹರ ಗುರು ಚರಣ ಸನ್ನಿಧೌ ಅಸ್ಮಿನ್ ವರ್ತಮನ ವ್ಯಾವಹರಿಕ ಚಾಂದ್ರಮಾನೇನ ಶ್ರೀ ____ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೇ ___ ಅಯನೇ ___ ಋತೌ ___ ಮಾಸೇ ___ ಪಕ್ಷೇ ___ ತಿಥೌ ___ ವಾಸರೇ ___ ನಕ್ಷತ್ರೇ ___ ಯೋಗೇ ___ ಕರಣ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಶ್ರೀಮಾನ್ ___ ಗೋತ್ರಸ್ಯ ___ ನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ಮಮ ಶ್ರೌತ ಸ್ಮಾರ್ತ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಯೋಗ್ಯತಾ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಬ್ರಹ್ಮತೇಜೋಽಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ನೂತನ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಜಲಾಭಿಮಂತ್ರಣಮ್ –
ಓಂ ಆಪೋ॒ ಹಿ ಷ್ಠಾ ಮ॑ಯೋ॒ಭುವ॑: । ತಾ ನ॑ ಊ॒ರ್ಜೇ ದ॑ಧಾತನ ।
ಮ॒ಹೇ ರಣಾ॑ಯ॒ ಚಕ್ಷ॑ಸೇ ।
ಯೋ ವ॑ಶ್ಶಿ॒ವತ॑ಮೋ॒ ರಸ॑: । ತಸ್ಯ॑ ಭಾಜಯತೇ॒ಹ ನ॑: ।
ಉ॒ಶ॒ತೀರಿ॑ವ ಮಾ॒ತ॑ರಃ ।
ತಸ್ಮಾ॒ ಅರಂ॑ ಗಮಾಮ ವಃ । ಯಸ್ಯ॒ ಕ್ಷಯಾ॑ಯ॒ ಜಿನ್ವ॑ಥ ।
ಆಪೋ॑ ಜ॒ನಯ॑ಥಾ ಚ ನಃ ॥ (ತೈ।ಆ।4-42-4)

ನವತಂತು ದೇವತಾಹ್ವಾನಂ ।
ಓಂಕಾರಂ ಪ್ರಥಮತಂತೌ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।
ಅಗ್ನಿಂ ದ್ವಿತೀಯತಂತೌ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।
ಸರ್ಪಂ (ನಾಗಂ) ತೃತೀಯತಂತೌ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।
ಸೋಮಂ ಚತುರ್ಥತಂತೌ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।
ಪಿತೄನ್ ಪಂಚಮತಂತೌ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।
ಪ್ರಜಾಪತಿಂ ಷಷ್ಠತಂತೌ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।
ವಾಯುಂ ಸಪ್ತಮತಂತೌ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।
ಸೂರ್ಯಂ ಅಷ್ಟಮತಂತೌ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।
ವಿಶ್ವೇದೇವಾನ್ ನವಮತಂತೌ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।

ಬ್ರಹ್ಮದೈವತ್ಯಂ ಋಗ್ವೇದಂ ಪ್ರಥಮ ದೋರಕೇ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।
ವಿಷ್ಣುದೈವತ್ಯಂ ಯಜುರ್ವೇದಂ ದ್ವಿತೀಯ ದೋರಕೇ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।
ರುದ್ರದೈವತ್ಯಂ ಸಾಮವೇದಂ ತೃತೀಯದೋರಕೇ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।

ಓಂ ಬ್ರ॒ಹ್ಮಾದೇ॒ವಾನಾಂ᳚ ಪದ॒ವೀಃ ಕ॑ವೀ॒ನಾಮೃಷಿ॒ರ್ವಿಪ್ರಾ॑ಣಾಂ ಮಹಿ॒ಷೋ ಮೃ॒ಗಾಣಾ᳚ಮ್ ।
ಶ್ಯೇ॒ನೋ ಗೃಧ್ರಾ॑ಣಾ॒ಗ್॒ ಸ್ವಧಿ॑ತಿ॒ರ್ವನಾ॑ನಾ॒ಗ್ಂ॒ ಸೋಮ॑: ಪ॒ವಿತ್ರ॒ಮತ್ಯೇ॑ತಿ॒ ರೇಭನ್ನ್॑ ॥
ಬ್ರಹ್ಮಾದೇವಾನಾಮಿತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ – ಪ್ರಥಮಗ್ರಂಥೌ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ।

ಓಂ ಇ॒ದಂ ವಿಷ್ಣು॒ರ್ವಿಚ॑ಕ್ರಮೇ ತ್ರೇ॒ಧಾ ನಿದ॑ಧೇಪ॒ದಮ್ ।
ಸಮೂ॑ಢಮಸ್ಯಪಾಗ್ಂ ಸು॒ರೇ ।
ಇದಂ ವಿಷ್ಣುರಿತಿ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ – ದ್ವಿತೀಯಗ್ರಂಥೌ ವಿಷ್ಣುಮಾವಾಹಯಾಮಿ ।

ಓಂ ಕದ್ರು॒ದ್ರಾಯ॒ ಪ್ರಚೇ॑ತಸೇ ಮೀ॒ಢುಷ್ಟ॑ಮಾಯ॒ ತವ್ಯ॑ಸೇ ।
ವೋ॒ಚೇಮ॒ ಶನ್ತ॑ಮಗ್ಂ ಹೃ॒ದೇ ।
ಕದ್ರುದ್ರಾಯಮಿತಿ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ – ತೃತೀಯಗ್ರಂಥೌ ರುದ್ರಮಾವಾಹಯಾಮಿ ।

ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಾವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ – ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಾವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ – ಆವಾಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಾವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ – ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಾವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ – ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಾವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ – ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಾವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ – ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಾವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ – ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಾವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ – ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಾವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ – ಗಂಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಾವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ – ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಾವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ – ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಾವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ – ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಾವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ – ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಾವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ – ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಾವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ – ಕರ್ಪೂರನೀರಾಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಾವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ – ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಾವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ – ಆತ್ಮಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದರ್ಶನಮ್ –
(ತೈ।ಬ್ರಾ।3-7-6-22)
ಓಂ ಉ॒ದ್ಯನ್ನ॒ದ್ಯ ಮಿ॑ತ್ರಮಹಃ ಆ॒ರೋಹ॒ನ್ನುತ್ತ॑ರಾಂ॒ ದಿವ᳚ಮ್ ।
ಹೃದ್ರೋ॒ಗಂ ಮಮ॑ ಸೂರ್ಯ ಹ॒ರಿ॒ಮಾಣಂ॑ ಚ ನಾಶಯ ।
ಶುಕೇ॑ಷು ಮೇ ಹರಿ॒ಮಾಣಂ᳚ ರೋ॒ಪ॒ಣಾಕಾ॑ಸು ದಧ್ಮಸಿ ।
ಅಥೋ॑ ಹರಿದ್ರ॒ವೇಷು॑ ಮೇ ಹ॒ರಿ॒ಮಾಣಂ॒ ನಿದ॑ಧ್ಮಸಿ ।
ಉದ॑ಗಾದ॒ಯಮಾ॑ದಿ॒ತ್ಯೋ ವಿಶ್ವೇ॑ನ॒ ಸಹ॑ಸಾ ಸ॒ಹ ।
ದ್ವಿ॒ಷನ್ತಂ॒ ಮಹ್ಯಂ॑ ರಂ॒ಧಯ॒ನ್ ಮೋ ಅ॒ಹಂ ದ್ವಿ॑ಷ॒ತೇ ರ॑ಧಮ್ ॥

ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ದರ್ಶಯಿತ್ವಾ ।
ಉದು॒ ತ್ಯಂ ಜಾ॒ತವೇ॑ದಸಂ ದೇ॒ವಂ ವ॑ಹನ್ತಿ ಕೇ॒ತವ॑: ।
ದೃ॒ಶೇ ವಿಶ್ವಾ॑ಯ ಸೂರ್ಯಮ್ ॥

ಆಚಮ್ಯ ॥

ಪುನಃ ಸಂಕಲ್ಪಮ್ –
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ಮಮ ಶ್ರೌತ ಸ್ಮಾರ್ತ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಯೋಗ್ಯತಾ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ನೂತನ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಅಸ್ಯ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಮಿತಿ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಋಷಿಃ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ, ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಯಜ್ಞೋಪವೀತಧಾರಣೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಓಂ ಯ॒ಜ್ಞೋ॒ಪ॒ವೀ॒ತಂ ಪ॒ರಮಂ॑ ಪವಿ॒ತ್ರಂ
ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತೇ॒ರ್ಯತ್ಸ॒ಹಜಂ॑ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ ।
ಆಯು॑ಷ್ಯಮಗ್ರ್ಯಂ॒ ಪ್ರ॒ತಿ ಮುಂ॑ಚ ಶು॒ಭ್ರಂ
ಯ॑ಜ್ಞೋಪವೀ॒ತಂ ಬ॒ಲಮ॑ಸ್ತು॒ ತೇಜ॑: ॥

ಆಚಮ್ಯ ॥

(ಗೃಹಸ್ಥಃ ಪ್ರತಿ – )
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ಮಮ ಉದ್ವಾಹಾನಂತರ (ಗಾರ್ಹಸ್ಥ್ಯ) ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಯೋಗ್ಯತಾ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ದ್ವಿತೀಯ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಓಂ ಯ॒ಜ್ಞೋ॒ಪ॒ವೀ॒ತಂ ಪ॒ರಮಂ॑ ಪವಿ॒ತ್ರಂ
ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತೇ॒ರ್ಯತ್ಸ॒ಹಜಂ॑ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ ।
ಆಯು॑ಷ್ಯಮಗ್ರ್ಯಂ॒ ಪ್ರ॒ತಿ ಮುಂ॑ಚ ಶು॒ಭ್ರಂ
ಯ॑ಜ್ಞೋಪವೀ॒ತಂ ಬ॒ಲಮ॑ಸ್ತು॒ ತೇಜ॑: ॥

(ಗೃಹಸ್ಥಃ ಪ್ರತಿ – )
ಆಚಮ್ಯ ॥
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ಉತ್ತರೀಯಾರ್ಥಂ ತೃತೀಯ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಧಾರಣಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಓಂ ಯ॒ಜ್ಞೋ॒ಪ॒ವೀ॒ತಂ ಪ॒ರಮಂ॑ ಪವಿ॒ತ್ರಂ
ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತೇ॒ರ್ಯತ್ಸ॒ಹಜಂ॑ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ ।
ಆಯು॑ಷ್ಯಮಗ್ರ್ಯಂ॒ ಪ್ರ॒ತಿ ಮುಂ॑ಚ ಶು॒ಭ್ರಂ
ಯ॑ಜ್ಞೋಪವೀ॒ತಂ ಬ॒ಲಮ॑ಸ್ತು॒ ತೇಜ॑: ॥

ಆಚಮ್ಯ ॥

ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ನೂತನ ಯಜ್ಞೋಪವೀತೇ ಮಂತ್ರ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಜಪಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಗಾಯತ್ರೀ ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಮುಕ್ತಾ ವಿದ್ರುಮ ಹೇಮ ನೀಲ ಧವಳಚ್ಛಾಯೈರ್ಮುಖೈಸ್ತ್ರೀಕ್ಷಣೈಃ
ಯುಕ್ತಾಮಿಂದು ನಿಬದ್ಧ ರತ್ನಮಕುಟಾಂ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥ ವರ್ಣಾತ್ಮಿಕಾಮ್ ।
ಗಾಯತ್ರೀಂ ವರದಾಭಯಾಂಕುಶ ಕಶಾಃ ಶುಭ್ರಂ ಕಪಾಲಂ ಗದಾಂ
ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಮಥಾರವಿಂದಯುಗಳಂ ಹಸ್ತೈರ್ವಹಂತೀಂ ಭಜೇ ॥

ದಶ ಗಾಯತ್ರೀ ಜಪಂ –
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॑: । ತತ್ಸ॑ವಿತು॒ರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯ॒ಮ್ । ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀ॒ಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನ॑: ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಆಚಮ್ಯ ॥

ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ಜೀರ್ಣಯಜ್ಞೋಪವೀತ ವಿಸರ್ಜನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ।

ಉಪವೀತಂ ಛಿನ್ನತಂತುಂ ಜೀರ್ಣಂ ಕಶ್ಮಲದೂಷಿತಮ್ ।
ವಿಸೃಜಾಮಿ ಯಶೋ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚೋ ದೀರ್ಘಾಯುರಸ್ತು ಮೇ ॥

ಏತಾವದ್ದಿನ ಪರ್ಯಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಂ ಧಾರಿತಂ ಮಯಾ ।
ಜೀರ್ಣತ್ವಾತ್ ತ್ವತ್ ಪರಿತ್ಯಾಗೋ ಗಚ್ಛ ಸೂತ್ರ ಯಥಾ ಸುಖಮ್ ॥

ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಯದಿ ಜೀರ್ಣವಂತಂ
ವೇದಾಂತ ನಿತ್ಯಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಮ್ ।
ಆಯುಷ್ಯಮಗ್ರ್ಯಂ ಪ್ರತಿಮುಂಚ ಶುಭ್ರಂ
ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ವಿಸೃಜಸ್ತುತೇಜಃ ॥

ಜೀರ್ಣಯಜ್ಞೋಪವೀತ ವಿಸರ್ಜನ ಮಂತ್ರಮ್ –
ಸ॒ಮು॒ದ್ರಂ ಗ॑ಚ್ಛ॒ ಸ್ವಾಹಾ॑ಽನ್ತರಿ॑ಕ್ಷಂ ಗಚ್ಛ॒ ಸ್ವಾಹಾ॑ ದೇ॒ವಗ್ಂ ಸ॑ವಿ॒ತಾರಂ॑ ಗಚ್ಛ॒ ಸ್ವಾಹಾ॑ಽಹೋರಾ॒ತ್ರೇ ಗ॑ಚ್ಛ॒ ಸ್ವಾಹಾ॑ ಮಿ॒ತ್ರಾವರು॑ಣೌ ಗಚ್ಛ॒ ಸ್ವಾಹಾ॒ ಸೋಮಂ॑ ಗಚ್ಛ॒ ಸ್ವಾಹಾ॑ ಯ॒ಜ್ಞಂ ಗ॑ಚ್ಛ॒ ಸ್ವಾಹಾ॒ ಛನ್ದಾಗ್ಂ॑ಸಿ ಗಚ್ಛ॒ ಸ್ವಾಹಾ॒ ದ್ಯಾವಾ॑ ಪೃಥಿ॒ವೀ ಗ॑ಚ್ಛ॒ ಸ್ವಾಹಾ॒ ನಭೋ॑ ದಿ॒ವ್ಯಂ ಗ॑ಚ್ಛ॒ ಸ್ವಾಹಾ॒ಽಗ್ನಿಂ ವೈ᳚ಶ್ವಾನ॒ರಂ ಗ॑ಚ್ಛ॒ ಸ್ವಾಹಾ॒ಽದ್ಭ್ಯಸ್ತ್ವೌಷ॑ಧೀಭ್ಯೋ॒ ಮನೋ॑ ಮೇ॒ ಹಾರ್ದಿ॑ ಯಚ್ಛ ತ॒ನೂಂ ತ್ವಚಂ॑ ಪು॒ತ್ರಂ ನಪ್ತಾ॑ರಮಶೀಯ॒ ಶುಗ॑ಸಿ॒ ತಮ॒ಭಿ ಶೋ॑ಚ॒ ಯೋ᳚ಽಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ॒ ಯಂ ಚ॑ ವ॒ಯಂ ದ್ವಿ॒ಷ್ಮೋ ಧಾಮ್ನೋ॑ಧಾಮ್ನೋ ರಾಜನ್ನಿ॒ತೋ ವ॑ರುಣ ನೋ ಮುಞ್ಚ॒ ಯದಾಪೋ॒ ಅಂಘ್ನಿ॑ಯಾ॒ ವರು॒ಣೇತಿ॒ ಶಪಾ॑ಮಹೇ॒ ತತೋ॑ ವರುಣ ನೋ ಮುಞ್ಚ ॥

ಇತಿ ಜೀರ್ಣ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ವಿಸೃಜೇತ್ ।

ಆಚಮ್ಯ ॥

ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥


గమనిక: ఉగాది నుండి మొదలయ్యే వసంత నవరాత్రుల కోసం "శ్రీ లలితా స్తోత్రనిధి" పారాయణ గ్రంథము అందుబాటులో ఉంది.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

error: Not allowed