Yagnopaveetha Dharana Vidhi – ಯಜ್ಞೋಪವೀತಧಾರಣ ವಿಧಿಃ


ಹರಿಃ ಓಂ । ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ । ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ।

ಶುಕ್ಲಾಮ್ಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ।
ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾನ್ತಯೇ ॥

ಆಚಮ್ಯ ।
ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ಗೋವಿನ್ದಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಸಙ್ಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಥೋಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಪೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ।

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಮ್ –
ಓಂ ಭೂಃ । ಓಂ ಭುವಃ । ಓಂ ಸುವಃ । ಓಂ ಮಹಃ ।
ಓಂ ಜನಃ । ಓಂ ತಪಃ । ಓಂ ಸತ್ಯಂ ।
ಓಂ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ।
ಓಮಾಪೋ ಜ್ಯೋತೀ ರಸೋಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮ್ ।

ಸಙ್ಕಲ್ಪಮ್ –
ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತಕ್ಷಯ ದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಶುಭಾಭ್ಯಾಂ ಶುಭೇ ಶೋಭನೇ ಮುಹೂರ್ತೇ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋರಾಜ್ಞಯಾ ಪ್ರವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ಅದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಥೇ ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪೇ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವನ್ತರೇ ಕಲಿಯುಗೇ ಪ್ರಥಮಪಾದೇ ಜಮ್ಬೂದ್ವೀಪೇ ಭಾರತವರ್ಷೇ ಭರತಖಣ್ಡೇ ಮೇರೋಃ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಗ್ಭಾಗೇ* ಶ್ರೀಶೈಲಸ್ಯ ___ ಪ್ರದೇಶೇ ___, ___ ನದ್ಯೋಃ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶೇ ಶೋಭನ ಗೃಹೇ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಚಾರ್ಯ ಹರಿಹರ ಗುರು ಚರಣ ಸನ್ನಿಧೌ ಅಸ್ಮಿನ್ ವರ್ತಮನೇ ವ್ಯಾವಹರಿಕ ಚಾನ್ದ್ರಮಾನೇನ ಶ್ರೀ ____ (*1) ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೇ ___ ಅಯನೇ(*2) ___ ಋತೌ (*3) ___ ಮಾಸೇ(*4) ___ ಪಕ್ಷೇ (*5) ___ ತಿಥೌ (*6) ___ ವಾಸರೇ (*7) ___ ನಕ್ಷತ್ರೇ (*8) ___ ಯೋಗೇ (*9) ___ ಕರಣ (*10) ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಶ್ರೀಮಾನ್ ___ ಗೋತ್ರಸ್ಯ ___ ನಾಮಧೇಯಸ್ಯ ಮಮ ಶ್ರೌತ ಸ್ಮಾರ್ತ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಯೋಗ್ಯತಾ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಬ್ರಹ್ಮತೇಜೋಽಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ (ನೂತನ) ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಜಲಾಭಿಮನ್ತ್ರಣಮ್ ।
ಆಪೋ॒ ಹಿಷ್ಠಾ ಮ॑ಯೋ॒ಭುವ॒ಸ್ತಾ ನ॑ ಊ॒ರ್ಜೇ ದ॑ಧಾತನ ।
ಮ॒ಹೇರಣಾ॑ಯ॒ ಚಕ್ಷ॑ಸೇ ।
ಯೋ ವ॑: ಶಿ॒ವತ॑ಮೋ ರಸ॒ಸ್ತಸ್ಯ॑ ಭಾಜಯತೇ॒ ಹ ನ॑: ।
ಉ॒ಶ॒ತೀರಿ॑ವ ಮಾ॒ತ॑ರಃ ।
ತಸ್ಮಾ॒ ಅರ॑ಙ್ಗಮಾಮವೋ॒ ಯಸ್ಯ॒ ಕ್ಷಯಾ॑ಯ॒ ಜಿನ್ವ॑ಥ ।
ಆಪೋ॑ ಜ॒ನಯ॑ಥಾ ಚ ನಃ ।

ನವತನ್ತು ದೇವತಾಹ್ವಾನಮ್ ।
ಓಙ್ಕಾರಂ ಪ್ರಥಮತನ್ತೌ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।
ಅಗ್ನಿಂ ದ್ವಿತೀಯತನ್ತೌ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।
ಸರ್ಪಂ (ನಾಗಾನ್) ತೃತೀಯತನ್ತೌ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।
ಸೋಮಂ ಚತುರ್ಥತನ್ತೌ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।
ಪಿತೄನ್ ಪಞ್ಚಮತನ್ತೌ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।
ಪ್ರಜಾಪತಿಂ ಷಷ್ಟತನ್ತೌ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।
ವಾಯುಂ ಸಪ್ತಮತನ್ತೌ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।
ಸೂರ್ಯಂ ಅಷ್ಟಮತನ್ತೌ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।
ವಿಶ್ವೇದೇವಾನ್ ನವಮತನ್ತೌ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।

ಬ್ರಹ್ಮದೈವತ್ಯಂ ಋಗ್ವೇದಂ ಪ್ರಥಮ ದೋರಕೇ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।
ವಿಷ್ಣುದೈವತ್ಯಂ ಯಜುರ್ವೇದಂ ದ್ವಿತೀಯ ದೋರಕೇ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।
ರುದ್ರದೈವತ್ಯಂ ಸಾಮವೇದಂ ತೃತೀಯದೋರಕೇ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।

ಬ್ರ॒ಹ್ಮಾದೇ॒ವಾನಾಂ᳚ ಪದ॒ವೀಃ ಕ॑ವೀ॒ನಾಮೃಷಿ॒ರ್ವಿಪ್ರಾ॑ಣಾಂ ಮಹಿ॒ಷೋ ಮೃ॒ಗಾಣಾ᳚ಮ್ ।
ಶ್ಯೇ॒ನೋ ಗೃಧ್ರಾ॑ಣಾ॒ಗ್॒ ಸ್ವಧಿ॑ತಿ॒ರ್ವನಾ॑ನಾ॒ಗ್ಂ॒ ಸೋಮ॑: ಪ॒ವಿತ್ರ॒ಮತ್ಯೇ॑ತಿ॒ ರೇಭನ್ನ್॑ ॥

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದೇವಾನಾಮಿತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ – ಪ್ರಥಮಗ್ರನ್ಥೌ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ।

ಇ॒ದಂ ವಿಷ್ಣು॒ರ್ವಿಚ॑ಕ್ರಮೇ ತ್ರೇ॒ಧಾ ನಿದ॑ಧೇಪ॒ದಮ್ ।
ಸಮೂ॑ಢಮಸ್ಯಪಾಗ್ಂ ಸು॒ರೇ ।
ಓಂ ಇದಂ ವಿಷ್ಣುರಿತಿ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ – ದ್ವಿತೀಯಗ್ರನ್ಥೌ ವಿಷ್ಣುಮಾವಾಹಯಾಮಿ ।

ಕದ್ರು॒ದ್ರಾಯ॒ ಪ್ರಚೇ॑ತಸೇ ಮೀ॒ಢುಷ್ಟ॑ಮಾಯ॒ ತವ್ಯ॑ಸೇ ।
ವೋ॒ಚೇಮ॒ ಶನ್ತ॑ಮಗ್ಂ ಹೃ॒ದೇ ।
ಓಂ ಕದ್ರುದ್ರಾಯಮಿತಿ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ – ತೃತೀಯಗ್ರನ್ಥೌ ರುದ್ರಮಾವಾಹಯಾಮಿ ।

ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಾವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ – ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಾವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ – ಆವಾಹಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಾವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ – ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಾವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ – ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಾವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ – ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಾವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ – ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಾವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ – ವಸ್ತ್ರಯುಗ್ಮಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಾವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ – ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಾವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ – ಗನ್ಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಾವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ – ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಾವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ – ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಾವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ – ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಾವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ – ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಾವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ – ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಾವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ – ಕರ್ಪೂರನೀರಾಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಾವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ – ಮನ್ತ್ರಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಾವಾಹಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ – ಆತ್ಮಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।

ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದರ್ಶನಮ್ ।
ಓಂ ಉ॒ದ್ಯನ್ನ॒ದ್ಯ ಮಿ॑ತ್ರಮಹಃ ಆ॒ರೋಹ॒ನ್ನುತ್ತರಾಂ॒ ದಿವಂ॑ ।
ಹೃದ್ರೋ॒ಗಂ ಮಮ॑ ಸೂರ್ಯ॑ ಹರಿ॒ಮಾಣಂ॑ ಚ ನಾಶಯ ।
ಶುಕೇ॑ಷು ಮೇ ಹರಿ॒ಮಾಣಂ॑ ರೋಪ॒ಣಾಕಾ॑ಸು ದಧ್ಮಸಿ ।
ಅಧೋ॑ ಹರಿದ್ರ॒ವೇಷು॑ ಮೇ ಹರಿ॒ಮಾಣಂ॒ ನಿದ॑ಧ್ಮಸಿ ।
ಉದ॑ಗಾದ॒ಯಮಾ॑ದಿ॒ತ್ಯೋ ವಿಶ್ವೇ॑ನ॒ ಸಹ॑ಸಾ ಸ॒ಹ ।
ದ್ವಿ॒ಷನ್ತಂ॒ ಮಹ್ಯಂ॑ ರ॒ನ್ಧಯ॒ನ್ ಮೋ ಅ॒ಹಂ ದ್ವಿ॑ಷ॒ತೇ ರ॑ಥಮ್ ॥

ಉದು॒ ತ್ಯಂ ಜಾ॒ತವೇ॑ದಸಂ ದೇ॒ವಂ ವ॑ಹನ್ತಿ ಕೇ॒ತವ॑: ।
ದೃ॒ಶೇ ವಿಶ್ವಾ॑ಯ ಸೂರ್ಯಮ್ ॥

ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ದರ್ಶಯಿತ್ವಾ ।

ಆಚಮ್ಯ ॥

ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ಮಮ ಶ್ರೌತ ಸ್ಮಾರ್ತ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಯೋಗ್ಯತಾ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ (ನೂತನ) ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಮಿತಿ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಋಷಿಃ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ, ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ, ಯಜ್ಞೋಪವೀತಧಾರಣೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಓಂ ಯ॒ಜ್ಞೋ॒ಪ॒ವೀ॒ತಂ ಪ॒ರಮಂ॑ ಪವಿ॒ತ್ರಂ
ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತೇ॒ರ್ಯತ್ಸ॒ಹಜಂ॑ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ ।
ಆಯು॑ಷ್ಯಮಗ್ರ್ಯಂ॒ ಪ್ರ॒ತಿ ಮು॑ಞ್ಚ ಶು॒ಭ್ರಂ
ಯ॑ಜ್ಞೋಪವೀ॒ತಂ ಬ॒ಲಮ॑ಸ್ತು॒ ತೇಜ॑: ॥

ಆಚಮ್ಯ ॥

(ಗೃಹಸ್ಥಃ ಪ್ರತಿ)
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ಮಮ ಉದ್ವಾಹಾನನ್ತರ (ಗಾರ್ಹಸ್ಥ್ಯ) ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ (ಯೋಗ್ಯತಾ) ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ದ್ವಿತೀಯ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಓಂ ಯ॒ಜ್ಞೋ॒ಪ॒ವೀ॒ತಂ ಪ॒ರಮಂ॑ ಪವಿ॒ತ್ರಂ
ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತೇ॒ರ್ಯತ್ಸ॒ಹಜಂ॑ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ ।
ಆಯು॑ಷ್ಯಮಗ್ರ್ಯಂ॒ ಪ್ರ॒ತಿ ಮು॑ಞ್ಚ ಶು॒ಭ್ರಂ
ಯ॑ಜ್ಞೋಪವೀ॒ತಂ ಬ॒ಲಮ॑ಸ್ತು॒ ತೇಜ॑: ॥

(ಗೃಹಸ್ಥಃ ಪ್ರತಿ)
ಆಚಮ್ಯ ॥

ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ಉತ್ತರೀಯಾರ್ಥಂ ತೃತೀಯ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಧಾರಣಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಓಂ ಯ॒ಜ್ಞೋ॒ಪ॒ವೀ॒ತಂ ಪ॒ರಮಂ॑ ಪವಿ॒ತ್ರಂ
ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತೇ॒ರ್ಯತ್ಸ॒ಹಜಂ॑ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ ।
ಆಯು॑ಷ್ಯಮಗ್ರ್ಯಂ॒ ಪ್ರ॒ತಿ ಮು॑ಞ್ಚ ಶು॒ಭ್ರಂ
ಯ॑ಜ್ಞೋಪವೀ॒ತಂ ಬ॒ಲಮ॑ಸ್ತು॒ ತೇಜ॑: ॥

ಆಚಮ್ಯ ॥

ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ನೂತನ ಯಜ್ಞೋಪವೀತೇ ಮನ್ತ್ರ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಗಾಯತ್ರೀ ಮನ್ತ್ರಜಪಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಗಾಯತ್ರೀ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಮುಕ್ತಾ ವಿದ್ರುಮ ಹೇಮ ನೀಲ ಧವಲಚ್ಛಾಯೈರ್ಮುಖೈಸ್ತ್ರೀಕ್ಷಣೈಃ
ಯುಕ್ತಾಮಿನ್ದು ನಿಬದ್ಧ ರತ್ನಮಕುಟಾಂ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥ ವರ್ಣಾತ್ಮಿಕಾಮ್ ।
ಗಾಯತ್ರೀಂ ವರದಾಭಯಾಙ್ಕುಶ ಕಶಾಶ್ಶುಭ್ರಙ್ಕಪಾಲಂ ಗದಾಂ
ಶಙ್ಖಂ ಚಕ್ರಮಥಾರವಿನ್ದಯುಗಲಂ ಹಸ್ತೈರ್ವಹನ್ತೀಂ ಭಜೇ ॥

ಗಾಯತ್ರೀ ಜಪಮ್ ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॑ಸ್ಸುವ॑: । ತತ್ಸ॑ವಿತು॒ರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯ॒ಮ್ । ಭ॒ರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀ॒ಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋನ॑: ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಆಚಮ್ಯ ॥

ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ಜೀರ್ಣಯಜ್ಞೋಪವೀತ ವಿಸರ್ಜನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ।

ಉಪವೀತಂ ಛಿನ್ನತನ್ತುಂ ಜೀರ್ಣಂ ಕಶ್ಮಲದೂಷಿತಮ್ ।
ವಿಸೃಜಾಮಿ ಯಶೋ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚೋ ದೀರ್ಘಾಯುರಸ್ತು ಮೇ ॥

ಏತಾವದ್ದಿನ ಪರ್ಯನ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಂ ಧಾರಿತಂ ಮಯಾ ।
ಜೀರ್ಣತ್ವಾತ್ ತ್ವತ್ ಪರಿತ್ಯಾಗೋ ಗಚ್ಛ ಸೂತ್ರ ಯಥಾ ಸುಖಮ್ ॥

ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಯದಿ ಜೀರ್ಣವನ್ತಂ
ವೇದಾನ್ತ ನಿತ್ಯಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಮ್ ।
ಆಯುಷ್ಯಮಗ್ರ್ಯಂ ಪ್ರತಿಮುಞ್ಚ ಶುಭ್ರಂ
ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ವಿಸೃಜಸ್ತುತೇಜಃ ॥

ಇತಿ ಜೀರ್ಣ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ವಿಸೃಜೇತ್ ।
ಸಮುದ್ರಂ ಗಚ್ಛಸ್ವಾಹಾಽನ್ತರಿಕ್ಷಂ ಗಚ್ಛಸ್ವಾಹಾ ॥

ಆಚಮ್ಯ ॥

ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ॥


గమనిక : "శ్రీ దత్తాత్రేయ స్తోత్రనిధి" పుస్తకము ముద్రణ చేయబోతున్నాము.

Did you see any mistake/variation in the content above? Click here to report mistakes and corrections in Stotranidhi content.

Facebook Comments

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

error: Not allowed